Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faglige metoder I fagene international økonomi, samtidshistorie og engelsk Kilde: hhx-håndbogen til studieområdet (Systime)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faglige metoder I fagene international økonomi, samtidshistorie og engelsk Kilde: hhx-håndbogen til studieområdet (Systime)"— Præsentationens transcript:

1 Faglige metoder I fagene international økonomi, samtidshistorie og engelsk Kilde: hhx-håndbogen til studieområdet (Systime)

2 Fagområder At undersøge et problem i dybden kræver ofte inddragelse af flere fag. (DIO er således et eksempel på et tværfagligt problemorienteret arbejde). De forskellige fagområder er med til at kaste lys over forskellige aspekter af problemet/virkeligheden

3 Det naturvidenskabelige område
Undersøger stoffer og processer i naturen f.eks. af kemiske processer, fysiske fænomener Metode: Forsøg og eksperimenter - observation og måling af virkeligheden.

4 Det samfundsvidenskabelige område
Område: Undersøger samfundets sociale, økonomiske og politiske sider på en systematisk måde Metode: Indsamling af og fortolkning af data fra den virkelige verden, f. eks. samfundsstatistik eller artikler/tekster.

5 Det humanistiske område
Undersøger mennesket og den menneskeskabte kultur – menneskets tanker og ideer. Metode: Fortolkning af tekster/menneskelige frembringelser. Kildekritik.

6 Fagområder og fag IØ hører under det samfundsvidenskabelige område.
Samtidshistorie har et ben i både det samfundsfaglige og det humanistiske område Engelsk hører under det humanistiske område.

7 Faglige metoder i IØ Kvantitativ metode
Behandling af talstørrelser/optællinger (statistik) eller svar på ”lukkede” spørgsmål i en undersøgelse (”hårde data”) - eksempelvis tabel med den økonomiske vækst eller spørgeskema med ja/nej spørgsmål Kvalitativ metode Analyse og fortolkning af ”bløde data” (fx artikler, taler, interviews, TV-udsendelser) - eksempelvis artikler med økonomiske eksperters fortolkning af virkeligheden, taler eller interviews med ”åbne” spørgsmål. Komparativ metode Sammenligning af data/empiri med henblik på at påvise og forklare forskelle og ligheder - eksempelvis sammenligning af økonomiske nøgletal for to lande Kildekritisk metode Bruges i indsamlingen af data - er der tale om relevante og troværdige data? – hvem står bag, er der skjulte hensigter bag disse data/oplysninger?

8 Teorier og modeller i IØ
Bruges til at bearbejde indsamlet data og derfra forklare økonomiske sammenhænge - eksempelvis handelsteorier, udviklingsteori, indkomstdannelsen/forsyningsbalancen, det økonomiske kredsløb Teorier kan forklare virkeligheden Teorier er på den anden side skabt ved iagttagelser af virkeligheden - de økonomiske teorier kan derfor videreudvikles/forandres, og nye teorier kan opstå.

9 Taksonomier i IØ Redegørende niveau:
Fokus på fakta. Udvælg det centrale i materialet og beskriv fakta. Analyserende niveau: Forklar sammenhænge med udgangspunkt i teorier og modeller. Find årsager, giv forklaringer og anfør motiver. Vurderende niveau: Se sagen fra flere sider, tag selvstændigt stilling til andres argumenter, vurder analysens holdbarhed og konsekvenser

10 Faglige metoder i samtidshistorie
Indsamling og udvælgelse af forskellige relevante kilder. ”Al viden om fortiden bygger på kilder” - Eksempler på kilder: Lovtekster, dokumenter, dagbøger, breve, erindringer, taler, historiske fremstillinger/historiebøger, bygninger osv.

11 Faglige metoder i samt. hist. (2)
Samtidshistorie bruger metoder, teori og begreber fra både samfundsvidenskaberne (fx samfundsfag og IØ) og fra de humanistiske fag Historisk metode: Kildekritik Historiske beretninger er subjektive, eftersom de er skrevet/frembragt af mennesker – man skal derfor fortolke og være kritisk overfor kilderne.   (Skema til kildekritik, se hhx-håndbogen side 95)

12 Taksonomi i samtidshistorie
Redegørende niveau: Udvælg det relevante i kildematerialet og redegør for fakta Analyserende niveau: Find årsags- og motivforklaringer på begivenheder og udviklingsforløb. Tag udgangspunkt i historiske kilder og fremstillinger. Vurderende niveau: Se på emnet fra flere sider. Tag selvstændigt stilling til andres argumenter. Underbyg fagligt. Perspektiver.

13 Engelskfagets identitet
Engelsk er et: færdighedsfag Opnå færdigheder i at udtrykke sig på engelsk både mundtligt og skriftligt. Sproglige kompetencer et vidensfag Opnå viden om aktuelle samfundsforhold , historie, erhverv og politik. et kulturfag: Viden om kulturelle karakteristika, kulturel identitet, kulturelle frembringelser (ex. litteratur) Det er altså ikke tilstrækkeligt at læse noget på engelsk for at engelskfaget kan indgå!

14 Engelskfagets metoder (2)
Kommunikationsanalyse: Sagprosaanalyse (artikler, taler mv) Afsender/modtager/hensigt osv. pentagonmodellen Argumentationsanalyse Appelformer (logos, pathos, ethos) Belæg, påstand, hjemmel Retorik Billed- og reklameanalyse Komposition, virkemidler, budskab mv. Litteræranalyse Personkarakteristik, temaer, komposition, fortælleteknik mv.

15 Engelskfagets metoder (3)
5. Kulturanalyse Hofstedes kulturteori (magtdistance, individualisme osv.) Kulturbegreber (ethnocentrism, prejudice, national identity etc.) 6. SWOT-analyse 7. Kildekritisk analyse 8. Sociolingvistisk analyse Dialekter, sociolekter, other Englishes (Hindlish, British Black English) formel vs. uformel sprog (slang, business English)

16 Taksonomi i engelsk Tekstanalyse igennem alle taksonomiske trin i denne rækkefølge: Læse, lytte og forstå indholdet af en tekst Resumere, referere og sammenfatte Analysere enkeltelementer Fortolke og samle analysen Perspektivere

17 Opgave på klassen Læs om fagenes metoder i hhx- håndbogen til studieområdet A) Engelsk side B) International Økonomi side C) Samtidshistorie side


Download ppt "Faglige metoder I fagene international økonomi, samtidshistorie og engelsk Kilde: hhx-håndbogen til studieområdet (Systime)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google