Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Matrikulær sagsudarbejdelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Matrikulær sagsudarbejdelse"— Præsentationens transcript:

1 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Dokumentation for relaksation i den matrikulære sag kan foreligge som: dommerattest (det sædvanlige) uskadelighedsattest den almindelige (typisk ved grænsejusteringer) den lille (fraskillelse til vej/jernbane) dommerattest (eller tingbogsudskrift) om, at ejendommen er ubehæftet (men ikke om ensartet belåning) erklæring om ekspropriation eller jordfordeling Er ejendommen belånt, er forudsætningen for dommerattesten, at der er lyst påtegning om, at arealet kan udgå af pantet Det er grundlaget for disse påtegninger, der behandles her Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

2 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Relaksationsgrundlaget Relaksationen indebærer, at kreditor accepterer, at pantegrund-laget reduceres, fordi ejendommens værdi formindskes ejendommen bliver mindre hvilket er et problem, hvis pantet er truet og stiger med dårligere prioritetsstilling men næppe noget problem (for panthaver), hvis ejendom-men er svagt belånt NB - selv om der er rigelig dækning for pantet i restejendom-men, kan uskadelighedsattest kun anvendes, hvis det fraskilte areal er ubetydeligt Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

3 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Panthaverafklaring Der er ingen regler om, hvordan afklaringen skal ske så banen er åben initiativet er debitors (låntagers) men det er kreditor, der suverænt afgør, hvad der skal ske den organiserede realkredit vurderer nøgternt og agerer professionelt (stiller ikke ublu krav) Stillingtagen forudsætter et vurderingsgrundlag, hvorfor der ved henvendelse må forelægges relevante ejendoms- og værdi-oplysninger Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

4 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Pantebrevspåtegninger kan foreligge som en påtegning på selve pantebrevet (originalen) f.eks. i form af et stempel (sker, når pantebreve kvitteres til aflys-ning) som en allonge, der udarbejdes som et særskilt dokument, som på omsættelige pantebrev skal vedhæftes originalen og vedhæftes pantebrevsgenparten (omsættelige og uomsættelige) Påtegninger skal underskrives af den berettigede ifølge doku-mentet. Se i øvrigt TB kap. 4, særligt § 21 Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

5 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Pantebrevspåtegninger Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

6 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Arealidentifikation på pantebrevspåtegninger hvis arealet omfatter et helt matr.nr., eller hvis skøde er lyst vedhæftet rids, og påtegningen henviser til del.- og matr.nr. er arealet tilstrækkeligt entydigt identificeret (ØLK ) Er adkomst ikke lyst, eller er adkomstdokumentet ikke vedhæf-tet rids, vil yderligere identifikation derfor kunne forlanges ... … men spørgsmålet er nok, om ikke kendelsen reelt opfattes således, at identifikation ved del.nr. og matr.nr. er fyldestgø-rende. ØLK afd. vedrørte pantebrevspåtegninger i en arealoverførsels-sag vedr. tre arealer. I skøderne var de overførte arealer identificeret som del.nr. … af matr.nr. …. og vedhæftet et af en landinspektør udarbejdet oversigtskort. Påtegningerne refererede alene til del.- og matr.nr. og blev derfor afvist af dommeren under henvisning til at rids ikke var vedhæftet og således ikke indgik i dokumentet på en ”vedblivende måde”. Landsretten fandt, at arealerne er tilstrækkeligt entydigt identificeret når skøder er lyst med et rids idet muligheden for forveksling (med et andet del.nr. i en anden sag) ikke er tilstrækkelig til at begrunde et krav om yderligere identifikation. Forvekslingsmuligheden bliver i praksis elimineret fordi der i påtegningerne ofte anføres en arealstørrelse. Det er dog ganske naturligt yderligere at angive arealstørrelse - enten som et ”højst”-areal eller som det endelige (matrikulære) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

7 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Pantebrevspåtegninger omfatter den afgivende ejendom i form af relaksation (frigørelse for pant), som gøres betinget af areal-overførslen (f.eks.:”efter arealoverførsel af delnr. 3 til matr.nr. 7 k”) og i den udstrækning, der (undtagelsesvis) følger pant med det overførte areal til modtagende ejendom den afgivende ejendom der skal relaksere hæftelsen den modtagende ejendom angående overførte hæftelses prioritetsstilling og evt. også et panthaveropgør, hvis hæftelsen indplaceres i prioritets-rækken, hvilket kommer til udtryk i form af en moderationserklæ-ring (rykningspåtegning) på efterstående hæftelser Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

8 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Pantebrevspåtegning ved medfølgende pant kan ikke håndteres efter TL § 21 og 24 (analogt), domstolene kræver relax (se f.eks. U VLK og VLK) derfor må påtegningen (på det pantebrev, der medfølger) ud-formes som en af ændring af låneaftalen hvilket kræver såvel kreditors som debitors accept (under-skrift) dertil evt. (sædvanlige) respektpåtegninger m.m. på pantebre-vene i modtagende ejendom Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

9 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Påtegningers indhold Hvis det overførte areal relakseres - hvilket er hovedregelen - skal det af påtegningen fremgå, at det overførte areal frigøres (betinget) for hæftelser Påtegning hvis relaksation gives mod nedskrivning: Undertegnede kreditor … ifølge pantebrev lyst den ... med opryk-kende panteret i matr.nr. …, meddeler herved samtykke til, at delnr. … af matr.nr. …, højst ...m2, efter endt arealoverførsel af delnr. …, til matr.nr.(e) … udgår af pantet. I så fald nedskrives pantebrevets hovedstol til … således, at … (konsekvenserne for ydelser m.v.) Påtegning uden nedskrivning Tilstrækkeligt blot at angive kreditors accept … samtykke til, at delnr. … af matr.nr. … højst … m2 udgår af pantet Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

10 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Relaksation mod pant i modtagende ejendom Kan f.eks. blive aktuelt ved arealoverførsel mellem ejendomme i samme eje Hvor panthaveropgøret da må foretages som en relaksation (afgivende ejendom) og som om et opgør (modtagende ejendom) om rykning og panteudvidelse Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

11 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Påtegningers indhold Hvis arealoverførslen gennemføres ved, at der overføres pant Påtegningen, der i så fald mere svarer til et panthaveropgør, bliver mere kompleks, i det den skal angive: hvilke arealer (delnr./matr.nr.(e)), der kan udgå (I) hvilke arealer pantet skal omfatte (modtagende ejendom) (II) prioritetsstillingen i modtagende ejendom (III), og at der er tale om en betinget relaksation (IV) På betingelse af, at pantet udvides (IV) til også at omfatte matr. nr.(e) … af areal … ha (II), meddeles tilladelse til, at delnr. … af matr.nr. … af areal højst …ha udgår af pantet (I), samt at nærvæ-rende pantebrev respekterer følgende foranstående hæftelser (III) Pantebrevet består herefter af … sider Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

12 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Påtegningers indhold I den udstrækning den overførte hæftelse indplaceres i prioritets-rækken, må der tinglyses rykningspåtegning (moderationserklæ-ring) på bagvedstående hæftelser På betingelse af, at panteretten for … (kreditors navn)´s pante-brev, stort opr. … kr.., der har pant i ejendommen matr.nr.(e) … udvides til også at omfatte delnr. … af matr.nr. … af areal højst … ha, respekterer … (panthavers navn) yderligere: … (overførte hæftelse, angivet ved hovedstol, renteprocent/låntype) evt. yderligere: … nærværende pantebrev respekterer herefter følgende foranstående hæftelser … (anføres ved navn, hovedstol, renteprocent og låntype) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

13 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Tinglysningsafgift Påtegninger som følge af en matrikulær ændring: kun fast afgift (ikke den variable) § 5, stk. 3. For tinglysning af ændringer, hvorved der inddrages anden eller yderligere fast ejendom eller løsøre mv. under pantet, beregnes afgift af hele det pantsikrede beløb efter stk. 1, jf. dog stk. 4. Ved tinglysning af pante-brevspåtegninger som en del af en samlet matrikulær ændring beregnes afgiften efter § 7. Ved tinglysning af matrikulære ændringer beregnes afgift efter § 7. U HK To landbrugsejendomme var behæftet samlet. Ejeren ønskede bygningerne på den ene ejendom solgt og jorderne tillagt den anden ejendom. Pantebrevene fik påtegning om relaksation af bygningslodden og om panteudvidelsen, men dommeren og landsretten nægtede dommerattest, hvorimod Højesteret fandt, at der kunne udstedes dommerattest efter TL § 23, stk. 1. U VLK Et pantebrev, der ønskedes overført sammen med arealet var påført følgende påtegning. ”På betingelse af, at panteretten udvides - i henhold til tinglysningslovens § 24 - til også at omfatte matr.nr. C samt matr. nr. D og E meddeles herved tilladelse til, at der af pantet kan udgå del.nr. 1 af matr.nr. A, … og del.nr. 2 af matr.nr. B …”. landsretten stadfæstede tinglysningsdommerens afvisning ”allerede de § 24 ikke fin der anvendelse, og betingelsen sålede sikke er opfyldt”. § 7. For andre tinglysninger end omfattet af §§ 4-6, herunder tinglysning af adkomstændring ved selskabers mv. fusion, fission, omdannelse eller tilfør-sel af aktiver til sådanne selskaber, udgør afgiften kr., jf. dog § 8. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

14 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Pantebrevspåtegninger Ved påtegning af omsættelige pantebreve skal det originale pantebrev fore-vises, da det skal sikres, at påtegningen påføres pantebrevet ved uomsættelige pantebreve er det unødvendigt, og her er der i øvrigt mulighed for at samle relaksationerne af flere hæftelser til samme kreditor på ét dokument (samlepåtegninger) og der skal i så fald være genparter svarende til antallet af hæf-telser, der påtegnes Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

15 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Samlepåtegning - smidig Man kan også samle flere påtegninger vedr. flere kreditorer og vedr. flere sager på grundlag af fuldmagt fra kreditorerne, der be-myndiger landinspektøren til at meddele relaksation vedr. den pågældende og specificerede arealoverførsel: Landinspektør … gives herved fuldmagt til på vore vegne at meddele vort pantebrev opr. (hovedstol, rentesats, låntype) i ejendommen matr.nr. … nedenstående påtegning (om relaks) Dato og underskrift Relaksationerne angives på forsiden af dokumentet med re-ference til fuldmagten og lsp.´s relaksationserklæring, som medfølger i original Genparter af forsiden og de respektive påtegninger lyses Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

16 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Pantebrevspåtegninger Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

17 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Pantebrevspåtegninger Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

18 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Pantebrevspåtegninger Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

19 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Relaksation uden påtegning, men ved henvisning (fidus) Det forekommer ofte, at der optages nye lån i forbindelse med en arealoverførsel Hvis det sker efter, at der er lyst skøde vedr. det overførte areal hvoraf fremgår, at arealet erhverves fri for pantegæld er det unødvendigt at relaksere dette (ejerskifte)lån såfremt der i pantebrevet et henvist til ejendommens blad i tingbogen thi i så fald er skødet lyst foreløbigt, og fremgår derfor af byrderubrikken hvorfor lånet skal respektere skødet (og at det effektueres), hvilket indebærer, at arealet fragår Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

20 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Forhåndsrelaksation (fidus) Ved lånoptagelse i forbindelse med en påtænkt arealoverførsel sparer det tid og penge hvis der i pantebrevet medtages en tekst, hvoraf fremgår, at kreditor accepterer arealoverførslen som i pantebrevet derfor må specificeres (ved delnr., matr.nr. og ”højst”areal). Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

21 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Aflysning af pantebreve Betinget aflysning er ikke mulig dokumentet skal nemlig forevises ved aflysningen, hvor det påtegnes ”Aflyst” det kan først ske, når betingelserne er opfyldt men det sker jo først en gang i fremtiden og dommerkontoret kan ikke have pantebrevet liggende indtil da. Derfor må aflysningen foretages i forventning om, at sagen kan gennemføres (hvorfor sagen i øvrigt skal være ”på plads”) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

22 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Mellemkommende rettigheder betegner det forhold, at der efter afgivelse af dommerattest i en arealoverførselssag, er lyst rettigheder (typisk pantehæftelser). I så fald vil sagen ikke kunne glide på plads i tinglysningsmæs-sig henseende, fordi påtegningerne ikke omtaler den senere stiftede hæftelse. Forudsætningen for de godkendte matrikulære forandringer brister derfor (tinglysningskontoret protesterer), og hvis for-holdet ikke afklares inden en af KMS fastsat frist, må registre-ringen tilbageføres (UL § 33). Hvilket i bedste fald indebærer bøvl, forsinkelse og fordyrelse Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

23 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Relaksation - et eksempel Ejeren af to landbrugsejendomme (I) og (II) har solgt bygnin-gerne på den ene ejendom, og ønsker dyrkningsjorden tillagt den anden ejendom På I hviler: I Landvindingsgæld I Nykredit (90.000) I Nykredit (71.000) I Nykredit ( ) I Nykredit ( ) I DLR (50.000) I DLR ( ) I DLR ( ) I DLR ( ) I 10 - DLR ( ) I 11 - Ejerpant ( ) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

24 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Relaksation - et eksempel På II hviler II 1 - Nykredit ( ) II 2 - DLR ( ) II 3 - DLR ( ) II 4 - Ejerpant ( ) Arealoverførslen kræver efter reglerne relaksation af l b og 1 d, men som følge af, at, bygningslodden (1 a) afhændes relakseres 1 a, mens lånene ønskes overført hvilket kræver panthaveropgør i den modtagende ejendom (1 c m.fl) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

25 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Relaksation - et eksempel Intensionen er, at lånene i II indplaceres som anført nedenfor idet II 4 ( ejerpant) aflyses: Hæftelser i I: I Landvindingsgæld I Nykredit (90.000) I Nykredit (71.000) I Nykredit ( ) I Nykredit ( ) II 1 - Nykredit ( ) I DLR (50.000) I DLR ( ) I DLR ( ) I DLR ( ) I 10 - DLR ( ) II 2 - DLR ( ) II 3 - DLR ( ) I 11 - Ejerpant ( ) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

26 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Relaksation - et eksempel * Nykredit er villig til at relaksere mod pant i modtagende ejendom forud for DLR (skr. af ) * DLR har tidligere accepteret relaksation mod pant i mod- tagende ejendom (sidst i rækken) f.s.v.a. II 2 og II 3 og at ville rykke for kr.. af II 1 (dette beløb fremkommer, fordi man på et tidligere tidspunkt arbejdede på at resten af dette lån kunne blive i l a (skr. af )). * DLR vil imidlertid kun rykke for II 1 (Nykredit kr) hvis II 3 (DLR indfries) (skr. af og ) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

27 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Relaksation - et eksempel l a relakseres ved at der med det overførte areal følger II 1 (Nykredit kr) og II 2 (DLR kr), mens II 3 (DLR kr) indfries og ejerpant II 4 ( kr.) aflyses Da de overførte hæftelser skal indplaceres i prioritetsrækken i I, må der mellem hæftelserne i I og de over-førte hæftelser II 1 og 2 gennemføres et opgør Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

28 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Relaksation - et eksempel Resultatet af panthaverafklaringen indebærer, at der er accept til følgende belåning: Hæftelser i I: I Landvindingsgæld I Nykredit (90.000) I Nykredit (71.000) I Nykredit ( ) I Nykredit ( ) II 1 - Nykredit ( ) I DLR (50.000) I DLR ( ) I DLR ( ) I DLR ( ) I 10 - DLR ( ) II 2 - DLR ( ) II 3 - DLR ( ) I 11 - Ejerpant ( ) II 3 aflyses Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

29 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Relaksation - et eksempel Det indebærer følgende påtegninger: relaksation af 1 a og angivelse af pantegrundlaget og priori-tetsstilling (vedr. II 1, og II 2) rykningspåtegning vedr. II 1, udvidelse af pantegrundlaget og angivelse af prioritetsstilling vedr. ( I ) aflysning af II 3 og II 4 ikke krav om påtegning af I (pantet griber det overførte areal jf. TL § 24) Alle påtegninger er gjort betinget af arealoverførslen og effektueres derfor i og med den gennemføres (forandrin-gerne indføres i tingbogen) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

30 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Relaksationspåtegningers udformning Landbrugsejendommen (I) matr.nr. 4 b (1.1. ha) og 4 d (15.9 ha) ejes af Nørregaard. På ejendommen hviler: 1. RD % 2. Nykredit % 3. DLR % Landbrugsejendommen (II) matr.nr. 8 c m.fl. ejes af Søndergaard. Herpå hviler: A. Nykredit % B. Sparekasse % C. DLR % Fra (I) fraskilles 3 ha til byudvikling (panthaverne relakserer uden vederlag). Resten af matr.nr. 4 d afhændes til forening med (II). Bygningslodden matr.nr. 4 b afhændes. Nykredit 1 overtages, og der hjemtages ejerskiftelån BRF % (2. prio.) der skal følge bygningslodden. RD indfries. Søndergård hjemtager Nykredit 3: % med 1. prioritet-stilling mod indfrielse af Nykredit 2. DLR 1 placeres sidst. 4 b 2 byudvikling 4 d 1 8 c Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

31 Matrikulær sagsudarbejdelse
Relaksation Relaksationspåtegningers udformning A Angiv for hver af situationerne 1. udstykning af byudviklingsjorden 2. afhændelse af byudviklingsjorden 3. afhændelse af bygningslodden og 4. afhændelse af dyrkningsjoden, hvilke ændringer, der skal ske med pantehæftelserne B Angiv indholdet af pantebrevene/påtegningerne som muliggør, at hæftelserne placeres som ønsket. NB Påtegningerne udformes under forudsætning af, at forandringerne ordnes i samme matrikulære sag Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj


Download ppt "Matrikulær sagsudarbejdelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google