Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kassererkursus – Folkeoplysning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kassererkursus – Folkeoplysning"— Præsentationens transcript:

1 Kassererkursus – Folkeoplysning
Maskinhallen d. 27. november 2012

2 Formål og rammer ”Frederikshavner Ordningen” har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage i interesse- og idebetonet virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende i fritiden. Yderligere er det målsætningen, at aktiviteterne skal styrke medlemmernes fællesskab, evner og lyst til at tage ansvar for eget liv samt stimulere til en aktiv og engageret deltagelse i samfundslivet. Forskellige tilskud jf. formålsparagraffen: 1. Aktivitetstilskud (SKAL) 2. Lokaletilskud (SKAL) 3. Leder- og instruktørtilskud (supplerende tilskud) 4. Træner- og instruktørtilskud (supplerende tilskud) 5. Transporttilskud (supplerende tilskud) 6. Initiativpulje tilskud 7. Anlægstilskud 8. Anvisning af lokaler (SKAL)

3 Formål, rammer og krav Folkeoplysningslovens §14, stk. 1: Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Stk. 2: Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt og idebestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. stk. 3: En frivillig folkeoplysende forening skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. Folkeoplysningslovens §15: Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Folkeoplysningslovens §16, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til aktiviteter indenfor idræt samt idebestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde over 25 år. Stk. 2: Kommunalbestyrelsen anviser lokaler til aktiviteter indenfor idræt samt idebestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde. Foreningen skal opfylde tilskudsbetingelserne i loven, men det er ikke en betingelse, at der gives tilskud til aktiviteten.

4 Aktivitet og tilskud Udløsning af tilskud Aktivitet
Hvad er en aktivitet i foreningsregi? Aktivitet Modydelse Medlemmer under 25 år Principielle regler Tilskudsbe- rettiget aktivitet Timer x takst Højst 85% af kontingentet fra tilskudsberettigede medlemmer Udløsning af tilskud

5 Aktivitet og tilskud (fortsat)
Aktive medlemmer fra 18 år til og med 24 år – antal x 1 Aktive medlemmer under 18 år – antal x 2 Aktive, handicappede medlemmer til og med 24 år – antal x 8 Aktive medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er i kontingentrestance er ikke tilskudsberettigede Aktive medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er fyldt 25 år er ikke tilskudsberettigede Passive medlemmer er ikke tilskudsberettigede Tilskuddet beregnes på baggrund af den ordinære foreningstid og beregnes på baggrund af gennemsnittet af de personer, der med aflæsning af et 6 måneders interval indenfor samme kalenderår er aktive medlemmer. Tilskuddet beregnes yderligere på baggrund af den evt. ekstraordinære foreningstid (lejre, ture, weekendarrangementer osv.) konkret ud fra hver enkelt aktivitet/gruppe med antal faktiske medlemmer og timer (maksimalt 16 timer ved overnatning). Medlemsantallet skal opgøres to gange indenfor samme kalenderår med 6 måneders mellemrum. Gennemsnittet af de to aflæsninger danner grundlag for medlemstallet. Det samlede aktivitetstilskud, der udbetales til foreningen kan ikke udgøre mere end 85% af det beløb, som de tilskudsberettigede medlemmer (bortset fra handicappede medlemmer) i ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent (egenbetaling). Ved kontingent (egenbetaling) forstås den samlede indbetaling fra aktive tilskudsberettigede medlemmer til alle delaktiviteter i foreningsregi, som er medtaget i aktivitetstimeberegningen for medlemmerne.

6 Aktivitet og tilskud (fortsat)
Spørgsmål og vurderinger Kontingent er lig med egenbetaling, såfremt indtægten fra de aktive medlemmer debiteres foreningens kasse. Aktivitetstimerne kan beregnes særskilt og samlet i forhold til specielle grupperinger osv. Hypotese: Omklædning er ikke en tilskudsberettiget aktivitet! Til drøftelse……såfremt medlemmer bruger foreningens rekvisitter og anlæg udenfor ”normal trænings-/aktivitetstid” – Er disse timer tilskudsberettiget: fodboldklubber, rideklubber, badmintonklubber, spejdere osv.? Hvad er definitionen på et handicappet medlem? nævn eksempler?

7 Lokaler og tilskud Udløsning af tilskud Lokaler
Hvad er et lokale? og hvad er udendørsanlæg? Lokaler udgifter til ejede og lejede lokaler, herunder udendørsanlæg Tilskudsbe- rettigede udgifter til lokaler 75% af tilskudsberettigede udgifter Medlemmer over/under 25 år Aktivitetstimer i lokalerne Udløsning af tilskud

8 Lokaler og tilskud (fortsat)
Tilskud ydes om udgangspunkt med 75% af godkendte nettodriftsudgifter. Der ydes dog kun tilskud til nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis egnede offentlige lokaler ikke kan anvises. Udgifter ifm. offentlige entregivende arrangementer medregnes ikke i opgørelsen, ligesom der ikke ydes tilskud til udgifter til lokaler (ekskl. svømmehaller), hvor andre samtidig har adgang mod betaling. Omfatter aktiviteter for børn og unge deltagere over 25 år nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Nedsættelsen foretages dog kun, såfremt denne udgør mindst 10% af tilskuddet. Det samme gør sig gældende ved aktivitetstimer i lokalerne samt antallet af aktive medlemmer (ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer over 25 år betragtes i denne henseende som “ikke medlemmer” og medregnes derfor ikke i medlemsoptællingen). Det vil sige, at der skal ske udfyldelse af 2 af følgende 3 ting: - Ved benyttelse af nævnte lokaler - I foreningen som helhed - Aktivitetstimernes fordeling. Angivelse af aflæsningstidspunkt af medlemmer i lokalerne med vilkårligt mellemrum på 6 måneder i tilskudsåret samt foreningens medlemssammensætning (ekskl. ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer o/25 år). Vær opmærksom på at medlemmer der er fyldt 25 år tæller med i angivelsen af medlemmer over 25 år.

9 Lokaler og tilskud (fortsat)
Tilskudsberettigede udgifter Renter af prioritetsgæld Renter og administrationsbidrag af lån. Renter af byggelån. Lejebeløb vedr. lejede haller mv. Yderligere leje af forsamlingshuse, weekend hytter, klublokaler og udendørsarealer. Skatter, afgifter og forsikringer Ejendomsskatter. Abonnement på tyverialarm. Radio- og TV-licens. Udgift til fællesantenne. Vandforbrug. Renovation. Brand-, tyveri-, hus-, vandskade-, glas-, grundejer-, sanitets- og løsøre- /indboforsikring. Almindelig vedligeholdelse Vedligeholdelse af lokaler, grund, lejrpladser og fast inventar. Reparation af døre, vinduer mv. Indkøb af maling, tapet, sandpapir mv. Reparation/vedligeholdelse af installationer og øvrig inventar. Skorstensfejning. Reparation/vedligeholdelse af (hånd)værktøj og redskaber samt grund/tilkørselsvej. Opvarmning og belysning Udgifter til olie, petroleum, gas, fjernvarme, naturgas, el og brænde samt målerleje. Rengøring og tilsyn Lønudgifter til rengøringsassistent og -artikler samt til nødvendigt tilsyn, . f.eks. pedel, havemand, halinspektør, brandvagt ol. Øvrige udgifter ifm. tilsyn i lokalerne vedr. forebyggelse af skader og reparationer mv. Indtægter ved udleje/fremleje mv. Indtægter ved bortforpagtning af kiosk, cafeteria mv. samt generel udlejning.

10 Lokaler og tilskud (fortsat)
Der ydes ikke lokaletilskud til : Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen (> 0 kr.) Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører merudgifter på over kr. for kommunalbestyrelsen. Samlede vedligeholdelsesarbejder over kr. pr år uden Folkeoplysningsudvalgets godkendelse. Anlægsarbejde uden Folkeoplysningsudvalgets godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan med baggrund i en konkret sagsbehandling godkende, at der alligevel ydes lokaletilskud til nye haller m.v.. Der skal sendes en formel ansøgning til Folkeoplysningsudvalget, såfremt der ønskes/søges om nye lokaler, som ikke er offentlige. Foreningen skal årligt kunne dokumentere aktivitetstimetallet i lokalet/lokalerne. Beregningen foretages ved mindst 5 aktive medlemmer i lokalet. Såfremt aktivitetstimetallet er identisk med åbningstidens varighed, reduceres aktivitetstimetallet med 40%, med mindre det kan dokumenteres at der er aktivitet i hele åbningstidens varighed. Folkeoplysningsudvalget ønsker at medvirke til, at lokalerne anvendes optimalt. Derfor skal lokaleindtægter af enhver art kun indgå i grundlaget for beregning af lokaletilskud med 60%.

11 Lokaler og tilskud (fortsat)
Spørgsmål og vurderinger Hvad er et lokale? og hvad er udendørsanlæg? Er en græsmark et anlæg og hvad skal der til før dette evt. er et udendørsanlæg? Aktivitetstimer i lokalerne må ikke forveksles med aktivitetstimer jf. aktivitetstilskuddet. En time ganges med KL-satsen for en hal og øvrige lokaler hhv. 241 kr. og 120 kr. Antallet af ”lokaler” i udendørsanlæg vurderes ved størrelsen af tilskudsberettigede udgifter (eks. golf- og rideklubber). Kan en skydedør i et klubhus adskille et lokale, således der er 2 lokaler i lovens forstand? Vedligeholdelse contra renovering! Der gives tilskud til vedligeholdelse af fast inventar, ikke rekvisitter… Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte lokaletilskuddet ved ansøgning om et nyt lokale, såfremt det medfører et tilskud over kr. pr. år. Ligeledes kan de afslå, give fuldt tilskud eller sende ansøgningen videre til Byrådet.

12 Gebyrbetaling Gebyrordningen har til formål:
at sikre den bedst mulige udnyttelse af de eksisterende faciliteter til fritidsformål. at udjævne den økonomiske forskel ved anvendelse af private og offentlige fritidsfaciliteter. Udfordring: forskellen øges ved flere deltagere/medlemmer over 25 år i det private lokale/selvejende institution. at sikre tilvejebringelsen af midler, der kan mindske Folkeoplysningsudvalgets budgetmidler på lokaletilskudsområdet samt nedbringe lokaleudgifterne i egne eller lejede lokaler for de klubber og foreninger, der modtager lokaletilskud. Gebyrbetalinger kan IKKE medtages ved ansøgning om lokaletilskud. Opkrævning sker i juli måned og lokaleframelding skal ske skriftligt.

13 Uddannelse af ledere og instr.
Der ydes tilskud på 80% af de med et kursus forbundne udgifter, f.eks. kursusgebyrer, opholdsudgifter samt transportudgifter med billigste offentlige transportmiddel, når kursets indhold tilstræber at uddanne ulønnede ledere og instruktører. Tilskuddet pr. person pr. kalenderår er maksimeret. Maksimumbeløbet, der pt. udgør kr , fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af driftsbudgettet. Det er ligeledes en betingelse for opnåelse af leder- og instruktørtilskud, at eventuelle øvrige tilskudsmuligheder er modregnet i den fremsendte ansøgning. Tilskud ansøges umiddelbart efter kursets afvikling. Ansøgningsfristen udløber 1. marts i det efterfølgende kalenderår. Ansøgning, bilagt kursusprogram samt dokumentation for afholdte udgifter, fremsendes af foreningen og tilskud udbetales til denne.

14 Træner- og instruktørtilskud
Der ydes tilskud af dokumenterede udgifter til aflønning af trænere og instruktører. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 40% af de tilskudsberettigede medlemmers kontingentbetaling (egenbetaling). Der ydes kun tilskud til følgende udgifter: a) lønudgifter honoreres med tilskud på 40% (lønnet) b) kørselsudgifter honoreres med tilskud på 40% (lønnet) c) gaver/gavekort/mundering honoreres med tilskud på 80% på max udgiftsloft kr ,00 (ulønnet) Ansøgning fremsendes af foreningen senest ved ansøgningsfristens udløb.

15 Transporttilskud Der ydes de foreninger, som ønsker at opnå supplerende tilskud iht. dette regelsæt, delvis refusion af afholdte foreningsetablerede transportudgifter inden for landets grænser til: Træning, træningslejre, turneringskampe, stævner og lejre. Tilskudsprocenten fastsættes til 40% af de tilskudsberettigede transportudgifter. Tilskuddet udbetales på grundlag af ansøgning, der skal være fremsendt til børne- og kultur­forvaltningen, senest den 1. marts, for tilskudsperioden 1/1 – 31/12. Ansøgninger, der modtages efter denne dato, kommer ikke i betragtning ved beregning og udbetaling af tilskud. Følgende udgifter er ikke tilskudsberettigede: 1. Diæter, fortæringsudgifter m.v. ved transport til kampafvikling m.v.. 2. Særskilte afholdte transportudgifter til trænere/instruktører og ledere (Træner- og instruktør) 3. Transportudgifter ved kursusdeltagelse (Leder- og instruktør) 4. Enkelt-personers deltagelse ved stævner mv.

16 Øvrige…. Der gives kr. pr. forening pr. år i administrationstilskud. Tilskud udbetales i juli måned med fratræk af a/conto bidraget, udbetalt i januar måned samme år. Modtagere af tilskud efter bestemmelserne i dette regelsæt skal senest 1. maj uopfordret fremsende 1 stk. revideret regnskab til Folkeoplysningsudvalget. Regnskabet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen med original underskrift. Samtlige tilskudsberettigede udgifter skal være udspecificeret i årsregnskabet. Foreningen skal på opfordring fra Børne- & Kulturforvaltningen kunne dokumentere sine udgifter. Der skal derfor ikke indsendes dokumentation til tilskudsregnskaberne. Regnskaber for foreninger, der modtager et årligt ordinært driftstilskud på kr eller derover via bestemmelserne i dette regelsæt, skal revideres af registreret eller statsautoriseret revisor.


Download ppt "Kassererkursus – Folkeoplysning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google