Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Miljø og Natur Rikke Kirk Andersen, Geolog

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Miljø og Natur Rikke Kirk Andersen, Geolog"— Præsentationens transcript:

1 Miljø og Natur Rikke Kirk Andersen, Geolog
VELKOMMEN Indsatsplan Odense Vest Vissenbjerg-Bred, Magtenbølle-Kelstrup, Skallebølle, Kådekilde-Orte vandværker 27. juni 2013 Miljø og Natur Rikke Kirk Andersen, Geolog

2 Dagsorden Velkomst Plan for processen Præsentation af området
Indsatsplanmøde 27. juni 2013 Dagsorden Velkomst Plan for processen Præsentation af området Sårbarhed af området Forureningskilder og arealanvendelse Forslag til indsatser Diskussion Miljø og Natur

3 Plan for indsatsplan-arbejdet
Indsatsplanmøde 27. juni 2013 Plan for indsatsplan-arbejdet 21. december 2012: Kortlægning fra NST modtages 14. marts 2013: Orientering af vandværker og vandråd Juni 2013: Diskussion af indsatser - i grupper á 6 vandværker Sommer/efterår 2013: Udarbejdelse af plan (evt. inddragelse af interessenter) December 2013: Færdig udkast forelægges koordinationsforum 2014: Udkast vedtages af MTU, ØK og byrådet 2014: Høring mindst 12 uger 2014: MTU, ØK og byråd vedtager endelig indsatsplan 2014 – 2016: Implementering af indsatser Miljø og Natur

4 Indsatsplanmøde 27. juni 2013

5 Områdeudpegning Indvindingsoplande og boringer Miljø og Natur
Indsatsplanmøde 27. juni 2013 Områdeudpegning Indvindingsoplande og boringer Miljø og Natur

6 Indsatsplanmøde 27. juni 2013

7 Indsatsplanmøde 27. juni 2013

8 Forslag til indsatser (1)
Indsatsplanmøde 27. juni 2013 Forslag til indsatser (1) Indsats Ansvarlig Beskrivelse Økonomi Område Dyrkningsaftaler Vandværker Sikring at den gennemsnitlige nitratudvaskning ikke øges, men om muligt nedbringes. Forskellige niveauer… Varierende ION Arsen håndtering Håndtering af arsen-overskridelse på Nårup, Stærmose og Skydebjerg Vandværker. Oprydning af kortlagte grunde Region Syddanmark Dialog om prioritering, information om forurenede grunde til kommunen. Regionens budget OSD Planlægning: Ansvarlig Beskrivelse Økonomi Område Byudvikling AK (M&N og plan) Byudvikling friholdes i OSD og indvindingsoplande. Vandplaner indeholder retningslinjer (40 og 41) herfor. Udarbejdelse af administrationsgrundlag for grundvandsbeskyttelse i forhold til byudvikling OSD og IO Vis hensyn for grundvand ved ændret arealanvendelse Vis hensyn for grundvand ved ændret arealanvendelse. ION og IO Skovrejsning Udpege nye skovrejsningsområder og iværksætter initiativer der fremmer skovrejsning. ION BNBO AK (M&N) Udpegning af BNBO. Midler fra staten ION: Indsats Område med hensyn til Nitrat OSD: Område med Særlige Drikkevandsinteresse IO: Indvindings Opland BNBO: Borings Nære Beskyttelses Område AK: Assens Kommune, AK (M&N): Miljø og Natur

9 Forslag til indsatser (2)
Indsatsplanmøde 27. juni 2013 Forslag til indsatser (2) Kampagner: Ansvarlig Beskrivelse Økonomi Område Oplysningskampagne om ukrudtsbekæmpelse og brug/håndtering af pesticider AK (M&N) eller vandværker Oplysningskampagne om ukrudtsbekæmpelse og brug/håndtering af pesticider til private haveejere. ION Økologisk landbrug AK (M&N) og vandværker Oplysning om omlægning til økologisk landbrug. Politisk tilkendegivelse o. lign. Sløjfning af ubenyttede brønde Opsøgende aktivitet. VCS sløjfer gratis inden for 25 års grænse. I størrelsesordnen kr./brønd OSD Skovrejsning AK (M&N og plan) Udpege nye skovrejsningsområder og iværksætter initiativer der fremmer skovrejsning. ION: Indsats Område med hensyn til Nitrat OSD: Område med Særlige Drikkevandsinteresse IO: Indvindings Opland BNBO: Borings Nære Beskyttelses Område AK: Assens Kommune, AK (M&N): Miljø og Natur

10 Forslag til indsatser (3)
Indsatsplanmøde 27. juni 2013 Forslag til indsatser (3) Tilsyn og vilkår: Ansvarlig Beskrivelse Økonomi Område Tilsyn virksomheder, miljøgodkendelser AK (M&N) Tilsyn fokuserer på risiko for forurening af grundvandsressourcen. Opbevaring, olietanke o. lign, aktiviteter og spildevandsinstallationer. OSD Tilsyn Landbrug, husdyrgodkendelser Tilsyn fokuserer på risiko for forurening af grundvandsressourcen. Opbevaring af gylle, mødding, ajle, markstakke, vaske- og fyldpladser for marksprøjter, opbevaring af pesticider, olietanke og spildevandsinstallationer. Råstoftilladelser Efterbehandlede råstofområder ikke anvendes til grundvandsforurenede aktiviteter indenfor OSD og indvindingsopland generelt ingen gødning eller pesticid-brug. 25 m zoner om boringer NaturErhvervstyrelsen Det er NaturErhvervsstyrelsens ansvar at føre tilsyn. Kan de påvirkes til at øge frekvensen i indsatsområder? ION Drift af kommunens arealer AK Driften uden gødning og pesticider. IO ION: Indsats Område med hensyn til Nitrat OSD: Område med Særlige Drikkevandsinteresse IO: Indvindings Opland BNBO: Borings Nære Beskyttelses Område AK: Assens Kommune, AK (M&N): Miljø og Natur

11 Forslag til indsatser (4)
Indsatsplanmøde 27. juni 2013 Forslag til indsatser (4) Andre indsatsforslag Ansvarlig Beskrivelse Økonomi Område Ny kildeplads Vandværker Etablere ny kildeplads. Afhængig af antal nye boringer (½-1 mio. kr. pr boring) Støtte ordning vaske/fyldpladser Støtte ordning ifb. Miljøtjek om drift og indretning af vaske/fyldpladser. BNBO Ingen nedsivning eller kloakledninger Ingen nedsivning eller kloakledninger. Overvågning af grundvandskvaliteten Overvågning af problemstoffer. F. eks. klorid, nitrat, sulfat, miljøfremmede stoffer. OSD ION: Indsats Område med hensyn til Nitrat OSD: Område med Særlige Drikkevandsinteresse IO: Indvindings Opland BNBO: Borings Nære Beskyttelses Område AK: Assens Kommune, AK (M&N): Miljø og Natur

12 Vandværkerne er nøglen til grundvandsbeskyttelse!
Indsatsplanmøde 27. juni 2013 Vandværkerne er nøglen til grundvandsbeskyttelse! Hvad ser I, som indsatser i området? Hvad vil virke hos jer? Hvad skal beskyttelsesniveauet være i området? Vandsamarbejde, evt. vandfond? Hvad vil I gerne afgiftsmidlerne bruges til i forbindelse med aflevering af indsatsplan? Traditionel hæfte, plakat, happening i lokalområdet osv.… Webside m. overvågning af problem-stoffer Miljø og Natur

13 TAK Miljø og Natur


Download ppt "Miljø og Natur Rikke Kirk Andersen, Geolog"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google