Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejforhold Vejadgangskravet i UL § 18

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejforhold Vejadgangskravet i UL § 18"— Præsentationens transcript:

1 Vejforhold Vejadgangskravet i UL § 18
Der må ikke ske udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, såfremt der derved vil fremkomme en samlet fast ejendom eller et særskilt beliggende areal af en sådan ejendom, som ikke har adgang til offentlig vej. Adgangsretten må ikke være tidsbegrænset eller betinget. Stk. 2. Hvis adgangen til offentlig vej skal ske ad privat fællesvej, skal vejen være optaget på matrikelkortet.  Matrikelmyndigheden kan i særlige tilfælde fritage for dette krav. Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

2 Vejforhold *) medmindre bestående vejadgang benyttes
Vejadgangskravet i UL § 18 omfatter alle arealer, der fremkommer i sagen (restejendommen*) og nye, selvstændige ejendomme og arealer) også supplerede arealer (arealoverførsel/sammenlægning), men ingen krav om dokumentation (benytter eks. vejadgang) ikke tidsbegrænset eller betinget adgang til offentlig vej ud på privat vej (overkørsel) ad privat vej (benyttelse) ud på offentlig vej (overkørsel) men ikke ad offentlig vej (benyttelse) evt. gående færdsel (dog rednings- og servicekørsel) ny privat fællesvej skal optages på matrikelkortet Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

3 Vejforhold Vejadgangskravet - eksempler
8 Vejadgangskravet - eksempler I Direkte eller over udstykkende ejendom 1 9 2 Kommunevej II Ad eksisterende vej 1 Kommunevej 2 III over anden ejendom 1 2 Kommunevej Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

4 Vejforhold Dokumentationen vedr. vejforhold i matrikulære sager skal varetage: A Offentligretlige hensyn vedr.: overkørsler vejens udformning og placering B Privatretlige hensyn vedr.: vejrettigheder (færdselsret) ejerrettigheder (vejens udlæg og placering) … som i princippet må iagttages når veje optages/udvides nedlægges (slettes) omlægges/indsnævres på matrikelkortet Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

5 Vejforhold A Offentligretlige hensyn: I Overkørsler etablering
ændring (indsnævring/kvalitative og kvantitative ændringer) omlægning II Den private fællesvej udlæg (etablering/udvidelse) anvendelse nedlæggelse omlægning/indsnævring Som dokumenteres på grøn erklæring eller på særskilt tilladelse Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

6 Vejforhold B Privatretlige hensyn: Optagelse/udvidelse (BMA § 5)
off. retshandling (stk. 1, nr. 2) dok.: kopi af beslutning aftale (stk. 1, nr. 1 og stk. 3) dok.: erkl. fra vejejer (S) : standarderkl. kan (S) benyttes Slettelse (§ 7) Omlægning/indsnævring (§ 8) off. retshandling (stk. 4) dok.: kopi af beslutning aftale (stk. 1) dok.: erkl. fra ejer og lsp. (S) off. retshandling (stk. 4) dok.: kopi af beslutning aftale (stk. 1) dok.: erkl. fra ejer, vejberet-tigede og lsp. (S) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

7 Vejforhold Optagelse og udvidelse af privat fællesvej på matrikelkortet (BMA § 5 og VMA afsn ) accept fra vejejer (om 1) vejret og 2) vejens optagelse) rådighedsdokumentation eller anden dokumentation: erklæring fra kommunen om, at vejen er bestemt som (udlagt) privat fællesvej efter PVL og anlagt (eller om fornødent vil blive krævet anlagt) dom ekspropriation tinglyst aftale vej på ældre matrikelkort E Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

8 Vejforhold Dokumentation - ved optag af pr.fl. vej
Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

9 Vejforhold Kræver nedlæggelse godkendelse?
Udlæg gør (bortset fra L,F,S veje på landet) Men der er ingen regler i PVL om nedlæggelse (ud over kap. 9) som skal anvendes i byer m.m. (brev af 4. feb. 1993) også anvendelig på udlagte (men ikke anlagte veje) (skr. af 8. jan. 1986) men er ikke obligatorisk på landet (bl.a. PVLC pkt. 7, brev af 8. nov og 8. okt. 1984) det gælder også veje, hvis udlæg forudsætter godkendelse kommunen kan derfor heller ikke kræve en nedlagt vej reta-bleret (saml. NBL § 26 - færdsel på veje i d.å.l.) nedlæggelse på landet skal godkendes af kommunen efter NBL § 26 a Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

10 Vejforhold  § 26 a Nedlæggelse af gennemgående veje og stier, nedlæggelse af veje og stier, der i øvrigt fører til de naturtyper, der er omfattet af §§ 22-25, og nedlæggelse af veje og stier, der fører til særlige udsigtspunkter, kulturminder og lignende, må tidligst ske 4 uger efter, at ejeren har givet skriftlig meddelelse herom til amtsrådet. Stk. 2. Såfremt amtsrådet ikke senest 4 uger efter modtagelsen af meddelelsen har truffet afgørelse om at ville foretage en nærmere vurdering af vejens eller stiens rekreative betydning, kan nedlæggelsen iværksættes. Denne afgørelse gælder dog højst i 6 måneder, men kan i særlige tilfælde forlænges. Ved rettidig klage over en afgørelse efter 1. pkt. regnes fristen i 2. pkt. fra det tidspunkt, Naturklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen.  Stk. 3. Amtsrådet kan træffe afgørelse om, at vejen eller stien ikke må nedlægges, så-fremt vejen eller stien har væsentlig rekreativ betydning, og såfremt der ikke findes eller etableres tilfredsstillende alternative adgangsmuligheder. Stk. 4. Hvis nedlæggelsen af vejen eller stien ikke er iværksat senest 3 år efter med-delelsen, skal der gives ny meddelelse efter stk. 1, hvis vejen eller stien herefter øn-skes nedlagt.  Stk. 5. Stk. 1-4 gælder ikke, hvis ejeren kan godtgøre, at vejen eller stien udelukken-de er etableret som led i en aftale om fremme af offentlighedens adgangsmuligheder. Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

11 Vejforhold Hvis anmodning om nedlæggelse/omlægning
- har kommunen pligt til at tage stilling (men skal ikke nødven digvis acceptere) - før beslutning, skal nedlæggelsesproceduren gennemføres offentliggørelse indkaldelse indsigelse evt. åstedsmøde (kan ikke kræves, jf. skr. af 12. marts 1997) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

12 Vejforhold Hvilke hensyn er legitime?
PVL § 53: Vejmyndigheden skal tage stilling til spørgsmålet om nedlæggelse eller omlægning af en privat fællesvej, så-fremt der fremsættes anmodning her-om fra en grundejer, der har den for-nødne interesse i spørgsmålet. Vej-myndigheden kan af egen drift tage stilling til det nævnte spørgsmål. Stk. 2. Vejen skal helt eller delvis op-retholdes som privat fællesvej, hvis den efter matrikelkortet er eneste ad-gangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen. Hvilke hensyn er legitime? 1) ikke eneste adgangsvej iflg. matrikelkortet 2) ikke af vigtighed Ad. 1) matrikelkortet kortets udvisende irrelevant cirk.: ikke hvis fornøden hvilket formentlig ikke rum-mer andet end, at ejendomme ikke må gøres vejløse gælder ikke, hvis erstat-ningsvej etableres … vejen skal opretholdes, hvis den er en forudsætning for, at der er fornø-den adgang til ejendommen eller af betydning for forbindelsen mellem flere lodder af samme ejendom. Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

13 Vejforhold Ad. 2 - vigtighedskravet
Alle veje har rimeligvis på et tidspunkt har været af vigtighed (hvorfor ellers etablere dem)? hvorfor kravet formentlig betyder, at nedlæggelse forudsætter at vejen har mistet sin (eller kun har underordnet) betyd-ning (er sekundær) men tillader, at der tages hensyn til vejens betydning i øv-rigt for ejendommens udnyttelse og anvendelse (jf. ØLD 6. afd. 417/1990 utrykt: ”ikke grundlag for at antage, at der ved vurderingen af fællesvejens vigtighed alene skal tages hensyn til dens funktion som adgangsvej”) tillader næppe hensyntagen til æstetiske/historiske forhold ØLD 6. afd. 417/1990: Sagen angik en rideskole, hvor adgangsvejen blev anvendt som øvelsesbane i forbindelse med rideskolen, og Landsretten udtalte, at der i vurderingen om nedlæggelse ”tillige findes at burde indgå overvejelser over, hvilken be-tydning den omhandlede veje har for den fra sagsøgeren drevne rideskole”. Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

14 Vejforhold Ad. 2 - vigtighedskravet (fortsat)
Hvis vejen ikke findes i marken skal nedlægningsproceduren ikke anvendes har forholdene eksisteret i hævdstid kan vejen (typisk i forbindelse med en matrikulær sag) ned-lægges alene på grundlag af lsp. erkl. (jf. BMA § 7, stk. 2) OBS! Kommunen ikke modsætte sig, at en vej nedlægges, hvis vejen ikke er nødvendig som adgangsvej og ikke af vigtighed Ønskes vejen opretholdt, må den overtages som offentlig Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

15 Vejforhold Vigtighedskravet
Gælder også omlægning, men er her vanskelige at definere ingen ejendom må gøres vejløs fyldestgørende erstatningsvej kan vejudlægget i øvrigt godkendes efter PVL er kommunen forpligtet til at godkende forandringen Det centrale er derfor, om erstatningsvejen er fyldestgørende Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

16 Vejforhold Omlægning Ingen vejadgang må forringes (væsentligt)
udgangspunktet er de eksisterende forhold (som formodent-lig afspejler ejendommens behov) kan godt forringes (noget) (i KFE blev nedlæg-ning afvist af hensyn til de færdselsmæssige ulemper), men skal min. være fyldestgørende (KFE ) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

17 Vejforhold Afvejning af hensyn ved omlægning
Vejeren vers. vejberettigede - fordele og ulemper formentlig en forudsætning, at fordelene (for ejeren) oversti-ger ulemperne (for den vejberettigede), vurderet samlet ikke kun færdselsmæssige (vejens længde og beskaffenhed, f.eks. mere kroget, smallere eller mere stejl) også ulemper og gener (for driften, støj, støv og indblik) og konsekvenserne for ejendommenes udnyttelse og anven-delse (anlæg, ombygning, akavet tilkørsel) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

18 Vejforhold Omlægning skal godkendes af kommunen (bortset fra L,S,F veje på lan-det) og kan naturligvis nægtes, hvis færdselshensyn tilsiger det (f.eks. dårlige oversigtsforhold ved vejtilslutninger) men beslutning forudsætter i øvrigt ikke offentligretlig inter-esse Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

19 Vejforhold Forandring på kommunens foranledning (PVL § 55, stk. 1)
er mulig, jfr. PVL § 55, stk. 1 (implicit), men forudsætter Stk. 1. Hvis vejmyndigheden ikke selv har rejst spørgsmål om vejens ned-læggelse eller omlægning, kan vej-myndigheden fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgif-terne til notering i matriklen og be-rigtigelse af tingbogen, jf. § 56, stk. 2, mellem de grundejere, der er inter-esseret i nedlæggelsen eller omlæg-ningen. I omkostningerne fradrages beløb, der måtte fremkomme ved afhændelse af arealer i henhold til § 56, stk. 1. at der varetages færdsels-mæssige hensyn, eller forfølges mere brede kom-munale formål, f.eks. plan-lægningsmæssige eller miljømæssige (fredeliggøre et naturområde) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

20 Vejforhold Indsnævring/omlægning af privat fællesvej på matrikelkortet (BMA § 8 og VMA afsn ) accept fra vejejer accept fra vejberettigede erklæring fra landinspektør om, at der ikke er flere vejberetti-gede (tinglyste og andre f.eks. stiftet ved udstykning eller på anden måde - typisk ved hævd) rådighedsdokumentation E eller beslutning i h.t. PVL kap. 9, eller anden off. forretning eller dom B eller på grundlag af landinspektørens oplysninger om hævd (også selv om der er tinglyst dokument om vejret) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

21 Vejforhold Dokumentation - ved indsnævring/ omlægning af pr.fl. vej
Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

22 Vejforhold Slettelse af privat fællesvej på matrikelkortet (BMA § 7 og VMA afsn ) B erkl. fra vejejer om vejadgang erkl. fra landinspektør om ikke tinglyst dokument om vejret ikke tvivl om ejererklæring rådighedsdokumentation E 1) Vejen har ikke eksisteret i hævdstid. 20 år er forment- lig tilstrækkeligt, hvis vej- en har været anlagt (da der i så fald er udøvet modrå- den). Har vejen ikke været anlagt, må der kræves al- derstid. Ved bortfald har det ingen betydning, om vejretten er tinglyst eller dom eller beslutning om eksprop-riation eller efter PVL kap. 9 eller landinspektørerklæring om hævd 1) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

23 Vejforhold Dokumentation - ved slettelse af pr.fl. vej
Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

24 Vejforhold Retsgrundlaget for nedlæggelse af private fællesveje
Ved nedlæggelse af private fællesveje kan man ikke frit vælge nedlæggelsesgrundlaget: enighed Anlagte veje afsnit II (PVL) BMA afsnit III PVL (BMA) 1) 1) f.eks. ned- lægning for at rea- lisere en lokalplan Udlagte veje afsnit II (PVL) 2) BMA afsnit III (PVL) 2) BMA Betegnelsen PVL henviser til proceduren i lovens kap. 9. ( ) markerer, at reglerne kan anvendes, hvis det ønskes. Det bemærkes yderligere, at det i afsnit II-områder ikke er nødvendigt at indhente vejmyndighedens godkendelse til selve vejnedlæggelsen i de tilfælde, hvor vejen nedlægges, uden at kap.9-proceduren er bragt i anvendelse (skr. af 17. okt. 1978, LSP 1979, s. 450) også selv om nedlæggelsen omfatter veje, der er anlagt med kommunens accept. 2) VMA afsn og Min.f.o.a. skr. af 8. jan. 1986 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

25 Vejforhold Kan vejen nedlægges?
vej udlagt til 14 e for 3 år siden i anledning af ud-stykning vejen ikke anlagt 14 e har anden vejadgang hvad siger BMA? hvad siger PVL? Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

26 Vejforhold BMA § 7 Før en privat fællesvej kan slettes på matrikelkortet, skal der foreligge 1)erklæring fra ejeren af den ejendom, vejen fører over, om, at vejen ikke tjener som adgangsvej for anden ejendom, 2)erklæring fra landinspektøren om, at der ikke er tinglyst noget dokument om vejret, og at han ikke finder grund til at tvivle på rigtigheden af ejerens erklæring, og 3)dokumentation for, at reglerne i naturbeskyttelseslovens § 26 a ikke er til hinder for, at vejen kan slettes på matrikelkortet. Stk. 2. Hvis en vej har været nedlagt i marken i hævdstid, vil vejen kunne slettes på matrikelkortet, når der foreligger erklæring fra landinspektøren herom samt om, at der ikke er tinglyst noget dokument om vejret, og at vejen ikke er eneste vejadgang til en ejendom eller en del af en ejendom. Stk. 3. Ønskes vejen slettet på matrikelkortet, uden at det sker i forbindelse med udstykning, matrikulering, arealoverførsel eller sammenlægning, skal der tillige foreligge erklæring fra kommunalbestyrelsen om, at privatvejsloven ikke er til hinder for sletningen. Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke, når vejen er nedlagt i medfør af privatvejslovens kap. 9, eller der foreligger dokumentation for, at vejretten på anden måde er bragt til ophør. Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

27 Vejforhold Gruppeopgave – hvem afgør, om stien kan retableres?
Vejareal oprindelig an-lagt som sti, senere ud-videt til vej af nabo-grundejerforening, som også foretog påfyldning. Nu ønskes vejarealet re-tableret som sti Nobogrundejerforenin-gen protesterer og kon-takter kommunen Hvad skal kommunen gøre? nabogrundejerforening Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

28 Vejforhold Anden dokumentation
Rådighedsdokumentation, når ejere afgiver erklæring (kræves generelt jf. BMA § 9, og er en følge af, at erklæringen afspejler ændrede rettighedsforhold vedr. vejretten eller vejens udseende) Uden ejererklæring eksisterende veje kan ændres, hvis vejen har været nedlagt/ har haft en ændret beliggenhed i 20 år (BMA § 8, stk. 2 og VMA afsn og ) dokumentation: landinspektørerklæring (og evt. vejejererklæ-ring, såfremt der sker optagelse på anden ejendom) almene veje (yderst sjældne) dokumentation: kopi af kommunens beslutning (VMA afsn. 8.5.) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

29 Vejforhold Dokumentation ved benyttelse af eksisterende pr.fl.vej på matrikelkortet (jf. BMA § 6, og VMA afsn ) NB ! medfører ingen matrikulære forandringer enten accept fra vejejer (om vejret) eller lykke- og frommeerklæring, som omfatter erklæring fra den vejberettigede (om vejret – også for udstykkede arealer) fra landinspektøren om vejret (vejret utvivlsom) eller anden dokumentation for vejret erklæring fra kommunen om, at vejen er bestemt som pr.fl. vej efter PVL (udlagt) og anlagt (eller om fornødent vil blive krævet anlagt) dom, eller ekspropriation Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

30 Vejforhold BMA § 6 Hvis adgangen fra et areal til offentlig vej i forbindelse med udstykning, matrikulering eller arealoverførsel skal etableres ad privat fællesvej, der er optaget på matrikelkortet, skal der foreligge 1) erklæring fra ejeren af den ejendom, vejen fører over, om anerkendelse af vejretten, 2) erklæring fra ejeren af den ejendom, hvorfra arealet afgives, om, at der efter hans bedste overbevisning er vejret for arealet, og erklæring fra landinspektøren om, at han ikke finder grund til at tvivle på, at arealet har denne vejret, eller 3) anden dokumentation for vejretten. Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

31 Vejforhold Lykke- og frommerklæring - dokumentation
Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

32 Vejforhold Lykke- og frommerklæring - anvendelsesområde
sandsynliggør kun vejretten medfører omvendt bevisbyrde (påhviler den, der bestrider) Bør ikke anvendes hvis samtykke må forventes (er sandsynlig) - fordi eksplicit tilla-delse giver det klareste retsgrundlag samtykke er nægtet - fordi det da vil virke stødende, at sagen alligevel fremmes ulemper/gener øges væsentligt - og specielt ikke, hvis færds-lens art ændres Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

33 Vejforhold Lykke- og frommeerklæring
Hvad støtter vejrettens eksistens? A Der findes oplysning om vejretten i skøder i ældre udstykningssager anden skriftlig form B Der findes ikke oplysning om vejretten er det en udskiftningsvej? er der vundet hævd? Men: ét er vejret ... … noget andet, om den også omfatter den/det fraskilte parcel/ areal Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

34 Vejforhold Lykke- og frommeerklæring Udvidelighed er der vejret?
undersøg stiftelsesgrundlaget er vejretten begrænset? eksplicit hvor stor er færdselsforøgelsen relativ set (før/efter) kvantitativt? kvalitativt? særlige ulemper/gener? for vejejeren? for tilstødende grundejere? ! øgede vedligeholdelsesomkostninger har ingen betydning håndteres gennem PVL Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

35 Vejforhold Erstatning for færdselsgener For nyt vejudlæg:
*) afgørelsen må kunne overføres på udlæg efter BMA § 6, stk. 2, i hvert fald for gener, ejeren på- føres. M.h.t. til tilgræn- sende ejendomme se KFE hvis afståelse: arealerstatning (til ejer) hvis vejudlæg på anlagt vej: ingen arealerstatning For gener: naboretligt grundlag (KFE ) selve indgrebet berettiger ikke erstatning, hvis det ikke indebærer afståelse af areal, nedrivning af bygninger, fjernelse af anlæg m.v. derimod vil den øgede færdsel kunne berettige erstatning (f.eks. for indblik, støj og lys) *) KFE I anledning af udstykning af 4 sommerhusgrunde i sommerhusområde, udlagde kommunen i medfør af PVL § 23 en eksisterende vej 6.00 m br. privat fælles-vej som adgangsvej til parcellerne. Denne adgangsvej førte over tre andre ejendomme, hvis ejere fik tillagt erstatning på op til kr. for afhjælpning af indbliksgener. KFE Ekspropriation af en sti, der blev etableret i skellet mod en ejendom medførte så væsentlige gener for ejendommen, at der der blev tilkendt erstatning. men hvis nyt vejudlæg: erstatning til vejeejer omfatter for-mentlig også ejendomsforstyrrelsen (genegrænsen sænkes) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

36 Vejforhold Private veje og matrikelkortet (oversigt)
Foreligger der ikke er offentligretligt grundlag for forandringer-ne, skal der afgives erklæring om: Vejens beliggenhed fra vejeren (ved optag og omlægning) Vejret fra vejejer (ved slettelse og benyttelse af eks. vej over anden ejendom) fra vejberettigede (ved omlægning, slettelse 1) og ved benyttelse af eksisterende vej over an-den ejendom - ”lykke- og frommeerklæring”) fra landinspektør (ved omlægning, slettelse og ved benyttelse af eks.vej over anden ejendom) Rådighed 1) BMA forudsætter, at der ikke er vejberetti- gede. Er det tilfældet, må der gøres op med disse rettigheder. Dokumentation her- for skal ikke vedlæg- ges sagen, men den danner grundlag for landinspektørens er- klæring. Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

37 Vejforhold Private veje om matrikelkortet
Ændring vej optages benyttelse vej slettes vej omlægges ) af eks. vej ) 3) 4) 2) 5) Dokumentation for vejret ja ja 1) ja nej vejberettigede ja nej ja ja matrikulær ændring ja nej ja ja rådighed ja ja ja ja vejmyndighed 6) (ja) (nej) (ja) (ja) 1) Hvis vejrets- accept ikke kan indhentes evt.mulighed for lykke- og frommeerklæ- ring 2) Ændringer af pr. fl.veje som følge af offentligretlig beslutning gennemføres alene på grundlag af dokumentation herfor. 3) Ændringer, der har bestået i hævdstid slettes alene på grundlag af landinspektørerkl. 4) Hvis tinglyst dokument eller vejberettigede h.h.v. aflysning og accept medmindre vejen nedlægges efter PVL kap. 9. 5) Ændringer, der har bestået i hævdstid alene på grundlag af landinspektørerkl. og accept fra vejeejer Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

38 Vejforhold 6) Vejmyndighedens godkendelse
Som hovedregel skal vejmyndigheden godkende forandringer vedr. private fællesveje men veje, der udlægges til landbrug-, skovbrug- eller fiskeri-erhvervet i afsn. II-områder, eller nedlæggelse af veje i afsn. II-områder, eller forandringer, der skyldes hævd kræver ikke godkendelse Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

39 Vejforhold Offentlige veje Typer og vejbestyrelse (LooV § 1)
kommuneveje - kommunalbestyrelsen landeveje - amtsrådet hovedlandeveje - Vejdirektoratet (drift: amtsrådet evt. kom-mune) Offentlige veje er åbne for almindelig færdsel (alle og enhver kan færdes, men uden at der forligger en egentlig færdselsret) administreres og vedligeholdes af vejbestyrelsen Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

40 Vejforhold Vejudskillelse Offentlige veje
kan stamme fra Arilds tid (f.eks. by- , sogne- og mølleveje) men de fleste er nyere Vejbestyrelsen ejer vejarealet når vejen i mindst 20 år har været administreret af vejbesty-relsen (optaget på vej- eller stifortegnelsen BMA § 19, stk. 1) når vejarealet er erhvervet ved aftale eller ved ekspropriation For alle gælder, at vejbestyrelsen skal foranledige vejen udskilt i matriklen nye veje: straks (LooV § 88, stk. 1) ældre veje: løbende (§ 89, stk. 1) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

41 Vejforhold Vejudskillelse hensigtsmæssig fordi:
matrikelkortet bliver mere korrekt (mange ældre veje har æn-dret beliggenhed og bredde i marken) uregistrerede vejarealer mangelfulde i registret off. veje er ejendomme, men ejendomsgrænsen er ikke regi-streret hævd udelukkes (LooV § 88, stk. 2 - udefra og ind, men ikke indefra og ud) men vejarealet registreres kun i matriklen (bortset fra Sdjl.) med et litra, f.eks. ”f” NB Hvis vejen ikke er udskilt, indgår vejarealet under den ejen- dom, hvorpå vejen ligger Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

42 Vejforhold Udskillelse indebærer at vejgrænsen fastlægges
(afmærkes) og indmåles, som andre skel vejarealet registreres og udgår derfor af vejarealet for den berørte ejendom Udskillelsen sker matrikulært som ejendomsberigtigelse, hvis hævd, jf. UL § 9, nr. 2 som arealoverførsel i alle andre tilfælde (typisk - men ikke nødvendigvis - aktuelle forandringer) jf. UL § 7, nr. 1 også ved afståelse af off. vej til tilgrænsende ejendom og uanset, om vejen findes på matrikelkortet (de matrikulære forandringer korresponderer da ikke med den matrikulære dokumentation) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

43 Vejforhold Vejudskillelse
er derfor ikke en særlig matrikulær sagstype, men en betegnelse for matrikulære forandirnger af en særlig type ... … men der gælder en række særregler for de matrikulære foran-dringer, der foretages for at udskille veje Forandringerne kan omfatte: vejen i fuld udstrækning, eller dele af vejen ”stumpudskillelse” over én eller over en del af en ejendom mindre ønskelig men nødvendig, når der afstås areal til udvidelse af ikke udskilt vej (hvor min. det afståede areal må udskilles) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

44 Vejforhold Offentlige veje - adkomst
Hvis vejen ikke er udskilt, fremgår vejbestyrelsens ejendomsret ikke af de matrikulære forhold. Er vejen vist på matrikelkortet, men ikke udskilt, henligger vej-en som en del af den ejendom, hvorover den fører 7 a kommunevej nr. 2387 Vejudskillelse Matrikulære arealforandring: + eller for 7 a i alt: 3752 m2 heraf vej 1965 m2 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

45 Vejforhold Vejudsklillelse - skelfastlæggelsen
Særlig regler som følge af ejendomsantallet normal skelerklæring (BMA § 3, stk. 2, nr. 1) skelpåvisning (§ 3, stk. 1, nr. 2) - længere vejstrækninger foreløbigt skel (vejgrænser afmærkes foreløbigt med f.eks. træpæle) orientering om skelafmærkning til lodsejere med oplysning om skelpåvisning på begæring (frist 4 uger) ingen begæring = accept begæring og accept = erklæring begæring, men ingen accept = skelforretning udskillelse til eksisterende skel mod off. vej: kun orientering, hvis skellet afmærkes Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

46 Vejforhold Vejskel skal fastlægges som andre ejendomsgrænser (skel) og
afmærkes efter det almindelige regler, dog med den væsent-lige modifikation, at afmærkning kan undlades mod land- og skovbrugsejendomme (uden forhåndsansøgning jf. VMA afsn ) andre ejendomme efter forhåndsansøgning (VMA afsn. 6.2.) tilknyttes nye eller eks. fikspunkter hvis > 300 m indlægning i praksis på grundlag af systemkoordinater ellers indlægningsmål (til veldef. originale skelpunkter) måleblade i langformat Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

47 Vejforhold Vejudskillelse - forholdet til panthaverne
Panthaverafklaring nødvendig ved faktiske afståelser kan ske på normal vis panthaversamtykke eller uskadelighedsattest erklæring fra eksproprianten (om udbetaling af erstatning) eller den ”lille” uskadelighedsattest Den lille uskadelighedsattest afgives af landinspektøren alene i h.t. BMA § 13, stk. 2 kun ved fraskillelse til off. vej/statsjernbane hvis værdien af arealet ikke overstiger beløbet fastsat i BAG § 4, stk. 2 (pt kr.) hvis afståelsen er uden indflydelse på ejendommens værdi Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

48 Vejforhold Vejudskillelse - dokumentation for panthaverafklaring
Aftale enten relaks. ved påtegning (d) eller relaks. ved normal uskadelighedsattest (d) eller relaks. ved den lille uskadelighedsattest (l) Hævd ingen dokumentation (20 års-erklæring fra (v)) Hele ejendomme (d) dommer (l) landinspektør (v) vejbestyrelsen attest om, at ejendommen er ubelånt (d) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

49 Vejforhold Vejudskillelse - ikke krav om servitutafklaring
op trods af, at der kan være behov for at fordele servitutter, der ligger i det udskilte areal både af hensyn til tingbogens informationsværdi servituthaveren og vejbestyrelsen ny vejgrænse telefonledning tidl. vejgrænse areal der udskilles at lyse servitutter (på aflagte vejarealer) eks. vejgrænse vandledning ”k” Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

50 Vejforhold Vejudskillelse - dokumentation for adkomst (a), skel (s) og rettighedshavere (r) Gamle veje (20-årsveje) (a) erkl. fra vejbestyrelsen om hævd (BMA § 19) (s) skelerklæring/skelpåvisning (BMA § 3, stk. 2) (r) kræves ikke, men servitutundersøgelse er god lsp. skik Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

51 Vejforhold Vejudskillelse - dokumentation ved udskillelse af 20-årsveje Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

52 Vejforhold Vejudskillelse - dokumentation for adkomst (a), skel (s) og rettighedshavere (r) Nye veje Aftale (a) erklæring om arealafståelse (BMA § 14, stk. 3) kopi af aftale, eller erkl. om beslutning i h.t. LooV § 21 eller 23 om overtagelse (s) erkl. (BMA § 3, stk. 2) (r) kræves for pantehæftelser (BMA § 13) - NB! servitutter Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

53 Vejforhold Vejudskillelse - dokumentation ved udskillelse af nye veje
Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

54 Vejforhold Vejudskillelse - dokumentation for adkomst (a), skel (s) og rettighedshavere (r) Nye veje Ekspropriation (a) og (s) erkl. fra vejbestyrelsen (BMA § 21) (r) kræves ikke - ordnes af eksproprianten - NB! servitutter Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

55 Vejforhold Vejudskillelse - dokumentation ved udskillelse af nye veje
Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

56 Vejforhold Ekspropriationshjemler A. statslige veje
§ 1, stk. 1. Lovens regler finder anvendelse ved ekspropriation vedrørende fast ejendom for staten eller for koncessionerede selskaber, når der i lovgivnin- gen er hjemlet ekspropriation til formålet. selve vejarealet (m.v.): anlægs-lov (jf. EPL § 1) arealer derudover: EPL § 15, stk. 5 (jordfordeling) og § 16, stk. 3 (afskårne arealer) § 15, stk. 5. Med henblik på at opnå en hensigtsmæssig jordomlægning til ned-bringelse af de ulemper, som anlægget eller foranstaltningen medfører, kan eks-propriationskommissionen bestemme, 1) at arealer, der afskæres fra en ejendom, skal afstås, eller 2) at en ejendom, der skal afstå areal, som helt eller delvist vederlag skal modtage et areal, hvis værdi for ejendommen efter kommissionens vurdering ikke oversti-ger den erstatning, som skal udredes for arealafståelsen. Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

57 Vejforhold Ekspropriationshjemler B. kommunale veje
 43, stk. 1. Når almenvellet kræ-ver det, kan vedkommende vej-bestyrelse iværksætte ekspropria-tion til offentlige vej- og stianlæg B. kommunale veje selve vejarealet (m.v.): LooV § 43 arealer derudover: LooV § 51, stk. 3 og 5 (afskårne arealer) evt. jordfordeling i h.t. jordfordelingsloven § 51, stk. 3. I tilfælde, hvor ekspropriation af en del af en ejendom medfører, at den tilbageblivende del af ejendommen bliver så lille eller således beskaffen, at den ikke skønnes hensigtsmæssigt at kunne bevares som selvstændig ejendom eller udnyttes på rimelig måde, kan ejeren kræve hele ejendommen afstået. Under tilsvarende omstæn-digheder kan ejeren kræve afståelse af en del af ejendommen, når denne del bliver afskåret ved en vejlinie. Stk. 5. Arealer, der afskæres ved en vejlinie, og som ikke kan magelægges, kan af vej-bestyrelsen kræves afstået, hvis erstatningen for deres værdiforringelse eller bekost-ningen ved at tilvejebringe adgang til dem må skønnes at komme til at stå i åbenbart misforhold til arealernes værdi. Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

58 Vejforhold Vejudskillelse - fordele ved ekspropriation
fastlagt procedure sikkerhed for realisering rettigheder bortfalder som en konsekvens af LooV § 44, stk. 1 (alle rettigheder bortfalder) men hvis rettighedshavere ikke er indvarslet, kan der tilbagestå et erstatningsspørgsmål autoriseret prisfastsættelse ingen ”papirpenge” (jf. LUA § 1, stk. 2, nr. 4 og BAG § 1, stk. 2) begrænset matrikulær sagsdokumentation Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

59 Vejforhold Vejudskillelse - registreringsdokumenter
De matrikulære arealforandringer anføres på skematisk redegørelse eller på særlige arealfortegnelser (der opregner såvel ”+” som ”-” arealer refererer til ændringskortet svarer ikke altid til arealforandringerne i marken hvor der ikke nødvendigvis sker ændringer kan fremstå som ”+” areal som om ejendommen reelt afgiver areal det er de faktiske (reelle) arealforandringer, der dokumentationen vedrører adkomst på særskilte, afskårne arealer kan tinglyses på grundlag af tinglysningsfortegnelse udfærdiget af KMS + _ Gade Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

60 Vejforhold Vejadgang - restejendom
dyrkningsjorden fraskilles ved arealoverførsel restejendommen benytter ikke opr. adgangsvej men vej over 6c som adgangsvej skal vejadgangs-kravet iagttages? 1 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

61 Vejforhold Udstykning mod offentlig - ikke udskilt - vej
Byvej 7.53 m vejgrænsen fastlægges, hvor det er på-krævet, og der optages et tilsvarende stykke af den off. vej (jf. VMA afsn ) som teknisk ændring. Kan også bruges ved andre rettelser af veje. Den offentlige vej kan håndteres således i den matrikulære sag: 1 2 Byvej 7.53 m off. vej endnu ikke udskilt i matriklen 2 1 vejen vises signaturmæssigt (med rødt, stiplede vejsider og uden vej-farve) og med teksten ”off. vej endnu ikke udskilt i matriklen”. Byvej 7.53 m 3 Kommunevej nr. 1263 2 udskille vejen (ikke ønskelig). 1 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

62 Vejforhold Private veje og matrikelkortet - eksempel
Matr.nr. 9 l har hidtil kun haft gående adgang til landevejen. En ny ejer af ejendom-men, der har bil, ønsker at etablere en carport, men såvel færdsels- som terrænmæs-sige nødvendiggør, at vejadgangen etableres på anden måde. Ejeren af matr. nr. 9 m har givet sin accept til færdsel ad denne indkørsel til den 8.00 m. br. priv. fællesvej. Gartneriejendommen matr.nr. 9 a ønsker byzonearealet fraskilt som 2 grunde, men har som kompensation erhvervet delareal 4 af matr.nr. 7 b til udvidelse af gartneriet. Den på det tilkøbte areal (og som det fremgår af skitsen) på matr.nr. 5 a beliggende vej, der tjener som adgangsvej for matr.nr. 7 b ønskes i den forbindelse omlagt så-ledes, at den efter omlægningen kun ligger på matr.nr. 11 f På hvilket dokumentationsgrundlag kan ovennævnte ændringer i vejforholdene gen-nemføres? Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

63 Vejforhold Private veje og matrikelkortet - eksempel 5 a 5 p 5 f 5 o
X x = zonegrænse vej i marken 4.00 m br. pr. fl.vej 1 2 3 4 9 l 9 m 9 o X < vejret > carport 9 a 7 b Landevej 4.00 m br. pr. fl.vej 9 k 9 n X 8.00 m br. fl. vej 11 a 11 b 11 c 11 f X Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

64 Vejforhold Vejudskillelse Landevej telekabel - 276 - 312
Kommunen har besluttet at udvide og omlægge Kongstedvej, hvilket giver anledning til bl.a. de forandringer, der er vist ovenfor. Kongstedvej - 312 oversigtsareal 7 m 7 a aflagt vejareal afskåret areal ”h” vandledning For så vidt angår matr.nr. 7 m ønskes såvel det aflagte vejareal som det areal af matr.nr. 7 a, som ligger mellem den gamle og den nye vej inddraget under matr.nr. 7 m. På hvilket grundlag dokumenteres de matrikulære forandringer vedr. matr.nr. 7 m? Er der grund til at tage tage stilling til servitutrettigheder? Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


Download ppt "Vejforhold Vejadgangskravet i UL § 18"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google