Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opfyldelse af lovmæssige bestemmelser Med udgangspunkt i bestemmelserne i Dagtilbudsloven vurderes øvrig lovgivnings forpligtigelse i forhold til opgaven.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opfyldelse af lovmæssige bestemmelser Med udgangspunkt i bestemmelserne i Dagtilbudsloven vurderes øvrig lovgivnings forpligtigelse i forhold til opgaven."— Præsentationens transcript:

1 Opfyldelse af lovmæssige bestemmelser Med udgangspunkt i bestemmelserne i Dagtilbudsloven vurderes øvrig lovgivnings forpligtigelse i forhold til opgaven. Nødvendige tilbud Indflydelse & medbestemmelse Forældreindflydelse Friplads Aldersgrænser Søskenderabat Finansiering / brugerbetaling Opsøgende virksomhed Unge med særlige behov Kommunal indflydelse Opfyldes indenfor lovgrundlaget Nødvendige tilbud Indflydelse & medbestemmelse Aldersgrænser Finansiering / brugerbetaling Kommunal indflydelse Unge med særlige behov Opsøgende virksomhed Søskenderabat Friplads Forældreindflydelse Friplads Aldersgrænser Søskenderabat Unge med særlige behov Kommunal indflydelse Nødvendige tilbud Indflydelse & medbestemmelse Forældreindflydelse Finansiering / brugerbetaling Opsøgende virksomhed Indflydelse & medbestemmelse Forældreindflydelse Aldersgrænser Finansiering / brugerbetaling Unge med særlige behov Søskenderabat Friplads Kommunal indflydelse Nødvendige tilbud Opsøgende virksomhed Kan ikke opfyldes under lovgrundlaget Lov om Social Service Dagtilbudsloven Lov om Ungdomsskolen Lov om Folkeskolen Lov om Folkeoplysning Kilde: > Kommunalreformen > Klub-forhandler-pakken

2 Dagtilbudsloven Nødvendige tilbud Kommunen sørger for, at der er de nødvendige klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Tilbuddene indgår som led i kommunens generelle fritidstilbud til børn og unge. Indflydelse om medbestemmelse Tilbuddene skal i samarbejde med de større børn og unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling og selvstændighed samt evne til at indgå i et forpligtende fællesskab. Kommunen fastsætter retningslinjer, der sikrer børn og unge indflydelse på indholdet i det enkelte tilbud. Forældreindflydelse Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at reglerne om forældrebestyrelse finder anvendelse på visse tilbud. Aldersgrænser Tilbuddet retter sig mod større børn og unge op til 18 år. Kommunalbetyrelsen kan beslutte, at unge over 18 indgår i tilbuddet. Friplads Reglerne om økonomisk og pædagogisk friplads er gældende. Søskenderabat Kommunen kan beslutte at yde søskenderabat. Forældrebetalingen kan således besluttes reduceret med 50% af laveste betalingstakst, når en søskende benytter et dyrere pasningstilbud. Financiering / brugerbetaling Kommunen fastsætter tilskud og egenbetaling for deltagelse i klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud og kan beslutte at yde 100 pct. tilskud til deltagelse i enkelte tilbud eller typer af tilbud. Tilskuddet skal mindst udgøre 80 pct. af udgifterne ved driften af det enkelte tilbud eller af de gennemsnitlige udgifter ved driften af samme type af tilbud i kommunen. Opsøgende virksomhed Kommunen fastsætter mål og rammer for tilbuddenes arbejde som en integreret del af kommunens samlede fritidsmæssige, forebyggende og støttende indsats over for børn og unge. Unge med særlige behov Loven forpligtiger, at tilbuddene skal rette sit arbejde mod børn og unge med behov for støtte. Kommunal indflydelse Kommunen fastsætter mål og rammer for tilbuddene igennem den politisk besluttede 'Børne- og ungepolitik'.

3 Lov om Folkeskolen Søskenderabat Reglerne om søskenderabat er gældende. Forældrebetalingen reduceres således med 50% af laveste betalingstakst, når en søskende benytter et dyrere pasningstilbud. Friplads Reglerne om økonomisk og pædagogisk friplads er gældende. Unge med særlige behov Af SFO-vejledningen fremgår, at "den socialpædagogiske ekspertise, der er til rådighed i den sociale sektor i kommunen, inddrages ved tilrettelæggelse af skolefritidsordningerne". Der er i medfør til loven ikke fastsat specifikke bestemmelser for fritidstilbud for unge med særlige behov. Kommunal indflydelse Klubdrift efter Lov om Folkeskoler er underlagt kommunens 'Børne- og ungepolitik', og skal således efterleve dennes intentioner. Aldersgrænser Lov om Folkeskoler retter sig mod børn og unge med alderen til optagelse i skolen (elever) Udover SFO, retter en SFO-II / III sig mod elever i 3. til 10. klasse (10-17 år) Nødvendige tilbud Loven angiver ingen forpligtelser om tilbud til større børn og unge. Enhver indsats indeholdes dog i Lov om Social Service angivelse af "samlede fritidsmæssige, forebyggende og støttende indsats overfor børn og unge". Indflydelse og medbestemmelse Loven angiver ikke krav til brugernes indflydelse og medbestemmelse. En sådan forpligtelse kan dog fremgå af den politisk besluttede 'Børne- og ungepolitik'. Forældreindflydelse Tilbud under folkeskolen omfattes af skolebestyrelsens kompetenceområde. For et SFO-tilbud kan der etableres forældreråd. Disse har dog ikke egentlig kompetence. Financiering / brugerbetaling Kommunen financierer tilbuddet, og beslutter andelen af forældrebetaling. Der er ikke en øvre grænse for forældrebetalingens andel. Udover økonomisk og pædagogisk friplads kan skolens fritidsvirksomhed ikke være gratis. Opsøgende virksomhed Der er til folkeskolens virksomhed ikke knyttet udadrettede aktiviteter for børn og unge, der ikke er indskrevet i skolen.

4 Lov om Ungdomsskolen Nødvendige tilbud Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Enhver indsats indeholdes dog i Lov om Social Service angivelse af "samlede fritidsmæssige, forebyggende og støttende indsats overfor børn og unge". Indflydelse & medbestemmelse. Eleverne ved ungdomsskolen har plads i Ungdomsskolebestyrelsen. Eleverne har ret til at danne et elevråd. Financiering / brugerbetaling Kommunalbestyrelsen financierer Ungdomsskolens aktiviteter og fastsætter de økonomiske vilkår for deltagelse i Ungdomsskolens klub- og fritidsvirksomhed, så de er i overensstemmelse med den tilsvarende virksomhed efter Lov om Folkeoplysning. Kommunal indflydelse Når Ungdomsskolen omfatter klubtilbud, må disse sikre kommunens 'Børne- og ungepolitik' udfyldt. Aldersgrænser Ungdomsskolens virksomhed retter sig mod unge i alderen år. Efter udtalelse fra Folkeoplysningsudvalget kan kommunen dog beslutte, at virksomheden retter sig mod unge under 14 år. Unge med særlige behov Udover undervisningen til unge med særlige behov er der ikke fastsat særlige regler. Opsøgende virksomhed Ungdomsskolens virksomhed omfatter ikke udgående- opsøgende opgaver. Gennem klubtilbud, organiseret under Ungdomsskolen, vil dette dog være muligt at praktisere. Søskenderabat Regler om søskenderabat er ikke gældende. Friplads Reglerne om økonomisk og pædagogisk friplads er ikke gældende. Forældreindflydelse Forældre har ikke direkte indflydelse på Ungdomsskolens virksomhed.

5 Lov om Folkeoplysning Indflydelse & medbestemmelse Folkeoplysning oprettes og drives af foreninger, som selvstændigt fastsætter rammer for medlemmernes indflydelse. Udgangspunktet vil dog være, at brugere, igennem foreningsreglerne, kan søge at opnå indflydelse. Forældreindflydelse Forældre har som udgangspunkt samme mulighed for indflydelse som brugerne (medlemmerne). Idet forældre selv kan være initiativtager til klubvirksomhed efter Lov om Folkeoplysning, vil de kunne forestå tilbuddet. Aldersgrænser Støtte til folkeoplysning gives som udgangspunkt til større børn og unge op til 25 år. Folkeoplysende virksomhed kan dog udgøre drift af 'Fritids- og ungdomsklubber' med aldersspekter svarende til klubber drevet efter Lov om Social Service. Financiering / brugerbetaling Kommunalbestyrelsen financierer via Folkeoplysningsudvalget tilskud til den folkeoplysende virksomhed. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling Foreningen fastsætter selv brugerbetalingens størrelse - Den kan dog ikke være gratis. Unge med særlige behov Der er ikke krav til, at foreninger oprettet efter Lov om Folkeoplysning, skal sikre børn og unge særlig støtte. Søskenderabat Regler om søskenderabat er ikke gældende. Friplads Reglerne om økonomisk og pædagogisk friplads er ikke gældende. Kommunal indflydelse Foreningens virksomhed lægges til grund for kommunens bevilling af tilskud. De konkrete aktiviteter er dog souverænt et anliggende for foreningen. Nødvendige tilbud Enhver indsats indeholdes i Lov om Social Service angivelse af "samlede fritidsmæssige, forebyggende og støttende indsats overfor børn og unge". Opsøgende virksomhed Foreninger kan udføre ungdomsarbejde i form af udgående virksomhed. Foreningen er dog at betragte som en privat virksomhed, og kan således ikke indgå og samarbejde med kommunale instanser med udveksling af personlige og følsomme oplysninger.

6 Ny kommunes kluborganisering med hovedvægt på Dagtilbudsloven

7 Ny kommunes kluborganisering med hovedvægt på Ungdomsskoleloven

8 Principper for klubvirksomhed
Sammenhæng i organisation & ledelse - Fysiske klubber og udgående arbejde. Retningslinier for deltagerbetaling - Mulighed for differentieret betaling efter behov. - Mulighed for friplads jvnf. Dagtilbudsloven. Formel indflydelse for unge og forældre Åbningstid - Dag/aften - hverdage/week-end - skoledage/ferietid… Gode ansættelses- og udviklingsmuligheder - Stillingsstruktur og opgaver - Sammenhæng mellem arbejdstid og løn - arbejde og familie. - Retningslinier for grund- efter- og videreuddannelse. Medarbejderindflydelse


Download ppt "Opfyldelse af lovmæssige bestemmelser Med udgangspunkt i bestemmelserne i Dagtilbudsloven vurderes øvrig lovgivnings forpligtigelse i forhold til opgaven."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google