Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danskfaglig metode anvendt i litterære tekster

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danskfaglig metode anvendt i litterære tekster"— Præsentationens transcript:

1 Danskfaglig metode anvendt i litterære tekster
Sprogfagenes metoder Danskfaglig metode anvendt i litterære tekster Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

2 Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder
Forskellige metoder Den biografiske læsning Den nykritiske / værkorienterede læsning Den struktualistiske læsning Den ideologikritiske læsning Den psykoanalystiske læsning Den læserorienteret læsning Den dekonskruktive læsning Den postkoloniale læsning Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

3 Den biografiske læsning
Sammenligning af forfatters værk med hans liv Værket bliver et middel til at forstå det menneske, som har skabt det Kendskabet til forfatteren bliver et middel til at forstå værket Analysen bliver ikke tekstintern, men en proces, hvor man inddrager viden fra bl.a. opslagsværker Selvom det skrevne ikke er virkeligheden, er forfatterens person betydningsfuld Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

4 Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder
Fordele: At finde sammenhæng mellem liv og værk At sætte sig ind i forfatterens tankegang Ulemper: Hurtige slutninger, som der ikke er dækning for i teksten. Den biografiske metode kan blive en sammenligning af fiktions- og faktatekster Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

5 Den nykritiske læsning
Metoden opstår i 1920 som en reaktion mod den biografiske læsning. Først i Dk omkring 1960. Den biografiske læsning var ikke dækkende i forhold til modernismen Det er værket, der er i centrum Været opfattes som en autonom enhed Studier af værkets omgivelser er ikke interessant Hvad forfatteren måtte mene om sit værk er ikke interessant Forfatterens liv er en forstyrrende faktor Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

6 Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder
Ordet opfattes som en selvstændig størrelse, der ikke er afhængig af forfatteren Man har kun selve teksten at forholde sig til via nærlæsning Opgaven består i at afdække værkets struktur, dvs. hvordan alle sproglige, kompositionelle og idémæssige enheder til sammen udgør et hele Når man analyserer, skelner man ikke mellem form (ydre opbygning, komposition, virkemidler, rim) og indhold (handling og idé). Samspillet er vigtigt Den nykritiske metode hviler på den grundige nærlæsning Fordele: Kommer tæt på teksten Ulemper: Kræver stor viden om sprog og litteratur, da læsningen ellers har en tendens til at blive mekanisk Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

7 Grundbegreber i den nykritiske læsning
Komposition Cirkulær fortælling, rammefortælling etc Fortæller Implicit, explicit, alvidende, personbunden, 1. eller 3. personsfortæller, den (u)/troværdige fortæller Direkte/indirekte tale, monolog og fortællekommentarer Synsvinkel ydre/indre/ kombineret synsvinkel, medsyn/bagudsyn Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

8 Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder
Personkarakteristik Sprog, navn, udseende, handlinger Rum og tid Sted, omgivelser Fortælletid og fortalt tid Sprog og stil Billedsprog, sproglige træk, syntaks, ordklasser, rim og rytme, stilleje, gentagelser, teksten stemme og tone (ironisk, saglig, troværdig, humoristisk, alvorlig etc) Tema Motiv og tematik Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

9 Den strukturalistiske læsning
Ser bort fra forfatterens intentioner Er ikke interesseret i den enkelte læsers subjektive opfattelse Struktualisterne er optaget af sproget som system (Saussure & Louis Hjemslev) den konkrete anvendelse af sproget i en litterær tekst, fx Propp Greimas udviklede 3 modeller til kortlægning af en tekst Grundstrukturmodellen Kontraktmodellen Aktantmodellen Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

10 Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder
Målet var at udvikle en tekstgrammatik, så man kunne undersøge den enkelte teksts struktur og opbygning af indhold En struktruel analyse tager udgangspunkt i at man analyserer tekstens modsætningspar, gentagelser og variationer = et par briller som gør tekstens spor og mønstre synlige Man undersøger personernes indbyrdes relationer Berettermodellen Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

11 Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder
Fordele: synliggør de narrative mønstre og tekstens modsætningspar Giver eleverne en model, som de kan støtte sig op ad Ulemper: Analysen siger ikke nødvendigvis noget om tekstens indhold Det kan være svært for eleverne at bruge de udfyldte modeller til noget konkret Kræver et højt abstraktionsniveau Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

12 Den ideologikritiske læsning
Beskæftiger sig med tekstens relation til samfundet Med ideologi menes der den opfattelse af samfundet som teksten udtrykker I følge Marx står den måde, som et samfund tænker på i et dialektisk forhold til den måde, som man producerer på Derfor afspeljer en tekst sin tid og sit samfund Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

13 Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder
Målet med den ideologikritiske læsning er at opbygge en sand klassebevidsthed at påpege falsk ideologi Ideologikritisk læsning vil undersøge samfundet i teksten og teksten i samfundet Fordele: Kan synliggøre samfundsmæssige problemer, som optræder i et tekst. Fx Sonnergaard der bevidst arbejder med den sociale uretfærdighed Ulemper: Forudsætter en (marxistisk) historieforståelse og en viden om tidens socialhistorie Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

14 Den psykoanalytiske læsning
Bygger på Freuds kortlægning af det ubevidste Den dybdepsykologiske læsning søger bag om tekstens symboler til nogle ubevidste grundforestillinger eller mønstre Fordele Kan åbne for ubevidste tanker hos forfatteren Ulemper Tendes til falloslæsning/infantile grundkonflikter i alt Den kan lukke en tekstlæsning i stedet for at åbne Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

15 Den læserorienterede læsning
Selve oplevelsen af teksten bliver det centrale Læseren udfylder de tomme pladser i teksten Der er ikke én rigtig fortolkning, kun fortolkninger Fordele Eleverne lærer at argumentere for Ulemper Alle læsninger bliver lige gode Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

16 Den postkoloniale læsning
Interesserer sig for den kulturelle situation hos både de tidligere kolonimagter og deres kolonier Denne retning inden for litteraturlæsning udvikles i 1970´erne Ønsker at sætte ord på forholdet mellem den vestlige civilisation og de kulturer, som den er underlagt Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

17 Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder
Udgangspunktet for den postkoloniale læsning er bl.a. En klassisk ideologikritisk analyse (falsk og forkert bevidsthed om forholdene) Kan åbne nogle ubevidste huller til en viden om de egentlige forhold Læsningen søger at synliggøre uretfærdighed og imperialisme Bygger ikke på marxisme, men på en analyse af kolonimagternes påvirkning og forestilling om oprindelige folk Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

18 Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder
Opsummering En god læsning er en, der udvider læserens horisont og gør ham klogere på teksten (og verden?) En metode er et sæt spørgsmål, der kan stilles til en tekst Enhver metode er simpelthen den bedste – altså, til at svare på de spørgsmål, som den stiller Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder

19 Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder
Litteraturliste Fibiger, Johannes m.fl: Litteraturens veje Mailand, Steffen & Mose, Susan: Psykologi i dansk, systime 2007 AT håndbogen Brandt-Pedersen, Finn m.fl Metodebogen -analysemetoder til litterære tekster, Nøgleforlaget, 1987 Stjernebilleder I Børnelitteratur - teori og metode Af Anna Karlskov Skyggebjerg m.fl. Stjernebilleder II Analyse og fortolkning af børnelitteratur Susanne Galsøe, sprogfagenes metoder


Download ppt "Danskfaglig metode anvendt i litterære tekster"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google