Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til infodag 2013-2020 i kvotehandelssystemet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til infodag 2013-2020 i kvotehandelssystemet."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til infodag 2013-2020 i kvotehandelssystemet

2 Status •NIM (gratis kvoter) •Alle lande har indsendt NIM-lister •Endelige tildelinger forventes omkring nytår •Ny kvotelov •Implementerer reglerne for 2013-2020 •Høring afsluttet 15. august •Behandles i Folketinget i efteråret •Forventes at træde i kraft 1. januar 2013 •Nye overvågningsplaner for alle

3 Formiddagens program •Nye krav til overvågningsplaner •Ændrede regler •On-line system •Hjælp og eksempler •Særlig dokumentation for biobrændsler •Bæredygtighedskriterier for for flydende biobrændsler og biobrændstoffer •Biogas i naturgasnettet •Ny definition af biomasse •Frokost

4 Eftermiddagens program •Kapacitets- og driftsændringer med effekt for gratis kvoter •Væsentlige udvidelser og reduktion af kapacitet •Indstilling af drift •Indberetning af ændringer •Hvem er omfattet af kvoteordningen? •Ny opgørelse af indfyret effekt •Affaldsforbrænding •Kemisk industri

5 Ændrede regler for overvågning Kommissionens forordning 601/2012 (MRR) •Aktivitetsspecifikke metoder •Metodetrin •Usikkerhedsvurdering •Risikovurdering •Lempelser for produktionsenheder med små emissionsmængder •Fast format for overvågningsplaner •Beskrivelse af procedurer •Biomasse (selvstændigt punkt)

6 Aktivitetsspecifikke metoder •MRR bilag IV •Særskilt beskrivelse for hver kvoteomfattet aktivitet •Hvilke udledninger skal regnes med? •Særlige metoder til at bestemme emissionsfaktorer •Særlige beregningsmetoder •Flaring og røggasvask er inkluderet under forbrænding

7 Metodetrin •Udtryk for trinbaserede krav til kvaliteten af overvågningen •Højt metodetrin = høj kvalitet •Usikkerhed ved opgørelsen af mængder (aktivitetsdata) •Metodevalg ved bestemmelse af emissionsfaktor, brændværdi og oxidationsfaktor •1 og 2: Standardfaktorer •3: Analyser

8 Kategorier af anlæg Små emissionsmængder < 25.000 ton fossilt CO2 A.< 50.000 ton fossilt CO2 B.50.000 – 500.000 ton fossilt CO2 C.> 500.000 ton fossilt CO2

9 •Produktionsenheder med små emissionsmængder: Metodetrin 1 •A og standardbrændsler: Lave metodetrin (MRR bilag V) •Gasformig og flydende brændsel: Trin 2 •Fast brændsel: Trin 1 for mængde og trin 2 for faktorer •Standardbrændsler er f.eks. gasolie, fyringsolie, benzin, lampeolie, petroleum, ethan, propan, butan og alle typer flybrændstof •Naturgas er ikke et standardbrændsel Metodetrin

10 •B: Højeste trin dog op til to trin lavere ved urimelige omkostninger •C: Højeste trin dog op til et trin lavere ved urimelige omkostninger •Mulighed for yderligere tidsbegrænset dispensation i op til tre år mod forelæggelse af rapport om hvordan overvågningen vil blive forbedret •Trinnene fremgår af MRR bilag II

11 Metodetrin •Mindre kildestrømme: tilsammen < 5.000 ton eller <10% dog højest 100.000 ton •Højeste metodetrin, der ikke medfører urimelige omkostninger •Skal altid dokumenteres •Ubetydelige kildestrømme: tilsammen <1.000 ton eller <2% dog højest 20.000 ton •Ingen krav til metodetrin

12 Metodetrin •Energistyrelsens liste med standardfaktorer lever op til metodetrin 2a for beregningsfaktorer •For naturgas overholder standardfaktorerne metodetrin 3 •Mængder dokumenteret med indkøbsfakturaer og opgjort efter danske regler om metrologi lever op til metodetrin 2 •Gælder ikke leverancer med skib

13 Urimelige omkostninger • Aktivitetsdata •Reduktion i usikkerhed (%)* årlige udledninger (ton) * 150 kr./ton •Beregningsfaktorer og andre forbedringer •1 % * årlige udledninger (ton) * 150 kr./ton •Udgifter mindre end 14.900 kr. (2000 €) årligt er aldrig urimelige •Dog kun 3725 kr. (500 €) årligt for produktionsenheder, der udleder mindre end 25.000 ton fossilt CO2 årligt

14 Eksempel på urimelige omkostninger •Årlig udledning 200.000 ton CO2 •Udledning bestemmes ved beregning •Som udgangspunkt skal driftsleder bestemme brændværdi og emissionsfaktor ved analyser •Hvis udgifterne til analyse er urimelige, kan driftsleder anvende standardværdier •Maksimal rimelig årlig udgift til analyser: 1%*200.000 ton * 150kr./ton = 300.000kr.

15 Usikkerhedsvurdering •Overvågningsplanen skal vedlægges en usikkerhedsvurdering, der dokumenterer, at de relevante metodetrin er overholdt •Udkast til EU-kommissionens vejledning om usikkerhedsvurderinger kommer på Energistyrelsens hjemmeside •Produktionsenheder med små emissionsmængder er undtaget fra at lave usikkerhedsvurdering

16 Risikovurdering •Overvågningsplanen skal vedlægges en risikovurdering, der •Identificerer de væsentligste risici •Vurderer om kontrolaktiviteterne står i forhold til de identificerede risici •Identificerer de væsentligste risici for at kontrolaktiviteterne ikke er tilstrækkelige •Vurderer om procedurerne for kontrolaktiviteterne står i forhold til disse risici •Produktionsenheder med små emissionsmængder er undtaget fra at lave risikovurdering

17 Lempelser for produktionsenheder med små emissionsmængder •MRR artikel 47 •Undtaget fra kravene om usikkerhedsvurdering og risikovurdering •Kan anvende metodetrin 1 •Driftsleder kan anvende anslåede lagerændringer •Analyser kan foretages af ethvert teknisk kompetent laboratorium

18 Fast format for overvågningsplaner •On-line skabelon i EDO •Anbefales ved ”almindelig” overvågning •Præsenteres om lidt •Excel skema •Anvendes ved direkte måling af udledningen i skorstenen •Anvendes ved kvoteomfattede udledninger af PFC eller lattergas •Anvendes ved transport eller geologisk lagring af CO2

19 Procedurer 1 •Detaljer i overvågningen skal ligge som interne procedurer •Prøvetagning •Analysemetoder •Håndtering af ansvar •Opdatering af overvågningsplanen •Datastrømsaktiviteter •Kontrolaktiviteter •Beskrives kort i overvågningsplanen med reference til den fulde procedure

20 Procedurer 2 •Eksempler/vejledning til procedurer for simple produktionsenheder kommer på Energistyrelsens hjemmeside •Simple procedurer kan beskrives fuldstændigt i overvågningsplanen uden bagvedliggende beskrivelse

21 On-line overvågningsplan •Fremvisning i EDO


Download ppt "Velkommen til infodag 2013-2020 i kvotehandelssystemet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google