Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det danske retssystem Af: Pia Hansen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det danske retssystem Af: Pia Hansen."— Præsentationens transcript:

1 Det danske retssystem Af: Pia Hansen

2 Magtfordelingen i Danmark - magtens 3 deling
Den lovgivende magt Den dømmende magt Den udøvende magt Folketing + Dronning Magtfordelingen i Danmark - magtens 3 deling Regering, folketing, forvaltning Alm. domstole, spec. Domstole mv.

3 3. Instanser - 2 instans princip
Helt speciel dom Uafklaret lovfortolkning, Uklar retspraksis, Eller lign. 3. Instans bevilling - procesbevillingsnævnet Ligger i København 1 præsident + 15 dommere tilknyttet Sager afgøres af 5-13 dommere Kun ankesager af særlig vigtig karakter behandles her Beliggende i København og Viborg Sagerne afgøres her af tre dommere Ankeinstans for byretten Beliggende i hver retskreds i Danmark Der er 24 retskredse i DK Sager behandles af en dommer Principielle domme behandles af 3 dommere 3. Instanser - 2 instans princip Billederne Østre landsret Byretten i århus Sager under kr. kan IKKE ankes til landsretten Procesbevillingsnævn kan dog give lov En sag kan normalt kun ankes 1 gang

4 Byrettens under-afdelinger
Civilretten Behandler alle sager, der ikke er straffesager Forløbet i en civil sag Kriminalretten Behandler kun straffesager (altså efter straffeloven) Straffesager hvordan... Fogedretten Fogedsager... Samværssager Inddrivelsessager Skifteretten Skiftesager hvordan... Dødsboer Konkursboer Deling af fællesboer ved skilsmisse. Byrettens under-afdelinger Tinglysningsretten Specialdomstole: sø- og handelsretten boligretten

5 Ekstraordinære domstole
OBS… Disse domstole træffer endelige afgørelser Rigsretten Rigsretten Seneste afgørelse 1995 (Tamilsagen – Ninn Hansen) Der har kun været 5 afgørelser siden 1849, hvor Rigsretten blev til Den særlige klageret Den særlige klageret Genoptagelse af straffesager Afgørelser om dommeres adfærd (disciplinærdomstol) Oprettet i 1939 Arbejdsretten Ekstraordinære domstole Privatret… Voldgift

6 Principper for retssagers behandling…
Offentlighedsprincippet Retsmøder er som udgangspunkt offentlige Alle kan altså overvære dem Mundtlighedsprincippet Retssager behandles mundtligt Dokumenter skal læses op Forhandlingsprincippet Det er parterne selv der skal fremskaffe bevismaterialet Dommeren er i denne situation ”passiv” Bevisbyrde Den der har bevisbyrden skal bevise/sandsynliggøre sin påstand Fri bevisbedømmelse Det er op til dommeren at beslutte hvilke beviser, som skal have betydning (vægt) i hans vurdering af sagen Principper for retssagers behandling… ”lukkede døre”

7 Værneting Stedlig kompetence HR: sagsøgtes hjemting Saglig kompetence
HR: starter i Byretten Undt.: Særlig principiel karakter - landsretten Værneting

8 Domstolene -Retssagers forløb
Forkyndelse af stævning nye regler i 2013 Stævning Parternes navn og adresse (sagsøger og sagsøgte) værnetinget Sagsøgerens påstand (principal/subsidiær) Sagsfremstilling og anbringender Bilag og vidner Forberedelse Sagsøgte svarer på stævning (svarskrift) Sagsøger svarer på svarskrift (replik) Sagsøgte svarer på replik (duplik) Evt. syn og skøn Hovedforhandling Parterne nedlægger deres påstande og angiver evt. deres anbringender. sagsfremstillingen Bevisførelsen parterne afgiver forklaring, vidner afhøres og skønsmanden afhjemles Proceduren afslutter af advokaterne fremkommer med de afsluttende bemærkninger, hvor de argumenterer for deres påstande og evt. henviser til præjudikater. Domstolene -Retssagers forløb Erkendelsesdom Udeblivelsesdom Se domsresumeer her

9 Sagens afslutning Forlig Kaldes retsforlig Indføres i retsbog
Domsafsigelse Ved manglende forlig afsiges dom Derved mulighed for at anke Sagens afslutning

10 Andre ”sager” Småsager Gruppesøgsmål
Sager, hvor påstanden angår beløb på under kr. Hurtigere forløb Sagen kan startes hvis begge parter er enige herom se mere her Gruppesøgsmål En gruppe af personer med samme søgsmål Kører som ”en” sag og som alm. civilt søgsmål se mere her... Andre ”sager”

11 Hvad koster det….? Offentlig retshjælp (se her...) Tabes en sag..
Man pålægges som udgangspunkt at betale egne og modpartens sagsomkostninger Fri proces (se her...) Indtægtsgrundlaget (i 2014) er for enlige kr. og for par kr. - hertil kommer et tillæg på kr. pr. barn under 18 år. Retshjælpsforsikring (se her...) Ej opnå fri proces Maks , men dog selvrisiko på 10% Offentlig retshjælp (se her...) Advokatvagten (findes i flere kommuner) Man skal dog selv betale mellem % af omkostningerne Hvad koster det….?

12 Retsmægling og mediation
Retsmægling (Retsmægling vejledning) Bruges i civile sager Parterne skal være enige om at benytte dette tilbud Opnås ikke enighed – fortsætter retssagen Retsmægler udpeges af domstolene Mediation Konfliktløsning primært mellem erhvervsdrivende Man kan indsætte mediationsklausul i kontrakter Der findes professionelle mediatorer Mediatoradvokater Retsmægling og mediation


Download ppt "Det danske retssystem Af: Pia Hansen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google