Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Matrikulær sagsudarbejdelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Matrikulær sagsudarbejdelse"— Præsentationens transcript:

1 Matrikulær sagsudarbejdelse
Kursusoversigt I Ejendomsdannelsen Præsentation af projektet, lovgrundlaget og det matrikulære system litt.: MS, s. 1-5, VMA afsn. 2., 3. og 5. II Markarbejdet Skelfastlæggelse Nye skels placering, afmærkning og indmåling litt.: MS, s. 5-19, BMA kap. 2, 11-14, VMA afsn. 7., og Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

2 Matrikulær sagsudarbejdelse
Ejendomsdannelsen Kursusoversigt III Registreringsgrundlaget Registreringsdokumenterne litt.: MS. s , BMA kap , VMA afsn. 6., Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

3 Matrikulær sagsudarbejdelse
Ejendomsdannelsen Kursusoversigt IV Matrikulære forandringer (udstykning og matrikulering) Adskillelse af arealer litt.: MS, s , BMA kap. 4 og 9, VMA afsn. 9., 10. og 15. Arealers forening (sammenlægning) litt.: MS, s , BMA kap. 6 og VMA afsn. 12. Ændring af matrikulære arealer (arealoverførsel og ejen-domsberigtigelse) litt.: MS, s , BMA kap. 5 og 7, VMA afsn. 11. og 13. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

4 Matrikulær sagsudarbejdelse
Ejendomsdannelsen Kursusoversigt IV Matrikulære forandringer Tekniske ændringer litt.: MS s , BMA kap. 10, VMA afsn. 16. Matrikulære forandringer som følge af off. forretninger litt.: MS, s , BMA kap. 8, VMA afsn. 14. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

5 Matrikulær sagsudarbejdelse
Ejendomsdannelsen Kursusoversigt V Vejforhold Vejadgangskravet litt.: MS, s , UL § 18 Private veje vejrettigheder (stiftelse, bortfald og indhold) optagelse, slettelse og forandring litt.: MS, s , BMA kap. 3 og VMA afsn. 8. Offentlige veje vejudskillelse udstykning mod litt.: MS, s , BMA § 3, stk. 2, § 14, stk.3 og § 19, VMA afsn , 10.3., 11.1., og 25.7. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

6 Matrikulær sagsudarbejdelse
Ejendomsdannelsen Kursusoversigt VI Særlige matrikulære arbejder Fællesjorder litt.: MS, s , BMA kap. 9, VMA afsn Skelforretning litt.: MS, s , BSF og VSF Jordfordeling litt.: LSP, bd. 33, 10 hf. Ejerlejligheder litt.: kompendium, EJL og EJC Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

7 Matrikulær sagsudarbejdelse
Ejendomsdannelsen Kursusoversigt VII Matrikulære sagsomkostninger Afgifter og gebyrer litt.: MS, s , LAU, BAG og VAG, tinglysningsafgiftslov Honorarer og andre omkostninger litt.: MS, s Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

8 Matrikulær sagsudarbejdelse
Ejendomsdannelsen Kursusoversigt Kurset gennemføres i ovennævnte rækkefølge, idet der gen-nemsnitligt gennemgås ca. 25 slides pr. kursusgang Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

9 Matrikulær sagsudarbejdelse
Kursusoversigt I Ejendomsdannelsen Præsentation af projektet, lovgrundlaget og det matrikulære system litt.: MS, s. 1-5, VMA afsn. 2., 3. og 5. II Markarbejdet Skelfastlæggelse Nye skels placering, afmærkning og indmåling litt.: MS, s. 5-19, BMA kap. 2, 11-14, VMA afsn. 7., og III Registreringsgrundlaget Registreringsdokumenterne Litt.: MS. s , BMA kap , VMA afsn. 6., Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

10 Matrikulær sagsudarbejdelse
Ejendomsdannelsen Projektets formål og indhold Projektet har til formål at give jer indgående viden om: ejendomsregistreringens forløb, og den tekniske og det retlige grundlag for ejendomsregistreringen Focus ligger på den matrikulære sagsudarbejdelse som afspejler ændringerne i ejendomsforholdene håndteret på en MIA-platform samt den privat- og offentligretlige dokumentation for ændringerne Hertil en mere dybtgående udredning af et udvalgt emne Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

11 Matrikulær sagsudarbejdelse
Ejendomsdannelsen Lovgrundlaget Udstykningsloven Bekendtgørelser (udstedt med hjemmel i UL) og vejledninger om matrikulære arbejder - BMA (VMA) udførelsen af matrikulære sager om udstykningskontrollen - BKT (VKT) forholdet til plan- og arealanvendelseslovgivningen om udstykningskravet - BUK (VUK) tinglysningskontrollen vedr. den matrikulære registrering om matrikulære afgifter og gebyrer - BAG (VAG) registreringsudgift til staten og KMS om skelforretninger - BSF (VSF) (procedure)regler for gennemførelse af skelforretninger Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

12 Matrikulær sagsudarbejdelse
Ejendomsdannelsen Matriklen 3 separate matrikler - ejendomsregistre - i Danmark København Frederiksberg Resten af Danmark (Sønderjylland decentralt) KMS matrikelregister indeholder: ca. 2.2 mill. matr.nre og 1.9 mill. ejendomme i en database et digitalt matrikelkort ca. 1.5 mill. måleblade Fikspunktregistret indeholder: ca MV-punkter med skitser Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

13 Matrikulær sagsudarbejdelse
Ejendomsdannelsen KMS´s organisation Generelle forespørgsler Matrikulære sager Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

14 Matrikulær sagsudarbejdelse
Ejendomsdannelsen Matrikulære forandringer skyldes Aftale afhændelse (hovedparten) bortleje for mere end 30 år pantsætning Matrikulære forandringer kan også skyldes andet, f.eks.at ejendomsforhol-dene i marken er ændret Tvangsindgreb Registrering foretages fordi man ønsker at få officielle (fastlagte) grænser rådgiveren véd det det er nødvendigt for at kunne disponere retligt og økono-misk (på en måde, der kræver tinglysning) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

15 Matrikulær sagsudarbejdelse
Ejendomsdannelsen Det matrikulære system Den matrikulære sags hovedformål: Ajourføring af ejendomsregistreringen (matriklen) af h.t. bl.a. tingbogen ESR (det fælleskommunale ejendomsdatasystem) som fordrer pålidelig og sikker ejendomsidentifikation Kontrol med plan- og arealanvendelseslovgivningen Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

16 Matrikulær sagsudarbejdelse
Ejendomsdannelsen Udstykningskravet er fundamentet for Ajourføring af udstykningssager matriklen tingbogen ESR (det fælleskommunale ejendomsdatasystem) ejerlejlighedssager Ejer Landinspektør Lokale myndigheder Matriklen matr.nr. areal noteringer ESR vurderinger ejendomsskatter BBR kloakbidrag skorstensfejerbidrag Tingbogen adkomst pantehæftelser servitutter overdragelse Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj


Download ppt "Matrikulær sagsudarbejdelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google