Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Retssystemet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Retssystemet."— Præsentationens transcript:

1 Retssystemet

2 Rammer for konfliktløsning
En konflikt kan ikke umiddelbart løses i mindelighed parterne imellem og skal afgøres af en uafhængig instans Muligheder Domstolene Klagenævn Voldgift

3 Domstolene Byretten – første instans Landsretten – appel mulighed
Civilretten Boligretten Kriminalretten Skifteretten Fogedretten Landsretten – appel mulighed Vest og øst Højesteret – appel mulighed for principielle sager Ankesager fra Sø- og Handelsretten Sø- og Handelsretten Særlige kompetencer inden for erhvervsret og ansættelsesret

4 Domstole (fortsat) Tingslysningsretten Den særlige Klageret
Specialdomstol på byretsniveau Afgørelser kan ankes til Landsretten Den særlige Klageret Sager om genoptagelse af straffesager mv. Afgørelser kan ikke ankes Arbejdsretten Behandler sager om brud på og fortolkning af arbejdsmarkedets overenskomster Tjenestemandsretten Afgør sager efter tjenestemandsloven Rigsretten

5 Klagenævn Klagenævn Inden for den offentlige forvaltning er der en række klageinstanser til rådighed, som skal benyttes inden man går til domstolene, fx Skatteankenævnet Naturklagenævnet Uden for den offentlige forvaltning er der en række klageinstanser til rådighed, som kan benyttes i stedet for domstolene, fx Forbrugerklagenævnet, Ejendomsmæglernævnet Erhvervsdrivende er ikke forpligtet til at rette sig efter afgørelser, fx Jyske Bank

6 Voldgift og konfliktmægling
I stedet for at benytte domstolene aftaler de stridende parter at afgøre tvisten ved voldgift Ikke offentlig Måske hurtigere og billigere end en domstol Voldgiftsdommerne vælges af parterne Ingen mulighed for appel Konfliktmægling og mediation Parterne forsøger at tale sig til rette uden dom

7 Proces Skal der anlægges en retssag, skal sagen anlægges ved den rette domstol Udgangspunktet er den sagsøgtes hjemting - værneting Udgangspunktet er byretten med forbehold for ”specialretterne” Stævning

8 Lovbek., bek. og cir. Bekendtgørelse om lov om maritime uddannelser
Bekendtgørelse om maskinmesteruddannelsen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=27451 Cirkulære - Forretningsorden for Uddannelsesrådet for de Maritime Uddannelser (i relation til §11) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=26197


Download ppt "Retssystemet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google