Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BA-vejledning, Efterår 2007

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BA-vejledning, Efterår 2007"— Præsentationens transcript:

1 BA-vejledning, Efterår 2007
Den gode BA-opgave, vejledererfaringer, cases & eksamenstips September 2007

2 … banal, men nyttig information!
Dagens udbytte … Produkt og proces ned på jorden Præsentation og afmystificering af forløb Tydeliggørelse af hvad der kræves Præsentation af faldgruber … banal, men nyttig information!

3 Dagens program Formelle & formkrav …
Den Gode BA-opgave; kriterier og byggesten Generelle forudsætning og mangler Cases Hvordan bruger du din vejleder? Planlægning af dit skriveforløb – et forslag Eksamen og præsentationsteknik

4 De formelle krav til opgaven
”Det er afgørende, at opgaven afklarer en problemstilling med en tilstrækkelig dybde og bredde vha. de indlærte metoder på politstudiets BA-del. Det er ligeledes vigtigt, at opgavens disposition er velstruktureret, samt at den skriftlige fremstilling er gennemarbejdet og klar.” Kilde: Kursusbeskrivelse, Bachelor-projekt (http://www.sis.ku.dk)

5 Og hvad betyder det? Brug din vejleder som sparringspartner, når du skal have afklaret, om dit projektudkast har den tilstrækkelige dybde og bredde Brug din vejleder til opgavestruktur, disponering af afsnit samt f.eks. ideer til diskussioner Din vejleder kan assistere med forslag, hvis din fremstilling ikke virker gennemarbejdet og klar

6 Hvad betyder det ikke? At vejleder henvender sig og løbende tilbyder dig et møder At vejleder skal lave litteratursøgningen At vejleder skal skrive opgaven

7 skal overholdes - ellers afvises den!
Formkrav til opgaven ... Sidetal: 20 (30 i dobbeltopgave) Fontstørrelse: 12 pkt. (Times New Roman) Cirka 30 linjer pr. side (1½ linjeafstand) Margener: 2,5 cm. i højre/venstre/top/bund Appendiks og bilag: HUSK relevans! Forfatterbidrag: Hvem har skrevet hvad? Struktureret litteraturliste Resume på engelsk (1 side) skal overholdes - ellers afvises den!

8 Om projektet

9 … definerer opgavens faglige rum
Den gode indledning ... præsenterer emnet præsenterer formålet med opgaven forklarer baggrunden for opgaven indeholder (den godkendte) problemformulering - se næste slide! præsenterer centrale hypoteser & begreber præsenterer opgavens opbygning præsenterer afgrænsningen & argumenterer kort hvorfor noget er udeladt … definerer opgavens faglige rum

10 Den gode problemformulering ...
er interessant for skribenten er faglig relevant (og dermed også interessant for de øvrige på holdet) er klart formuleret (i spørgeform) – evt. underbygget af underspørgsmål er den, der afspejler opgavens struktur er den, der giver mulighed for argumentation er til at konkludere på … skriver opgaven tidligt i forløbet

11 Den gode problemformulering...
Opgaven søger at beskrive og analysere x med henblik på at belyse y". Opgaven skal ikke være en gengivelse af en allerede skrevet artikel Opgaven skal afspejle selvstændighed

12 Den gode opgaves konklusion …
kan læses uden alt for mange overraskelser ud af indledning og/eller problemformulering binder disponeringen af opgaven sammen, dvs. bekræfter forfatterens strukturafsnit i opgavens start (indledning) trækker på eventuelle delkonklusioner er velargumenterende, sproglig præcis samt sammenfattende … fremhæver den røde tråd!

13 Den gode opgaves diskussion …
de gode opgaver indeholder diskussion kan være en del af konklusion trækker på konklusion, viser forfatters overordnede overblik over valgte problemstillinger, indeholder vurdering af resultatets styrke i forhold til anvendt metode.

14 Den gode opgaves struktur …
kan læses direkte ud af såvel indholdsfortegnelse som indledning og problemformulering understøttes af delkonklusioner undervejs der gør, at læser ikke mister den røde tråd hindrer forvirring gennem fornuftig brug af faglige, relevante referencer styrkes af god argumentation og solid, sproglig gennemarbejdning … giver læseren overblik!

15 Den gode opgave; forudsætninger og mangler

16 Generelle forudsætninger
Opgaven har et godt og akademisk sprog, hvilket henset til vægtningen af det formidlende er vigtigt Der er ingen meningsforstyrrende slå- eller stavefejl Opgaven har et tilfredsstillende fagligt niveau – en god (teori-) opbygning og en gennemarbejdet struktur Afspejler selvstændighed

17 Empiri Ikke alle opgaver skal indeholde empiri
Empiri god ide fordi den sikrer selvstændigheds element og relatere opgave til virkeligheden.

18 Generelle mangler (I) Bacheloropgaven viser ikke en omfattende viden om begreber og metoder, Bacheloropgaven redegør ikke for disse begreber og metoder og disponerer emnet på en sådan vis, at næste alle relevante forhold medtages, Bacheloropgaven giver ikke en dækkende begrundelse for fremdrage disse forhold, Bacheloropgaven afspejler ikke selvstændigt tankegang.

19 Generelle mangler (II)
Bacheloropgaven sammenligner eller kombinerer ikke begreber, metoder og informationer på en meget sikker måde og vurderer og generalisere tilsvarende ud fra dem, Bacheloropgaven præsenterer ikke viden over for kendte problemstillinger på meget sikker måde sådan, at løsningsmulighederne opstilles, Bacheloropgaven indeholder ikke diskussion og relatering.

20 To eksampler

21 Makroøkonomi (empirisk fokus)
Titel: Det amerikanske betalingsbalanceunderskud (Overgaard, efterår 2005) Problemformulering: ”Hvilke faktorer har haft en afgørende betydning for udviklingen i USA's betalingsbalance siden 1980, og hvilke implikationer har ændringer i opsparings- samt investeringsmønstre verden over haft på denne udvikling?”

22 God opgave – fordi: Gennemarbejdet indledning med klar problemformulering, strukturafsnit og afgrænsning Informativ og begrebsafklarende Klart teori gennemgang Præsentation af data samt dets begrænsninger og ulemper God opstilling af økonometrisk model og beregninger God gennemgang af resultater Klar konklusion og diskussion – besvarelse af problemformulering og relatering af opgaven

23 Mikroøkonomi (teoretisk fokus)
Titel: Rybcszynski og Stolper-Samuelson teoremer - En CGE model analyse i et aktuelt perspektiv (Heirung, efterår 2005) Problemformulering: ”Kan man ved anvendelse af en CGE-model på en konkret arbejdsmarkedsmæssig problemstilling opnå de mikroøkonomiske resultater, som Rybcszynskis og Stolper-Samuelsons teoremer beskriver?”

24 God opgave – fordi: God indledning med klar problemformulering og gennemarbejdet afgrænsning Grundig teoretisk præsentation af valgte problemstilling Kort og god præsentation af modellen Klar konklusion – besvarelse af problemformulering Perspektivering: Fin relatering til virkeligheden.

25 Erfaringer & brug af vejleder

26 Generelt … At det er normalt, at man føler sig frustreret – og at man ikke kommer nogen vegne At det er normalt, at man ikke føler, at man har valgt et emne der er ambitiøst nok At det er normalt, at man føler, at man ikke kan finde anden litteratur, end den som er at finde på årsprøverne

27 Optimer tiden til rådighed
Gør dig opgaven klar fra starten – hvad er det du skal i gang med, og hvad kan gøre den stiger dig over hovedet? Start med at skrive forholdsvist hurtigt – og husk, at du kan læse dig ihjel, uden at din opgave bliver skrevet færdig … Afklar problemfelterne i en fart – og få dem løst sammen med din vejleder Udskriv problemformuleringen og læs den hver gang inden du går i gang med at skrive

28 Effektiviser din vejledning
”Desto mere konkret dit problem er, desto bedre vejledning får du”. Med andre ord: Hvad er det, DU vil have svar på? Skriv en dagsorden for mødet (evt. spørgsmål) – og send den (på mail) sammen med øvrige relevante oplysninger i så god tid som muligt Lav sammen med vejleder en plan for, hvad der skal ske til næste gang I mødes

29 Få hjælp til at blive selvstændig
Diskussion, diskussion, diskussion Brug hinanden til pointe-udveksling Få hjælp til sprog-tjek; er der farlige ord i problemformulering, argumenter – eller konklusion? Lav struktur-sparring – er der logik i den måde, opgaven er opbygget på? Øv præsentationen – og giv hinanden brugbar feedback

30 Planlægning af skriveforløbet – et forslag …

31 Fra 5. – 10. september … … defineres opgaven!
Foreløbig problemformulering: Overvej meget nøje det spørgsmål, du ønsker at besvare med opgaven - og formulér det eksplicit Teoretisk / empirisk opgave? Modeller; hvad med pensum? Litteratur? Fastlæggelse af foreløbig opgavetitel Eksamenstilmelding … defineres opgaven!

32 … gennemtænkes opgaven!
Fra 11. – 24. september… Blotlæg opgavens røde tråd, dvs. inddel opgaven i de afsnit, som skal bidrage til at svare på spørgsmålet i problemformuleringen Inddel litteraturen således at du/I ved, hvad der skal underbygge hvilke af argumenterne hvor i opgaven Afdæk hermed problemfelter eller svage steder i opgaven eller argumenter, hvor du mangler noget substans … gennemtænkes opgaven!

33 24. september – primo oktober …
Arbejd med problemformuleringen – gør den skarp om sammenfattende for opgaven! Arbejd med pointer – og suppler de svage steder med ny litteratur Arbejd med konklusionen – og afstem opgavens forskellige bidrag Sparring med din vejleder … udarbejdes opgaven!

34 Fra primo oktober til 31. oktober …
STOP med at finde ny litteratur og data SKRIV – og husk: Pas på passive ord At tage stilling; analysere og diskutere At bruge tid på at gennemskrive At diskutere dine pointer med andre end dig selv At du ikke selv kan læse korrektur … raffineres opgaven!

35 … øves præsentation af opgaven!
Fra 26. – 30. november … Opgaverne afleveret ( ) Frivillig deltagelse i opgaveforsvar: Fremlæggelsesform? Bærende pointer? Tidsstyring? Diskussionspunkter? … øves præsentation af opgaven!

36 Fra 1–11. december … bedømmes opgaven!
Ved eksamination indleder du, og gennemgår (i højst 10 minutter) dine hovedpointer – evt. ved brug af slides Svarer på spørgsmål i cirka 10 minutter fra hhv. vejleder og censor Modtager din bedømmelse (evt. en begrundelse herfor) efter kort votering … bedømmes opgaven!

37 Eksamenstips …

38 Hvad skal man lægge vægt på?
Opgavens pointer og videre perspektiver (hvis der er mange, så vælg de rigtigt gode) En god og velafbalanceret præsentation – med udgangspunkt i problemformuleringen At være godt inde i sine diskussioner herunder sine afgrænsninger – de er oplagte samtaleemner ifm. lærer & censors 10 minutter …

39 Hvad skal man ikke være nervøs for?
Eksamen som mødeform – det er altså kun vejleder + 1 censor, man skal tale med … At komme til tavlen for at regne komplicerede modeller igennem At man ikke har tid til at komme rundt om hele opgaven At man skal diskutere alt det, man ikke har skrevet (vi tager udgangspunkt i opgaven!)

40 Præsentationsteknik Brug tavlen, hvis du vil tegne & forklare
Brug overhead’en, hvis du har slides Brug en projektor og pc – hvis du er PowerPoint-fan, og kan styre det … Vær i det hele taget dig selv – og gør det, du føler støtter dig bedst, men husk, at Smide dit manuskript væk: Læs aldrig op, det falder man i søvn af

41 Overhead-tips … Lav dem overskuelige
Lav dem pointe-baseret frem for afsnitsbaseret Lav et passende antal af dem (hellere 5 end 20) Lav dem simple uden for meget pynt Lad dem i det hele taget være styret af din opgave – ikke omvendt

42 Præsentationstips … Tal langsomt og tydeligt
Øv præsentationen (uanset medie) før eksamen Øv din tidsstyring – og sats på at kunne ramme cirka 10 minutter til eksamen Lad være med vende ryggen til publikum, selv om det er svært Lad være med at frygte pauser; publikum har brug for at fordøje guldkornene


Download ppt "BA-vejledning, Efterår 2007"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google