Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Affaldsdatamodel Dialogmøde 17. september 2007 velkommen til Miljøstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Affaldsdatamodel Dialogmøde 17. september 2007 velkommen til Miljøstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 Affaldsdatamodel Dialogmøde 17. september 2007 velkommen til Miljøstyrelsen

2 Dagsorden Velkomst Hvem skal indberette? Tilstrækkelige og korrekte data til kommunerne Hvilke affaldskoder/kategorier skal anvendes ved indberetning? PAUSE Kontrol af data Hvilke udtræksmoduler skal være tilgængelige? Hvordan skal der undervises i brugen af modellen? Generel information Afrunding og information om den videre proces

3 Velkommen Velkomst ved kontorchef Palle Boeck Der foreligger en bred politisk aftale, og der er generel enighed i affaldsbranchen om at der etableres ét landsdækkende affaldsdatasystem, som alle skal anvende. Tilbagemeldinger bl.a. på tidligere workshops har vist at enkeltdele skal modificeres i forhold til arbejdsgruppens anbefalinger fra 2004. Formålet med dialogmøde er derfor at få afklaret enkelte dele af forslag til affaldsdatasystemet. Plads til at lufte bekymringer i dag. I bliver også inddraget i det videre arbejde, både i lovprocessen og i test af datasystemet.

4 Hvem skal indberette? Arbejdsgruppen (2004) anbefalede, at der indberettes fra to kilder: –Affaldsmodtagere og –Slutbehandlere Kommunerne har ved deres tilsyn behov for at kunne følge affaldsstrømmen fra affaldsproducent til slutbehandler - For at dette er muligt, må også mellemstationer og sorteringsanlæg indberette til datasystemet Der foretages ikke massestrømsanalyser, hvor alt affald kilo for kilo forventes beskrevet.

5 Hvem skal indberette? (forsat) Indberetningspligtige bliver derfor: Indsamleren –Mængder –Affaldsproducent 1. modtageanlæg (fx sorteringsanlæg) –Tilførte og fraførte mængder –Kilde –Aftager 2. modtageanlæg (fx oparbejdningsanlæg) –Tilførte og fraførte mængder –Kilde –Aftager Slutbehandler –Kilde –Behandlingsform

6 Eksempel 1 på indberetninger Et oparbejdningsanlæg, modtager 100 tons plastic til genanvendelse, frasorterer 10 tons til forbrænding og 20 tons til deponering, mens 70 tons går til genanvendelse. Følgende indberetninger skal foretages: –Modtagerindberetning af 100 tons Plastic til genanvendelse med angivelse af producentens P- nummer –Frasorteret 10 tons til forbrænding ved angivelse af Affaldsmodtagers (=forbrændingsanlæggets) P-nummer –Frasorteret 20 tons til deponering med angivelse af affaldsmodtagers (=deponeringsanlæggets) P-nummer –Slutbehandlerindberetning af 70 tons genanvendt Plastic Forbrændingsanlægget foretager en modtage- og slutbehandlerindberetning af 10 tons til forbrænding med angivelse af oparbejdningsanlæggets P-nummer. Deponeringsanlægget foretager modtage- og slutbehandlerindberetning af 20 tons til deponering med angivelse af oparbejdningsanlæggets P-nummer.

7 Eksempel 2 på indberetning Et forbrændingsanlæg modtager 100 tons dagrenovation fra husholdninger i Struer og alt affaldet brændes. Anlægget skal foretage følgende indberetning: –Modtage- og slutbehandlerindberetning af forbrænding af 100 tons forbrændingsegnet affald fra husholdninger i Struer (modtage- og slutbehandling registreres i en og samme arbejdsgang, da slutbehandlingen allerede er kendt på modtagetidspunktet).

8 Eksempel 3 på indberetning Et affaldsproducent eksporterer 100 tons fraklippet jernplader til Tyskland. Affaldsproducenten skal foretage følgende indberetning: –Eksport af 100 tons Jern og metal til Tyskland med angivelse af eget P-nummer som kilde (markeres som både modtagerindberetning og slutbehandlerindberetning)

9 Tilstrækkelige og korrekte data til kommunerne Det nye datasystem skal erstatte de parallelle indberetningssystemer der eksisterer i dag. For at erstatte de eksisterende systemer, er det nødvendigt at systemet kan: - levere tilstrækkelige data og af en ordentlig kvalitet. –levere data til brug for planlægnings- og tilsynsopgaver.

10 Tilstrækkelige og korrekte data til kommunerne (fortsat) Arbejdsgruppen (2004) anbefalede: -At tilsynsmyndigheden skal have adgang til data på virksomhedsniveau - P-nummer bruges som identifikation - Hvis P-nummer ikke er registret hos CVR, skal det være muligt at registrere på en adresse eller et matr. nr., særlig relevant for bygge- og anlægsaffald (MST’s forslag) For husholdningsaffald skal der oplyses kommunenummer. Hvor ofte skal data være indtastet i datasystemet, hver måned, halve år eller en gang årligt?

11 Hvilke affaldskoder/kategorier skal anvendes ved indberetning De affaldskoder der anvendes i det nye affaldsdatasystem, skal være i overensstemmelse med Statistikforordningens krav. Mange kommuner stiller detaljerede krav om data for at forbedre miljøtilsynet. Omstillingen for mange virksomheder vil derfor ikke være stor. Told og Skat har mulighed for at kontrollere indberetningerne til affaldsafgifterne gennem dette system. Et større detaljeringsniveau for indberetningerne kan gøre at data blive mere upræcise, da ikke alle virksomheder er vant til at arbejde med de mere snævre affaldskategorier.

12 Kontrol af data Kontrol af data: Arbejdsgruppen anbefalede i 2004: At kontrol af affaldsdata skal ske hos de ca. 20.000 godkendelses- og anmeldelsespligtige virksomheder, som aktivt skal godkende de oplysninger (deres egne stamdata), som er blevet indberettet af affaldsmodtagerne. Miljøstyrelsen foreslår: At data i systemet som udgangspunkt er ”godkendt”, da affaldsproducenten har faktureret indsamlerens eller modtageanlæggets regning for affaldet. Affaldsproducenten kontrollerer (måske halv-årligt), at registreringen stemmer overens med fakturaerne. Kvalitetssikringen/ egenkontrollen kan sammenlignes med de årlige skatteopgørelser.

13 Hvem har adgang til hvilke data i det nuværende ISAG udtræksmodul på www.mst.dk.www.mst.dk - kommuner har adgang til egne data - alle har adgang til en række data, der ikke er virksomhedsfølsomme. I det nye system foreslår MST: –At alle skal have adgang til ikke- virksomhedsfølsomme data –At kommuner, affaldsproducenter, affaldsindsamlere og affaldsbehandlere får adgang til egne data. Hvilke standardudtræk er der er behov for? Hvilke udtræksmoduler skal være tilgængelige?

14 Hvordan skal der undervises i brugen af modellen? Information -Hvordan sikres en tilstrækkelig information og uddannelse af brugere og indberettere -Hvem skal udbyde kurser til transportører, indsamlere, modtageanlæg, virksomheder mm.? Erhvervsskoler,AMU-Centre, brancheorganisationer -Skal der udbydes kurser til de kommunale sagsbehandlere? -Skal der udbydes kurser til indberettere eller er informationsmateriale nok?

15 Generel information Stamkort afskaffes Anvendelse af digital signatur: Der skal anvendes digital signatur ved indberetning til affaldsdatasystemet, og der skal bl.a. være adgang til systemet via www.virk.dk. Kun elektronisk indberetning: For at begrænse fejl og ressourcer for Miljøstyrelsen og kommunerne, skal det kun være muligt for virksomhederne at anvende digital indberetning via www.virk.dk. Historiske data fra ISAG: De gamle ISAG-data bliver ikke overført til det nye affaldsdatasystem, pga. ændringer i affaldskoder og nye kommunegrænser. ISAG-dataene vil stadig være tilgængelige, men vil ikke kunne sammenlignes direkte på alle parametre med de nye data fra 2010.

16 Afrunding og information om den videre proces Udbud af opgaven for udvikling af affaldsdatasystemet i 2007/08 Der fremsættes forslag om ændring af overdragelse af ansvaret for affalds håndtering, indberetningspligten mm. i Miljøbeskyttelsesloven i foråret 2008 Lovforslaget sendes i høring Ændring af Affaldsbekendtgørelsen 2008/2009 Affaldsdatasystemet bliver udviklet af konsulenterne i 2008/09 Test af nyt affaldsdatasystem i 2009 Uddannelse i brug af affaldsdatasystem i 2009 Implementering af affaldsdatasystem 1. januar 2010


Download ppt "Affaldsdatamodel Dialogmøde 17. september 2007 velkommen til Miljøstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google