Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overenskomst for lærere m. fl

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overenskomst for lærere m. fl"— Præsentationens transcript:

1 Overenskomst for lærere m. fl
Overenskomst for lærere m.fl. I folkeskolen og ved specialundervisning for voksne .

2 Hvem gælder overenskomsten for ?
§ 1. Hvem er omfattet Stk. 1 Overenskomsten omfatter 1. lærere (lærere/overlærere), 2. børnehaveklasseledere, 3. (skole)konsulenter uden ledelsesbeføjelser og 4. skolepsykologer, som er ansat 1. i KL’s forhandlingsområde,

3 Hvilket arbejde dækker overenskomsten ?
Personer, jf. stk. 1, ansættes til varetagelse af: 1. undervisning i folkeskolen, jf. dog stk. 2, pkt. 6 2. pædagogisk administrative opgaver i folkeskolen 3. undervisning ved døgninstitutioner med intern skole i henhold til lov om social service § 67 4. specialundervisning af voksne ved selvstændige kommunale institutioner i henhold til lov om specialundervisning for voksne 5. andre opgaver i tilknytning til undervisningen. Personerne kan endvidere 6. varetage undervisning i fritiden i henhold til lov om folkeskolen § 3, stk. 3 samt andre opgaver i tilknytning til undervisningsvirksomheden 7. varetage undervisning i ungdomsskolen samt andre opgaver i tilknytning til undervisningsvirksomheden 8. inden for sit ansættelsesområde varetage ungdomsvejledning, erhvervsvejledning samt andre opgaver omfattet af Aftale om kombinationsbeskæftigelse 9. varetage andre arbejdsopgaver, som overenskomstens parter er enige om.

4 Gælder overenskomsten for alle ?
Overenskomsten omfatter ikke: 1. tjenestemænd og reglementsansatte 2. pensionerede tjenestemænd fra: a) staten, folkeskolen og folkekirken b) kommuner c) amter og regioner d) statsfinansierede eller koncessionerede virksomheder. 3. tjenestemænd, der oppebærer rådighedsløn eller ventepenge 4. ansatte, der får egenpension eller pension fra en pensionsordning, som en offentlig arbejdsgiver har betalt bidrag til.

5 Ansættelse af pensionerede lærere m.fl.
Ad stk. 3, pkt. 2, 3, 4 og 5: Såfremt der ansættes personer, der oppebærer helt eller delvis arbejdsgiverbetalt pension, rådighedsløn eller ventepenge, aftales ansættelsesvilkårene mellem ansættelsesmyndigheden og Lærernes Centralorganisation

6 Hvad gælder for tjenestemænd ?
Lov om tjenestemænd Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation

7 Løn, afsked, pension § 4. Pension af funktions- og kvalifikationsløn
Stk. 1 Funktions- og kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Hvis lokalt aftalt funktions- eller kvalifikationsløn ydes som tillæg, gøres dette pensionsgivende efter en af følgende muligheder: 1. Oprykning til et løntrin, eller 2. varige tillæg, som ydes på pensioneringstidspunktet, indregnes i tjenestemandspensionen således, at tjenestemænd pensioneres fra nærmest liggende løntrin inkl. tillæg. Indregningen er gældende for tjenestemænd aflønnet til og med grundlønstrin 49 (ekskl. tillæg), eller 3. oprettelse af en supplerende pensionsordning af tillæg (supplerende pension ydes også til midlertidige tillæg).

8 . § 6. Øvrige bestemmelser [O.11]Bestemmelserne i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne med tilhørende protokollater gælder, bortset fra: § 3, stk. 5 og 6 Lønudbetaling § 9 Funktionærlov § 10, stk og Pension § 13 Frit valg § 16 Deltidsbeskæftigede § 20 Opsigelse Kap. 3 Timelønnede § 29 Ikrafttræden og opsigelse

9 Månedsløn eller timeløn
§ 2. Personafgrænsning – månedslønnede og timelønnede Stk. 1 Månedslønnede Ansatte, som 1. har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer og 2. er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn, jf. kapitel 2. Stk. 2 Timelønnede 1. har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer, eller 2. er ansat til højst 1 måneds beskæftigelse aflønnes med timeløn, jf. kapitel 3.

10 Månedslønnede § 9. Funktionærlov
For ansatte gælder vilkår svarende til Funktionærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt afvigelser herfra, jf. § 20. Opsigelse og § 22. Øvrige ansættelsesvilkår for månedslønnede

11 Fratrædelsesgodtgørelse
Opsagt efter Krav på godtgørelse 12 års ansættelse 1 måneders løn 15 års ansættelse 2 måneders løn 18 års ansættelse 3 måneders løn

12 Funktionærloven Anciennitet Opsigelsesvarsel 0 - 6 mdr. 1 mdr.
Arbejdsgiverens opsigelsesvarsler Hvis din arbejdsgiver siger dig op, ifølge funktionærloven, gælder følgende opsigelsesvarsler. Anciennitet Opsigelsesvarsel 0 - 6 mdr. 1 mdr. 6 mdr - 3 år 3 mdr. 3 - 6 år 4 mdr. 6 - 9 år 5 mdr. 9 år eller mere 6 mdr.

13 Løn under sygdom § 5. Bliver funktionæren på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmelse som lovligt forfald for funktionæren, medmindre han under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed, eller han ved stillingens overtagelse svigagtigt har fortiet, at han led af den pågældende sygdom. sket.

14 Efterindtægt § 8 Dør en funktionær i ansættelsestiden tilkommer der funktionærens ægtefælle eller børn under 18 år…. 1, 2 eller 3 mdrs løn, når funktionæren har haft ansættelse i virksomheden i henholdsvis 1, 2 eller 3 år Tjenestemænd ?

15 Pension Pensionsordning i Lærernes Pension
Tjenestemandspension (lukkede gruppe) Tjenestemandslignende pensioner: Efterlønskassen Pensionskassen af 1925 Pensionskassen for højskoler, landbrugsskoler og håndarbejdsskoler

16 Lærernes Pension 3 pensionsordninger 1993, 1999 og 2008 Indeholder
Pensionsdel og forsikringsdel

17 Gruppeliv Livsforsikring uden opsparing (275.000 kr)
Præmie 106,47 kr pr måned Månedslønnede er omfattet fra ansættelsen Ophører ved udgangen af den måned, hvor man fratræder stillingen Tjenestefrihed Fratrådt på grund af sygdom

18 Kritisk sygdom

19 Deltidsbeskæftigede Ansatte i fuld stilling efter ansøgning
1 eller 2 skoleår Indtil videre 1 deltidsstilling til varetagelse af resttimer pr skole Yderligere 1 deltidsstilling ved 20, 40, 60 lærere

20 Deltidsbeskæftigede Merbeskæftigelse af midlertidig karakter
Merbeskæftigelse af fastere karakter

21 Barns 1. og 2. sygedag Hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af sygt barn på dettes 1. og 2. sygedag Under 18 år Har ophold hos den ansatte Nødvendigt af hensyn til barnet og foreneligt med forholdene på tjenestestedet Ved misbrug kan ordningen inddrages

22 Tjenestefrihed Der kan gives ansatte tjenestefrihed uden løn hvis det er foreneligt med arbejdet. Tjenestefriheden bevilges for en på forhånd fastsat periode Intet retskrav, men krav på begrundelse ved afslag

23 Tjenestefrihed Der gælder dog særlige regler, når man
udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingsarbejde med udviklingslandene, udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller ansættes i Grønlands hjemmestyre.

24 Tjenestefrihed Uddannelsesorlov (SVU)
SVU-satsen svarer til dagpengesatsen, som i 2011 er kr. for en uges heltidsundervisning, svarende til 37 timer fra den 3. januar til den 3. april Fra den 4. april 2011 blev SVU-satsen reduceret til kr. pr. uge, svarende til 80 % af den højeste dagpengesats. Til fagspecifikke kurser kan man få 90% af højeste dagpengesats.

25 Tjenestefrihed Hvilke uddannelser er omfattet?
Der kan bevilges SVU til at deltage i: videregående uddannelse, der er udbudt som åben uddannelse eller § 5 i lov om universiteter, og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse, fagspecifikke kurser på videregående niveau, som udbydes efter lov om åben uddannelse, og supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på uddannelser, hvor der er fastsat adgangskrav, og som er udbudt efter § 2, stk. 2 i lov om åben uddannelse.

26 Udgifter ved tjenesterejser
Udgifter ved tjenesterejser godtgøres efter de regler, der gælder i kommunen Befordringsgodtgørelse Hovedregel: Offentlige transportmiddel Benyttelse af eget transportmiddel: Lav sats/høj sats

27 Opsigelse OK-ansatte Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes
120 dages reglen anvendes ikke Sindet skrivelse Høringsfrist 3 uger Tjenestemænd kan opsiges/ sige op med 3 mdrs varsel

28 Opsigelse Sygdom Afsked på grund af andre forhold på medarbejderens side Afsked på grund af forhold på arbejdsgiverens side

29 Forhold i forbindelse med sygdom
Anmeldelse og dokumentation af sygdom Mulighedserklæring Friattest Sygefraværssamtale Inden 4 uger fra 1. sygedag

30 Forhold i forbindelse med sygdom
Fastholdelsesplan Hvis sygeperioden forventes at vare mere end 8 uger, kan medarbejderen anmode arbejdsgiveren om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Arbejdsgiveren kan afslå at medvirke til at udarbejde fastholdelsesplan.

31 Forhold i forbindelse med sygdom
Løn og arbejdsgiverens dagpengerefusion under sygdom Under sygdom får man som månedslønnet lærer sin normale fulde løn inklusiv alle fast påregnelige tillæg. Ansættelsesstedet får dagpengerefusion fra den ansattes bopælskommune.

32 Forhold i forbindelse med sygdom
56-aftale En § 56-aftale kan indgås mellem arbejdsgiveren og den ansatte ved en skriftlig to-årig aftale, der kan indgås i de situationer, som er beskrevet i Sygedagpengelovens § 56: Når den ansattes sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, og fraværet skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage på 1 år. Når den ansatte skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller behandlingssted, hvis indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet. Når arbejdsgiveren allerede har udbetalt dagpenge eller løn i 2 uger for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen påbegyndes.

33 Forhold i forbindelse med sygdom
Lægebesøg mv. i arbejdstiden Nedsat tjenestetid på grund af sygdom – tjenestemænd En tjenestemand, der af helbredsmæssige grunde midlertidigt er ude af stand til at udføre fuld tjeneste, kan få bevilget nedsættelse af arbejdstiden med indtil halvdelen i indtil 3 måneder med fuld løn. Nedsat tjenestetid på grund af sygdom – overenskomstansatte Notering af sygedage mv.

34 Opsigelse Sygdom OK-ansatte Tjenestemænd

35 Opsigelse Begrundet i forhold hos den ansatte
OK-ansatte ansvar og pligter Opsigelsen skal begrundes Tjenestemænd Tjenesteforseelser Diskretionær afsked

36 Opsigelse Begrundet i forhold hos arbejdsgiveren Arbejdsmangel
Begrundelse for arbejdsmangel Hvilke hensyn er lagt til grund for det skøn, der udøves, når der afskediges

37 Øvrige ansættelsesvilkår for månedslønnede § 22
Ansættelsesbreve Beskæftigelsesanciennitet Tidsbegrænset ansættelse Ferie Barsel Socialt kapitel

38 Ansættelsesbreve Parternes navne Arbejdsstedet Stillingsbetegnelse
Starttidspunkt (Evt sluttidspunkt) Evt ansættelseskvote Ferie, opsigelsesvarsler, løn, pension, udbetalingsterminer og arbejdstid Senest ved stillingens tiltræden

39 Beskæftigelsesanciennitet
Regnes fra den 1. i måneden Fuld anciennitet ved mindst 8 timer pr uge Ingen anciennitet ved mindre end 8 timer pr uge Erklæring fra kommunen ved fratræden

40 Tidsbegrænset ansættelse
Tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør er fastlagt ud fra objektive kriterier: En bestemt dato Fuldførelsen af en bestemt opgave Indtrædelsen af en bestemt begivenhed Forlængelser skal være objektivt begrundet

41 Ferie Aftale om ferie… Ferieoptjening Mgl ferieoptjening
Feriens placering Feriehindringer Fratræden Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn

42 Aftale om fravær af familiemæssige årsager
Barsel Omsorgsdage Børnepasningsorlov Ulykke og akut sygdom Børns hospitalsindlæggelse Pasning af alvorligt syge børn under 18 år Pasning af børn med nedsat funktionsevne Pasning af døende i hjemmet

43 Rammeaftale om det sociale kapitel
Formål: Forebyggende indsats Beskæftigelse af allerede ansatte med nedsat erhvervsevne Beskæftigelse af udefra kommende med nedsat arbejdsevne Beskæftigelse af ledige

44 Rammeaftale om det sociale kapitel
Aftalt beskæftigelse på særlige vilkår Lovbaserede ordninger (fleks- og skånejobs) Målgruppen for fleksjobs Målgruppen for fleksjob er personer, der af varige helbredsmæssige eller sociale årsager ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære arbejdsmarkedsvilkår. Arbejdsevnen skal være væsentligt nedsat. Tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at opnå et fleksjob er: arbejdsevnen skal være væsentligt og varigt begrænset beskæftigelse i andet erhverv på ordinære vilkår skal være udelukket beskæftigelse på særlige vilkår efter et eventuelt socialt kapitel i overenskomsten (ustøttet beskæftigelse) skal være udelukket revalideringsmulighederne til beskæftigelse uden løntilskud skal være udtømt

45 Rammeaftale om det sociale kapitel
Ansættelse med løntilskud Virksomhedspraktik Medarbejderindflydelse Årlig drøftelse i det øverste med-udvalg Hensigtsmæssigt med drøftelse af retningslinier på den enkelte institution

46 Timelønnede Betaling for det faktisk udførte antal timer
Mindst 2 timer pr dag Mellemtimer ? Pension Fyldt 21 år Mindst 1 års sammenlagt forudgående beskæftigelse i kommuner efter 1. april 2002


Download ppt "Overenskomst for lærere m. fl"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google