Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Københavns fjernvarmesystem

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Københavns fjernvarmesystem"— Præsentationens transcript:

1 Københavns fjernvarmesystem
Brændselsmix og CO2-neutralitet

2 Disposition Målsætninger om CO2 neutralitet
Fjernvarmens brændselsmix/CO2 neutrale andel I dag Udviklingsscenarier (Varmeplan Hovedstaden) Camp IB37, Plan C, Gate 21

3 Fjernvarme og CO2 neutralitet
Fjernvarmeproduktionen i dag Centrale kraftvarmeværker (Brændslerne: Naturgas, kul, biomasse) Affaldsforbrændingerne Københavns Kommunes Klimaplan – CO2 neutral by i 2025 Energiforsyningen, herunder fjernvarme skal levere 75% af dette mål KEs Klimastrategi: 100% CO2 neutral fjernvarme i 2025 Forudsætning at den fossile del af affaldet (plastik) udsorteres Camp IB37, Plan C, Gate 21

4 Fjernvarmens brændselsmix i dag (gælder KEs forsyningsområde, det dampbårnesystem)
Udfasning af dampsystemet i gang - fordele: - Reduceret ledningstab - Plads til mere kraftvarme baseret på biomasse med udfasning af gasfyrede anlæg i midtbyen, som leverer til dampsystemet (Svanemølleværket og H.C. Ørstedsværket) Camp IB37, Plan C, Gate 21

5 Fjernvarmens brændselsmix i dag (gælder KEs forsyningsområde, det vandbårne system)
Brændselsfordelingen for KEs vandbårne system svarer nogenlunde til brændselsfordelingen i hele Storkøbenhavn Fjernvarmens brændselsmix har i hele Storkøbenhavn en CO2 neutral andel på ca. 32 % (2009) Den CO2 neutrale andel består af biomassebrændsel og affald (fratrukket plastaffald) Elforsyningen har i dag en mere end tre gange så høj CO2 udledning som fjernvarme ( i 2009) Fjernvarme: 132 g CO2 /kWh (vand), 170 g CO2/kWh (damp) El: 539 g CO2/kWh Camp IB37, Plan C, Gate 21

6 Varmeplan Hovedstaden: Fem scenarier i alt (Udarbejdet af de københavnske fjernvarmeselskaber)
Grundscenarie Gældende regulatoriske rammer og beslutninger videreføres Decentral- og besparelsesscenarie Varmebesparelser (25 % i 2025), varmepumper, solvarme til fjernvarme, industriel overskudsvarme. HCV8 og SMV7 undværes, fjernkøling Øget varmemarkedsscenarie Konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme, geotermi, industriel overskudsvarme, yderligere fjernkøling VE, besparelser og konvertering (kombination af scenarie 2 & 3) Varmebesparelser (25 % i 2025), konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme, geotermi (3 store anlæg ), yderligere fjernkøling. Perspektivscenarie – 2050 100% VE, alle eksisterende kraftværker væk, øget varmebesparelser. Fokus på geotermi og varmepumper. 2 nye kraftvarmeværker med forbehandling for biomasse og affald. Camp IB37, Plan C, Gate 21

7 CO2-neutral andel af fjernvarmeproduktion i 2025 2010 sammenlignet med 2025
Camp IB37, Plan C, Gate 21

8 Fjernvarmens VE-andel
I alle scenarierne indtil 2025, er det muligt at opnå en VE-andel i fjernvarme på over 70%. Andelen af plastik i affaldet regnes ikke som VE, og det er dobbelt så højt som tidligere antaget. Derfor ikke muligt at komme over en samlet VE-andel i fjernvarmen på mere end 87 pct. i 2025 med den nuværende sammensætning af affaldet. Fjernelse af denne del af CO2-emissionerne skal håndteres i affaldsplanlægningen. VE-andelen vil være rentabel forudsat biomassebrændsler fortsat belønnes med afgiftsfrihed på varmesiden og tilskud til elproduktion Realisering er betinget af, at el- og varmesiden beslutter de nødvendige investeringer. Camp IB37, Plan C, Gate 21

9 KEs solvarme-demoanlæg
Baggrund Analysearbejdet Varmeplan Hovedstaden viste: Kollektive solvarmeanlæg giver mere miljø for pengene end individuelle anlæg på hustagene. KE ønsker at undersøge indpasning af solvarme i store fjernvarme-systemer, hvor varmen produceres på kraftvarmeanlæg og affaldsforbrænding. Camp IB37, Plan C, Gate 21

10 Solvarmedemonstrationsanlægget
Camp IB37, Plan C, Gate 21

11 Fjernvarmeleverance Solfanger årsproduktion 224 MWh og varmepumpens 35 MWh (svarende til 14 parcelhuses årsforbrug) Investering i solfanger 1,1 mio. kr. inkl. Moms Total investering: 5,7 mio. kr. Levetid 20 år Camp IB37, Plan C, Gate 21

12 Vi tester Ny type varmepumpe Forskellige typer solfangere
Samspil mellem solfanger, varmepumpe og døgnlager Hvordan vi bedst kan indpasse solvarme i et stort fjernvarmesystem som det Københavnske. Høj temperatur i store fjernvarmesystemer Overskud af affaldsvarme om sommeren Kan vi udnytte solvarmeproduktion om natten og i ydersæsoner - forår og efterår? Er der plads til store solvarmeanlæg i byen? Camp IB37, Plan C, Gate 21


Download ppt "Københavns fjernvarmesystem"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google