Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grundforløbets 2. del SSH-rettet. Varighed og indhold 12 uger til ”det uddannelsesspecifikke fag” 8 uger til grundfagene dansk og naturfag samt valgfag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grundforløbets 2. del SSH-rettet. Varighed og indhold 12 uger til ”det uddannelsesspecifikke fag” 8 uger til grundfagene dansk og naturfag samt valgfag."— Præsentationens transcript:

1 Grundforløbets 2. del SSH-rettet

2 Varighed og indhold 12 uger til ”det uddannelsesspecifikke fag” 8 uger til grundfagene dansk og naturfag samt valgfag I alt 20 uger

3 Dansk og naturfag Eleverne skal opnå dansk på D- niveau og Naturfag på E-niveau for at blive optaget på SSH- uddannelsen

4 Valgfag 1. Bonusfag Aktivitet og bevægelse SOSU i praksis At være frivillig 2. SOSU Skills Afprøve færdigheder indenfor SOSU-faget. 3. Støttefag Fag, der støtter elevens boglige og/eller praktiske læring. 4. Engelsk

5 Bedømmelse af grundfag Dansk niveau D: Bedømmes efter 7 trins skalaen med en standpunktskarakter og evt. ved en mundtlig prøve. Naturfag niveau E: Bedømmes efter 7 trins skalaen med en standpunktskarakter og evt. ved en mundtlig prøve. Engelsk valgt som valgfag: Bedømmes efter 7 trins skalaen med en standpunktskarakter og evt. ved en mundtlig prøve.

6 Det uddannelsesspecifikke fag Faget skal danne grundlag for, at eleven kan opnå det niveau af viden, færdigheder og kompetencer, det faglige udvalg har fastsat som overgangskrav til skoleundervisningen på hovedforløbet.

7 Overgangskrav 50 overgangskrav der er fordelt på henholdsvis viden, færdigheder og kompetencer

8 Undervisningen Undervisningen vil tage udgangspunkt i de 50 overgangskrav fordelt på 6 læringselementer

9 Læringselementer Læringselementernes rækkefølge er valgt på baggrund af UVM´s krav om følgende: ”Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige identitet.”

10 Læringselementer ”Klar, parat, start” ”Krop og sundhed” ”Samarbejdet med borgeren og kollegerne” ”Min arbejdsplads” ”Arbejdsmiljø” ”Hvordan hjælper jeg bedst?”

11 Læringselement 1: ”Klar, parat, start”. Elevrettet beskrivelse: Du vil blive introduceret til skolens værdier, studietilbud, it- systemer og ordensregler. Du introduceres til uddannelsens læringselementer og grundfag, og du lærer din klasse at kende. Du starter her med at arbejde med egen rolle i uddannelsesforløbet og introduceres til metoder/redskaber til refleksion og evaluering. Varighed ca. 5 dage

12 Læringselement 2: ”Krop og Sundhed”. Elevrettet beskrivelse: Du arbejder i dette tema med kroppens opbygning og funktion. Hvad sker der med kroppen, når den bliver ældre? Du skal desuden arbejde med livsstilssygdomme, sundhedsfremme og forebyggelse. Du får viden om, hvad fagsproget betyder, og kendskab til de mest almindelige fagudtryk inden for sundhedsområdet. Varighed ca. 10 dage

13 Læringselement 3: ”Samarbejdet med borgeren og kollegerne”. Elevrettet beskrivelse: Du skal lære at kommunikere og samarbejde professionelt med de samarbejdspartnere, borgere og pårørende du møder i social- og sundhedssektoren. Du skal opnå forståelse for betydningen af kulturelle forskelle i samarbejdet med andre mennesker. Du skal opnå forståelse for kommunikationens betydning for relationen mellem mennesker og lære at kommunikere respektfuldt. Du skal lære at forebygge konflikter. Varighed ca. 10 dage

14 Læringselement 4: ”Min arbejdsplads”. Elevrettet beskrivelse: Du skal opnå viden om sundhedsvæsenets opbygning, dine rettigheder og pligter, borgerens rettigheder samt din rolle i social- og sundhedsvæsenet. Du skal arbejde med at observere og videregive de observationer, du gør dig ved borgeren til de relevante samarbejdspartnere. Du skal lære at arbejde i teams og indgå i tværfagligt samarbejde. Du skal arbejde med relevant it i det tværfaglige samarbejde. Varighed ca. 8 dage.

15 Læringselement 5: ”Arbejdsmiljø”. Elevrettet beskrivelse: Du skal arbejde med de sikkerhedsmæssige, ergonomiske og hygiejniske principper i forbindelse med arbejdet hos borgeren. Hvordan skal arbejdspladsen indrettes? Hvordan bruger du din krop hensigtsmæssigt? Hvad får dig til at trives på din arbejdsplads? Varighed ca. 5 dage.

16 Læringselement 6: ”Hvordan hjælper jeg bedst?”. Elevrettet beskrivelse: Du skal lære at yde omsorg og personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du skal lære at arbejde rehabiliterende og forstå betydningen heraf. Du skal med udgangspunkt i borgerens ønsker og livskvalitet kunne igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter. Du skal lære at motivere borgeren i forhold til livsstilsændringer og egenomsorg. Du skal have viden om faktorer, der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg. Du skal opnå kendskab til de mest almindelige digitale og teknologiske hjælpemidler og lære at vejlede borgeren i at bruge disse. Varighed ca. 10 dage.

17 Bedømmelse af det uddannelsesspecifikke fag Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en prøve, grundforløbsprøven. Det er prøvens formål at bedømme elevens opfyldelse af overgangskravene.

18 Grundforløbsprøven Prøven kan gennemføres individuelt eller som en gruppeprøve med højst 3 elever i hver gruppe. Alle elever / grupper trækker en case. Der er vejledning individuelt og/eller i grupper alle dage op til prøven. Prøven tager udgangspunkt i den udtrukne case, som danner grundlag for en mundtlig eksamination. Prøvens bedømmelsesgrundlag udgøres af elevens præsentation, produkter og efterfølgende dialog under prøven.

19 Grundforløbsprøven Prøveafholdelsen varer 30 minutter inklusiv votering. Bedømmelsen af grundforløbsprøven vil være bestået/ikke bestået.


Download ppt "Grundforløbets 2. del SSH-rettet. Varighed og indhold 12 uger til ”det uddannelsesspecifikke fag” 8 uger til grundfagene dansk og naturfag samt valgfag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google