Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sagsomkostninger Udstykningsafgift og gebyrer Lovgrundlaget

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sagsomkostninger Udstykningsafgift og gebyrer Lovgrundlaget"— Præsentationens transcript:

1 Sagsomkostninger Udstykningsafgift og gebyrer Lovgrundlaget
* Lov om afgift ved udstykning m.m. (LAU) * Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og gebyrer m.v. (BAG) Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

2 Sagsomkostninger Udstykningsafgift
svares for hver ny ejendom, der opstår (pt kr.) Undtaget for afgift er ejendomme: < 100 m2 (excl. vej), der ikke bebygges der kun skal benyttes som friareal (dog incl. vejareal) der udgør private fællesveje oprettes ved ekspropriation ved ejendomsdom eller hævd Antallet af afgiftpligtige ejendomme udgør differensen mellem ejendomsantallet efter og før NB! Hvis man sammenlægger og derefter udstykker, kan man ikke tælle ”før/efter” Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

3 Sagsomkostninger Registreringsgebyr
er principielt en brugerbetaling for den matrikulære registrering, der udløser følgende takster: Udstykning og matrikulering: fuld takst (pt kr.) Arealoverførsel (pr. modtagende ejendom): 3/4 takst Sammenlægning: 1/2 takst Tildeling af matr.nr. til brugsretsareal (hvis der registreres nyt skel): 1/2 takst Ændring af matrikelskel (pr. matr.nr., der berøres - min. 2): 1/4 takst Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

4 Sagsomkostninger Registreringsgebyr Gebyrfri er
ekspropriation (men ikke jordfordeling) matrikulering af et helt umatrikuleret areal eller af off. vej til privat fællesvej arealoverførsel til/fra vej statsjernbane ejendomsberigtigelse Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

5 Sagsomkostninger Tinglysningsafgift
Ved tinglysning skal der svares afgift efter lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. Afgiften, der principielt er knyttet til de rettigheder, der stiftes - ikke til dokumentet - består af et fast beløb og et procentbeløb Satserne (ved stiftelse) er: adkomster: 1400 kr % af overdragelsesprisen min. ejendomsværdien pantehæftelser: 1400 kr % af hovedstolen servitutter: 1400 kr. pr. ejendom Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

6 Sagsomkostninger Tinglysningsafgift Tinglysning af dokumenter
vedr. flere rettighedstyper: afgift pr. rettighedstype (f.eks. en servitut, der også lyses pantstiftende) vedr. flere ejendomme i samme dokument: afgift pr. rettig-hedstype samlepåtegninger ved fuldmagt samlepåtegninger vedr. samme kreditor jordfordelingskendelse lokalplaner ekspropriation ejerforeningsvedtagelser ledningsservitutter Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

7 Sagsomkostninger Tinglysningsafgift Tinglysning af dokumenter
§ 7,stk. 2. Udløser anmeldelsen tinglysning af forskellige rettigheder på en eller flere faste ejendomme beliggende i samme retskreds eller i flere løsøre-genstande m.v., udgør afgiften kr. for hver rettighedstype. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

8 Sagsomkostninger Tinglysningsafgift Medfølgende pant: ikke relaks
men påtegning underskrevet af kreditor og debitor: én afgift § 5, stk. 3. For tinglysning af ændringer, hvorved der inddrages anden eller yderligere fast ejendom eller løsøre mv. under pantet, beregnes afgift af hele det pantsikrede beløb efter stk. 1, jf. dog stk. 4. Ved tinglysning af pante-brevspåtegninger som en del af en samlet matrikulær ændring beregnes afgiften efter § 7. Ved tinglysning af matrikulære ændringer beregnes afgift efter § 7. § 7. For andre tinglysninger end omfattet af §§ 4-6, herunder tinglysning af adkomstændring ved selskabers mv. fusion, fission, omdannelse eller tilfør-sel af aktiver til sådanne selskaber, udgør afgiften kr., jf. dog § 8. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

9 Sagsomkostninger Tinglysningsafgift Afgiftsfri er bl.a.:
endelighedspåtegninger uskadelighedsattester (lyses jo ikke) servitutfordeling aflysninger og nedlysninger fristforlængelser Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

10 Sagsomkostninger Landinspektørhonorar
er undergivet fri prisfastsættelse derfor ingen ”prisliste” der kan indhentes vilkårligt mange tilbud indhentes tilbud, må man forvente, at arbejdets omfang og indhold specificeres (excl. kørsel, udlæg og afgifter m.v.) og at der skal afregnes for arbejder, der ydes herudover Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

11 Sagsomkostninger Udstykningsafgifter og gebyrer
De to ejendomme matr.nr. 7 k og 7 l ønskes udstykket med henblik på opførelse af helårshuse. Med ejeren af matr.nr. 11 a er der aftalt en skelregulering, således at områdets afgrænsning bliver mere regulær. I sagen indgår der endvidere en skelrettelse (hævd) mod matr.nr. 4 b. Udstykningen gennemføres som vist. 6 8 9 10 11 1 2 5 3 4 7 12 14 8.00 m. br. pr. fl.vej 13 NB delnummerering ufuldstændig 11 a Hvilke afgifter og gebyrer ud-løser oven-nævnte foran-dringer? ”m” 7 l 7 k 4 b Lektor. landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


Download ppt "Sagsomkostninger Udstykningsafgift og gebyrer Lovgrundlaget"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google