Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Konsulentfirmaet DropUd Telefon: www. dropud. dk

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Konsulentfirmaet DropUd Telefon: www. dropud. dk"— Præsentationens transcript:

1 Konsulentfirmaet DropUd Telefon: +45 30 11 02 00 www. dropud. dk
Konsulentfirmaet DropUd Telefon: Konsulentfirmaet DropUd Telefon:

2 Dagens program: : Morgenmad : Velkomst ved Mette Gadegaard & Nikolaj Hother Paulsen. : Om Akkreditering af et aktiveringstilbud ved Jan Alder, Akkreditering Danmark : Cand.psyk.aut., Johannes Knigge: Hvordan sikrer vi kvalitet i aktiveringsindsatsen for udsatte borgere? Om screening/ testning i f. t. kognitive udfordringer og personlighedsforstyrrelser og deres indvirkning på den beskæftigelsesmæssige indsats : DropUds erfaringer med at aktivere udsatte borgere og om at skabe helhed i indsatsen ved Mette Gadegaard & Nikolaj Hother Paulsen : Frokost : Jens Bregengård, Domæne4, om evaluering & effektmåling i aktiveringsindsatsen i forhold til udsatte borgere : Johnny Holme-Pedersen fra Gladsaxe Kommune om ”Kommunal Rehabilitering” :00 Kaffe & kage : ”Om de svageste borgere som kastebolde”. Politisk set ved Mogens Ove Madsen, formand for det rådgivende udvalg af specialsektoren. Fagligt set ved sektorchef, Ole Bjerre Jacobsen. : Jan Førde fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om ”god løsladelse” og arbejdsmarkedsperspektiv i Kriminalforsorgen : Afrunding & spørgsmål

3 Hvordan sikrer vi kvalitet i aktiveringsindsatsen for udsatte borgere?
Kognitive udfordringer Personlighedsforstyrrelser Om screening/ testning v. cand.psych. Johannes Knigge

4 Sikring af kvalitet kræver sikring af adækvat løsning af opgaven:
Løsning af opgaven kræver forståelse af opgaven Hvad er det for en opgave vi står overfor – og hvilken del er det vi er sat til at håndtere? Vi kan med borgere ofte stå med flere forskellige udfordringer, hvoraf nogle skal tackles, og andre ikke falder inde under den opgave opdragsgiver betaler os for at løse. Det er her vigtigt at lave en forventningsafstemning fra start af – eller udbede sig tid til en udredningsfase, før vi går i gang.

5 Tegning: Kaj Storgaard
SEL LAB Tegning: Kaj Storgaard

6 DropUds tilgang til kvalitetssikring:
Søge øget forståelse via adaptiv brug af både screening og tests. Mindst mulig indgriben og test. Altid efter aftale, hvis det ligger ud over ”standard-tilbuddet” som er en overordnet screening samt en kognitiv profilering ifht. opgavehåndtering. Det er en ny tilgang ifht. aktiveringsområdet generelt, og vores målgruppe som ligger på grænsen til hhv. arbejdsmarked og ”anden belastning end ledighed” - herunder fx. misbrug, kriminalitet, psykiatri og anden psykosocial belastning.

7 Psykologer kan ikke diagnosticere via de diagnostiske redskaber som ICD10 (EU) eller DSM-4 (USA / forskning). Der skal læger eller psykiatriske speciallæger til. Dog kan vi lave et forarbejde, og bruge screeninger og tests i vores afklarende og udredende arbejde, i kvalificering af indsatsplaner, og som dialogredskab i vores arbejde med borgerne.

8 Screening og evt. videre test/udredning - efter aftale – dialogredskab og indsatsplanlægning.
Det er vigtigt at tage hensyn til den bias der eventuelt er tilstede i borgerens liv. F.eks. vil en kriminel ofte udvise en del reelt baseret paranoia overfor overvågning etc. fra politiets side. Det skal tages med i overvejelserne når der tolkes på resultaterne.

9 Mere om Bias og opgaveforståelse:
En del misbrugere med ADHD-lignende symptomer vil kunne henføre symptomerne til stofmisbruget – typisk amfetamin og kokain – som kan give en lignende forstyrrelse af opmærksomhed og hyperaktivitet grundet ubalance i hjernens neurokemi. I den anden grøft kan borgere med ADHD, men som har skullet varetage fx et familieliv – typisk kunne trække på en række strategier og kognitive håndteringsmekanismer. F.eks. ved de det ikke går at møde for sent til aftaler, og har måske gjort en meget stor indsats for at overkomme netop denne udfordring. Til gengælde er de måske stadig dårlige til at planlægge . Ligeledes kan en borger med ADHD sikkert godt svare JA til at han kan lave stegt flæsk med persillesovs – men hvis vi glemmer at spørge ind til, om maden er færdig til tiden, eller hvor ofte det lykkedes at få lavet mad – så mangler vi en del af billedet.

10 Adaptive Screenings-redskaber
MEI-screener 3.1 BRIEF – V M.I.N.I Psykiatri ASRS ADHD MCMI – III - Pers.forstyrrelse

11 Initial screening og evt
Initial screening og evt. testning af den enkelte borger giver information i en grad der for de fleste giver langt flere detaljer og et mere nuanceret billede end tideligere opnået. Herved kan vi også bedre tilrettelægge et individuelt tilpasset forløb, med hensyntagen til den enkeltes særlige belastninger og udfordringer. Vi udfører evt. også udredningsopgaver – f.eks. inden aktiveringen påtænkes iværksat.

12 MEI-screener 3.1 Modtage Enhed Indre – udviklet af Helge Børven, aut.psyk. Sammensat test med fokus på udredning af dobbeltbelastninger, mening og sociale relationer via relevante delelementer fra forskellige testredskaber (ASRS 1.1, MINI 5.0.0, Kessler 6, Sapas, WSAS.) udvalgt for deres særlige fokus og prædiktive værdi. ADHD Psykotiske symptomer Angst Depression Personlighedsforstyrrelser Dyssocial personlighedsstruktur Problemer i Arbejde og Sociale relationer. Alle deltests har min.90% Specificitet og Sensitivitet Dvs. den fanger min. 90% af de relevante borgere, udelader min. 90% af de ikke-relevante.

13

14 BRIEF-V (Behavior Rating Inventory og Executive Function)
BRIEF-V er et standardiseret spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos voksne. Det består af 75 udsagn. BRIEF-V er velegnet til vurdering af voksne med eksekutive vanskeligheder, fx voksne med indlæringsvanskeligheder, autisme spektrum forstyrrelse, demens, let kognitiv svækkelse, traumatisk hjerneskade, epilepsi, skizofreni, depression samt ADHD. Udsagnene kan grupperes i ni skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutiv funktion, indgår i tre overordnede kliniske indeks. Adfærdsregulering omfatter skalaerne: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel Kontrol og Selv-Monitorering. Metakognition omfatter skalaerne: Initiering, Arbejdshukommelse, Planlægning/Organisering, samt Organisation af Materialer. Generel Eksekutiv Funktion omfatter alle de kliniske skalaer.

15 Adfærdsregulering Metakognition Generelle Fkt.

16 M.I.N.I Mini International Neuropsykiatrisk Interview ver Dansk Afdækker diverse psykiatriske diagnoser og kan bruges til nærmere fokusering på de evt. afdækkede afsnit i MEI-screeneren.  MODULER TIDSRAMME DEPRESSIV EPISODE (MDE) Aktuel (seneste 2 uger) + nogensinde A. MDE med melankoliforme træk Aktuel (seneste 2 uger) Valgfrit B. DYSTHYMI Aktuel (seneste 2 år) C. SUICIDALITET Aktuel (seneste måned) D. HYPOMAN/ MANISK EPISODE Aktuel + nogensinde E. PANIKANGST Nogensinde + aktuel (seneste måned) F. AGORAFOBI Aktuel G. SOCIALFOBI Aktuel (seneste måned) H. OBSESSIV-KOMPULSIV TILSTAND Aktuel (seneste måned) I. POSTTRAUMATISK STRESSREAKTION Aktuel (seneste måned) Valgfrit J. ALKOHOLAFHÆNGIGHED/-MISBRUG Aktuel (seneste 12 måneder) K. MEDICIN-/STOFAFHÆNGIGHED/-MISBRUG (Ikke alkohol) Aktuel (12 måneder) L. PSYKOTISKE TILSTANDE Nogensinde + aktuel M. ANOREXIA NERVOSA Aktuel (seneste 3 måneder) N. BULIMIA NERVOSA Aktuel (seneste 3 måneder) O. GENERALISERET ANGST Aktuel (seneste 3 måneder) P. DYSSOCIAL PERSONLIGHESSTRUKTUR Nogensinde

17

18 ASRS 1.1 ASRS v1.1 (Adult Self Report Scale v1.1) En selvrapporterings-screeningen som screener for ADHD-forstyrrelser hos voksne, samt giver indblik i i hvilke situationer og hvilken type symptomer der er mest fremtrædende. Typisk har voksne med ADHD en blanding af både AD (Attention Deficit) og HD (Hyperactivity Disorder). AD HD Denne screening kombineret med viden fra 1-uges kursus i Psykiatri-fondets regi med speciallæge i psykiatri Flemming Tived danner baggrund for mine eventuelle videre indstillinger til udredning i psykiatrisk regi. Dette naturligvis efter aftale med sagsbehandler.

19

20 MCMI – III MCMI er en psykologisk screening der undersøger for:
Akse-1 lidelser – som dækker over forbigående psykisk belastning/lidelse. Akse 2 lidelser - Personlighedsforstyrrelser og andre Psykiske lidelser af mere permanent karakter. Personlighedsforstyrrelser inddeles i 3 hovedgrupper: Gruppe A: De sære: (Indadrettede, svære at leve med) Paranoid, Skizoid, Skizotypal Gruppe B: De vilde typer: (Udadrettede, svære for andre at leve med) Antisocial, Borderline, Histrionisk, Narcissistisk, Passiv-aggressiv Gruppe C: De ængstelige typer: (”Andre-rettede”, svære at komme ind på) Ængstelig-Undvigende, Dependent, Obsessiv-Kompulsiv. MCMI er en psykolog-eksklusiv test, da det er den efterfølgende dialog omkring resultaterne som udgør den væsentligste del af udredningen. MCMI-III er udviklet med udgangspunkt i netop en belastet målgruppe – ikke som udgangspunkt en normalfordelt population. Dette gør dens resultater og prædiktive værdi stærkere indenfor målgruppen af særligt udsatte borgere.

21

22 De Personlighedsforstyrredes Parkeringsplads
Paranoid – Argh..fanget igen! Narcissist – største bil, stor kølerfigur Dependent – behøver andre biler for at føle sig beskyttet. Passiv-Aggressiv – vinkler bilen for at tage 2 pladser Borderline – Påkører ex-kærestens bil 6) Antisocial – blokerer for anden bil Histrionisk – parkerer i centrum for dramatiske effekt Obsessiv – perfekt parkering midt i båsen Undvigende – gemmer sig i hjørne Skizoid – Kan ikke tåle nærhed til andre biler 11) Skizotypal – intergalaktisk parkering!

23 Indsatsplanlægning Opsamling af eventuelle screeningsresultater og testresultater, til et helhedsorienteret billede af borgeren. Dette billede præsenteres for både borger og de personer der skal arbejde med vedkommende. Herved er den øgede information om opgaven (borgerens udfordringer) klar til at indgå i en samlet indsats rettet mod opkvalificering og håndtering af borgerens samlede livssituation. Det kalder vi livsfokusering – et begreb lånt fra Ringgårdens fremragende arbejde omkring misbrug og intervention – på basis af udredning og kendskab til opgaven – før man går igang.

24 Konsulentfirmaet DropUd Telefon: +45 30 11 02 00 www. dropud. dk
Konsulentfirmaet DropUd Telefon: Konsulentfirmaet DropUd Telefon:


Download ppt "Konsulentfirmaet DropUd Telefon: www. dropud. dk"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google