Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energistatistik 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energistatistik 2012."— Præsentationens transcript:

1 Energistatistik 2012

2 Faktisk energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug

3 Selvforsyningsgrad

4 Primær energiproduktion

5 Olie- og gasreserver

6 Naturgasforbrug og flaring på platforme i Nordsøen

7 Produktion af vedvarende energi fordelt på energivarer

8 Forbrug af affald

9 Forbrug af vedvarende energi
PJ

10 Vedvarende energi - forbrug fordelt på energivarer

11 Anvendelse af vedvarende energi i 2012

12 Vedvarende energi - andel af samlet energiforbrug

13 Andel af vedvarende energi iflg. EU-opgørelse

14 Vindkraftkapacitet og vindkrafts andel af indenlandsk elforsyning

15 Vindkraft på land fordelt på kommuner 2012

16 Vindkapacitet efter anlægsstørrelse

17 Vindkraftproduktion efter anlægsstørrelse

18 Elproduktion fordelt efter produktionsform

19 Elproduktion fordelt efter anvendt brændsel
PJ

20 Andre brændsler end kul til elproduktion

21 Nettoeksport af el fordelt på lande

22 Elkapacitet

23 Kraftvarmeandel af termisk el- og fjernvarmeproduktion

24 Varmelevering opdelt på anlæggenes primære brændsel

25 Fjernvarmeproduktion fordelt efter produktionsanlæg

26 Brændselsforbrug til fjernvarme-produktion, procentvis fordeling

27 Faktisk energiforbrug og korrigeret bruttoenergiforbrug

28 Bruttoenergiforbrug fordelt på brændsler
Korrigeret

29 Bruttoenergiforbrug fordelt på energivarer efter konvertering
Korrigeret

30 Bruttoenergiforbrug fordelt på anvendelser
Korrigeret

31 Endeligt energiforbrug fordelt på anvendelser
Klimakorrigeret

32 Endeligt energiforbrug fordelt på energivarer
Klimakorrigeret

33 Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug pr. mio. BNP
TJ pr. mio. BNP (2005-priser, kædede værdier)

34 Endeligt elforbrug på anvendelsesområder
Klimakorrigeret PJ

35 Elforbrugets andel af det samlede energiforbrug
% Klimakorrigeret

36 Energiforbrug til transport fordelt på transportform

37 Energiforbrug til transport fordelt på drivmidler

38 Energiforbrug til vejtransport

39 Energiforbrug fordelt på person- og godstransport

40 Energiforbrug til persontransport fordelt på transportmidler

41 Energiforbrug til godstransport fordelt på transportmidler
PJ

42 Energi- og elforbrug i produktionserhverv
Klimakorrigeret

43 Energiforbrug i produktionserhverv fordelt på energivarer
Klimakorrigeret

44 Energiforbrug fordelt på produktionserhverv
Klimakorrigeret

45 Elforbrugets andel af det samlede energiforbrug
Klimakorrigeret

46 Energi- og elforbrug i fremstillingsvirksomhed
Klimakorrigeret

47 Energiforbrugets sammensætning i fremstillingsvirksomhed
Klimakorrigeret

48 Energiintensitet i produktionserhverv
Klimakorrigeret TJ pr. mio DKK BVT (2005-priser, kædede værdier)

49 Elintensitet i produktionserhverv
Klimakorrigeret TJ pr. mio DKK BVT (2005-priser, kædede værdier)

50 Energiforbrug pr. beskæftiget i fremstillingsvirksomhed
Klimakorrigeret GJ pr. beskæftiget

51 Energi- og elforbrug i handels- og serviceerhverv
Klimakorrigeret

52 Energiforbrug fordelt på energivarer
Klimakorrigeret

53 Energiforbrugets sammensætning i handels- og serviceerhverv
Klimakorrigeret

54 Energiforbrug fordelt på erhverv
Klimakorrigeret

55 Energiforbrug til opvarming i handels- og serviceerhverv
Klimakorrigeret

56 Elforbrug fordelt på erhverv
Klimakorrigeret

57 Energiintensitet i handels- og serviceerhverv
Klimakorrigeret TJ pr. mio. DKK BVT i 2005-priser

58 Elintensitet i handels- og serviceerhverv
Klimakorrigeret TJ pr. mio. DKK BVT i 2005-priser

59 Energiforbrug pr. beskæftiget i handels- og serviceerhverv
Klimakorrigeret GJ pr. beskæftiget

60 Energiforbrug i husholdninger

61 Husholdningers forbrug fordelt på energiarter
Klimakorrigeret

62 Energiforbrug pr. husholdning
Klimakorrigeret

63 Varmeinstallationer i boliger

64 Energiforbrug til opvarmning i boliger
Klimakorrigeret Indeks 1990=100

65 Nettoenergiforbrug og tab ved opvarmning i boliger
Klimakorrigeret

66 Privat forbrug og elforbrug i husholdninger
Indeks 1990=100

67 Husholdningernes bestand af elapparater

68 Husholdningsapparaters specifikke elforbrug

69 Faktiske CO2-emissioner fra energiforbrug
Mio. ton CO2

70 CO2-emissioner fordelt på brændsler
Mio. ton CO2 Korrigeret

71 CO2-emissioner pr. brændselsenhed og pr. kWh el
Korrigeret Kg pr. GJ Gram pr. kWh

72 Faktiske CO2-emissioner fordelt på sektorer
Mio. ton CO2

73 CO2-emissioner ved slutforbrug af energi
Mio. ton CO2 Korrigeret

74 Emissioner af drivhusgasser
Mio. ton CO2 -ækvivalent

75 Faktiske nettoemissioner af drivhusgasser fordelt på oprindelse
Mio. ton CO2 -ækvivalent

76 Faktiske emissioner fordelt på typer af
drivhusgasser i 2011 Anm. Genberegnede faktiske emissioner andele i parentes

77 Faktiske CO2-emissioner fra energiforbrug i 2012, kvote- og
Ikke-kvoteomfattet 1000 Ton CO2

78 Energiudgifter i erhverv og husholdninger
Mia. DKK, løbende priser Indeks 1990=100

79 Energiudgifter i produktionserhverv
Mia. DKK, løbende priser

80 Energiudgifter fordelt på brændsler
Mia. DKK, løbende priser

81 Provenu af energi-, CO2- og svovlafgifter
Mia. DKK, løbende priser

82 Handelsoverskud fra energivarer
Mia. DKK, løbende priser

83 Udgifter til Public Service Obligations (PSO) på elområdet
Mio. DKK

84 Værdi af råolie- og naturgasproduktion
Mia. DKK, løbende priser

85 Eksport af energiteknologi og -udstyr
Mia. DKK, løbende priser

86 Spotmarkedspriser på råolie
USD pr. tønde, gennemsnitlige årspriser * Priserne for 2013 dækker alene første halvår

87 Spotmarkedspriser på el
DKK, øre pr. kWh 2010 2006 2008 2011 2013 2003 2009 2004 2012 2005 2007 2002 2001 1999 2000

88 Energipriser for husholdninger
DKK, løbende priser

89 Energipriser for husholdninger
DKK, 2012-priser

90 Elpriser for erhvervskunder
DKK pr. kWh Kilde: Eurostat

91 Naturgaspriser for erhvervskunder
DKK pr. m3 Kilde: Eurostat

92 Benzinpriser DKK pr. liter

93 Forbrugerprisens sammensætning, husholdninger

94 Elpriser for husholdninger 1997-2012 (pr. 1. januar)
DKK øre/kWh

95 Påviste oliereserver ved udgangen af 2012, mia. tønder
Europa og Eurasien 141 Nordamerika 220 Mellem- østen 808 Asien og Stillehavsområdet 41 Afrika 130 Syd - og Central- amerika 328

96 Forbrug af olie fordelt på regioner
Mio. ton

97 Energiforbrug fordelt på regioner
Mio. ton olieækvivalent


Download ppt "Energistatistik 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google