Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Talentudvikling i skoleperioder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Talentudvikling i skoleperioder"— Præsentationens transcript:

1 Talentudvikling i skoleperioder

2 Talentudvikling Talentudvikling - definition
Eksterne faktorer som påvirker udviklingen af talent og understøtter de egenskaber, som talentet netop er karakteriseret ved “Rammerne handler om, hvordan vi kan løfte det faglige niveau hos den enkelte elev.” Talentudvikling afhængig af talentdefinition Talent udvikles over tid og i samspil med omgivelserne Rammerne kan både fremme eller begrænse realiseringen af potentialet ”Vi vil kunne se forskellige ting, alt efter hvilke rammer vi bygger op.” Talentudvikling bør være helhedsorienteret Rammer og miljø = venner, familie, lærere, praktikvirksomheder, udstyr, redskaber, etc. Talentudvikling ikke er ikke definitiv, kan ikke sættes på formel Rammer og miljø jvf. Simon gennemgang

3 Talentudvikling i skoleperioder
Talentudvikling på erhvervsskoler er stadig relativ ny 95% målsætning – nedprioritering af talenter ”Der har været meget fokus på de svage. Det er meget uvant at skulle tænke på dem, der kan noget.” Status: Talenter indgår i dag som et strategisk fokusområde på erhvervsskolerne En egentlige implementering er i proces Hvorfor talentudvikle? Rettighedsargument: den enkelte elev skal have mulighed for at udvikle sit individuelle potentiale Samfundsøkonomisk argument: samfundet har behov for at realisere sit samlede potentiale Overordnede mål: at talentudvikling foregår i samme omfang landet over Det her projekt er jo et udtryk for at en egentlig implementering er i proces Vi har ikke råd til at lade være

4 Talentudvikling i skoleperioder
Talentudvikles der så ikke i dag? Dynamisk talentudvikling ”Vi udfordrer dem efter det niveau, de har. Hvis jeg kan mærke, at de skal udfordres mere eller anderledes, prøver jeg det.” ”Jeg giver dem ekstraopgaver, som skal supplere og gå dybere i faget og vække interesse.” De nuværende tilbud til talenter er kendetegnet ved at være målrettet dem, der vil have udfordringer og er fagligt ambitiøse Tidligere har talentudviklingen været centreret omkring faglige konkurrencer, fx DM i Skills I dag anvendes flere tiltag og redskaber, når der opsættes rammer for talentudvikling og uddannelsestilbud tilpasses det enkelte talent Kan inddeles i fire overordnede kategorier

5 Talentudvikling i skoleperioder
Afkortning eller fritagelse fra undervisning Opfyldes kompetencemålene kan uddannelsesforløbet afkortes eller fritages fra undervisning Forpligtet til at tilbyde erstatningsundervisning, dette er ofte på et fagligt højere niveau end de obligatoriske fag Fag på et højere niveau rettet mod videregående uddannelse De studierettede grundfag kan afsluttes på et højere niveau end de obligatoriske fag Fag og niveauer vil være afhængigt af den videregående uddannelse, erhvervsuddannelsen sigter mod Ekstra erhvervsfaglige udfordringer Anvendes fx i områdefagene på grundforløbet og specialefag på ekspertniveau på hovedforløbet Ekstra fokus på tværgående temaer Ekstra fokus på innovation, iværksætteri og internationalisering

6 Talentudvikling i skoleperioder
Et talentudviklingsforløb kan være en kombination af indhold inden for de fire overordnede kategorier Organisering Individuelt tilpassede forløb med undervisningsdifferentiering Holdorienterede forløb med ekstra udfordringer og fag på højere niveau i samlede pakker Konkurrencer, events og hold; ekstra faglige udfordringer eller arbejde med tværgående temaer De særlige talenthold kan være fra samme indgang eller på tværs af indgange Talentudvikling er i høj grad er en spirende dagsorden på erhvervsskolerne Stigning i antallet af fag der udbydes på et højere niveau Tilbuddet skal tilpasses det enkelte talent Hvad finder talentet mest attraktivt? Hvad er talentet karakteriseret ved? Det kan være svært, at samle talenter Mercantec

7 Erfaringer med talentudvikling
Talentudvikling er ofte forbundet med bekymringer om: Dannelse af A- og B-hold på skolerne Talenternes personlighedstræk Opdeling i talenthold trækker det faglige niveau ned på andre hold Bekymringerne kan generelt ikke bekræftes i virkeligheden Generelt opleves det ikke, at oprettelsen af talenthold har den negative konsekvens at afsondre elever fra hinanden. Kulturen på erhvervsskolen påvirkes ikke negativt af, at talenter særbehandles Opdeling kan medføre et løft til bredden. Det nuværende uddannelsestilgang kan virke hæmmende Nuværende karakterskala – fejl fremhæves Fasttømret og specificeret pensum

8 Erfaringer med talentudvikling
Positive erfaringer med talentudvikling på erhvervsuddannelserne Elever bliver fastholdt Større tilfredshed Opnår et højere fagligt niveau Individuelt tilpassede uddannelsesforløb på baggrund af individuelle forudsætninger og interesser, er med til at modvirke frafald Systematisk talentudvikling kræver derfor: Højt fagligt niveau Målrettet vejledning af talenter - opprioritering Styrket introduktionsforløb - frafaldet er størst på grundforløbet Hurtigt møde med praktiske opgaver tæt på virkeligheden og ikke kun i teori Ikke tradition for at målrette vejledningen mod talenter - opprioritering

9 Underviserens rolle Bindeleddet mellem talentidentifikation, talentudvikling og den fremtidige type medarbejder, der efterspørges Talenter ser ikke nødvendigvis sig selv som et talent Identificering af talenter Opfordre talenter til at deltage Rådgive og støtte talenterne i deres uddannelse Understøtte talentets karakteristika

10 Krav til underviseren Talentudvikling stiller krav til underviseren
Menneskelige og faglige kompetencer Mange af kravene ligger tæt op af talentets karakteristika Talentudvikling har en positiv effekt på underviserne Oplever større faglige udfordringer Kompetencefremmende Fungerer som inspiration til at udvikle undervisningen på ordinære uddannelsesforløb Potentiel barriere Manglende talentudviklingskompetencer hos lærerne Ikke en del af den formelle uddannelsen til erhvervsskolelærere Manglende faglig opdatering: udviklingen går stærkt inden for fagområderne ”Vi har haft undervisere ude i virksomheden som ”elever”. Det er en samarbejdsform, der giver indsigt. Underviserne var blevet i tvivl om, hvorvidt de underviste i det, der var brug for.” Henvisning til CoE:

11 Talentudvikling i udlandet
Talentudvikling er også globalt set en gryende dagsorden Store forskelle på hvordan der talentudvikles Internationalt findes heller ikke en definitiv metode for optimal talentudvikling Basis i hovedparten af programmerne er: Accelerering, berigelse, adskillelse og inkludering Vægtningen varierer på tværs af programmer og lande Fokus i dag: hvordan talenter hurtigere kan accelerere til et højere fagligt niveau

12 Talentudvikling i USA 1. Talentet tilegner sig et givent stof Tilegner sig basale færdigheder som anvendes med sikkerhed 2. Talentet arbejder med opgaver ud fra en personlig interesse Talentet arbejder undersøgende eller kreativt med opgaven Talenter skal opmuntres til hurtigt at arbejde sig gennem det krævede pensum – curriculumacceleration - så de får tid til at arbejde induktivt Induktiv læring gøres gennem berigelse af curriculum

13 Talentudvikling i USA Konkrete strategier for curriculumberigelse
Kendskab til mange andre emner end dem, der indgår i de obligatoriske undervisningsplaner Træning i at arbejde undersøgende Undersøgelse af virkelige problemstillinger Underviserens rolle er, at sikre at talenter opnår kompetencer til at lære og selvstændigt tilegne sig ny viden Modsætning til traditionel vidensoverførsel – fra lære til elev Talenter er derfor i høj grad selv er med til at styre deres arbejde med at tilegne sig viden

14 Talentudvikling i England
Talentets motivation spiller en central rolle Skal have indflydelse lærings- og uddannelsesproces Aktivt og meningsfuldt uddannelsesforløb Centrale elementer i talentudviklingen er: Udviklingsprocessen dokumenteres og evalueres løbende Tilstrækkelig basis for tilpasning af den enkelte elevs særlige udviklingsbehov Det primære redskab er undervisningsdifferentiering Supplerende aktiviteter tilbydes i den daglige undervisning og uden for skoletid Motivation: England vs USA Inddragelse i beslutninger om læring og undervisning vs tilegnelse af fagligt indhold

15 Talentudvikling i udlandet
Overførsel til dansk kontekst Inddrag talentet i beslutninger om deres læring og undervisning - meningsfuldt udviklingsforløb Dokumentation som et centralt redskab Udvikling og motivation gennem arbejde med personlige interesser Opsummering ”Mange elever kommer og siger, hvad de har lyst til at arbejde med. Så hjælper vi dem frem. Eleverne får lov til at arbejde med det, de gerne vil, og så spotter man nemt talentet. Men initiativet kommer i høj grad fra eleven selv. Vi giver rum til eleven.” ”Talentet må gerne særbehandles.” ”Det skal være et fast punkt på dagsordenen, og løbende i udvikling. Og så skal det være”lovligt”, vi skal ikke bremses af janteloven.” Rigidt pensum Skal rodfæstes – det er det vi er i gang med


Download ppt "Talentudvikling i skoleperioder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google