Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samlet udbud - Hvad er det?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samlet udbud - Hvad er det?"— Præsentationens transcript:

1 Samlet udbud - Hvad er det?
Please Notice: In notes You will find usefull editing tips throughout the template Onsdag den 29. marts 2006 v/ Manager, Martin Haaning Rambøll Management

2 Definition af samlet udbud - overordnet
Samlet udbud er en samarbejds- og udbudsform, der integrerer etablering og drift af byggeri for at fremme en totaløkonomisk tankegang. I samlet udbud indgår det offentlige som bygherre én kontrakt om projektering, etablering/renovering, samt drift og vedligeholdelse af én eller flere bygninger. Kontrakten kan evt. inkludere dele af de serviceydelser, som støtter op om den kerneydelse, bygningen danner rammer om.

3 De forskellige samarbejdsformer
Projektering (Design) D Udf ø relse (Build) B Udførelse Vedlige - holdelse (Maintain) M Drift (Operate) O Finansiering (Finance) F SAMLET UDBUD PARTNERING DRIFTSPARTNERSKAB UDLICITERING TOTALENTREPRISE OPP Kilde: EBST, OPP-markedet i Danmark, (side 15)

4 Forudsætninger for samlet udbud
Offentlig parathed Opgavens indhold Opgavens omfang Kontraktens længde Der skal være et marked

5 Mekanismer ved samlet udbud
Totaløkonomisk tankegang Er et karakteristika, der søges fremmet gennem tildelingskriterier og incitamentsstruktur Outputbaseret kravspecifikation: Ja, men ikke for enhver pris Skal skabe rum for at sammentænke hele processen – påvirker hvor store gevinster, der kan høstes Skaber rum for /risiko for anderledes løsninger Kontraktforhold: Overordnet aftale (partnering): Regulerer samarbejdet mm. Hoved- eller totalentreprisekontrakt baseret på AB92 eller ABT93 Driftsaftale baseret på AB servicevilkår eller lignende

6 Mekanismer ved samlet udbud
Velafgrænsede og ofte tættere relationer mellem parterne Samlet udbud skaber behov for tættere samarbejde Men ikke nødvendigvis et partnerskab – det afhænger af ydelsens karakter (drift) En balanceret og nøje afvejet kontraktlængde Skabe en balance mellem hensyn til konkurrence og hensyn til langsigtet investeringshorisont Stiller krav til mekanismer for håndtering af genudbud i samarbejde mellem parterne Eksplicitte konflikthåndteringsmodeller Anvender eksplicitte konflikthåndteringsmodeller (som eks. beslutningstrapper) til håndtering af konflikter i samarbejdet

7 Mekanismer ved samlet udbud
Risikodeling og incitamentsstrukturer Samlet udbud bør være baseret på en sammenhængende risikoanalyse, som allokerer risiko efter indflydelse /påvirkningsmulighed (mere end ved traditionelle samarbejdsformer men mindre end ved OPP). Incitamenter (herunder betalingsmekanisme) skal fremme målopfyldelse – skal skabe sammenhæng mellem betaling for både anlæg og drift Skaber det tætte samarbejde et problem med bod og garantistillelse? Hvordan håndteres hæftelse i relation til det private konsortium når der ikke er privat finansiering af aktivet, men ansvar for drift? (hvem hænger på hvad hvor længe?) Brugerindflydelse Tidligere inddragelse af brugerne

8 Fordele og ulemper (udfordringer)
Større krav til kompetencer - både hos udbyder og tilbudsgiver (er der et marked?) Større transaktionsomkostninger ift. traditionelle udbud Svært at udarbejde output-specifikationer Svært at udarbejde håndterbar incitamentsmodel Samt følgende Større kompleksitet Manglende fleksibilitet - frygt for fastlåsning - "forklaringsspiralen" Tidsmæssig asymmetri (omkostningerne afholdes længe før gevinsterne kan høstes) Kassetænkning (økonomi/personlige forhold/incitamenter) Mangel på forandringsparathed hos den offentlige part Trade off; totaløkonomi versus arkitektur Frygt for tab af viden og politisk kontrol Fordele Sammentænkningsgevinster/bedre totaløkonomi Bedre kvalitet i opgaveløsningen Større brugertilfredshed Større medarbejdertilfredshed Samt følgende, delvise midler til de væsentligste fordele Større videndeling Fleksibilitet via samarbejde og output-specifikation Større konkurrence via bedre opgaver Innovation/fremadrettet "nytænkning" Opkvalificering af indkøber, herunder synliggørelse af driftsomkostninger Der bestilles kun det, der er brug for. Bedre og mere stabil vedligeholdelse

9 Vejledningens indhold
Vejledning med 4 hovedpunkter: Valg af udbudsform Udbudsprocessen Udbudsmaterialet Evaluering/benchmarking/erfaringsopsamling


Download ppt "Samlet udbud - Hvad er det?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google