Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UNDERVISNINGSCENTRET Stengårdsvej 144, 6705 Esbjerg Ø

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UNDERVISNINGSCENTRET Stengårdsvej 144, 6705 Esbjerg Ø"— Præsentationens transcript:

1 UNDERVISNINGSCENTRET Stengårdsvej 144, 6705 Esbjerg Ø
Prøven i kristendom UNDERVISNINGSCENTRET Stengårdsvej 144, 6705 Esbjerg Ø

2 Overblik Prøverne ved FSA Obligatoriske afgangsprøver ved
afslutningen af 9. klasse 7 prøver pr. elev 5 bundne (dansk, matematik, mundtlig engelsk, fysik/ kemi) 2 bestemmes ved udtræk: En af dem er i blokken med humanistiske fag: skriftlig engelsk, mundtlig fransk/tysk, historie, samfundsfag eller kristendom Det andet er fra blokken med naturfaglige fag: geografi og biologi Udtræk meldes til skolerne i februar Besked til lærerne den 30. april. Eleverne får besked ca. 1 maj.

3 CKF´er Undervisning og prøve skal falde i de centrale kundskabs -og færdighedsområder: - Livsfilosofi og etik - Bibelske fortællinger - Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng - Ikke kristne religioner og andre livsopfattelser

4 Livsfilosofi og etik Liv & død Skabelse & tilintetgørelse
Lykke og lidelse Kærlighed og had Godt og ondt Mening og tomhed Retfærdighed og uretfærdighed Frelse og fortvivlelse Evighed og endelighed Samværsregler i et givet fællesskab Aktuelle sager Princepielle sager

5 Bibelske fortællinger
GT: Urhistorie (Skabelsen, Adam &Eva, Noas Ark, Babelsmyten) Patriarkfortællingerne (Abraham, Isak, Jakob og Josef) Moses Jeriko Kongetiden(Saul, David, Salomo, Samuels- og kongebøgerne) Job NT: Jesu liv( fødsel, forkyndelse, lidelse, død og opstandelse) Lignelser Apostlenes gerninger Paulus´ breve Åbenbaringen

6 Kristendommen i historisk og nutidig sammenhæng
Urmenighedens opståen (pinse) Paulus og kristenforfølgelser Konstantin (kristendommens legalisering i romerriget) Klosterbevægelserne Kristendommens indførelse i Danmark Luther og reformationen Folkekirkens etablering Folkekirkens funktion og betydning i dag- herunder kirkelige retninger (Luthersk Mission, Indre Mission, Grundtvigianisme)

7 Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser
De store hovedreligioner Nye religiøse bevægelser Ateisme Gudsopfattelser Højtider Bøn Ritualer Symboler Frelse Ofring Helligsteder Overgangsritualer (fødsel, konfirmation, bryllup og begravelse)

8 Opgivelserne Prøven er mundtlig.
Der opgives et alsidigt stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte: Tekster (uddrag af religiøse tekster og bøger evt. i bearbejdet form, myter, fortællinger, avisartikler, sangtekster, lovtekster og baggrundstekster osv.) Andre udtryksformer (for eksempel dokumentarfilm, genstande, der indgår i religiøse sammenhænge, pressefotos samt musikvideoer, kunstbilleder og musik.) Stoffet ordnes efter emner/temaer

9 Eksamensredegørelse Sendes til censor (14 dage før prøven)
Enten en meget udførlig årsplan eller en beskrivelse (ca. ½ side pr. emne) Skal give et billede af hvordan arbejdet er foregået Hvilke emner er der arbejdet med, og hvor finder man det. Arbejdsform. Er der arbejdet bredt genremæssigt. Har man været forbi alle fire kundskabsområder. 3-4 hovedemner er ok Ingen krav til antal normalsider. Vælge ud fra fx musik, genstand, film, prosa, billeder, tegneserier… 3 genre skal repræsenteres. Filmklip må vare højest 5 min og skal ledsages af en forklaring. Der er intet krav om antal opgivne sider.

10 Prøveoplæggene Oplæggene til prøven skal alsidigt repræsentere samtlige områder inden for det opgivne stof. Formuleres på baggrund af fagets slutmål. Kilderne skal have sammenhæng med opgivelserne, men være ukendte for eleven. Sproglige udtryk skal være dansk. Opgivelserne skal indeholde materiale, som eleverne har arbejdet med i 9. klasse. Materiale fra 7. og 8. klassetrin kan også medtages. Spørgsmålene skal dels relatere sig til prøveoplæggets kilder, dels lægge op til, at eleven inddrager relevante elementer fra det opgivne stof samt eventuel viden, som eleven har erhvervet sig i andre fag og uden for undervisningen.

11 Prøveoplæggene I hvert oplæg indgår et sæt af spørgsmål. Det enkelte prøveoplæg består af lærerstillede spørgsmål samt 1-3 kilder. 8-10 oplæg. Gentage hver opgave en gang. Sidste elev har 4 muligheder tilbage ved lodtrækningen.

12 Kilder Skal kunne læses af alle elever.
Være relativt nemt at gå til for den svage og noget at rive i for den dygtige. Let pæd. bearbejdning af kilder er OK

13 Forberedelse Eleven har 40 minutters forberedelsestid.
Eleven må i forberedelsestiden benytte egne optegnelser i papirform, opslagsværker, for eksempel religions- og symbolleksikon og ordbøger samt tage notater til brug for eksaminationen.

14 Karakterfastsættelse
Der afsættes 20 minutter til prøven, inkl. karakterfastsættelsen Prøven består i elevens redegørelse for oplægget med efterfølgende samtale. Prøven er individuel for alle elever. Der gives en karakter

15 Der prøves i at: Forholde sig til et eller flere udtryk, som knytter an til religiøse, etiske og eller livsfilosofiske spørgsmål samt spørgsmål vedrørende religion og samfund Relatere prøveoplægget til elevernes hverdag og/eller til en større sammenhæng Anvende det faglige stof Det enkelte prøveoplæg skal knytte an til mål fra et eller flere områder fra opgivelserne.

16 I forhold til prøvespørgsmålene er det vigtigt, at eleven:
Tømmer kilderne for indhold, data og beskrivelse Uddrager det vigtigste Viser yderligere kundskaber og færdigheder i faget – kom med forklaring og fortolkning Vurdering, perspektivering og eller handlemuligheder. Fx vurderer hvilke spørgsmål, svar og værdier en tekst kan ses som udtryk for og relaterer til fagligt stof, andre fag eller omverden Skelner mellem fakta og tolkning

17 Et prøvesæt/prøvespørgsmål vil almindeligvis bl.a. kunne indeholde:
Et oplæg, som har sit afsæt i en religiøs fortælling eller anden tekst Et oplæg, som knytter an til eksistentielle spørgsmål Et oplæg, som tager udgangspunkt i en eller flere religioners på en aktuel problemstilling Et oplæg, som belyser en sag ud fra forskellige historiske syn og/eller nutidige synsvinkler Et oplæg, som lægger op til drøftelse af en etisk problemstilling

18 Åbne spørgsmål Sørg for at lave åbne spørgsmål, som åbner for vurdering og perspektivering. Lav logisk sammenhængende sæt, som er fokuserede. Hvad, hvordan, hvorfor, hvilken, hvilket osv. Beskriv Forklar Giv dit bud på…/giv eksempler på/giv din mening om Vurdér Gør rede for… Påpeg forskelle/ligheder… Fortæl om Sammenlign Kender du…. Overvej Diskuter Forklar hvad er hensigten med…. Pas på med specifikke og lukkede spørgsmål (bestemt sted i lærebogen)

19 Generel prøveskabelon
Gør rede for (tøm kilden for indhold, almen og blød indgang) Analyse og fortolkningsspørgsmål (hvad vil vi fokusere på… , den faglige materie) Perspektivering (sammenhold med andet stof og den store verden) Der behøver ikke at være 3 spørgsmål. (Der kan være fra 1 til 4). De skal være enkelt formuleret og bedst kun at stille et spørgsmål pr. spørgsmål.

20 Eksempel på et eksamensspørgsmål:
Udgangspunkt i lignelsen om den fortabte søn Beskriv hvordan fortællingens hovedperson opfatter situationen Hvad vil lignelsen efter din mening fortælle os? Kan den sige mennesker noget i dag? Perspektiver til opgivelser eller andre relevante emner?

21 Grundlaget for vurdering af den mundtlige prøve i kristendomskundskab
Vurdering på baggrund af en helhedsbedømmelse på grundlag af graden af målopfyldelse Både positive og negative sider vurderes Helhedsbedømmelse (kundskaber og færdigheder vægtes i en helhed)

22 Eksempler på prøveoplæg
Skolekom kristendomkonferencen Esbjerg kommune PU (skolekom. konf.) Prøveoplæg(Gyldendal)(Historie, samfundsfag og kristendomskundskab) Bibelen på prøve (Alinea) Starthjælp Boks (træning til prøven) Os og kristendommen 9+7/8 (lærervejledningen) Vejledning for skriftlig prøve i kristendom(3 eksempler) FSA kristendomskundskab 2007(maj/ nov.)(af 3 prøveoplæg) Eksempler på prøveoplæg, januar 2007(2 prøveoplæg)

23 Nyttige links Regler og vejledninger http://www.skolestyrelsen.dk/
Andre links

24

25 Præstationer 12 Den fremragende præstation
Klar og fokuseret redegørelse med bredde og dybde Viser fagligt overblik, kan indkredse det fagligt relevante og fortolker og uddyber via faglig indsigt Gennem brug af fagligt stof og egne erfaringer og med tydelig kobling herimellem vurderer og perspektiverer og formulerer en velargumenteret refleksion og stillingtagen

26 7 Den gode præstation Elevens redegørelse omfatter væsentlige dele af problemfelter, tenderer dog til at prioritere enten dybde elle bredde Viser et godt fagligt kendskab ved fornuftig indkredsning af det fagligt relevante og ved at benytte faglig indsigt i tilknytning til problemfeltet Gennem brug af det faglige stof og egne erfaringer og nogen kobling herimellem vurderer problemfeltet og formulerer en velargumenteret stillingtagen Dog med nogen fejl og mangler

27 Den tilstrækkelige præstation
2 Den tilstrækkelige præstation Tilstrækkelig redegørelse, dog uden fylde Usikkert, men tilstrækkeligt fagligt kendskab ses gennem upræcis indkredsning af det fagligt relevante og inddrager faglig indsigt med vigende tilknytning til problemfeltet Formulerer udsagn, der etablerer sammenhæng mellem det faglige stof og egne erfaringer og har kun delvis belæg for sin stillingtagen til problemfeltet Skal give et billede af hvordan arbejdet er forgået


Download ppt "UNDERVISNINGSCENTRET Stengårdsvej 144, 6705 Esbjerg Ø"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google