Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

“Fra sygefravær til arbejdsevne”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "“Fra sygefravær til arbejdsevne”"— Præsentationens transcript:

1 “Fra sygefravær til arbejdsevne”
Sundhedsfremme på arbejdspladsen Konference Torvehallerne i Vejle 27. Februar 2013 Sund By Sekretariatet

2 Baggrund for projektet Arbejdsmarkedets udfordringer i fremtiden
Demografisk udvikling – Færre hænder, “løbe stærkere”, risiko for nedslidning Højere pensionsalder – flere med aldersbetinget kronisk sygdom Bedre behandlingsmuligheder – flere vender tilbage efter sygdomsforløb Der er brug for alle! Noget om krisen?

3 Kronisk sygdom En vedvarende eller længerevarende sygdom med blivende følger, som i større eller mindre grad påvirker personens hverdag, men ikke nødvendigvis er en hindring for at kunne bevare en arbejdsevne. Nogle af de hyppigste kroniske sygdomme er gener i muskler og led, diabetes, hjerte-kar-sygdomme, allergi og psykiske lidelser. Der kan være forskellige årsager til sygdommen – den kan være arvelig eller opstå efter en ulykke eller som følge af uhensigtsmæssige vaner eller blot fremskreden alder. En kronisk sygdom kan i nogen grad behandles, men ofte ikke helbredes. Omkring 1,7 millioner danskere har en eller flere kroniske sygdomme. Noget om krisen?

4 Målene med projektet Identificere god praksis i forhold til strategier og interventioner med henblik på fastholdelse, tidlig intervention og tilbagevenden til arbejde Formidle rådgivning til virksomheder og ansatte Etablere viden- og erfaringsudveksling på tværs af grænser mellem eksperter og interessenter Udforme anbefalinger til sundhedspolitikker og –strategier i virksomheder mht. fastholdelse og tilbagevenden til arbejde Skabe opmærksomhed generelt om emnet

5 Gode Praksiseksempler
Grundfos: Indgået partnerskaber med kommuner Egne socialrådgivere ansat – kontakt inden 14 dage Netværksmøder og mulighed for individuel fysisk træning på Grundfos for sygemeldte medarbejdere Ansættelse på særlige vilkår (mindst 3 %) Integrerer sårbare grupper – testet arbejdsevne, uddannelse og tilpasning af jobbet til den enkelte Fastholder 87 % af deres ansatte – sygemeldte rapporterer om større livsglæde efterfølgende Huset Venture! Arbejde og Sundhed – hånd i hånd! Det store TTA-projekt! En af de fastlagte opgaver i projektet var at identificere gode praksiseksempler, som skulle deles med de andre EU-lande

6 Arbejdsmetoder Interessentanalyse – hvor kan der findes viden om emnet i Danmark, f.eks. SST, CABI (Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats) patientforeninger osv. Ud fra lovgivningen på området blev der set på, hvilke indsatser virksomhed, praktiserende læge og kommune skal gøre på området ift. sundhedsfremme, forebyggelse, fastholdelse og tilbage til arbejde. Oversigter over, hvad kommuner og virksomheder har af indsatser over for personer på kanten af arbejdsmarkedet på baggrund af praksiserfaringer og undersøgelser. I forbindelse med vejledningens tilblivelse gjorde vi også brug af en række andre arbejdsmetoder. Først…. Valgte at brede målgruppen ud… Hvem /Hvad Mål Målgruppe Indsats / Intervention / Metode Resultater

7 Sundhedsfremmende perspektiv
Et bredere sundhedsbegreb Syg og sund på samme tid Se ressourcer frem for begrænsninger Blive sundere af at gå på arbejde Blandt andet på den baggrund fandt vi hvor vigtigt det er, at alle indsatser foregår ud fra et sundhedsfremmende perspektiv. Heri ligger bl.a. Et brede sundhedsbegreb – hvilket vil sige at sundhed er mere end blot at være rask.

8 Sundhedsfremme som ramme

9 Baggrunden for anbefalingerne
Opsamling af bedste praksis på området Resultater fra danske og internationale forskningsprojekter Evalueringsresultater fra kommunale projekter Samlet udgjorde de nævnte arbejdsmetoder baggrunden for anbefalingerne.

10 Sundhedsfremme For alle ansatte: Udarbejde en personalesundhedspolitik
Sætte fokus på trivsel, langtidsfriskhed og arbejdsevne Organisere sundhedsordninger og tilbud til de ansatte, som er lettilgængelige Fremhæve engagerede rollemodeller og uddan sundhedsambassadører Medinddrage ansatte i udarbejdelsen af sundhedsordninger og tilbud Mange er i gang, men der er stadig et stort potentiale. På strategiskniveau, som SST anbefaler det i publikationen Sundhed og Trivsel på arbejdspladsen Være en del af sundhedspolitikken Erfaringer viser, at jo nemmere de er at gå til, jo flere benytter dem. Være i nærheden og i arbejdstiden eller i forlængelse deraf. Nogle skal gå forrest og motivere resten Tager udgangspunkt i deres ønsker, så de føler ejerskab og medansvar

11 Forebyggelse Målrettet ansatte med risiko for at udvikle helbredsproblemer: Basere indsatserne på analyser og kortlægninger af risikofaktorer Arrangere arbejdspladsindsatser, der indbefatter målrettet fysisk aktivitet Have fokus på mental sundhed gennem indsatser, der øger arbejdspladsens sociale kapital og de ansattes trivsel samt forbedrer det psykiske arbejdsmiljø Fx ud fra APV, så forebyggelsen er målrettet risikofaktorerne på den aktuelle arbejdsplads. Fysisk aktivitet er bevist at have god forebyggende effekt og særligt hvis det er målrettet til at styrke de ansattes fysiske evne til at løse deres specifikke arbejdsopgaver. Ikke kun være fysisk fit til at klare jobbet, den mentale sundhed på jobbet er mindst lige så vigtigt

12 Fastholdelse Målrettet ansatte, der er på vej til at blive sygemeldte:
Foretage en tidlig indsats Afholde personlige fastholdelsessamtaler, som munder ud i konkrete handleplaner Opretholde den ansattes tilknytning til arbejdspladsen Anerkende den ansattes oplevelse af situationen Benytte muligheden for delvis sygemelding En tidlig indsats har vist sig at være altafgørende. Arbejdsgiverens kendskab til den ansatte kan udnyttes. Lederne skal kvalificeres og have kompetencerne til at afholde de svære samtaler Vigtig af opretholde den ansattes tilknytning til arbejdspladsen og udarbejde en fastholdelsesplan i samarbejde med den ansatte, så vedkommende føler ejerskab Det har stor betydning for den sygemeldte at vedkommende føler sig forstået og anerkendt, så der tages højde for den sygemeldtes egen vurderede arbejdsevne og oplevelse af situationen. Kan bevare tilknytningen arbejdspladsen og undgå en fuld sygemelding.

13 Tilbage til arbejde Målrettet sygemeldte ansatte:
Klargøre et tilbage til arbejde program Benytte muligheden for delvis raskmelding Give mulighed for samtale med en upartisk sundhedsfaglig person Sørge for tidlig deltagelse i aktiviteter på arbejdspladsen Afholde raskmeldingssamtaler, der har et bredere fokus end blot helbredet Være opmærksom på, at begrebet handicap er subjektivt Hvis en ansat bliver sygemeldt er det vigtig at klargøre et TTA-program ud fra en ordning, der er vedtaget på forhånd i virksomheden for håndtering af sygemeldte ansatte. Så den ansatte gradvist kan vende tilbage og bevare tilknytningen til arbejdspladsen. Afklaring af sygdomsforholdene har ofte stor betydning for den sygemeldte og vedkommende kan have svært ved at forholde til andet før end sygdomsforholdene er afklaret (fx en ekstern konsulent). Igen bevare tilknytningen og jo tidligere indsats jo bedre. Der er mange forhold, der gør sig gældende, når en ansat skal tilbage på arbejde. Fx det kollegiale miljø. Det er derfor også vigtig at tale med kollegaerne for at afværge fordomme, tabuer og stigmatisering. Det er først i mødet med omgivelserne, at funktionsnedsættelsen evt. skaber et handicap. En funktionsnedsættelse skaber derfor ikke nødvendigvis begrænsninger på arbejdspladsen for den ansatte.

14 Vedvarende arbejdsevne
Målet er, at alle ansatte kan bevare deres arbejdsevne og dermed muligheden for at være beskæftiget, så længe de er i den erhvervsaktive alder. En arbejdsevne kan være stor eller lille – det vigtigste er at have øje for den ansattes ressourcer og muligheder frem for begrænsninger.

15 Tak for opmærksomheden! 


Download ppt "“Fra sygefravær til arbejdsevne”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google