Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolebestyrelsesvalg 2014 Regler og valgmøde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolebestyrelsesvalg 2014 Regler og valgmøde"— Præsentationens transcript:

1 Skolebestyrelsesvalg 2014 Regler og valgmøde
April 2014

2 Valgbestyrelsen Et byrådsmedlem (formand) Skolebestyrelsesformand
Skoleleder

3 Valgbestyrelserne Fjordskolen
Torben Hansen (F), Børne og Skoleudvalget. Formand for valgbestyrelsen. Henrik Madsen, fmd. skolebestyrelsen Gertrud Petersson, skoleder Nordvestskolen Eric Steffensen (O) Børne og Skoleudvalget. Formand for valgbestyrelsen. Helle C. Nielsen, fmd. skolebestyrelsen Jesper Neumann, skoleleder Maribo Skole Rasmus Vinther Jørgensen (V) Børne og Skoleudvalget. Formand for valgbestyrelsen. Birthe Knudsen, n.fmd. for skolebestyrelsen Henrik Andreasen, skoleleder Søndre Skole Linda Sommer (C) Børne og Skoleudvalget. Formand for valgbestyrelsen. Anja Aagaard Bech, fmd. skolebestyrelsen Annette Rasmussen, skoleleder

4 Valgmødet Formanden byder velkommen Skoleder gennemgår valgregler
Bestyrelsesformanden fortæller om arbejdsopgaverne Fjordskolen: Mandag, den 28. april, kl på Byskoleafdelingen, Nakskov (Anni) Søndre Skole: Mandag, den 28. april, kl Holebyafdelingen, Holeby (Birgitte og Dorthe) Maribo Skole: Onsdag, den 29. april, kl på Borgerskoleafdelingen, Maribo Birgitte og Anni) Nordvestskolen: Tirsdag, den 30. april, kl på Stormarkafdelingen, Nakskov (Anni og Dorthe)

5 Valgbestyrelsen Opgaver
Forestå gennemførelse af valg af skolebestyrelsesmedlemmer i henhold til Lolland Kommunes regler Orientere om de regler, som gælder for valget Efter orienteringen tilbydes de fremmødte forældre mulighed for at drøfte kandidatopstillingerne

6 Valgret og valgbarhed Skolens forældrekreds
Andre (efter anmodning til skolelederen senest dagen før valgmødet): Plejeforældre (privat familiepleje eller formidlet døgnophold) med plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest 1 år før valget. Forældremyndighedsindehaveren kan da ikke samtidig deltage i valget.

7 Valgret og valgbarhed Stedfar/-mor, der er gift med den som har forældremyndigheden (skal tilhøre samme husstand). Forudsætning: - forældre har ikke fælles forældremyndighed - forældremyndighedsindehaveren skal give sin tilslutning Fædre, der bor sammen med mor og barn, og hvor faderskabet er retligt fastslået. Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver. Forudsætning: - forældremyndighedsindehaveren skal give sin tilslutning - der må ikke være meddelt valgret til nogen anden (stedfar/-mor)

8 Opstillingspligt m.v. Pligt til at lade sig opstille og modtage valg:
Ophævet Udelukkede: Personer, der er ansat ved skolen Udtræden: Man vælges for 4 år. Man kan ansøge Skolesektoren om lov til at udtræde Ingen regler om at man skal udtræde, når barnet forlader skolen

9 Valglisten Udarbejdes af skolen, således at det på valgmødet kan kontrolleres at alle er stemme- og valgberettiget. Indeholder bl.a. oplysninger om vælgernes navne, barnets navn og klasse Valglister kan ses på skolernes/afdelingernes kontor fra onsdag, den 23. april 2014 på alle skoledage i skoletiden. Endvidere er listerne ses torsdag, den 24. april, kl på Fjordskolen: Byskole afdelingen, Nakskov Søndre Skole: Rødby afdelingen, Rødby Maribo Skole: Borgerskole afdelingen, Maribo Nordvestskolen: Stormark afdelingen, Nakskov Indsigelser eller anmodning om optagelse på listerne fremsættes over for skolelederen senest dagen før valgmødet.

10 Specialklasserække, afdelinger mv.
Hver afdeling har en forældrerepræsentant i skolebestyrelsen (hvis de ønsker det). Hvis skolen har specialklasserække med mindst 3 klasser pr. 1/ har forældrene en repræsentant i bestyrelsen (hvis de ønsker det). Fejø Skole har en repræsentant i Nordvestskolens bestyrelse (hvis de ønsker det) Forældrene har stemmeret, hvis deres barn er indskrevet pr 1/4 2014 Forældrene har stemmeret på den skole hvor barnet går pr. 1/ (f.eks. 10 kl.) Stk 2. Antallet af forældrerepræsentanter skal være 7. Hver skoleafdeling har mindst én forældre repræsentant. Fejø skole har én repræsentant i Nordvestskolens bestyrelse. Hvis skolen omfatter en specialklasserække, skal forældrerepræsentation for denne udgøre mindst én.

11 Kandidatopstilling Foretages i forlængelse af valgmødet Eller
Senest 10 dage efter valgmødet ved henvendelse til skolelederen. (Der er ikke længere krav om stillere)

12 Kandidatopstilling Senest 2 uger efter valgmødet kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge. Ved enighed anses de 7 øverst placerede kandidater for valgt i den rækkefølge, de står på kandidatlisten, dog således at alle afdelinger samt evt. specialklasserække og Fejø er repræsenteret. De øvrige kandidater på listen betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, de står på listen. Hvis kandidaterne ikke kan blive enige om en aftale, og betingelserne for fredsvalg dermed ikke er opfyldt, holdes der afstemning.

13 Valg Fredsvalg Hvis alle kandidaterne er enige i en opstillingsrækkefølge, er de 7 øverst placerede kandidater valgt i den rækkefølge, de står på listen, dog således at alle afdelinger samt evt. specialklasserække og Fejø er repræsenteret De øvrige kandidater på listen betragtes om stedfortrædere i den rækkefølge, de står på listen – det 7. mandat tilfalder altid specialklasserepræsentanten Elektronisk afstemning Hvis kandidaterne ikke kan blive enige om en opstillingsrækkefølge, holdes der afstemning. Se KMD ark

14 Opgørelse af valget Fredsvalg:
Kan opgøres og offentliggøres ved opstillingsfristens udløb 14/5 2014 Elektronisk afstemning: Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af afstemningsperioden 2. juni til fredag d. 16. juni 2014 kl Kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal I tilfælde af stemmelighed afgøres placeringen i rækkefølge ved lodtrækning De 7 øverste i stemmerækkefølgen er valgt til skolebestyrelsen, dog således at alle afdelinger samt evt. specialklasserække og Fejø er repræsenteret. Øvrige betragtes som stedfortrædere i rækkefølge efter deres stemmetal Valgbestyrelsen underretter alle kandidater om valgets udfald og annoncerer resultatet af skolebestyrelsesvalget

15 Andre bestemmelser Er der ved ledighed ingen stedfortræder, skal der afholdes suppleringsvalg. Ved suppleringsvalg kan de enkelte afdelingers repræsentation ikke nødvendigvis opretholdes. Hvis en afdeling eller specialklasserække ikke er repræsenteret i bestyrelsen, aftaler bestyrelsen, hvem der repræsenterer afdelingen/specialklasserækken. (Er aktuelt, hvis ingen stiller op, hvis der ikke er flere suppleanter eller der har været afholdt suppleringsvalg) Tvivlspørgsmål vedrørende valget afgøres af byrådet Eventuelt klage over valget eller afslag på optagelse på valglisten skal inden 10 dage efter valgets endelige opgørelse indgives skriftligt til byrådet

16 Afdelingsråd De enkelte skoleafdelinger er sikret en repræsentant i skolebestyrelsen Hvis ingen stiller op, repræsenteres afdelingen af en af de øvrige 7 forældrerepræsentanter. Afdelingsrådet kan med fordel opstille kandidater til skolebestyrelsesvalget, men forældre kan også opstille uden om Afdelingsrådet. Det er hensigtsmæssigt, at alle afdelinger opstiller mindst så mange kandidater, at der også er 1-2 suppleanter.

17 Hvordan opgøres valget - eksempel
Kandidat Opstillingsrækkefølge /stemmetal Afdeling Valgt i rækkefølge a 7 1 2. suppleant b 6 1. suppleant c d 8 3. suppleant e (spec. kl.) 10 4 f 9 4. suppleant g 2 h 3 5 i j k 11

18 Skolebestyrelsesvalg
Dit barn fortjener et godt skoleliv - brug din indflydelse


Download ppt "Skolebestyrelsesvalg 2014 Regler og valgmøde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google