Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til en rejse gennem den nye Arbejdsmiljølov

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til en rejse gennem den nye Arbejdsmiljølov"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til en rejse gennem den nye Arbejdsmiljølov
15. oktober 2010 1 ▪

2 Hovedområder Nye ”Titler” Samarbejde Organisering
Arbejdsmiljødrøftelse Arbejdsmiljøuddannelse Løbende kompetenceudvikling 2 ▪

3 ● Arbejdsmiljøudvalg (AMU) ● Arbejdsmiljøgruppen (AMG)
Nye ”Titler” ● Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) ● Arbejdsmiljøudvalg (AMU) ● Arbejdsmiljøgruppen (AMG) ● Arbejdsmiljørepræsentant (AMR) ● Arbejdsleder (AL) – bevares ● Daglig arbejdsmiljøkoordinator 3 ▪

4 Region Midtjylland MED-struktur
Regions MED-udvalg Hoved MED- udvalg Hoved MED- Hoved Arbejdsmiljø- Center Arbejds- miljø MED- Udvalg Arbejds-miljø Lokal DO Hospitaler og områder Region Midtjylland Centre Institutioner og afdelinger AMG Oprettes kun de steder, der er centre. 4 ▪

5 SAMARBEJDE 5 ▪

6 Samarbejde Sikkerheds- og sundhedsarbejdet varetages gennem samarbejde
(tidligere personlig kontakt) mellem arbejdsgiver, arbejdsleder og de øvrige ansatte Skabe rammerne for de strategiske og de operationelle arbejdsmiljø- opgaver Strategiske: De overordnede, planlæggende, fremadrettede og koordinerende opgaver, herunder: - de strategiske fokusområder for Region Midtjylland - opgaver i henhold til arbejdsmiljøloven 6 ▪

7 Samarbejde Samarbejdet bygger på værdierne: dialog, dygtighed og dristighed Større fokus på kulturen, så samarbejdet: - styrkes - rum til at løse opgaverne - vilkårsaftaler Revision af arbejdsmiljøaftalen DIALOG Dialogen og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere skal sikre at arbejdsmiljø og effektivitet går hånd i hånd i opgaveløsningen 7 ▪

8 Organisering 8 ▪

9 Organisering Færre formelle rammer, den enkelte virksomhed kan i højere grad organisere arbejdsmiljøarbejdet, så det passer til behov og arbejds- miljøforhold Fortsat krav om arbejdsmiljøgruppe ved 10 ansatte og derover Niveau inddeling af virksomheder Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med de ansatte og arbejds- lederne det nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper ud fra et nærhedsprincip Antallet af medlemmer og arbejdsmiljøgrupper skal fastsættes, så arbejdsmiljøorganisationen til enhver tid kan løse sine opgaver på en tilfredsstillende måde i forhold til: 9 ▪

10 Organisering • Ledelsesstrukturen
• Øvrig struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed • Arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer • Arbejdets organisering • Særlige ansættelsesformer • Andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne i arbejds- miljøorganisationen 10 ▪

11 Organisering Hvad betyder det for Region Midtjylland MEDaftalen beskriver, hvordan MED-/Arbejdsmiljøorganisationen skal opbygges Der henvises til arbejdsmiljølovens regler I MED-aftalen står der, at en arbejdsmiljøgruppe som udgangspunkt kun bør dække 50 medarbejdere 2-strenget struktur: - reglerne om sammensætning af arbejdsmiljøudvalg følges - årlig arbejdsmiljødrøftelse, for at sikre samarbejdsformer (møder), mål for arbejdsmiljøarbejdet, opfølgning på tidligere mål 11 ▪

12 Opgaver 12 ▪

13 Arbejdsmiljø – Lokal-MEDudvalget/Arbejdsmiljøudvalget
Planlægge, lede og koordinere samarbejdet om sikkerheds- og sundhed Forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte Forebyggelse af risici Årlig arbejdsmiljødrøftelse (2-strenget) Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet Orientere og vejlede arbejdsmiljøgrupperne Sørge for, at årsager til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges 13 ▪

14 Arbejdsmiljø – Lokal-MEDudvalget/Arbejdsmiljøudvalget
Udarbejde en samlet oversigt en gang årligt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader Rådgive om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. Holde sig orienteret om bestemmelser Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring/instruk- tion, tilpasset arbejdsforholdene og den ansattes behov – føre kontrol med, at disse overholdes Udarbejde en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning Rådgive om virksomhedens kompetenceudviklingsplan 14 ▪

15 Arbejdsmiljøgruppens opgaver
• Daglige problemløsere • Løbende iagttage sikkerheden og sundheden for at forhindre, at der opstår problemer • Deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, herunder det strategiske (jf. bekendtgørelsen om arbejdets udførsel) • Kontrollere arbejdsforholdene • Kontrollere, at der gives effektiv oplæring/instruktion tilpasset de ansattes behov • Deltagelse i APV 15 ▪

16 Arbejdsmiljøgruppens opgaver
• Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader og tilløb hertil • Virke som kontaktled ml. de ansatte og arbejdsmiljøudvalget • Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke selv kan løse, eller som er generelle for virksomheden for arbejdsmiljøudvalget • Arbejdsmiljøgruppen kan standse arbejdet eller arbejdsprocessen i det omgang det er nødvendigt for, at afværge en fare ● Påvirke de ansatte 16 ▪

17 Gennem varetagelsen af disse opgaver skal AMO medvirke til ….
Det strategiske sigte Gennem varetagelsen af disse opgaver skal AMO medvirke til …. • at, arbejdsmiljø skal indgå i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift • at, arbejdsmiljø bør drøftes i de fora, hvor virksomheden i forvejen drøfter strategi, værdigrundlag, planlægning, kvalitet, økonomi mv. • at, den øverste ledelse i virksomheden bør integrere arbejdsmiljøet i alle virksomhedens processer • at, det bør i videst muligt omfang ske i samarbejde med de ansatte. 17 ▪ Citater fra Regeringens bemærkninger til AMO lovforslaget L 126

18 Citater fra Regeringens bemærkninger til AMO lovforslaget L 126
Det strategiske sigte Gennem varetagelsen af disse opgaver skal AMO medvirke til …. • ….arbejdsmiljø skal indgå i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift • ….arbejdsmiljø bør drøftes i de fora, hvor virksomheden i forvejen drøfter strategi, værdigrundlag, planlægning, kvalitet, økonomi mv. • Den øverste ledelse i virksomheden bør integrere arbejdsmiljøet i alle virksomhedens processer • ….det bør i videst muligt omfang ske i samarbejde med de Ansatte. Hvilke nye udfordringer ser I? Citater fra Regeringens bemærkninger til AMO lovforslaget L 126 18 ▪

19 Arbejdsmiljøuddannelse
19 ▪

20 Arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsmiljøuddannelsen ændres fra 37 timer (5 dage) til 22 timer (3 dage). Indholdet i uddannelsen er stort set det samme som tidligere (5 dage) – arbejdsmiljøcertificering udgår. Arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter skal gennemføre uddannelsen. Uddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter valg eller udpegning. Arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter har ret og pligt til, at gennemføre uddannelsen. 20 ▪

21 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
21 ▪

22 Supplerende arbejdsmiljøuddannelsen
Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter, som har gennemgået den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse: 2 supplerende arbejdsmiljødage i det første funktionsår. De 2 dage skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første 9 måneder efter den obligatoriske uddannelses afslutning. De 2 dage skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder. Arbejdsgiveren skal i hvert af de efterfølgende funktionsår tilbyde arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter, supplerende uddannelse svarende til 1½ dags varighed. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår. 22 ▪

23 Kompetenceudviklingsplan
23 ▪

24 Kompetenceudviklingsplan
Arbejdsgiveren skal sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere vedrørende den supplerende uddannelse: De 2 supplerende arbejdsmiljøuddannelsesdage. De 1½ dags supplerende uddannelse. 24 ▪

25 Hvad betyder det for alle os der skal have uddannelse?
En tur sydpå?? 25 ▪

26 Arbejdsmiljøuddannelse og supplerende uddannelse
Næppe – men det skal sikres, at kompetenceudviklings-planen gennemføres. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø er godkendt til, at udbyde den nye arbejdsmiljøuddannelse påbegyndende den 1. oktober 2010. Koncern HR, Udvikling og Arbejdsmiljø vil udbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse og temadage. 26 ▪

27 Hvordan vil I sikre den løbende kompetenceudvikling
i arbejdsmiljøgruppen? Hvordan vil I sikre den løbende kompetenceudvikling i arbejdsmiljøgruppen? 27 ▪

28 FØRSTE STOP PÅ REJSEN 28 ▪

29 Valg til MED-/Arbejdsmiljøorganisationen
November – december 2010 Lokalt overvejes, om der skal ske ændringer i antal arbejdsmiljøgrupper December 2010 – januar 2011 Valg til arbejdsmiljøgrupper Valg af medlemmer til Lokal-MEDudvalg Januar – februar 2011 Valg til CMU/HMU Valgene skal være afsluttet 1. marts 2011 14. Marts 2011 Valg til Regions-Medudvalget 29 ▪

30 Tak for Jeres opmærksomhed Fortsat Held og Lykke på rejsen
30 ▪


Download ppt "Velkommen til en rejse gennem den nye Arbejdsmiljølov"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google