Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FN’s handicapkonvention

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FN’s handicapkonvention"— Præsentationens transcript:

1 FN’s handicapkonvention
Uddrag af Holger Kallehauge, formand for PTU (Landsforeningen af Polio- Trafik- og Ulykkesskadede), tidl. Landsdommer

2 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Formål (art. 2): - At fremme, beskytte og sikre alle mennesker med handicap fuld og lige adgang til at gøre brug af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og at fremme respekt for deres iboende menneskeværd og værdighed.

3 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Generelle principper (art. 3): Respekt for værdighed, ret til selvbestemmelse, ret til selv at vælge og uafhængighed. Ikke-diskrimination Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet

4 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Generelle principper (art. 3) - fortsat: 4. Respekt for forskelle og accept af mennesker med handicap som en del af menneskehedens diversitet og mangfoldighed 5. Lige muligheder 6. Tilgængelighed

5 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Generelle principper (art. 3) - fortsat: 7. Ligestilling mellem mænd og kvinder 8. Respekt for handicappede børns evner og færdigheder, efterhånden som de udvikler sig, og for handicappede børns ret til at bevare deres personlighed.

6 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Generelle forpligtelser (art. 4): Blandt andet: At tage hensyn til menneskerettigheder for mennesker med handicap ved enhver form for politik og i alle programmer At træffe alle foranstaltninger til at fjerne diskrimination på grund af handicap foretaget af enhver person, organisation eller privat foretagende.

7 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Ligestilling og ikke-diskrimination (art. 5): 1. Alle er lige for loven og er uden nogen form for diskrimination berettiget til beskyttelse i henhold til og ved brug af loven 2. Enhver form for diskrimination p.g.a. handicap er forbudt og mennesker med handicap skal sikres lige og effektiv beskyttelse mod diskrimination af enhver grund

8 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Ligestilling og ikke-diskrimination (art. 5) - fortsat: 3. For at fremme ligestilling og udelukke diskrimination skal der træffes alle passende foranstaltninger til at sikre at rimelig tilpasning foretages 4. Særlige foranstaltninger, som er nødvendige for at fremme og opnå de facto ligestilling anses ikke for diskrimination.

9 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Tilgængelighed (art. 9): For at gøre mennesker med funktionsnedsættelse i stand til at leve selvstændigt og deltage fuldt ud i alle livsformer skal regeringen træffe passende foranstaltninger til at sikre mennesker med funktionsnedsættelse adgang på lige fod med andre til - de fysiske omgivelser, - transport, - information og kommunikation.

10 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Tilgængelighed (art. 9) - fortsat: Identificere og fjerne tilgængelighedsbarrierer bl.a. med hensyn til: - Bygninger, veje, transport, inden- og udendørsfaciliteter, sundhedsklinikker og arbejdspladser - Informations-, kommunikations,- og andre former for service, herunder elektronisk service og nødkald.

11 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Tilgængelighed (art. 9) - fortsat: Regeringen skal også træffe foranstaltninger til at: - Udvikle, fremme og overvåge gennemførelse af vejledninger og minimumsstandarder for tilgængelighed vedr. adgang til tilbud og service, der er åbne for almenheden - Sikre, at private, der tilbyder ydelser og service til offentligheden respekterer alle tilgængelighedshensyn - Der tilbydes tilgængelighedsundervisning og - træning

12 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Tilgængelighed (art. 9) - fortsat: Regeringen skal også træffe foranstaltninger til at: - Bygninger, der er åbne for offentligheden, forsynes med skiltning med tekster i braille og let tilgængeligt og forståeligt indhold - Sådanne bygninger også forsynes med guides og tegnsprogstolke og andre former for tilgængelighedshjælp - Fremme handicappedes adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi, herunder Internettet

13 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Tilgængelighed (art. 9) - fortsat: Regeringen skal også træffe foranstaltninger til at: - Fremme design, udvikling, produktion og distribution af tilgængelige informations- og kommunikationsteknologi og systemer på et tidligt stadium, således at disse former for teknologi og systemer kan blive tilgængelige til de mindst mulige priser.

14 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Frihed for tortur eller grusom, inhuman eller nedværdigende behandling eller straf (art. 15): Ingen må undergives tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Navnlig skal ingen uden frivilligt samtykke kunne undergives noget medicinsk eller videnskabeligt eksperiment.

15 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Bevægelsesfrihed (art. 18, stk.1): Regeringen skal anerkende, at mennesker med handicap har ret til at bevæge sig frit (liberty of movement) og at vælge, hvor de vil bo.

16 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
En selvstændig tilværelse (independent living) og inklusion i samfundet (art. 19): Regeringen anerkender, at alle mennesker med handicap har samme ret til at leve i samfundet med samme valgmuligheder som andre og kan træffe effektive og passende foranstaltninger for at lette handicappedes fulde udnyttelse af denne ret og deres fulde inklusion og deltagelse i samfundet bl.a. ved:

17 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
En selvstændig tilværelse og inklusion i samfundet (art. 19) – fortsat: Mulighed for på lige fod med andre, at vælge deres bolig og hvor og sammen med hvem, de ønsker at leve uden pligt til at bo i en særlig bolig Adgang til hjemmehjælp og støtte, herunder personlig bistand Tilbud og service til den almindelige befolkning skal være tilgængelig for mennesker med handicap og svare til deres behov

18 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
En selvstændig tilværelse og inklusion i samfundet (art. 19) – fortsat: Adgang til nødvendig hjemmehjælp og personlig assistance samt støtte til inklusion og forebyggelse af isolation og adskillelse fra samfundet Brug af det offentliges tilbud og serviceydelser til almenheden på lige fod med andre, hvilke ydelser skal svare til de behov, som mennesker med handicap har.

19 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Personlig mobilitet (art. 20): Personlig mobilitet for mennesker med handicap skal sikres for at skabe størst mulig uafhængighed efter deres valg på en måde og tid samt til en overkommelig pris.

20 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Personlig mobilitet (art. 20) - fortsat: Regeringen skal træffe effektive foranstaltninger for at sikre personlig bevægelsesfrihed med størst mulig uafhængighed for mennesker med handicap, bl.a. ved at: Lette handicappedes bevægelsesfrihed på den måde og det tidspunkt, de ønsker, til en overkommelig pris Lette handicappedes adgang til kvalitets-hjælpemidler, herunder teknologisk støtte og personlig bistand til en overkommelig pris

21 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Personlig mobilitet (art. 20) - fortsat: Tilbyde mobilitetstræning både til mennesker med handicap og til specialister, som arbejder hermed Tilskynde virksomheder, der fremstiller mobilitetshjælpemidler og teknologiske løsninger, til at tage hensyn til alle aspekter af mobilitet for mennesker med handicap.

22 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Respekt for hjem og familie (art. 23): Der skal træffes effektive og egnede foranstaltninger som udelukker diskrimination af mennesker med handicap i alle henseender m.h.t. ægteskab, familie og forældremyndighed på lige fod med andre.

23 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Uddannelse (art. 24): Mennesker med handicap har ret til uddannelse. For at kunne udnytte denne ret uden diskrimination på lige fod med andre, skal uddannelsessystemet på alle niveauer og livslangt være inkluderende.

24 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Sundhed (art. 25): Mennesker med handicap har ret til at opnå den højest mulige sundhedstilstand uden diskrimination på grund af handicap. Der skal træffes egnede foranstaltninger til at sikre mennesker med handicap adgang til sundhedsydelser, som tager hensyn til køn, herunder sundhedsrelateret rehabilitering.

25 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Habilitering og rehabilitering (art. 26): Der skal træffes effektive og egnede foranstaltninger, herunder ligemands støtte for at gøre det muligt for mennesker med handicap at opnå og bevare den højest mulige grad af selvstændighed, fuld fysisk, mental, social og arbejdsmæssig ydeevne og fuld inklusion og deltagelse i alle livsformer.

26 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Arbejde og beskæftigelse (art. 27): Mennesker med handicap har ret til at arbejde på lige fod med andre; dette indebærer ret til mulighed for at opnå en levevej ved arbejde efter eget valg på et rummeligt arbejdsmarked i et arbejdsmiljø, der er åbent, inkluderende og tilgængeligt for mennesker med handicap.

27 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Tilfredsstillende levestandard og social beskyttelse (art. 28): Mennesker med handicap har ret til en tilfredsstillende levestandard for dem selv og deres familier, herunder fyldestgørende føde, beklædning og bolig, og til stadig forbedring af levestandarden, og til at der træffes egnede foranstaltninger til at sikre og fremme denne ret uden diskrimination på grund af handicap.

28 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Deltagelse i det politiske og offentlige liv (art. 29): Mennesker med handicap skal garanteres deres politiske rettigheder og adgang til at gøre brug af dem på lige fod med andre – herunder bl.a.: - Ret til at deltage i valg og til at blive valgt - Valgprocedurer, midler og valgmateriale, som er egnet, tilgængeligt og til at forstå og bruge - Ret til deltagelse i hemmelige afstemninger.

29 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Deltagelse i det kulturelle liv, fritidsliv og sport (art. 30): Mennesker med handicap har ret til på lige fod med andre at deltage i kulturliv bl.a. i form af adgang til: - Kulturelt stof i en tilgængelig form - Tv-programmer, film, teater og andre kulturelle aktiviteter i tilgængelig form - Steder for kulturel udfoldelse og tilbud som teatre, museer, biografer, biblioteker og turistmål samt så vidt mulig monumenter og steder af national kulturel betydning.

30 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
Deltagelse i det kulturelle liv, fritidsliv og sport (art. 30) - fortsat: - Deltagelse i sport og andre former for fritidsliv, herunder turisme - Handicappede børns deltagelse på lige fod med andre bøn i leg, fritidsliv og sport, også i skolen - Deltagelse i de tilbud, som arrangeres vedr. rekreation, turisme, fritid og sport.

31 FN-konventionen om handicappedes rettigheder (2006)
National gennemførelse og overvågning (art. 33): Der skal udpeges et eller flere nøglepunkter i centraladministrationen m.h.t. gennemførelse af konventionen og etableres et koordinationsorgan til at sikre samarbejde mellem forskellige sektorer og niveauer i denne henseende. Civilsamfundet og i særdeleshed mennesker med handicap og deres repræsentative organisationer skal involveres og deltage fuldt ud i overvågningsprocessen.


Download ppt "FN’s handicapkonvention"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google