Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolebestyrelsesvalget 2010 Om skolebestyrelsesvalgets forberedelse og gennemførelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolebestyrelsesvalget 2010 Om skolebestyrelsesvalgets forberedelse og gennemførelse."— Præsentationens transcript:

1

2 Skolebestyrelsesvalget 2010 Om skolebestyrelsesvalgets forberedelse og gennemførelse

3 Indholdsoversigt •Vigtige datoer ved valget 2010 •Ordinære og forskudte valg •Valgbestyrelsen •Valgliste, valgmøde og kandidatopstilling •Fredsvalg •Valgprocessen •Opgørelse og mandatfordeling •Den nye bestyrelses tiltræden •Hvis alt ikke går af sig selv

4 Vigtige datoer ved valget 2010 Sidste frist ved valget 2010 er •10.02. for underretning af hjemmene om valg §10 •26.03. for skriftlig meddelelse til hjemmene om valgmødet •07.04. for afholdelse af valgmøde •16.04. for kandidatopstilling •21.04. for aftale om fredsvalg •21.04. for udsendelse af stemmemateriale §24 •12.05. for afslutning af ordinært valg •01.08. for tiltræden af ny skolebestyrelse

5 Ordinære og forskudte valg

6 Ordinære valg •Gennemføres efter at der har været holdt kommunale og regionale valg •Skal være afsluttet senest 31.maj i det følgende år •Eventuel afstemning afsluttes den anden torsdag i maj

7 Forskudte valg •Godkendt af kommunalbestyrelsen •Afholdes 2 år efter de ordinære valg •Skal være afsluttet senest 31. maj •Eventuel afstemning afsluttes den anden torsdag i maj

8 Antal på valg ved forskudte valg Antal for æ ldrerepr æ sentanter i skolebestyrelsenAntal pladser p å valg efter kommunalbestyrelsens beslutning 73 De ø vrige pladser bes æ ttes ved de ordin æ re valg 4

9 Valgperiodens længde •Den ordinære valgperiode er på 4 år også ved forskudte valg •Når der holdes forskudte valg første gang afkortes perioden til 2 år for de berørte pladser (3) •Skolebestyrelsen indstiller, hvem der fratræder

10 Valgbestyrelsen

11 Valgbestyrelsens sammensætning •Valgbestyrelsen består af •Skolens leder (formand) •Formanden for den afgående skolebestyrelse •Et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse

12 Valgbestyrelsens opgaver 1 •Udsender skriftlig meddelelse om skolebestyrelsesvalget til hjemmene senest 3 mdr. før afslutningen af valgperioden (12.02.) •Afgør henvendelser om optagelse på valglisten •Kan kræve dokumentation for, at optagelsesbetingelser er opfyldt •Kan fastsætte tidsfrister for optagelse på valglisten (17.3 – 26.3)

13 Valgbestyrelsens opgaver 2 •Indkalder til orienterende valgmøde senest 5 uger før fristen for afleveringen af stemmer ved en eventuel afstemning (26.03.) •Udsender senest en uge før valget mødemateriale, fx dagsorden og evt. kandidatpræsentation (26.03) •Mødematerialet offentliggøres samtidig elektronisk på skolens hjemmeside •Fastsætter tidsfrist for aflevering af præsentationsmaterialer og grænser for omfanget

14 Valgbestyrelsens opgaver 3 •Sikrer, at kandidater er underrettet om opstillingen, hvis den ikke er underskrevet af kandidaten selv •Hvis kandidaten ikke ønsker opstilling, skal dette tilkendegives over for valgbestyrelsen senest 10 dage efter underretningen

15 Valgbestyrelsens opgaver 4 •Godkender kandidatopstillinger •Rådgiver ved mangelfulde opstillinger •Orienterer om valg mindst 10 dage før fristen for aflevering af stemmer, hvis betingelserne for fredsvalg ikke er opfyldt (21.4.) •Sikrer, at det nødvendige stemmemateriale er til stede •Valgbestyrelsen åbner stemmesedlerne og tjekker, at vælgeren er valgberettiget •Trækker valgresultatet fra Genvej

16 Valgbestyrelsens opgaver 5 •Opgør valgets resultater •Underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valget •Meddeler afstemningsresultatet til kommunalbestyrelsen, der offentliggør resultatet

17 Kommunalbestyrelsens information •Hvornår forældre kan sikre sig, at de er opført på valglisten (17.3. – 26.3) •Hvornår interesserede kan rette henvendelse om optagelse på valglisten •Tidspunkt for afholdelse af valgmøde (7.4.) •Tid og sted for indlevering af kandidatopstilling og andet materiale (16.4) •Afstemningsperioden (3.5 – 12.5)

18 Valgret, valgbarhed og opstillingspligt

19 Hvilke forældre er omfattet? •Personer, der på valgtidspunktet har forældremyndigheden over børn indskrevet i skolen, forudsat at skoleplaceringen er endelig fastlagt

20 Andre end forældre •Plejeforældre, jf. § 7, stk. 1, pkt. 1 •Ægtefælle til forældremyndighedens indehaver, jf. § 7, stk. 1, pkt. 2 •Stedforældre til en elev, jf. § 7 stk. 1, pkt.3 •Faderen til et barn, når han bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. § 7, stk. 1, pkt. 4 •Den biologiske forælder uden forældremyndighed, jf. § 7, stk. 1, pkt. 5 •Denne gruppe skal fremsætte ønske om valgret og valgbarhed over for skolens leder

21 Hvem kan være forældrerepræsentant? •Er man valgbar, har man pligt til at lade sig opstille med følgende undtagelser: •Hvis man har været medlem af en skolebestyrelse i to hele sammenhængende perioder •Hvis man er fyldt 60 år •Man kan ikke opstilles, hvis man er ansat på skolen

22 Valgliste, valgmøde og kandidatopstilling

23 Valglistens form og indhold •Omfatter alle valgberettigede personer •Indeholder vælgerens navn og andre identifikationsoplysninger samt en afkrydsningsrubrik •Udarbejdes på skolelederens foranledning •Skal foreligge senest 3 uger før valgmødet (26.3.)

24 Valgmødets indhold •Valgbestyrelsen orienterer om reglerne for skolebestyrelsesvalget •Drøftelse af de foreliggende kandidatopstillinger og indlevering af flere •Kandidaternes præsentation af holdninger og synspunkter

25 Opstilling – hvordan og hvornår? •Sker ved henvendelse til skolens leder •Opstilling enkeltvis •Sidste frist er den 10. dag efter valgmødet (16.4.)

26 Fredsvalg

27 Betingelser for fredsvalg •Kandidaterne er enige om opstillingsrækkefølgen •Kandidaterne er godkendt af valgbestyrelsen •Ingen kandidat har ønsket fritagelse

28 Hvem er valgt? •Ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter, betragtes de 7 øverst på listen som valgt, mens resten bliver stedfortrædere i den angivne rækkefølge •Ved forskudte valg er princippet det samme, blot er antallet af pladser lavere

29 Valgprocessen

30 Afstemningstidfrister •Mindst 10 dage før afleveringsfristen får hjemmene adgang til stemmematerialet (3.5.) •Kommunalbestyrelsen fastsætter deadline for modtagelse af stemmesedler (12.5.)

31 Stemmemateriale •Stemmeseddel med de indgivne og godkendte kandidatnavne •Kuvert til stemmeseddel – skal være umærket •Stemmevejledning •Yderkuvert – påføres vælgerens navn

32 Afstemning •Ved bestyrelser på 7 skal der stemmes på 4 kandidater (ellers ugyldig stemmeafgivelse) •Yderkuverter sendes eller afleveres til skolen inden fristens udløb •For sent indleverede stemmesedler påføres modtagelsestidspunkt, men åbnes ikke og tælles ikke med. •Kan foregå elektronisk i Genvej

33 Elektronisk afstemning •Den elektroniske afstemningsform indebærer alene afvigelser af teknisk art; fremgangsmåden svarer til manuel afstemning •Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at valgprocessen overholder bestemmelserne i persondataloven

34 Opgørelse og mandatfordeling

35 Stemmeoptælling •Foretages af valgbestyrelsen •Sker umiddelbart efter fristens udløb (12.5. kl.20.00) •Overværes af eventuelle tilstedeværende vælgere

36 Mandatfordeling •Kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelsen af deres stemmetal •De 7 øverste i stemmetalsrækkefølge betragtes som valgt og resten som stedfortrædere

37 Den nye bestyrelses tiltræden

38 Det konstituerende møde •Skolens leder indkalder i uge 21 jvf. §32 •Mødeleder er den forældrerepræsentant, der længst har været medlem af skolebestyrelsen; hvis flere står lige, eller hvis alle er nye, er det den ældste •Når formanden er valgt, overtager han/ hun mødeledelsen

39 Skæringsdato •Den gamle skolebestyrelse fratræder 31.7. og den nye tiltræder 1.8. •Ved omvalg tiltræder den nye bestyrelse snarest muligt efter kommunalbestyrelsens nærmere beslutning

40 Når alt ikke går af sig selv

41 Tvivlsspørgsmål og klager •Tvivlsspørgsmål afgøres af kommunalbestyrelsen •Klager over skolebestyrelsesvalget må foreligge inden 10 dage efter valgets endelige opgørelse (23.5. kl.14.00) •Klager indgives til kommunalbestyrelsen i skriftlig form •Klagemyndigheden træffer afgørelse efter at have indhentet valgbestyrelsens erklæring

42 Eventuelt omvalg •Valgberettigede er alene de personer, der havde valgret ved det almindelige valg •Kommunalbestyrelsen fastsætter dagen for afslutning af evt. afstemning •Afholdes i øvrigt efter samme regler som almindeligt valg


Download ppt "Skolebestyrelsesvalget 2010 Om skolebestyrelsesvalgets forberedelse og gennemførelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google