Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagsorden Generelt om organisationen Varde Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagsorden Generelt om organisationen Varde Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Dagsorden Generelt om organisationen Varde Kommune
Lidt om samfundsstrømninger og hvordan de påvirker vores hverdag Præsentation af fagområderne ved cheferne Borger og Arbejdsmarked Social og Sundhed MED-systemet – din vej til indflydelse Aktuelle temaer Rundvisning på Borgercenter Varde Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse

2 Som ansat i kommunen underlægges du et politisk system, som i Varde er organiseret traditionelt med fagudvalg Erling Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse

3 Den overordnede organisation
Kommunaldirektør Max Kruse Direktør, Social, Sundhed og Beskæftigelse Erling S. Pedersen Ældre og Handicap Thorkild S. Pedersen 3 Centerområder 2 Hjemmeplejedistrikter Lunden Krogen Handicap Bo- og Beskæftigelse Hjælpemiddeldepotet Sundhed og Rehabilitering Kirsten Myrup Center for Sundhedsfremme Sygeplejen Borger- og Arbejdsmarkedscenter Erik Schultz Jobcenter Borgerservice Social og Handicap Gitte Eskesen Socialpsykiatrien Sekretariat Maiken Schmiegelow Direktør, Børn og Unge Louise Raunkjær Direktør, Plan Kultur og Teknik Bent Peter Larsen Ledelses-sekretariat Økonomi Personale Den overordnede organisation

4 DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION UNDER SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

5 Fælles kurs sikres bl.a. gennem
Værdi- og ledelsesgrundlag Politikker – lovgivning og fagudvalgenes faktiske prioriteringer Budgetarbejdet (Årshjulet) Overordnede mål og strategier for direktørområdet Aftalestyring God ledelse. Fokus på samarbejde og nedbrydning af fagsiloer og på at drage nytte af medarbejdernes viden. Projektarbejder på tværs hvor nye samarbejder afprøves fx relationel ledelse. Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse

6 Overordnede målsætninger for alle medarbejdere og ledere
Vi sætter borgeren i centrum og sikrer nem adgang Vi øger graden af inddragelse af frivillige Vi arbejder for lighed i sundhed Vi sikrer trivsel og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen Vi har fokus på udvikling af den faglige kvalitet Vi tilpasser os så den organisatoriske kvalitet sikres Vi søger mere innovative måder at arbejde på Vi forbedrer og tilpasser samarbejdet på tværs af afdelinger og fag Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse

7 Samfundsstrømninger der påvirker området..
”Velfærdsklemme” - flere ældre og færre forsørgere Ulighed i sundhed Forebyggelse, rehabilitering og recovery som de helt store Buzzwords Fokus på at inddrage civilsamfundet i opgaveløsning Indførelse af velfærdsteknologi på de store velfærdsområder Større mediebevågenhed og brug af nye sociale medier Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse

8 Tilpasning … Vi har fokus på: Fra ”mere til bedre” Vi skal ikke producere mere – vi skal i stedet gøre det bedre Fra ”harder til smarter” Nye løsninger skal skabe højere effektivitet fx digital velfærd Fra ”eksklusion til inklusion” Større fokus på nye medarbejdergrupper og på inddragelse af frivillige, pårørende etc.. Fra ”servicering til aktiv i eget liv” – hjælp til selvhjælp fx ved rehabilitering. Vi tror på, at alle har en drøm om at klare sig selv Fra ”dem til os” – fokus på nedbrydninger af fagsiloer og på udvikling af nye samarbejder. Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse

9 Borger- og Arbejdsmarkedscenter
Chef borger og arbejdsmarked Fælles Sekretariat/Ydelses-team Jobcenterchef Team Job & Uddannelse Team Udvikling Team Unge <30 år Kompetenceteam Borgerservice chef Front Back 1 Back 2

10 Udvalget Arbejdsmarked og Integration

11 Centralpolitiske udmeldinger
Førtidspensions- og fleksjobreformen Styrket indsats overfor unge Ændrede regelsæt vedr. kontanthjælp og sygedagpenge Fælles offentlig digitaliseringsstrategi Samling af objektive sagsområder i Udbetaling Danmark

12 Målgrupper i Jobcenter Varde
Fuldtidspersoner Forsikrede ledige Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Førtidspension I alt Opgjort som gennemsnit for 2012 Antal årige i Varde Kommune ca

13 Udvikling i beskæftigelsen

14 Samarbejde - et nøgleord i en samlet beskæftigelsesindsats
I forhold til jobafklaring og etablering af ressourceforløb er der tæt samarbejde med Sundhedscentret og Social- og Handicapafdelingen samt regionen (lægekonsulent) Der udvikles og eksperimenteres med måder, hvorpå det er muligt at integrere Sundheds- og Beskæftigelsesindsatsen Hver 5. i den arbejdsdygtige alder har psykiske problemer (OECD rapport). Derfor tæt samarbejde med psykiatrien, som bl.a. leverandører på mentorstøtten

15 Borgerservice - det andet ben i Borger og Arbejdsmarkedscentret
Kommunens digitale kraftcenter Betjening af borgerne i Borgerservice tager altid udgangspunkt i at benytte den digitale vej. De borgere der kan selv – skal jf. lovgivningen selv! De borgere der ikke er digitalt parate hjælpes og støttes, således at de over tid bliver i stand til at manøvrere i den digitale offentlige sektor. Der vil i de kommende år blive flere og flere offentlige serviceydelser, der bliver obligatorisk for borgerne at klare selv digitalt, og dermed er der til stadighed brug for hjælp til gruppen af ikke digitalt parate borgere. Øvrige opgaver: Administration af ejendomsskat for kommunens ejendomme Anvisning af pladser i dagtilbud til børn Central telefonomstilling for hele kommunens administration Kontrolgruppen – arbejder med forebyggelse af snyd med offentlige midler for alle kommunens afdelinger Kørselskontoret – visitering og administration af al individuel befordring (læge, speciallæge, daghjem, genoptræning) og visitering til ældreboliger Pas og kørekort Folkeregister Sygesikring, herunder EU sygesikring for udenlandske borgere Tillæg til pensionister, helbredstillæg, personlige tillæg og enkeltydelser Valg – valgbøger, brevstemmer, afgivning af stemme i hjemmet. Udstedelse af NemID Ældreboliger Vidste du at... Borgerservice årligt opkræver 600 mio. kroner, hos borgere og virksomheder.

16 Sundheds- og socialområdet Et samlet budget på ca. 767 mio. kr.
Sundhed, Ældre, Handicap og Psykiatriområdet Vidste du at … Sundheds- og Socialområdet udgør knap 30 % af det kommunale budget ? Til sammenligning udgør Økonomiudvalget 3,4 % Ca. 86 % eller 176 mio. kr. af kommunens sundhedsudgifter er betalinger til regionen I de følgende slides gennemgås de tre overordnede områder med fokus på Fagområderne betjener mange af de samme borgere – der er derfor både god borgerservice og god økonomi i at koordinere indsatser og ydelser.

17 VElFÆRDSkLEMMEN

18 Fra Ældrebyrde til ældrestyrke ?

19 Vores udgangspunkt er, at alle har en drøm om at klare sig selv
Rehabilitering og forebyggelse er et fælles fagligt fundament for hele Sundheds-, Handicap-, Psykiatri-, Ældre- og Beskæftigelsesområdet. Fokus på at fastholde eller udvikle bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevner. Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse. Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse

20 Styringsmodellen (Bestiller udfører model)
Der er én indgang i kommunen til sociale ydelser: Social- og Handicapafdelingen. Denne afdeling bestiller ydelser ved forskellige leverandører. Der er krav i lovgivningen til forvaltningsmæssige afgørelser, så borgerens retssikkerhed sikres. På sundhedsområdet ordinerer lægen, imens kommunen fastsætter omfanget og metoden. Den såkaldte BUM-model er baseret på tillid i Varde Kommune. Det betyder, at alle ansatte ved, at alle led er væsentlige i borgerens forløb, og at godt samarbejde skaber de bedste forløb for borgerne. I Varde Kommune er det valgt at have en bred myndighedsfunktion. Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse

21 Kunsten for alle medarbejdere er at skabe gode og effektive borgerforløb:
Der kan være mange hjælpeforanstaltninger for den enkelte og dermed mange enkeltdele og paragraffer, der skal spille sammen for, at borgerforløb opleves sammenhængende. Og for at det fungerer fx arbejdsmæssigt og/eller i hverdagen for borgeren. Handicapbil SL § 114 Lablovens §74 Her kunne tilføjes mange byggesten fx sygehus, vederlagsfri fys etc.. Parkeringsforhold Vejafdelingen Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse

22 Udviklingsområde: Det nære sundhedsvæsen
Kommunen: Er borgerens indgang til sundhedsvæsenet Fremmer borgerens sunde livsstil og forebygger sygdom. Forebygger indlæggelser gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, rehabilitering og selvtræning. Understøtter behandlingen af borgeren i og nær borgerens eget hjem. Understøtter borgerens muligheder for at tage hånd om egen sygdom blandt andet gennem brug af uddannelse og moderne teknologi Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre sammenhæng i patientforløb. Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret. Kilde: Det nære sundhedsvæsen, KL Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse

23 Udviklingsområde: Digital velfærd
Redskaber til effektivisering og kvalitetsforbedring Eksempler på velfærdsteknologi, som understøtter borgernes ønsker om at klare sig selv. Living Lab Varde Digitalt sundhedscenter Sensorgulve på plejecentre Digital dagsstruktur og planlægning i Krogens unge bofællesskab. Et redskab til at få de unge klar til egen bolig Vidste du at... Velfærdsteknologi udbredes, så fx visse sygehusydelser kan leveres i eget hjem. Man i hjemmeplejen i mange år har anvendt digital planlægning og dokumentation. Der politisk er afsat en pulje til indkøb af velfærdsteknologi. Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse

24 MED-systemet MED-systemet sikrer vores medarbejdere både medindflydelse og medbestemmelse. Gennem vores MED-system udvikler vi samarbejdet mellem medarbejderne, de politiske ledere og de administrative ledere. Alle vores medarbejdere kan få indflydelse – enten gennem deres repræsentant eller ved selv at deltage. Vi tror på, at dialogen mellem medarbejdere og ledere skaber bedre beslutninger for alle. Direkte indflydelse på beslutningerne Vores MED-system fokuserer på medarbejdernes indflydelse og sikkerhed. MED udvalgene diskuterer alle aktuelle beslutninger, som har betydning for medarbejderne. Det er særligt personaleforhold, arbejdsforhold, kompetenceudvikling, samarbejde, effektiviseringer, sikkerhed og sundhed. Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse

25 Overordnede strategier, personaleforhold, arbejdsmiljø mv.
Hoved-MED - Vi tror på, at dialogen mellem medarbejdere og ledere skaber bedre beslutninger for alle Hele kommunens MED Overordnede strategier, personaleforhold, arbejdsmiljø mv. Nedsætte arbejdsgrupper Ansvar for den samlede MED-aftale Nikolaj Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse

26 Børn & Unge; Plan, Kultur & Teknik; Social, Sundhed & Beskæftigelse.
Fælles-MED Børn & Unge; Plan, Kultur & Teknik; Social, Sundhed & Beskæftigelse. Koordinering af funktioner på direktørområdet Faglig repræsentation Nikolaj Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse

27 Lokale MED Konkrete ”dagligdags” problemstillinger
Sikkerhed, arbejdsmiljø, sundhed mv. Let adgang Medarbejderrepræsentation TR & SR Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse

28 Hjemmeside Varde Kommunes hjemmeside – - her kan du blandt andet følge med i udvalgsbeslutninger, få mere information om de forskellige institutioner og linke direkte til selvbetjeningsløsninger. Intraforum – her kan du blandt andet følge med i MED-referater og personalenyt. Nikolaj Direktør Erling Pedersen Social, Sundhed og Beskæftigelse

29 Handicap-, Psykiatri- og Udsattepolitik Integrationspolitik
Aktuelle temaer Finanslovsaftalen Politik for Seniorliv Handicap-, Psykiatri- og Udsattepolitik Integrationspolitik Effektmåling


Download ppt "Dagsorden Generelt om organisationen Varde Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google