Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Byggeledelse Henrik Kopp, VIA University College februar 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Byggeledelse Henrik Kopp, VIA University College februar 2014."— Præsentationens transcript:

1 Byggeledelse Henrik Kopp, VIA University College februar 2014

2 Byggeledelse, generelt
Byggeriets planlægning Byggelederens forarbejder Kick- off mødet Procesgennemgang Byggeriets styring Byggemøderne Tilsyn og vejledning Byggeriets aflevering

3 Byggeriets planlægning
Mobiliseringsfasen: Kick off Deltagere, rollefordeling organisationsplan Planlægge mødefrekvens og indhold Gennemgang kontrakter, referater, tilbud Forventninger indbyrdes, fælles ansvar, ejerskab Udarbejdelse af fælles tidsplan, leveranceplan, bemandingsplan Gennemgang af kontrolplaner og tilsynsplan Byggepladsens indretning

4 Deltagere, roller, organisationsplan
Der bør laves en organisationsplan, der angiver, hvem der har ansvar for hvad? Hvad er Bedre Bolig agentens rolle? Hvem er byggeleder? Fuldmagter? Hvem kan underskrive kvalitetssikring? Hvem fremskaffer tegningsmaterialet? Hvem er sikkerhedskoordinator? Hvem kan forhandle om ekstraarbejder? ”.

5 Kommunikation Der bør laves en plan, der angiver hvornår der afholdes møder og hvem der skal deltage. Bør være lavet til kick off mødet. Hvem er mødeleder? Hvem laver referater? Hyppigheden af byggemøder er afhængig af arbejdets sværhedsgrad men gerne ugentligt. Sikkerhedsmøder afholdes minimum hver anden uge. Er der udenlandske entreprenører/ arbejdere på pladsen? RUT register. ”.

6 Dokumentgennemgang Det er vigtigt at byggelederen før kick off mødet, har sat sig ind i fagentreprenørens kontrakter, har sat sig ind i tilbudsgrundlaget og i selve tilbuddet. Byggelederen har sat sig ind i de forudgående møders referater.

7 Indbyrdes forventninger
Det er vigtigt at byggelederen eller BB agenten på kick off mødet fremlægger og begrunder bygherrens forventninger til byggeriet, så det er dem der er i centrum. Det er vigtigt at der etableres et godt samarbejdsklima fra starten. Det er vigtigt at håndværkerne får mulighed for at komme på banen med deres erfaringer og forventninger. Takt og tone. Leverandører bør ligeledes deltage og have mulighed for bidrage positivt.

8 Planlægning og styring
I planlægningsfasen starter man med et formål, evt et hierarki af formål som via aktiviteter og ressourcetildeling til disse opfyldes. I styringsfasen regulerer man ressourcetildelingen på aktiviteterne, således at de ønskede mål kan nås. I planlægningsfasen bestemmes hvornår og hvor mange manddage, der skal bruges. Ved styringen sørges for, at forbruget af manddage er tilpas, således at de i planlægningen opnåede mål opfyldes.

9 Byggetiden Både bygherre er interesseret i kort byggetid og realistisk tidsplan For bygherren betyder det billigere finansiering og hurtigere indflytning For entreprenøren kortere investering i materiel, mindre spild- og ventetid, Bedre mulighed for indkøb og leverancer til tiden, mindre spild og brækage, Værkstedsarbejde planlægges mere rationelt. Vejrligs og årstidsbestemte spilddage.

10 Arbejdstilrettelæggelse
Inden man kan fastlægge efter hvile metoder og med hvilet materiel et arbejde udføres, er det nødvendigt at danne sig et billede af arbejdet som helhed og de faktorer der har indflydelse på arbejdet. Arbejdets omfang/ gentagelser Arbejdet opdeles i aktiviteter der tildeles mængder og udførelsestid. Lokale og vejrmæssige forhold vurderes. Mekaniseringsgrad vælges. ( Byggetid/ arbejdsmiljø)

11 Procesgennemgang Procesgennemgangen er for så vidt den vigtigste fælles aktivitet før opstart byggeri. Det er vigtigt at håndværkerne får ejerskab til byggeriets planlægning og indbyrdes kan tage hensyn til hinanden, men også stille krav til hinanden. Det er lidt lettere når man kender samspillet i processerne. Det skal klarlægges, hvor der er kritiske aktiviteter der kræver særlig opmærksomhed eller samordning. At metoder til udførelsen beskrives. ( Kran, stillads, maskiner…) Det er vigtigt der tages hensyn til leverandører, at der tages hensyn til hærdetider, udtørring, sikkerhedsforanstaltninger m.m.

12 Gennemgang kontrolplaner/ tilsyn
Ved kick off mødet godkendes entreprenørernes kvalitetsprocedurer for proceskontrol og modtagekontrol med afsæt i udbudskontrolplanerne. Det anbefales at anvende fotodokumentation. ( Aftales). Der aftales procedurer for kontrol ved fagskift. ( Modtage eller proces ???) Byggelederen fremlægger sin tilsynsplan og angiver hyppighed og indsatsområder. Det aftales om hvorvidt manglende dokumentation medfører manglende betaling. ( Kontraktmæssig ydelse)

13 Gennemgang kontrolplaner/ tilsyn/ Energistyrelsens anbefalinger
Et energifagligt tilsyn kunne blandt andet omfatte: Konkrete eventuelt u varslede inspektioner på byggepladsen, hvor der stikprøvevis tages kontakt til en håndværker på pladsen, med henblik på en gennemgang af det aktuelle arbejde der pågår. Interview af håndværkeren med henblik på, at afdække i hvilket omfang, der er sket en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, samt efter behov, at rådgive om arbejdstilrettelægningen. Gennemgang af det igangværende håndværksarbejde, med henblik på at konstatere korrekt håndværksmæssig udførelse og efter behov rådgive om arbejdets udførelse.

14 Planlægning af byggepladsen
Før byggestart er det vigtigt at alle har inspiceret byggepladsen og er bekendt med forholdene. Arbejdet foregår i privat regi og der må derfor sættes fokus på orden og ryddelighed i byggeperioden. Der må tages hensyn til såvel beboere som naboer. Men ellers er byggepladsen delt op som altid i fællesområderne og arbejdsområder og ansvaret er ligeledes delt ud til hhv. bygherre/ koordinator og entreprenør. Bar- BA har et omfattende materiale til såvel rådgiver som entreprenør.

15 Planlægning af byggepladsen
Byggepladstegningen skal vise hvor og hvilke risici der er på pladsen bl.a placering af: Adgangs, transport og flugtveje Kran, hejs og stilladser Afsat plads til container, materialeoplagring Afsat plads til velfærdsfaciliteter Tilslutning til el, vand og kloak Alarm brand og førstehjælpsudstyr

16 Planlægning af byggepladsen

17 Byggeriets styring De enkelte entreprenører skal selv sikre, at arbejdet udføres i henhold til den fælles udarbejdede tidsplan. Ligeledes skal de sikre, at arbejdet er udført i den forventede kvalitet og med den forventede dokumentation. På samme måde skal den enkelte entreprenør sikre, at arbejdet foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Byggelederen skal sikre og kontrollere at de enkelte entreprenører overholder såvel tidsmæssige som kvalitetsmæssige aftaler. Byggelederen har pligt til omgående at reagere ved konstaterede fravigelser. Byggelederen skal endvidere sikre sig, at bygherre leverancer kommer til pladsen til rette tid og kvalitet. Byggelederen fører dagbog om tilstedeværelse, vejrlig, leverancer, møder, aftaler etc….

18 Byggeriets styring Den egentlige styring og dialog om arbejdet foregår på byggemødet. Det er derfor vigtigt at deltagerne er velforberedte, har læst referat og forlods er kommet med indsigelser i forhold til referatet. Det er byggelederens ansvar at forestå og referere fra møderne, da referaterne er juridisk bindende. Alle aktører bør som udgangspunkt deltage. ( Entreprenører, rådgivere, leverandører) Ved diskussion af ekstra/ mindre arbejder eller økonomiske tvister, er det fornuftigt, at henlægge disse til efter byggemødet, så det kun omfatter de involverede. Justeringer af tidsplanen skal vedlægges referatet. Det anbefales at lave tilsyn umiddelbart før byggemødet.

19 Byggeriets styring Det er en fordel at ”skrive referatet på forhånd”, således at de forhold der er byggelederen bekendt, er bearbejdet. Det kan gøre mødet mere effektivt og referatet kommer hurtigere ud. Det er en fordel hvis man fra starten aftaler hvordan møderne skal gennemføres for at afstemme forventningerne og ”bløde lidt op” for at få et godt samarbejdsklima. Det er jo ofte betydelige beløb der er involveret. Referatet bør sendes til: Alle mødedeltagere Alle entreprenører med tilknytning til arbejdet Alle rådgivere tilknyttet arbejdet Bygherren

20 Byggemødet. Eksempel Byggesag: Tid og sted: Referent:
Deltagere: Navn, Firma Tlf/ mail Afbud: Navn, Firma Referat sendes til: Næste møde: Godkendelse af referat: Spilddage: Vejrligsdage/ vejrforhold Spilddage siden sidst, siden opstart Bemanding: Tidsplanen Arbejdets stade. Opgøres for hver entreprise.

21 Byggemødet Bygherreleverancer
Kommende arbejder. Behandles pr entreprise Projektændringer/ tegningsændringer ( Ansvar) Byggepladsforhold Sikkerhed Kvalitetssikring Evt. Byggelederen skal efter mødet og efter opgørelsen af a`conto begæringer og byggepladsomkostningerne revidere byggeregnskabet.

22 Byggemødet Byggeriets stade: Vibeke

23 Byggemødet Vibeke

24 Økonomi BB rådgiver

25 Sikkerhed på byggepladsen
Sikkerheden under udførelsen er for så vidt et fælles ansvar. Men ansvaret er forskelligt fordelt på aktørerne. Alle er pligtige i at samarbejde om sikkerheden og stille information til rådighed. Der skal udpeges en koordinator hvis pligter er:

26 Sikkerhed på byggepladsen

27 Sikkerhed på byggepladsen

28 Sikkerhedsmødet Ordinære sikkerhedsmøder afholdes hver fjortende dag.
Ekstraordinære møder skal afholdes hvis der har været arbejdsulykker, forgiftninger eller andre hændelser eller hvis der har været ”tæt på” ulykker. Referaterne skal udsendes snarest til Alle deltagende entreprenører Mødedeltagere Alle deltagende rådgivere Deltagende leverandører Bygherren

29 Sikkerhedsmødet Byggesag: Tid og sted:
Deltagere: Navn, Firma, Tlf.,mail Afbud: Navn, Firma Referent: Dagsorden: Godkendelse af referat. Byggeplads/ adgangsforhold Ulykker/ skader Igangværende arbejder Kommende arbejder Sikkerhedsspørgsmål Evt.

30 Sikkerhedsmødet Byggesag: Tid og sted:
Deltagere: Navn, Firma, Tlf.,mail Afbud: Navn, Firma Referent: Dagsorden: Godkendelse af referat. Byggeplads/ adgangsforhodl Ulykker/ skader Igangværende arbejder Kommende arbejder Sikkerhedsspørgsmål Evt.

31 Sikkerhed boligejer

32 Sikkerhed boligejer

33 Sikkerhed boligejer

34 Kontaktinformation: Henrik Kopp Tlf


Download ppt "Byggeledelse Henrik Kopp, VIA University College februar 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google