Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bekendtg ø relse om uddannelserne i den erhvervsfaglige f æ llesindgang bil, fly og andre transportmidler I medf ø r af § 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bekendtg ø relse om uddannelserne i den erhvervsfaglige f æ llesindgang bil, fly og andre transportmidler I medf ø r af § 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser,"— Præsentationens transcript:

1 Bekendtg ø relse om uddannelserne i den erhvervsfaglige f æ llesindgang bil, fly og andre transportmidler I medf ø r af § 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtg ø relse nr. 171 af 2. marts 2011, fasts æ ttes: § 1. Den erhvervsfaglige f æ llesindgang bil, fly og andre transportmidler omfatter uddannelser med funktions- og kompetencef æ llesskaber inden for det overordnede besk æ ftigelsesomr å de: Tekniske serviceomr å der i forhold til reparations- og vedligeholdelsesopgaver af transportmidler. § 2. Til denne indgang er henf ø rt uddannelserne vedr ø rende: 1) B å dmekaniker, jf. bilag 1. 2) Cykel- og motorcykelmekaniker, jf. bilag 2. 3) Entrepren ø r- og landbrugsmaskinuddannelsen, jf. bilag 3. 4) Flymekaniker, jf. bilag 4. 5) Karrosseriuddannelsen, jf. bilag 5. 6) Lastvognsmekaniker, jf. bilag 6. 7) Personvognsmekaniker, jf. bilag 7. 8) Vognmaler, jf. bilag 8.

2 § 4. De f æ lles kompetencem å l, eleverne skal opfylde for at begynde p å skoleundervisningen i et hovedforl ø b inden for f æ llesindgangen, er, at eleverne kan: 1)udf ø re enkle vedligeholdelses- og serviceopgaver p å transportmidler i indgangens uddannelser, 2) udf ø re enkle af- og demonteringsopgaver p å baggrund af viden om de elektriske systemer, 3) anvende it til faglig informationss ø gning og kommunikation, 4) vurdere og kontrollere, om eget arbejde opfylder fastsatte kvalitetsm æ ssige krav, 5) planl æ gge og udf ø re enkle faglige opgaver inden for indgangens uddannelser ved hensigtsm æ ssig anvendelse af materialer, v æ rkt ø jer og maskiner, 6) tilgodese egen og andres sikkerhed ved sikkerheds- og milj ø m æ ssigt forsvarlig udf ø relse af arbejdet i henhold til g æ ldende regler og 7) planl æ gge og udf ø re mindre arbejdsopgaver ud fra grundl æ ggende viden om ergonomi.

3 3. S æ rlige kompetencem å l forud for skoleundervisningen i hovedforl ø bet 3.1. De s æ rlige kompetencem å l, eleverne skal opfylde for at begynde p å skoleundervisningen p å uddannelsens hovedforl ø b, er, at eleverne kan: 1.udf ø re mekanisk adskillelse og samling af diesel- og/eller benzinmotorer og redeg ø re for dieselmotorers og/eller benzinmotorers grundl æ ggende opbygning og virkem å de, herunder de fire takter, 2. udf ø re mekanisk adskillelse og samling af styret ø j og bremser p å personvogne og/ eller lastvogne og redeg ø re for bremsers og styret ø js grundl æ ggende opbygning og virkem å de p å personvogne, 3. l ø se almindeligt forekommende problemer ved adskillelse af mekaniske emner for eksempel udtage kn æ kkede skruer og bolte samt reparere ø delagte gevind p å baggrund af viden om forskellige gevindtyper, 4. redeg ø re for en grundl æ ggende viden om elektriske grundbegreber for eksempel AC/DC sp æ nding, str ø m, modstand, effekt, frekvens, ohms lov og effektformlen, 5. redeg ø re for en grundl æ ggende viden om elektriske komponenter og kredsl ø b herunder viden om modstande, kondensatorer, spoler, dioder, transistorer samt lysdioder. Desuden viden om serie- og parallelkredsl ø b, ensretterkredsl ø b og grundl æ ggende digitale kredsl ø b,

4 6. gennemf ø re enkle m å linger p å elektriske kredsl ø b med udgangspunkt i l æ sning af basale el-diagrammer for eksempel sp æ ndingsm å ling, str ø mm å ling og m å ling af modstand under anvendelse af multimeter, 7. anvende mekanisk m å leudstyr herunder skydel æ re, mikrometerskrue, gradskala og m å leure, 8. anvende en grundl æ ggende viden om naturfaglige og milj ø m æ ssige problemstillinger i forbindelse med personvogns- og/eller lastvognsomr å det herunder forskellige energib æ reres betydning for b æ redygtig k ø rsel. Desuden viden om naturfaglige og milj ø m æ ssige aspekter i forbindelse med den teknologiske udvikling af k ø ret ø jer herunder en grundl æ ggende viden om elbiler og hybridbiler, 9. h å ndtere benzin, olie og andre g æ ngse kemikalier korrekt i forbindelse med arbejdsopgaver p å v æ rkstedet, 10. anvende og vedligeholde almindeligt forekommende h å ndv æ rkt ø jer korrekt, 11. anvende almindeligt forekommende l ø ftegrej p å v æ rkstedet sikkerhedsm æ ssigt korrekt p å baggrund af fabrikantens anvisninger, 12. kommunikere hensigtsm æ ssigt mundtligt og skriftligt i relation til medarbejdere, leverand ø rer og kunder.


Download ppt "Bekendtg ø relse om uddannelserne i den erhvervsfaglige f æ llesindgang bil, fly og andre transportmidler I medf ø r af § 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google