Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De Samvirkende Invalideorganisationer DSI afdelinger Regionale kurser, september 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De Samvirkende Invalideorganisationer DSI afdelinger Regionale kurser, september 2007."— Præsentationens transcript:

1 De Samvirkende Invalideorganisationer DSI afdelinger Regionale kurser, september 2007

2 De Samvirkende Invalideorganisationer Tema: FN’s Handicapkonvention – rettighedsarbejdet i DSI og i kommunerne •Overordnet: konventionen og den rettighedsbaserede tilgang - Den rettighedsbaserede tilgang - Konventionens begreber og indhold - Konventionen sammenholdt med FN’s standardregler? - Hvad kan vi bruge den til - nu og i fremtiden? »Opklarende spørgsmål •Plan for introduktion af handicapkonventionens principper i kommunerne •DSI afdelingernes arbejde med en rettighedsbaseret handicappolitik – hvad er der brug for? »10 minutters pause •Drøftelse: Hvilken betydning forestiller I jer FN’s handicapkonvention kan få i kommunerne - og for jeres arbejde i afdelingerne? – Og hvad har I brug for?

3 De Samvirkende Invalideorganisationer Links til materiale –DSI’s hjemmeside: www.handicap.dk –Materialer fra kurserne: www.handicap.dk/rapporter_notater/regionalkurser_sept_07 –Materialer om FN’s Handicapkonvention: www.handicap.dk/rettigheder/fn-konventionen

4 De Samvirkende Invalideorganisationer Fra ”de gode viljers vej” til rettigheder - På vej mod det inkluderende samfund – den rettighedsbaserede tilgang og FN’s handicapkonvention.

5 De Samvirkende Invalideorganisationer Hvad er det inkluderende samfund? •Det inkluderende samfund bygger på: –Ligebehandling –Lige muligheder for deltagelse –Ikke-diskrimination –Lighed for loven

6 De Samvirkende Invalideorganisationer Den rettighedsbaserede tilgang •Det enkelte individ har nogle grundlæggende rettigheder. •De grundlæggende menneskerettigheder – staterne er forpligtet til at sikre ikke-diskrimination. •Særlige rettigheder kan være nødvendige for at sikre ikke- diskrimination og dermed lige adgang til menneskerettighederne •Særlige rettigheder kan være nødvendige for at opnå lige muligheder for deltagelse i samfundet og for at undgå diskrimination! •Ikke-diskrimination i forhold til rettigheder – en forudsætning for lige muligheder!

7 De Samvirkende Invalideorganisationer Vigtige begreber indenfor den rettighedsbaserede tilgang •Målet er –inklusion – det inkluderende samfund •Midlerne er –Ligebehandling: •Lige muligheder for deltagelse i samfundet –Ikke-diskrimination: •Direkte diskrimination •Indirekte diskrimination –Rimelig tilpasning af omgivelserne: •Generelt – universelt design •Individuelt – tilpasning af omgivelserne, hjælpemidler og personlig assistance.

8 De Samvirkende Invalideorganisationer Den rettighedsbaserede tilgangs betydning for handicappolitikken •En ny måde at tale om handicap på – fra særlige behov og opfordringer til rettigheder. •Handicapbegrebet udfordres – skal være: –Bredt dækkende og samtidigt –Præcist afgrænsende

9 De Samvirkende Invalideorganisationer FN’s handicapkonvention •Formål: At fremme, beskytte og sikre de grundlæggende menneskerettigheder for mennesker med handicap. •Forpligter staten – og kommunerne til at sikre, at mennesker med handicap ikke diskrimineres i forhold til deres menneskerettigheder på grund af deres handicap.

10 De Samvirkende Invalideorganisationer Konventionens betydning •Før ratifikation •Efter ratifikation

11 De Samvirkende Invalideorganisationer FN konventionens indhold •Præambel •Konventionens 50 artikler •Frivillig tillægsprotokol

12 De Samvirkende Invalideorganisationer Konventionens indhold •To typer af rettigheder: –De borgerlige/politiske rettigheder –De økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder

13 De Samvirkende Invalideorganisationer Eksempler på artikler i konventionen: Tilgængelighed (art. 9) •Reglen pålægger regeringerne at træffe passende foranstaltninger for at sikre mennesker med handicap tilgængelighed på lige fod med andre til de fysiske omgivelser, transportmidler, information og kommunikation. Det handler om identifikation af forhindringer og barrierer, der forhindrer tilgængelighed.

14 De Samvirkende Invalideorganisationer Eksempler på artikler i konventionen: Uddannelse (art. 24) •Regeringerne skal anerkende, at børn med handicap har ret til uddannelse, Med henblik på opfyldelse af denne rettighed skal regeringerne uden diskrimination og på grundlag af lige muligheder sikre, at der findes et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer og livslang læring.

15 De Samvirkende Invalideorganisationer Eksempler på artikler i konventionen: Adgang til retssystemet (art. 13) •Mennesker med handicap skal have effektiv adgang til at gøre brug af retssystemet på lige fod med andre, herunder ved anvendelse af midler, der gør det lettere at deltage i livet i retten som parter og vidner i retssager. Retssystemets folk skal have passende uddannelse for at klare denne opgave.

16 De Samvirkende Invalideorganisationer Konventionens grundlæggende principper (Art. 3) •Respekten for den naturlige værdighed, individuel autonomi, friheden til at træffe egne valg og personers uafhængighed •Ikke-diskrimination •Fuldstændig og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet •Respekt for forskellighed og for at personer med handicap er en del af den menneskelige mangfoldighed. •Lige muligheder •Tilgængelighed •Lighed mellem mænd og kvinder •Respekt for at børn med handicap udvikler egne kapaciteter og at de har ret til egen identitet.

17 De Samvirkende Invalideorganisationer FN’s konvention og FN’s standardregler •Hvad nu med standardreglerne? –Mindre ”bør” og mere ”skal” –Fra hensigtserklæringer til handlingsplaner

18 De Samvirkende Invalideorganisationer Handicapkonventionen: En problemknuser? •Synliggør menneskerettigheder for mennesker med handicap. •Et godt redskab til at sikre en positiv udvikling over tid. •En god vejledning i hvordan samfundet skal tilrettelægges for, at det inkluderer mennesker med handicap. •Begrænsede ressourcer •Politisk prioritering •Vi slipper ikke for skønnet – men vi har fået et måle- redskab, der hedder lige muligheder – vi skal kunne det samme som alle andre.

19 De Samvirkende Invalideorganisationer ? ? Spørgsmål ? ?

20 De Samvirkende Invalideorganisationer Konventionen i kommunerne Hvorfor tale om handicapkonventionen i kommunerne? -Kommunerne ansvarlige for implementering -Holdningsbearbejdning – ny tankegang hos kommunalpolitikere og ansatte. -En snarlig fremtid med rettighedsbaserede forpligtelser -Afdelingernes rolle -Handicaprådets opgaver og rolle

21 De Samvirkende Invalideorganisationer Forslag til plan for intro i kommunerne •Laboratorium •”Appetitvækker” til handicaprådene •Inspirationsmateriale/manual til udarbejdelse af en rettighedsbaseret handicappolitik (hjemmesidebaseret) •Temaside om handicapkonventionen •Arbejdsmateriale og undervisning i afdelingerne •Seminar/konference for handicaprådene om en rettighedsbaseret handicappolitik.

22 De Samvirkende Invalideorganisationer DSI afdelingens opgaver •Intern drøftelse •Dialog i handicaprådet og med kommunen •Overvåge og påvirke •Fokus på private aktører: –Foreninger –Liberale erhverv –Virksomheder –Forretningsliv.

23 De Samvirkende Invalideorganisationer Arbejdsmateriale til afdelingerne Principper og begreber i handicapkonventionen -Hvad er handicap – og hvem har et handicap? -Hvad er diskrimination – og hvornår er man udsat for diskrimination? -Hvad er universelt design i en kommune? -Hvornår er der tale om rimelig tilpasning for den enkelte? -Sikrer kommunen inddragelse og deltagelse? -Dilemmaet mellem ressourcer og prioriteringer i en kommunal virkelighed.

24 De Samvirkende Invalideorganisationer Inspirationsmateriale til handicaprådene 1.Grundprincipper og begreber 2.Tværgående elementer –Tilgængelighed –Inddragelse –Information og oplysning –Ressourcer –Særlige grupper. 3.Model for arbejdsproces for implementering af konventionen i handicappolitikken 4.Handlingsplaner 5.Indsatsområder og kommunale forpligtelser.

25 De Samvirkende Invalideorganisationer Indsatsområder 1.Demokrati og indflydelse 2.Beskyttelse og tilsyn 3.Habilitering og rehabilitering 4.Undervisning og uddannelse 5.Beskæftigelse og erhverv 6.Familieliv 7.Bolig 8.Sundhed 9.Kulturlivet 10.Transport 11.Byggeri 12.Deltagelse i kommunens tilbud i lokalsamfundet 13.Internationalt samarbejde 14.Katastrofer.

26 De Samvirkende Invalideorganisationer Eks. Beskyttelse og tilsyn Krav i handicapkonventionen: Kommunerne har et særligt ansvar for at sikre, at ingen personer med handicap udsættes for udnyttelse, vold eller misbrug. Krænkelser skal undersøges og evt. retsforfølges. Den krænkede skal altid sikres mulighed for fysisk og psykisk rehabilitering i trygge omgivelser. Kommunerne skal sikre, at alle serviceydelser og tilbud rettet til personer med handicap undergives et uvildigt tilsyn.

27 De Samvirkende Invalideorganisationer Eks. Beskyttelse og tilsyn Hvordan sikrer kommunen opfyldelse af konventionens krav? •Forebyggelse og uddannelse af personale, der i deres arbejde møder mennesker med handicap. Personale uddannes i, hvornår der er tale om udnyttelse, vold og misbrug, - og når dette finder sted, hvordan det takles. •Uvildigt tilsyn af kommunens tilbud og serviceydelser til borgere med handicap. Dette tilsyn også har en forebyggende opgave, så udnyttelse, vold og misbrug undgås. •Såfremt en person med handicap udsættes for udnyttelse, vold eller misbrug på en af kommunens tilbud eller serviceydelser, skal dette håndteres efter straffeloven. Den krænkede bør have en uvildig kontaktperson, som kan støtte vedkommende i en evt. retssag samt sikre, at personen modtager den nødvendige bistand efterfølgende.

28 De Samvirkende Invalideorganisationer Pause i 10 minutter!

29 De Samvirkende Invalideorganisationer Hvad har I brug for? •Hvilken betydning forestiller I jer FN’s handicapkonvention kan få i kommunerne - og for jeres arbejde i afdelingerne på kort sigt – og på længere sigt? •Og hvordan kan DSI centralt klæde jer på til denne opgave? Fælles drøftelse.


Download ppt "De Samvirkende Invalideorganisationer DSI afdelinger Regionale kurser, september 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google