Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Visionen for Energinet.dk’s affaldsstrategi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Visionen for Energinet.dk’s affaldsstrategi"— Præsentationens transcript:

1 Visionen for Energinet.dk’s affaldsstrategi
Middel/Mål Opnå bedre miljøperformance på eksisterende anlæg ved anvendelse af affald til el-produktion Vision Visionen for Energinet.dk’s affaldsstrategi Etablér de rette 2nd generation forbrændingsanlæg Reducér omkostninger på eksisterende anlæg Opsummeret af Søren Pedersen, Teknologisk Institut Tlf 3. maj 2007

2 Dagsorden og prioritering
Mål og nedbryd Check trædiagram Prioriter hovedgrene (indsats & udbytte) Roadmap (tidsplan) Prioritering: Udbytte stort 1 3 2 4 Lille Indsats (tid / kr.) Lille Stor Total udviklings-investering (PSO + ansøgers egenfinansiering) 5 mio. kr. (PSO + egenfinansiering) Max 5 års varighed Udvikling & demonstration Ikke implementering Mandår i projekt Tid 2008 2012 2022 Periode 1 Periode 2

3 Opnå bedre miljøperformance: Trædiagram
3 2 4 1 Udbytte stort Lille Indsats (tid/kr.) Stor Opnå bedre miljøperformance: Trædiagram Infrastruktur: Forbedr videns-/ beslutnings-grundlag Få de rigtige metoder til at træffe ”visionsagtige” valg Mere viden Skub til rammerne Periode 1, P1 = Differentier brændslerne Disponering af brændsler Tilpassede teknologier Forbedr brændslet Udbytte i ft. mål i FORSKEL: Vedr. mål Prior. Periode A P2+ B P2 C P2 Homogeniser affaldet CCA træ Periode 2, P2 = Additiver Standardisering Forbedring af nu-værende materialer Forbedre teknologi på eksisterende anlæg Specialisere anlæggene Højere energiudnyttelse Højere el-virkningsgrad A P1 & P2 B P1 & P2 C P2 (forudsætning) D (1) & 3 P1 & P2 E %P Nye materialer til OH og ovn Ekstern OH Mellem OH Opnå bedre miljøperformance på eksisterende anlæg ved anvendelse af affald til el-produktion Forgasning af affalds-fraktioner Forkoble affaldsfor-gasser A. Optimal produktion og udnyttelse af el og varme Røggas kondens Enzymatisk affalds-behandling B. Reducer emission til luft Stof 1: x% Stof 2: y% Medforbrænding på kulfyrede anlæg C. Udnyt og reducer restprodukt Nye forbrændings-koncepter Dampkreds-optimering D. Deltagelse i regulerkraft marked (afledt effekt) SRO regule-ring E. RGA: Forhindre Nyttiggøre Forbedr processen Stabil drift A P1 & P2 B P1 & P2 C P1 & P2 (forudsætning) D (1) & 3 P1 E P2 Tilpas proces ved udsortering af fraktioner (RDF mv.) Automatise-ring af processer ↑ Prioritet er A)  E) i f.t. at opnå optimal miljø-performance Bedre uddannet personale Reducer luftoverskud Optimer forbrænding Mindske hjælpestoffer Forbedr slagge kvalitet Sintring C (P1) & P2 Forbedr efterbehandling Forbedre røggas-rensning Fraktionering Stabilisering (kemisk) Vask Ekstraherings-teknologier Termisk stabilisering E P2

4 Opnå bedre miljøperformance - Mål
Periode 1, P1 = 15 år Periode 2, P2 = A. Optimal produktion og udnyttelse af el og varme Høj design el-virkningsgrad Høj energiudnyttelse Bedre udnyttelse af anlæg (på el-siden) via bedre regulering Fleksible systemer og anlæg ( i samspil med andre energikilder) 30% elvirkningsgrad (Affaldsfraktioner: - Kan holde farlige affaldsfraktioner ude - Høje el-virkningsgrad) B. Reducer emission til luft Stof 1: x% Stof 2: y% Reducer emissioner - Primær tiltag - Sekundær tiltag Reduktion af emission til luft: - Stof 1: x% - Stof 2: y% Reducer emission til luft med x%: - Lattergas - Sub-mikron partikler (”Nul” emission til luft) C. Udnyt og reducer restprodukt Udnytte biprodukter - Genanvendelse af slagger - Nedbringelse af dioxin indhold i slagger - Restproduktion nyttiggøres Nul restprodukt D. Deltagelse i regulerkraft marked Deltagelse i regulerkraft marked Regulerkraft nedregulering 1-5 år Energilagring E. RGA: Forhindre Nyttiggøre RGA - Forhindre dannelse - Omdanne (nyttiggøre) - Reduktion med x% per ton affald behandlet - Nyttiggøre y% af RGA RGA problematisk. Affald DK kører et 5 ..s projekt Ingen deponering

5 2nd Generation anlæg: Trædiagram
3 2 4 1 Udbytte stort Lille Indsats (tid/kr.) Stor 3-4 Fraktioner af restprodukter Fraktioner Genindvinding af metaller Ingen restprodukt deponering Genindvinding af råstofferne 3-4 Imprægneret træ Fraktionér affaldet Single fraction anlæg Slam + blandet affald eller slam (single) Udsortering af organisk affald 2nd Generation anlæg: Trædiagram Vådt affald -forgasning Affald Put visse fraktioner ind på visse højeffektive eksisterende anlæg Tørt affald -Forgasning -Forbrænding -etc. Medforbræn-ding af affald på centrale kraftværker 1-3 Balancer forbrug vs. produktion Gasproduktion Affald →gas WTE som forvarmer til kraftværker Etabler de rette 2nd generation WTE-anlæg Forgasning i kombination med affalds-forbrænding 1-3 Forsynings-sikkerhed Høj virkningsgrad Fremtidssikret anlæg Sikre en god miljøperformance Residual burning 2 Etabler 2. generations-anlæg, hvor de kan udnytte eksisterende anlæg 2 El-prod på andre industrianlæg cement + el + affald erstatter fossiler 2 Lagring af affald 2 Affald prioriteres i det samlede energisystem + transportsystem 3 Substituering af andre brændsler Gas til transport Produktion af transport brændsler Erfarings-opsamling Avancerede overheder systemer Via teknologivalg (energikon-serverings-teknologi) miljøoptimere/ energi-optimere Model Materialer Måleteknik Basisforb.tekn. Best available technology / Ny teknologi F&U 1,2,3,4 Avanceret forbrænding Høj elvirknings-grad = (eksport- potentiale)

6 2nd Generation anlæg - Mål
Periode 1, P1 = 15 år Periode 2, P2 = A. Forsyningssikkerhed Leverandør af systemydelser Stor grad af kul-substitution Bidrage til opfyldelse af regeringens mål for VE/30% Klar til 100%VE Bidrage til uafhængighed af import af fossile brændsler B. Høj virkningsgrad Høj el-virkningsgrad Høj energiudnyttelse C. Fremtidssikrede anlæg Fleksibilitet (varierende el-produktion) Fleksibilitet overfor brændsel Integrerede anlæg Fremtidsrobust Sikre at systemet kan håndtere yderligere 1 mio. ton affald 25 års levetid D. Sikre en god miljøperformance Høj nyttiggørelse af slutprodukter Ingen brændbare fraktioner deponeres

7 Reducer omkostninger på eksisterende anlæg
3 2 4 1 Udbytte stort Lille Indsats (tid/kr.) Stor Reducer omkostninger på eksisterende anlæg Reducer omkostninger 1 Fleks. org kompetencer vedl. + drift Automatisering Mål 5 år: Omkostninger fastholdt på 2007 niveau Mål 15 år: Omkostninger reduceret til 2000 niveau (1990?) 1 Forbrugsstoffer Elbesparende tiltag vand Kemikalier 1 Affaldskval. - Fys/Kem - Termisk Optimal indfødn. 1-3 Måling/reg sro 3 Øg affald ind Reducer omkostninger på eksisterende anlæg 3 Forbedr. vedligehold Overvågning Målrettet vedligehold Mål for omkostnings-reduktion: Forbedre udnyttelsesgraden Optimering af produktion pr. ton affald Etabler ny forretningsstrategi for eksisterende anlæg 5 år: Kommercialisering → der bliver råd til at betale for det gode affald 15 år: sikre at teknologi på eksisterende anlæg lever op til rammebetingelserne Mål for at øge indtægter: Øge indtægter per anlæg Bedre stabilitet på det enkelte anlæg Modelbas. vedligehold Mindre vedligehold Vedligeholdelses-strategi 3 Holdbar teknologi Opnå lang indetid>Rådighedstid (Vedligeholdelses-strategi) 3 Færre, mindre uforudsete stop/havarier 3 Udvikle nyt røgrens koncept 3 Restprodukter Maksimer restprodukt-kvalitet Styr ud-bræn-dinger Maksimer slaggekvalitet Minimer slaggemængde Bedre elregulerings-udstyr Bypass/hurtigere Forøg indtægter 1 Udnyt høje elpriser - produktionsstrategi 3 Øg virkningsgrad Forøg virkningsgrad 3 Øg affald ind Tiltræk energipositivt affald 3 Øg afsætn. varemarked 2 Udsortering af metaller fra slagger 4 Optimer energiudnyttelse Fjern energinegativt affald


Download ppt "Visionen for Energinet.dk’s affaldsstrategi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google