Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolepolitiske visioner og mål

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolepolitiske visioner og mål"— Præsentationens transcript:

1 Skolepolitiske visioner og mål
Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig udvikling Skolens fysiske rammer og undervisningsmiljø skal være tilpasset målene for den pædagogiske virksomhed og udvikling Skolens undervisning skal være i overensstemmelse med den pædagogiske, demokratiske og kulturelle udvikling Skolens arbejde skal være præget af kvalitet og baseret på samarbejde og fællesskab Skolen skal danne basis for elevens videre uddannelse og et fortsat godt liv Skolens forældre samarbejder aktivt med skolen og forældrene har medansvar for at centrale og lokale mål nås Skolevæsenets kvalitet skal sikres gennem en løbende kompetenceudvikling af såvel skoleledelsen som det samlede pædagogiske personale

2 Skolepolitiske visioner og mål
Konkrete mål indenfor temaerne: Faglighed Evaluering Læringsmiljø Skolen for alle Ledelse og samarbejde I samarbejde med SFO’en Det er målet at….. Vi er godt på vej når…. På skolen gør vi følgende….

3 Faglighed Det er målet: At fagligheden i fagene prioriteres højt og udvikles løbende. At lærerne til stadighed udvikler fagenes indhold og mål. At undervisningen har fokus på de kundskaber og færdigheder, eleverne skal tilegne sig i faget. At lærernes faglige kompetencer udvikles løbende, så de er kompetente til at varetage undervisningen.

4 Faglighed Vi er godt på vej, når: Skolerne har udviklet principper og rammer for arbejdet med at styrke og udvikle fagligheden i fagene. Skolerne har etableret samarbejdsstrukturer, hvor faglærerne kan drøfte fagenes indhold, progression, kompetence- og læringsmål. Der er udarbejdet planer for lærernes faglige og didaktiske kompetenceudvikling med henblik på skolens samlede kvalifikationer og kompetencer. Skolens team har udarbejdet planer for undervisningen, så de aktuelle læringsmål er tydelige for teamet, eleverne og forældrene.

5 På skolen gør vi følgende:
Hver skole beskriver her væsentlige forhold vedr. de: overvejelser aktiviteter og processer - der fagligt og pædagogisk planlægges med for skolens arbejde med målene.

6 Valg til skolebestyrelsen i 2010
Det fremgår af bemærkningerne, at der vil blive indarbejdet en række ændringer i bekendtgørelsen vedrørende valg til skolebestyrelsen. Det drejer sig bl.a. om: At kandidatopstilling kan finde sted på klasseforældremøder At der bliver mulighed for at sikre, at en stedforælder til en elev kan tillægges valgret og valgbarhed, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndighed over barnet samtykker heri, samt eventuelt andre justeringer, hvis en nærmere gennemgang af regelsættet afdækker lignende behov Endelig tydeliggøres det i loven, at der ikke er adgang til at klage over afgørelser, der er truffet af skolebestyrelserne i henhold til bestemmelserne i folkeskolelovens § 44, stk. 2-6 og 9.

7 Valg til skolebestyrelsen i 2010
Kandidatopstilling på forældremøder Værdiregelsæt for skolen Forskudte valg er en almindelig mulighed

8 Valg til skolebestyrelsen i 2010
Følgende ændringer indgår At forældre til børn i specialklasser sikres repræsentation, hvis der på skolen er specialklasser på mindst 3 klassetrin og At forskudte valg vil blive gjort til en almindelig mulighed At henvisningen til de kommunale valgregler fjernes, hvilket giver mulighed for større fleksibilitet Hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen opretholdes som borgerligt ombud At valgperioden for skolebestyrelsen ændres fra 1. april til 1. august

9 Ændringer i folkeskoleloven Om præcisering af ansvarsforholdene
Henvisning til specialundervisning Flytning af elever Fravigelse af prøver Klasseindplacering - omgængere og opgængere Klageadgang


Download ppt "Skolepolitiske visioner og mål"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google