Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

4/3/2017 Ændringer i forvaltningen af boligorganisationernes og afdelingernes økonomi.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "4/3/2017 Ændringer i forvaltningen af boligorganisationernes og afdelingernes økonomi."— Præsentationens transcript:

1 4/3/2017 Ændringer i forvaltningen af boligorganisationernes og afdelingernes økonomi

2 Økonomi-principper Fastholde boligsocialt lejeniveau
Undgå pludselige lejestigninger Der må principielt ikke budgetteres med overskud i boligorganisationen Et eventuelt overskud i afdelingen bør vende tilbage til lejerne i form af lavere husleje Indtægter og udgifter skal balancere Udgifterne skal holdes på så lavt niveau som muligt Ny lovgivning 2010

3 Realiteterne Behov for en vis egenkapital bla. til:
Igangsætning af nye aktiviteter Afdækning af risici i f.m. byggesager Uforudsete udgiftsstigninger Arbejdskapitalen skal fungere som pengebeholdning til daglige forretninger, herunder dækning af tab ved administrationen Dispositionsfonden skal som udgangspunkt disponeres til afdelingerne (stødpude i f.m. tab, fremtidssikring mm.) Ny lovgivning 2010

4 Arbejdskapital LAB § 19.stk 1 ”Almene boligorganisationer, herunder administrationsorganisationer, kan opbygge en arbejdskapital af overskud fra organisationens drift og særlige bidrag fra afdelinger og administrerede organisationer” Ny lovgivning 2010

5 Arbejdskapitalen Kommunens adgang til at fastsætte et maksimum er ophævet Fremover kan boligorganisationen beslutte, at der over lejen skal opkræves et bidrag til arbejdskapitalen (bkg. om drift af almene boliger § 36) Gælder også administrationsorganisationer Bidrag højst 144 kr. pr. lejemålsenhed, indtil arbejdskapitalen som helhed udgør kr. pr. l.m.e. For administrationsorganisationer kan bidraget fordeles mellem boligorganisation og administrationsorganisation Maksimum gælder for summen af de 2 organisationer Ny lovgivning 2010

6 Dispositionsfonden – mere fleksibilitet
LAB §20 stk. 3 ”Udover stk. 2 (tab som følge af lejeledighed) anvendes dispositionsfondens midler til at sikre afdelingernes fortsatte beståen som tidssvarende og velfungerende bebyggelser ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning af afdelingerne. Medgår midlerne til at nedsætte lejen i afdelingerne, skal den efterfølgende leje stå i rimeligt forhold til lejen i sammenlignelige boliger.” ”Stk. 4. Dispositionsfonden kan endvidere i særlige tilfælde medvirke til at sikre boligorganisationens fortsatte beståen, herunder i forbindelse med etablering af nye afdelinger samt i forbindelse med ekstraordinære tab.” Ny lovgivning 2010

7 Dispositionsfonden – opkrævning
Bkg. om drift § 40: Årlige henlæggelser kr. 216 pr. lejemålsenhed indtil fonden i likvide midler udgør kr pr. lejemålsenhed (2009-niveau) Hvis fonden overstiger dette beløb, ophører de årlige henlæggelser Hvis fonden nedbringes under niveauet, genoptages henlæggelserne Ny lovgivning 2010

8 Fordeling af renteindtægter
Afdelingernes henlæggelser skal forrentes optimalt, hvorfor afdelingsmidler i fællesforvaltning skal tilskrives den fulde forrentning (Bkg. om drift § 50) Kan også betyde, at forrentningen, i perioder hvor markedsrenten ligger under tidligere minimumsrente, vil blive lavere end hidtil Gælder også for administrationsorganisationer Ny lovgivning 2010

9 Byggefonden Ophæves – kun regnskabsteknisk post
Hidtil også brugt til gennemgangsled for indbetaling af pligtmæssige bidrag og for tilskud fra trækningsretten Fremover konteres direkte i afdelingsregnskabet og dispositionsfonden Ny lovgivning 2010

10 Beboerindskud, LLA § 48, stk. 2:
Boligorganisationen kan for nye lejere forhøje beboerindskuddet uden kommunalbestyrelsens godkendelse, hvis det ikke efter forhøjelsen overstiger kr. 204 pr. m2 (2009 niveau) Ny lovgivning 2010

11 Afdelingens resultatkonto
Overskud ved en afdelings drift skal: anvendes til dækning af underfinansiering anvendes til dækning af underskud på resultatkontoen overføres til resultatkontoen betales tilbage over 3 år Overskud som skyldes at betaling til realkredit er mindre end budgetteret (eller afdragsfri termin) overføres til fælles reguleringskonto Bkg. om drift § 74 Ny lovgivning 2010

12 Årsberetning Boligorganisationens bestyrelse afgiver i tilslutning til regnskabet en årsberetning. Der skal redegøres for: den økonomiske udvikling i boligorganisationen og dens afdelinger eventuelle særlige økonomiske problemer i organisation og afdelinger hvilke foranstaltninger der er eller påtænkes iværksat til løsning af sådanne problemer forhold, revisor måtte have påtalt mål og opnåede resultater på baggrund af gennemført forvaltningsrevision Ny lovgivning 2010

13 Godkendelse af lejeforhøjelser
Forbedringer/renoveringer skal kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis forhøjelsen overstiger 5 % inden for et regnskabsår (Bkg. om drift af almene boliger § 76, stk.4) Ny lovgivning 2010

14 Afdelingssammenlægning – lejeudligning,
Bkg. om drift af almene boliger § 77, stk. 2: Drift og vedligeholdelsesudgifter skal udlignes over en periode på max 10 år Forskelle i boligernes indbyrdes brugsværdi opretholdes Men lejeforskelle, der skyldes forskellige kapitaludgifter i de afdelinger, der lægges sammen, kan opretholdes Ny lovgivning 2010

15 Byggesagshonorar og bestyrelsesvederlag
Følgende afdelinger skal betale (Bkg. om drift § 31) : Afdelinger under opførelse I afdelinger, hvori der gennemføres arbejder og aktiviteter efter reglerne i § 37 og 37b. i LAB, som medfører lejeforhøjelse Der kan ikke opkræves byggesagshonorar og bestyrelsesudgifter i forbindelse med andre arbejder Kommunalbestyrelsen kan dog godkende honorar i særligt omfattende og komplicerede vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder Ny lovgivning 2010


Download ppt "4/3/2017 Ændringer i forvaltningen af boligorganisationernes og afdelingernes økonomi."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google