Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lægen som arbejdsgiver Arbejdsgiverrollen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lægen som arbejdsgiver Arbejdsgiverrollen"— Præsentationens transcript:

1 Lægen som arbejdsgiver Arbejdsgiverrollen

2 Program Indledning – hvad kan PLA tilbyde Arbejdsretlige regler
Ansættelse, løn og kontrakter Sygdom Barsel Ferie Opsigelse, bortvisning Virksomhedsoverdragelse Spørgsmål Lægen som arbejdsgiver

3 PLA Stiftet 1. januar 2003 Mere end 2900 medlemmer www.pla.dk
1.300 kr. pr. ”fuldtidslæge” Individuel rådgivning Konfliktløsning Advokatbistand Lægen som arbejdsgiver

4 Arbejdsretlige regler
Den kollektive arbejdsret - overenskomsterne mellem PLA og HK, DSR/dbio Den individuelle ansættelsesret - ansættelsesaftalen - lovgivningen: funktionærlov, ferielov, ansættelsesbevislov, sygedagpengelov, ligebehandlingsloven, virksomhedsoverdragelsesloven m.v. Lægen som arbejdsgiver

5 Ansættelseskontrakter
Lov om ansættelsesbeviser – hvem er omfattet? Lønmodtagere Ansat i mere end 1 måned Ugentlig arbejdstid 8 timer (i gennemsnit) Anbefaling: lav altid en ansættelseskontrakt Lægen som arbejdsgiver

6 Ansættelseskontrakter
Hvilke oplysninger skal fremgå af en ansættelseskontrakt? Parternes navne og adresser Arbejdsstedets beliggenhed Arbejdsbeskrivelse/stillingsbetegnelse Ansættelsens begyndelsestidspunkt Forventet varighed, hvis tidsbegrænset Ferierettigheder Opsigelsesvarsler Lønaftaler Arbejdstid Overenskomstforhold Andre væsentlige vilkår for ansættelsen Lægen som arbejdsgiver

7 Ansættelseskontrakter
Sanktioner ved manglende ansættelsesbevis: Retspraksis: 4 uger/ kr. Måske! 1.000 kr. hvis ubetydeligt Maksimalt 13 uger (20 uger hvis skærpende) Godtgørelsen er skattefri for modtager og ikke fradragsberettiget for arbejdsgiver. Lægen som arbejdsgiver

8 Sygdom Sygdom er ”lovligt forfald” (= fuld løn under sygdom)
Forudsætter at stillingen er tiltrådt! men dog pligt til… At anmelde sygdom At oplyse om relevant kronisk sygdom På anmodning at fremsende dokumentation Lægen som arbejdsgiver

9 Sygdom Dokumentation (arbejdsgiver betaler udgift)
Tro- & loveerklæring, i hænde 2. fraværsdag (sygedagpengelov § 36, stk. 2) Lægeerklæring 4. sygedag (ulovbestemt) Varighedsattest (funktionærloven § 5, stk. 4) Lægen som arbejdsgiver

10 Lægeerklæring Arbejdsgiver brug for dokumentation for, at den ansattes fravær er lovligt Sygemeldte kan ikke medvirke ved sygesamtale Meldt sig syg i opsigelsesperioden Meldt sig syg i sin ferie Ønske om at afskedige pga. sygdom Friattest Lægen som arbejdsgiver

11 Varighedsattest Formål: Give en prognose for det fortsatte fravær ved længerevarende sygdom Egen læge eller en af den ansatte valgt (anden) speciallæge Lægen som arbejdsgiver

12 Nyheder Sygdom Sygefraværssamtaler, pligt, senest 4 uger efter første sygedag Fastholdelsesplan, på lønmodtagerens anmodning, hvis ikke vende tilbage inden for 8 uger Mulighedserklæring, kortvarigt, gentaget og langvarigt sygefravær Lægen som arbejdsgiver

13 Mulighedserklæring Arbejdsgiver og ansat har behov for lægelig vejledning for at sikre, at den ansatte kan fortsætte på arbejdspladsen trods helbredsproblemer Honoreres for medgået tid Lægen som arbejdsgiver

14 Sygdom Spar penge - husk at få refusion af sygedagpenge
Dagpengesatsen udgør i 2010: max 101,62 kr. pr. time = kr. pr. uge Lægen som arbejdsgiver

15 Sygdom Forsikring for arbejdsgivere lønsum maks. 6,58 mio. kr.
forsikringspræmie: 0,63 % af lønsum (2010) Tilmeldingsblanket på Økonomistyrelsens hjemmeside virksomhed/andre støtteordninger/forsikringsordninger Lægen som arbejdsgiver

16 Sygdom Har virksomheden ikke tegnet forsikring, gælder følgende som udgangspunkt: Først dagpengerefusion efter 3 ugers sygefravær (de første 3 uger = arbejdsgiverperioden) Lægen som arbejdsgiver

17 Sygdom Frist for anmeldelse af fravær: 4 uger efter 1. fraværsdag
DP 201 blanket direkte til medarbejderens kommune (pr. mail el. fax!) Frist for anmodning om refusion: refusion af dagpenge i op til 3 måneder efter anmeldelse DP 201/202 - medarbejderen skal underskrive anmeldelse + refusion på samme blanket (indenfor 4 uger efter 1. fraværsdag) Begge til lønmodtagerens opholdskommune Lægen som arbejdsgiver

18 Digital løsning Anmeldelse og anmodning om refusion på virk.dk
Behøver ikke medarbejderens underskrift Digital signatur hentes på virk.dk Lægen som arbejdsgiver

19 Barselsorlov Barselsorlov i indtil 112 uger i alt for mor og far
Dagpengeret i i alt 52 uger PLA’s overenskomster giver ret til barselsorlov med fuld løn fra 8-4 uger før fødsel til uger efter (forudsætning: Fuld dagpengerefusion) Desuden op til 20/22 ugers fuldt pensionsbidrag under barselsorlov i den ulønnede del af dagpengeperioden Lægen som arbejdsgiver

20 Barsel - orlovsperioder
Lægen som arbejdsgiver

21 Barsel - varslingsfrister
Lægen som arbejdsgiver

22 Barselsorlov – anmeldelse og refusion
Anmeldelse skal ske på DP 401/402/virk.dk, senest 8 uger efter fødslen (opholdskommunen) Anmodning om dagpengerefusion skal ske senest 8 uger efter orlovens udløb (opholdskommunen) Barselsdagpengerefusion: 97,97 kr. pr. time Barselsfond - refusion: Max timesats159,75 kr. i alt pr. time (op til 26 uger) Max lønrefusion fra barsel.dk: 44,03 kr. Lægen som arbejdsgiver

23 Barselsorlov Opsigelse af gravide eller medarbejdere på orlov? Pas på!
Arbejdsgiveren skal bevise (tung bevisbyrde), at opsigelsen ikke skyldes graviditeten eller orloven Godtgørelse på 6-12 måneders løn (uden loft!) Kontakt altid PLA før opsigelse Lægen som arbejdsgiver

24 Ferie Der optjenes ret til 2,08 feriedag pr. ansættelsesmåned
Optjeningsåret løber fra 1. januar til 31. december Ferieåret løber fra 1. maj til 30. april Hovedferien (3 uger i sammenhæng) lægges i ferieperioden. Resten lægges efter praksis tarv. Hovedferie varsles med 3 måneder Restferie og feriefridage varsles med 1 måned Lægen som arbejdsgiver

25 Ferie Betaling under ferie
Enten: sædvanlig løn + ferietillæg 1 % (1,95 %) Eller: feriegodtgørelse, 12,5 % (12,95%) af lønnen i optjeningsåret Sygdom ved ferie Lægen som arbejdsgiver

26 Opsigelse Væsentlige ændringer i ansættelsesvilkår
Opsigelse skal ske skriftligt Prøvetid og 120-dages regel (opsigelse under sygdom) Opsigelsesvarslerne udgør: 1 md. inden udløbet af 5. md. 3 md. inden udløbet af 2 år og 9 md. 4 md. inden udløbet af 5 år og 8 md. 5 md. inden udløbet af 8 år og 7 md. 6 md. herefter Lægen som arbejdsgiver

27 Opsigelse En opsigelse kan være rimeligt begrundet i:
Praksis forhold (rationalisering, omlægning af drift mv.) Arbejdstagerens forhold (manglende dygtighed, samarbejdsvanskeligheder mv.) Opsigelser begrundet i arbejdstagerens forhold skal forudgås af en skriftlig advarsel Lægen som arbejdsgiver

28 Urimelig opsigelse Funktionærlovens § 2 b Efter 8 måneders ansættelse
Godtgørelse Lægen som arbejdsgiver

29 Opsigelse Skriftlig begrundelse Fritstilling
Funktionærlovens § 2a – fratrædelsesgodtgørelse 12, 15, 18 år (U: folkepension eller + 60 år og arbejdsgiverpension siden 50. år). Forskelsbehandlingsloven Deltidsloven (varsling om fuldtid/deltid) Lægen som arbejdsgiver

30 Forskelsbehandlingslov
Handicap Alder Politisk overbevisning Tro og religion Seksuel orientering Race Hudfarve Etnisk oprindelse Lægen som arbejdsgiver

31 Handicap Fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som afføder kompensationsbehov Afhjælpningspligt, dog ikke hvis uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiveren Lægen som arbejdsgiver

32 VL dom af 12. marts 2010 Hjerneskade (varig funktionsnedsættelse)
Fleksjob (4 timer pr. dag) Opsagt pga. utilfredsstillende arbejdsindsats Pligt til at træffe foranstaltninger, med henblik på at tilpasse arbejdspladsen (ændret opgavetildeling m.v.) VL: kr. Lægen som arbejdsgiver

33 Bortvisning Væsentlig misligholdelse fra funktionærens side, f.eks.
uberettiget udeblivelse/ulovlig bortgang, voldelig adfærd over for arbejdsgiveren, tyveri m.v. Hurtig reaktion fra arbejdsgivers side Funktionærlovens § 4 Lægen som arbejdsgiver

34 Virksomhedsoverdragelse
Ifølge virksomhedsoverdragelsesloven: Indtræder erhverver i enhver form for forpligtigelse overfor medarbejder , f.eks. Anciennitet (medarbejder bevarer sin anciennitet hos erhverver), påbegyndte opsigelsesvarsler, enhver form for lønforpligtigelse mv. Indtræder erhverver i overenskomster medmindre meddelelse til fagforbund Er overdragelse ikke i sig selv en saglig begrundelse for at opsige medarbejderen. Opsigelse kan dog være saglig, hvis den er rimeligt begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold. Lægen som arbejdsgiver

35 Spørgsmål Lægen som arbejdsgiver


Download ppt "Lægen som arbejdsgiver Arbejdsgiverrollen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google