Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Matrikulær sagsudarbejdelse Sagsomkostninger Udstykningsafgift og gebyrer *Lov om afgift ved udstykning m.m (LAU) Lovgrundlaget * Bekendtgørelse om matrikulære.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Matrikulær sagsudarbejdelse Sagsomkostninger Udstykningsafgift og gebyrer *Lov om afgift ved udstykning m.m (LAU) Lovgrundlaget * Bekendtgørelse om matrikulære."— Præsentationens transcript:

1 Matrikulær sagsudarbejdelse Sagsomkostninger Udstykningsafgift og gebyrer *Lov om afgift ved udstykning m.m (LAU) Lovgrundlaget * Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer m.v. (BAG) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

2 Matrikulær sagsudarbejdelse < 100 m2 (excl. vej), der ikke bebygges der kun skal benyttes som friareal (dog incl. vejareal) der udgør private fællesveje oprettes ved ekspropriation ved ejendomsdom eller hævd Sagsomkostninger Udstykningsafgift Undtaget for afgift er ejendomme: svares for hver ny ejendom, der opstår (pt. 5000 kr.) Antallet af afgiftpligtige ejendomme udgør differensen mellem ejendomsantallet efter og før Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj NB!Hvis man sammenlægger og derefter udstykker, kan man ikke tælle ”før/efter”

3 Matrikulær sagsudarbejdelse Udstykning og matrikulering: fuld takst (pt. 1860 kr.) Arealoverførsel (pr. modtagende ejendom): 3/4 takst Sammenlægning: 1/2 takst Tildeling af matr.nr. til brugsretsareal (hvis der registreres nyt skel): 1/2 takst Ændring af matrikelskel (pr. matr.nr., der berøres - min. 2): 1/4 takst Sagsomkostninger Registreringsgebyr er principielt en brugerbetaling for den matrikulære registrering, der udløser følgende takster: Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

4 Matrikulær sagsudarbejdelse ekspropriation (men ikke jordfordeling) matrikulering af et helt umatrikuleret areal eller af off. vej til privat fællesvej arealoverførsel til/fra vej statsjernbane ejendomsberigtigelse Sagsomkostninger Registreringsgebyr Gebyrfri er Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

5 Matrikulær sagsudarbejdelse adkomster: 1400 kr. + 0.6% af overdragelsesprisen min. ejendomsværdien (§ 4) pantehæftelser: 1400 kr. + 1.5% af hovedstolen (§ 6) servitutter: 1400 kr. (§ 7) Sagsomkostninger Tinglysningsafgift Ved tinglysning skal der svares afgift efter lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. Afgiften, der principielt er knyttet til de rettigheder, der stiftes - ikke til dokumentet - består af et fast beløb og et procentbeløb Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Satserne er:

6 Matrikulær sagsudarbejdelse Sagsomkostninger Tinglysningsafgift Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Tinglysning af dokumenter vedr. flere rettighedstyper: afgift pr. rettighedstype (f.eks. en servitut, der også lyses pantstiftende) vedr. flere ejendomme i samme dokument: afgift pr. rettig- hedstype –samlepåtegninger ved fuldmagt –samlepåtegninger vedr. samme kreditor –jordfordelingskendelse –lokalplaner –ekspropriation –ejerforeningsvedtagelser –ledningsservitutter

7 Matrikulær sagsudarbejdelse Sagsomkostninger Tinglysningsafgift Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Tinglysning af dokumenter § 7,stk. 2. Udløser anmeldelsen tinglysning af forskellige rettigheder på en eller flere faste ejendomme beliggende i samme retskreds eller i flere løsøre- genstande m.v., udgør afgiften 1.400 kr. for hver rettighedstype.

8 Matrikulær sagsudarbejdelse Sagsomkostninger Tinglysningsafgift Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj Medfølgende pant: ikke relaks men påtegning underskrevet af kreditor og debitor: én afgift § 5, stk. 3. For tinglysning af ændringer, hvorved der inddrages anden eller yderligere fast ejendom eller løsøre mv. under pantet, beregnes afgift af hele det pantsikrede beløb efter stk. 1, jf. dog stk. 4. Ved tinglysning af pante- brevspåtegninger som en del af en samlet matrikulær ændring beregnes afgiften efter § 7. Ved tinglysning af matrikulære ændringer beregnes afgift efter § 7. § 7. For andre tinglysninger end omfattet af §§ 4-6, herunder tinglysning af adkomstændring ved selskabers mv. fusion, fission, omdannelse eller tilfør- sel af aktiver til sådanne selskaber, udgør afgiften 1.400 kr., jf. dog § 8.

9 Matrikulær sagsudarbejdelse endelighedspåtegninger uskadelighedsattester (lyses jo ikke) servitutfordeling aflysninger og nedlysninger fristforlængelser Sagsomkostninger Tinglysningsafgift Afgiftsfri er bl.a.: Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

10 Matrikulær sagsudarbejdelse derfor ingen ”prisliste” der kan indhentes vilkårligt mange tilbud indhentes tilbud, må man forvente, at arbejdets omfang og indhold specificeres (excl. kørsel, udlæg og afgifter m.v.) og at der skal afregnes for arbejder, der ydes herudover Sagsomkostninger Landinspektørhonorar er undergivet fri prisfastsættelse Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

11 Matrikulær sagsudarbejdelse Sagsomkostninger Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj ”m” Udstykningsafgifter og gebyrer De to ejendomme matr.nr. 7 k og 7 l ønskes udstykket med henblik på opførelse af helårshuse. Hvilke afgifter og gebyrer ud- løser oven- nævnte foran- dringer? Med ejeren af matr.nr. 11 a er der aftalt en skelregulering, således at områdets afgrænsning bliver mere regulær. I sagen indgår der endvidere en skelrettelse (hævd) mod matr.nr. 4 b. Udstykningen gennemføres som vist. 7 k 7 l 11 a 4 b 6 8 9 10 11 1 2 5 3 4 7 12 13 8.00 m. br. pr. fl.vej 7 13 NB delnummerering ufuldstændig


Download ppt "Matrikulær sagsudarbejdelse Sagsomkostninger Udstykningsafgift og gebyrer *Lov om afgift ved udstykning m.m (LAU) Lovgrundlaget * Bekendtgørelse om matrikulære."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google