Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Frit valg for genanvendeligt erhvervsaffald. Dialogmøde 10. november 2008 velkommen til Miljøstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Frit valg for genanvendeligt erhvervsaffald. Dialogmøde 10. november 2008 velkommen til Miljøstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Frit valg for genanvendeligt erhvervsaffald. Dialogmøde 10. november 2008 velkommen til Miljøstyrelsen

2 Præsentation overblik - Genanvendeligt erhvervsaffald Frit valg for genanvendeligt erhvervsaffald – Kildesortering Affaldsregister: Anlæg og Indsamlere samt Transportører, Mæglere og Forhandlere Genbrugspladser

3 Affaldsregisteret Beslutning om gennemførelse af frit valg for genanvendeligt erhvervsaffald følger i hovedtræk anbefalingerne fra arbejdsgruppen fra dec. 2004. Der skal oprettes et affaldsregister til erstatning af de kommunale anvisningsbilag. Registeret får to hovedindgange: –Et for genanvendeligt erhvervsaffald (indsamlere og anlæg) –Et for alt affald (transportører, forhandlere og mæglere)

4 Kildesortering Der er kun frit valg for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Kommunerne klassificerer fortsat affaldet, som hhv. genanvendeligt, forbrændings- eller deponeringsegnet. Det betyder at hovedparten af affaldet er egnet til en bestemt behandling. Er noget affald ikke kildesorteret, f.eks. pga. pladsmangel ved renoveringsarbejde i tæt by. Hvis affaldet er blandet med forbrændingsegnet, er der ikke frit valg. Kommunen kan derfor anvise den blandede fraktion til sortering. Efter sortering bliver der frit valg af Indsamler og Anlæg, for det genanvendelige affald.

5 Kildesortering - definition Definition: ”Sortering i genanvendeligt, forbrændings- og deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform.” [Fra Lovforslag s. 10] Det nye affaldsdirektiv artikel 11 fremgår at genanvendelse af høj kvalitet skal fremmes f.eks. ved ”særskilte indsamlingsordninger”. Arbejdsgruppens anbefalinger fra dec. 2004: ”Affaldsproducenten skal kildesortere sit affald.” Fraktioner kan tage udgangspunkt fraktionerne i Affaldsstrategi 2005-08. [s.96]

6 Indsamlere – Genanvendeligt erhvervsaffald Indsamleren har ansvaret for afhentning, sortering, mærkning og evt. sammenblanding af affald og for at affaldet genanvendes på et anlæg, der er opført i det Affaldsregisteret. En Indsamler kan overtage ansvaret for korrekt håndtering af genanvendeligt erhvervsaffald fra affaldsproducenten, herunder også dataregistreringspligten. Overtagelse af ansvar skal ske med en skriftlig aftale.

7 Indsamlere – Genanvendeligt erhvervsaffald Indsamlere skal være godkendt for at overtage ansvaret for affaldet. Ansøgning foregår via virk.dk. Godkendelse forudsætter at mindst én person i ledelsen af virksomheden har gennemført indsamleruddannelsen. Det vil fremgå tydeligt i indsamlerregisteret hvem der har uddannelsen. Uddannelsen skal indeholde kendskab til miljømæssig forsvarlig håndtering af affald og indberetning af data om affald. Uddannelsen skal løbende opdateres, og den skal afsluttes med en test. Varighed er 1-2 dage. Uddannelsesindholdet bliver fastlagt i samarbejde med relevante parter og myndigheder. Indsamleren kan bliver registreret når kravene er opfyldt og gebyret betalt.

8 Indsamlere – Genanvendeligt erhvervsaffald Udelukkelse Hvis Indsamlervirksomheden ikke har en indsamleruddannet person i ledelsen. Dom for overtrædelse af miljølovgivningen. Udelukkelse berører ikke godskørselstilladelsen – kan fortsat være transportør Kontrol og tilsyn Færdselsstyrelsen udsteder fortsat godskørselstilladelsen, herunder tilladelsen til kørsel med farligt gods. Tilsynet med at affaldsreglerne overholdes, dvs. tilsyn efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 6, foretages fortsat af kommunerne.

9 Anlæg – Genanvendeligt erhvervsaffald Optagelse i registret Anlægget søger om optagelse i registeret via virk.dk med følgende oplysninger: –Evt. supplerende kontaktoplysninger –dokumentation for gyldig miljøgodkendelse, herunder godkendelses- og udløbsdato, –anslået årlig kapacitet, som en serviceoplysning –hvilke fraktioner anlægget kan behandle –Hvis anlægget er omfattet af branchebilag oplyses dette Der skal betales gebyr for registrering og drift

10 Anlæg – Genanvendeligt erhvervsaffald Pligt til tilbagemelding, hvis der sker ændringer på anlægget og/eller i miljøgodkendelsen. Anlæg, der alene genanvender affald, og som er reguleret efter lovens §19 eller §33, eller bekendtgørelser der særskilt regulerer genanvendelsen er ikke registreringspligtige. Anlæg der behandler affald under producentansvar skal registreres. Sorteringsanlæg kan ikke optages på Anlægslisten, men på Indsamlerlisten.

11 Anlæg – Genanvendeligt erhvervsaffald Udelukkelse Registreringen ophører, når virksomhedens miljøgodkendelse udløber, efter eget ønske eller ved dom. Kontrol og tilsyn Tilsyn med genanvendelsesanlæggene sker i form af det almindelige tilsyn med, at vilkårene i anlæggenes miljøgodkendelse overholdes, dvs. tilsyn efter kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven. Tilsyn med at affaldsproducenterne afleverer deres genanvendelige affald til et anlæg på listen, foretages af kommunerne i forbindelse med tilsynet med at affaldsreglerne overholdes, dvs. tilsyn efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 6.

12 Affaldsregisteret – genanvendeligt erhvervsaffald Opbygget, så der for hver affaldsfraktion findes kontaktoplysninger på de indsamlere og anlæg der kan håndtere den givne fraktion. Registeret kommer i funktion til at minde om de eksisterende kommunale anvisningsbilag. Tilgang fra Virk.dk.

13 Affaldsregisteret – Transportører, Forhandlere og Mæglere Affaldsregisterets del for alt affald Affaldstransportører der kører med alle typer affald skal registreres ifølge affaldsrammedirektivet. Denne registrering foregår i dag i kommuner, men bliver fremover samlet centralt i affaldsregisteret. Forhandlere og Mæglere skal også registreres. Simpel registrering med CVR oplysninger samt dokumentation for godskørselstilladelse. Kun transportører, der er registreret som affaldstransportører, må transportere affald for fremmed regning. Der skal betales gebyr for registreringen. Ingen supplerende uddannelsesmæssige krav for at blive transportør af affald eller farligt affald udover kravene i godslovgivningen om transport af gods og farligt gods

14 Genbrugspladser Dialogmøde 10. november 2008 velkommen til Miljøstyrelsen

15 Genbrugspladser Alle virksomheder får adgang til genbrugspladserne i deres hjemkommune. Adgang for biler med trailer. Bilerne må højst have en totalvægt på 3500 kg, og må foruden have trailer med. Hver kommune bestemmer serviceniveau som i dag (åbningstid, bemanding, antal containere etc.) Forskelligt omkostningsniveau kommunerne imellem og dermed forskelle i gebyrstørrelserne

16 Genbrugspladser - gebyrer Principperne for beregning af gebyrerne for brugerne af genbrugspladser bliver ens for hele landet, men forskelle i serviceniveau vil give forskellige gebyrstørrelser. Beregnes særskilt for husholdninger og virksomheder Virksomhedstyper, der ikke kan forventes at gøre brug af genbrugspladserne (eks. Fonde, velgørende foreninger etc.) fritages for affaldsgebyr pba. branchekode (ens i hele landet) Enkelte andre undtagelser, nævnt i gebyroplægget.

17 Genbrugspladser – gebyrer (fortsat) Princippet: Husholdninger og virksomheder skal betale gebyrer, der dækker de omkostninger på genbrugspladserne, de hver især giver anledning til. Fordelingen af omkostninger mellem de to grupper fastlægges ud fra brugerundersøgelser, der gennemføres første gang 2 år efter de nye regler træder i kraft. Indtil da - hvis kommunen har brugerundersøgelse bruges den, ellers fordeles omkostninger mellem husholdninger og virksomheder med hhv. 85% og 15%.

18 Genbrugspladser – gebyrer virksomheder Gebyrerne for virksomhederne differentieres yderligere efter en fordelingsnøgle, der afspejler forskellene i, hvor meget de forskellige erhvervsgrupper benytter genbrugspladserne: Fordeling af omkostninger for virksomheder: Øvrige virksomheder½ Håndværkere/anlægsgartnere (0-1 ansat)4 Håndværkere/anlægsgartnere (2-10 ansat)6 Håndværkere/anlægsgartnere (over 10 ansat)8

19 Tidsplan Affaldsregisteret skal testes efter sommeren 2009 Tilmeldelse til register fra januar 2010 Affaldsregisteret erstatter de kommunale anvisningsbilag juni 2010 Reglerne om genbrugspladser træder i kraft januar 2010.


Download ppt "Frit valg for genanvendeligt erhvervsaffald. Dialogmøde 10. november 2008 velkommen til Miljøstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google