Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Administrationsgrundlaget Pumpe- og digelag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Administrationsgrundlaget Pumpe- og digelag"— Præsentationens transcript:

1 Administrationsgrundlaget Pumpe- og digelag
Agenda Historie Administrationsgrundlag Tinglysning

2 Geopartner, Landinspektørgården a/s
Geopartner Landinspektørgården a/s løser opgaver indenfor bl.a. følgende områder: - Udstykning og ændring af fast ejendom - Teknisk opmåling og afsætning - Ledningsregistrering - Ejerlejligheder - Fysisk planlægning - Geografiske informationssystemer (GIS) - Vandløbsopmåling Kunder Vi betjener såvel større offentlige og private virksomheder som landbruget, private bygherrer samt andre øvrige samarbejdspartnere. Medarbejdere Geopartner består af cirka 50 medarbejdere, heraf er knap halvdelen landinspektører og knap en tredjedel kort- og landmålingsteknikere og tekniske assistenter. Erfaring - Digitalisering af tidligere oprettet pumpelag - Oprettelse af nye pumpe- og digelag - Tinglysning

3 Historie Landindvindingsarbejde fra 1700-tallet til midten af 1900-tallet Politisk fokus Arealanvendelse uden for byerne Landbruget mere teknologisk og intensivt Landindvinding Sikre anlæggenes vedligeholdelse Perioden præget af politisk fokus på af effektivisere Øge landbrugsproduktionen som primært formål med arealanvendelsen uden for byerne Landbruget blev mere teknologisk og intensivt Landindvinding ved hjælp af kanaler, diger og pumper Lagene oprettet med det formål at sikre anlæggenes vedligeholdelse og finansering

4 Landvæsenskendelse Landvæsenskommissionen Under amterne Besigtigelse
en dommer og to sagkyndige Under amterne Besigtigelse Kendelse Regionale forskelle Landvæsenskommissionen Nedsat med en dommer og to sagkyndige Administreret/nedsat under amterne Kommissionen besigtigede arealerne Afsagde kendelse hvor vedtægter og partsfordeling bestemmes. Regionale forskelle da de er lokalt forankret

5 Administrationsgrundlag
Vedtægter Partsfordeling Kortbilag Vedtægter Partsfordeling Kortbilag Vedtægterne, partsfordelingerne og kortbilagene ligger til grund for pumpelagsbestyrelserne og myndighedernes administration. Regionale forskelle

6 Administrationsgrundlag
Vedtægter Formål Generalforsamling Bestyrelse mv Præcise beskrivelser Vedtægter udformet med de nødvendige bestemmelser for en forening Formål, Generalforsamling - beslutningsdygtige Bestyrelse mv Nogle har præcise beskrivelser af anlæggene – giver anledning til tinglysningsmæssige problemer

7 Administrationsgrundlaget
Partsfordelingerne Anlægsudgifter Vedligeholdelsesudgifter Beregningsmetoderne kan være forskellige Geografisk Beregningsprincip Partsfordelingerne er normalt delt op i to Anlægsudgifter – fordelingen af udgifter til etableringen af anlæggene. Vedligeholdelsesudgifter – fordelingen er de efterfølgende vedligeholdelsesudgifter Beregningsmetoderne kan være forskellige Geografisk Beregningsprincip (takst*arealet i Ha*10)

8 Har I overblik over forskellene i de enkelte kendelser og vedtægter?
Husker I, at bruge beregningsprincipperne for hvert enkelt pumpe- eller digelag? Har I overblik over forskellene i de enkelte kendelser og vedtægter? Husker I, at bruge beregningsprincipperne for hvert enkelt pumpe- eller digelag? Vigtigt at partsfordelingen opdateres – grundlag for skatteopkrævninger

9 Kortbilagene Matrikelkort Takster Højdefaktor og bonitetsfaktor Parter
Matrikelkort som kulisse Forskellige takster indenfor samme matrikelnummer Taksterne ofte beregnet på baggrund af en højdefaktor og en bonitetsfaktor Taksterne er grundlaget for beregning af antallet af parter Kan det håndteres i en digital verden?

10 Administrationen Matrikelkort
TML-projekt (Tildeling af Matrikelnumre til Lodder) Flere lodder med betegnelsen 15b Udstykning eller arealoverførsel? Opmærksom på forskellige takstgrænser Ændring af takstgrænsen ved matrikulære sager Matrikelkort som kulisse TML-projekt (Tildeling af Matrikelnumre til Lodder) år 2000 Tidligere kunne en ejendom have flere lodder med betegnelsen 15b Udstykning eller arealoverførsel? Er du ved fordeling af parter opmærksom på forskellige takstgrænser? Ændring af takstgrænsen ved matrikulære sager?

11 Problemstilling Tidligere amternes opgaver Decentraliseret
Kommunal opgave Fik I overleveret opgaven? Hvordan løser I opgaven? Tidligere amternes opgaver Med kommunalreformen blev dette decentraliseret Kommunal opgave Fik I overleveret opgaven? Løser I opgaven?

12 Tinglysning Kendelse, vedtægter, partsfordeling og kortbilag er tinglyst på ejendommene indenfor interesseområderne. Hvad betyder det? Følger ejendommene Servituterklæring Tidligere tinglysning af attest – Tinglysningsretten vil ikke modtage disse længere!! Kendelse, vedtægter, partsfordeling og kortbilag er tinglyst på ejendommene indenfor interesseområderne. Hvad betyder det? Følger ejendommene. Ved matrikulære ændringer er det landinspektørens opgave at sørge for, at tinglysningen følger det relevante jordstykke – servituterklæring Tidligere tinglysning af attest – Tinglysningsretten vil ikke modtage disse længere!!

13 Tinglysning Tingbogen Adkomst-, hæftelse-, og byrderubrik
Normalt – tinglysning i byrderubrikken Administreres ved servituterklæring Sommetider – tinglysning i hæftelsesrubrikken Relaksation nødvendig Kan være lyst både som byrde og som hæftelse Specificering af anlæg - påtegning bør tinglyses Tingbogen Bygget op af en adkomst-, hæftelse-, og byrderubrik. Normalt – tinglysning i byrderubrikken Kan administreres ved servituterklæring når der sker matrikulære ændringer Sommetider – tinglysning i hæftelsesrubrikken Der skal relakseres på ejendommen, også selvom det solgte areal er beliggende udenfor interesseområdet. Kan være lyst både som byrde og som hæftelse Indeholder vedtægterne specificering af anlæg, bør der tinglyses påtegning hver gang anlæggene ændres.

14 Tinglysning Ikke altid overensstemmelse mellem ejendommene, hvor tinglysningen ske i byrderubrikken og hæftelsesrubrikken.

15 Digital tinglysning Alt foregår digitalt
Tinglysninger af pumpe- og digelag skal indeholde E-rids Stedfæstelsesfil (GML) Vedtægter lyst i hæftelsesrubrikken Aflyses? Letter administrationen Opmærksom på, at det inden aflysningen skal sikres, at pumpe- eller digelaget er lyst i ejendommenes byrderubrik. Hvis bevares – konvertering af pantebrev til digital dokument Alt foregår digitalt Tinglysninger af pumpe- og digelag skal indeholde E-rids Stedfæstelsesfil (GML) Vedtægter lyst i hæftelsesrubrikken Aflyses? Letter administrationen, da der ikke fortsat skal relakseres Opmærksom på, at det inden aflysningen skal sikres, at pumpe- eller digelaget er lyst i ejendommenes byrderubrik. Hvis bevares – konvertering af pantebrev til digital dokument (kan gøres gratis indtil 8. september 2014)

16 Samarbejde Ikke alene om opgaven Vandløbsmyndigheden
Godkendelse af budgetter og regnskaber Fordeling af parter ved matrikulære ændringer mv Ejendomsskattekontoret Opkræver bidrag Pumpelagsbestyrelserne Ikke alene om opgaven Vandløbsmyndigheden er ansvarlig for administrationen Godkendelse af budgetter og regnskaber Fordeling af parter ved matrikulære ændringer mv Samarbejde med ejendomsskat Opkræver bidrag Samarbejde med pumpelagsbestyrelserne

17 Spørgsmål? Anne Lindholt Kornvig Geopartner Landinspektørgården A/S Tlf


Download ppt "Administrationsgrundlaget Pumpe- og digelag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google