Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Modernisering af P-fondsreglerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Modernisering af P-fondsreglerne"— Præsentationens transcript:

1 Modernisering af P-fondsreglerne
Indlæg v/ Mogens Peter Sundbøll Vejle Kommune Formand for Dansk Bygningsinspektørforening

2 Modernisering af P-fondsreglerne
Udkast til nyt cirkulære om kommunale P-fonde – høring juni 2003. Moderniseringer Opblødninger P-anlæg Privat medfinansiering

3 Modernisering af P-fondsreglerne
Bidrag skal anvendes til nye P-pladser Anlagt senest ved udgangen af 7. År Hensigtsmæssig placering På terræn eller i P-anlæg Zoneinddeling

4 Modernisering af P-fondsreglerne
Bidraget: Gennemsnitlig grundværdi pr. m² i zonen + Anlæg af P-plads på terræn eller + Anlæg af P-plads i P-anlæg Ingen nedsættelse af bidraget til det halve

5 Modernisering af P-fondsreglerne
Indbetalte bidrag til P-fonden kan anvendes i samfinansiering med private investorer: Aftaler med private Deltagelse i aktieselskab – Lov nr. 384 – Lov om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v.

6 Modernisering af P-fondsreglerne Nærhedskravet
Eks.: Forudsætter anlæg af P-pladser så tæt på en bidragydende ejendom som muligt Forslag: Byerne/kommunerne opdeles i zoner. P-pladserne skal anlægges i inden for den zone hvori den bidragydende ejendom er beliggende. Dette bør give kommunerne større fleksibilitet ved etablering af parkeringsanlæg.

7 Modernisering af P-fondsreglerne Tidsfrist for anvendelse af parkeringsbidrag
Eks.: Indbetalte beløb til P-fonden anvendes til etablering af nye P-pladser inden 5 år fra indbetalingstidspunktet Der skal indbetales for lige så mange P-pladser som der er indbetalt for. Forslag Fristen for anvendelse af det indbetalte bidrag forlænges til 7 år Der måles i anvendte bidrag, - ikke i antal etablerede P-pladser Tidsfrist for anvendelse af parkeringsbidrag. Forslag Fristen for at etablere parkeringspladserne forlænges til udgangen af det 7. År efter at bidraget er indbetalt Endvidere foreslås det, at betingelsen er opfyldt, hvis de indbetalte bidrag er anvendt til anlæg af parkeringspladserinden tidsfristens udløb – selv om der ikke fuldt ud er etableret det antal kommunen har meddelt fritagelse for at etablere på egen grund Der måles i anvendte bidrag – ikke i antal etablerede parkeringspladser.

8 Modernisering af P-fondsreglerne Parkeringsbidragets størrelse
Eks.: Ved udregning af bidraget skelnes mellem – er den anlagte P-plads privat eller offentlig tilgængelig. Etableres P-pladserne som offentlig tilgængelige, reduceres bidraget med 50% Forslag Der skelnes ikke mellem privat (reserveret) eller offentlig tilgængelig P-plads Der kræves fuldt bidrag i begge tilfælde Parkeringsbidragets størrelse. Eks.: Ved udregningen af bidraget skelnes mellem, - er den den anlagte P-plads privat eller offentlig tilgængelig. Når kommunen etablerer P-pladserne, vil de almindeligvis blive offentligt tilgængelige, og derfor vil bidraget blive reduceret med 50%. D.v.s., kommunen skal betale 50% af udgiften når P-pladsen anlægges. Forslag Der skelnes ikke til om en P-plads er privat (reserveret) eller offentlig tilgængelig. Det foreslås, at der i begge tilfælde skal kunne kræves fuldt bidrag Med det sigte, at parkeringsfondsordningen kan hvile i sig selv. Dispensation fra kravet om at etablere parkeringspladser på egen grund mod at indbetale bidrag til en parkeringsfond betyder,at ejeren kan realisere et projekt som han ellers ikke havde. Ejeren kan udnytte grunden mere intensivt. Disse fordele – fritagelsen og den intensive udnyttelse - for ejeren opstår, hvad enten en kommune etablerer private parkeringspladser eller offentligt tilgængelige. Til bidragets størrelse bemærkes, at hvad enten kommunen anlægger parkeringspladserne som offentlige eller private, så bliver de anlagt for at erstatte de P-pladser som ejeren blev fritaget for at etablere på egen grund og ejeren har ovennævnte fordele. Man finder derfor ikke det er rimeligt at opretholde den gældende regel om at bidraget nedsættes til halvdelen.

9 Modernisering af P-fondsreglerne Finansiering – Offentligt/Privat samspil
Eks.: Kun kommunen kan anlægge P-pladser for parkeringsbidragene Forslag Mulighed for offentligt/ privat samspil Forslaget -§ 8 Aflale med privat om, at den private etablerer på terræn eller i et anlæg. Etablere samarbejde via aktieselskab Indskud kan f.eks være et grundareal.

10 Modernisering af P-fondsreglerne Afgift for benyttelse af P-plads eller -anlæg
Udkastet foreslår, at når der kun er anvendt bidrag fra P-fonden til finansiering af P-pladsen/anlægget, må eventuel afgift kun opkræves til dækning af driften/tilsynet med bilerne.

11 Modernisering af P-fondsreglerne Udløsning af parkeringskravet
Parkeringsbidraget forfalder til betaling samtidig med at kommunalbestyrelsen kan meddele den tilladelse eller dispensation (oftest byggetilladelsen), hvori fritagelse for at anlægge parkeringspladser på egen grund er indeholdt.

12 Modernisering af P-fondsreglerne Hvor langt er behandlingen?
Før nyt cirkulære kan udarbejdes, skal der ske lovændringer i byggeloven, planloven m.v. De nødvendige ændringer er fremsat i lovforslag 106 som har været 1. behandlet i Folketinget Forslaget forventes vedtaget før ferien, hvorefter cirkulære kan udarbejdes Lovforslag nr. 106 Lovforslaget/udkastet er forslag til lov om ændring af Byggeloven, Planloven og lov om statsbyggevirksomhed. Lovforslaget vedrører bl.a. en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om offentlig/privat samspil om kommunale parkeringsfonde. Udstedelsen af et nyt cirkulære eller en bekendtgørelse om kommunale parkeringsfonde, er derfor sat i bero indtil Folketinget har behandlet forslaget.


Download ppt "Modernisering af P-fondsreglerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google