Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær"— Præsentationens transcript:

1 Afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær
Barnets perspektiv Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse Betænkning nr. 1475/2006 Afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær

2 Udvalgets kommissorium – hvad behandles?
Forældremyndighed Fælles forældremyndighed, selv om en af forældrene ikke ønsker det Løsning af enkeltspørgsmål – eksempelvis bopæl, herunder ”delt bopæl” Samvær Barnets ret til samvær Tydeliggørelse af hvad der er bedst for barnet Samvær med mindre børn

3 Udvalgets kommissorium – hvad behandles?
Samvær, fortsat Anden kontakt Betydningen af ”delt bopæl” i forhold til samværsreglerne Samvær med andre end forældre – tiltrædelse af Europarådets konvention af 15. maj 2003 Barnets kontakt til den ”passive forælder” Samværschikane Tvangsfuldbyrdelse Skal der kunne ske tvangsfuldbyrdelse? Børnesagkyndiges medvirken

4 Udvalgets kommissorium – hvad behandles?
Styrkelse af barnets perspektiv Tilpasning af høringsreglerne i lov om forældremyndighed og samvær til den sociale lovgivning Gennemførelse af og videreformidling af oplysninger fra samtaler med børn Barnets rolle i sager om forældremyndighed og samvær

5 Udkast til lov om ændring af retsplejeloven
Børnesagkyndiges deltagelse i forligsbestræbelser (§ 450 a) Samtaler med barnet uden parternes tilstedeværelse (§ 450 c) Bistandsperson for barnet (§ 450 d) Reglerne om tvangsfuldbyrdelse foreslås udskilt til et nyt kapitel 48 a i retsplejeloven ( der skal stadig kunne ske tvangsfuldbyrdelse med anvendelse af ”umiddelbar magt”) Børnesagkyndiges deltagelse i umiddelbare fogedforretninger (§ 537, stk. 5)

6 Udkast til forældremyndighedslov
Styrkelse af barnets perspektiv Portalbestemmelse i § 4 om barnets bedste: ”Alle afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet”. Indarbejdelse af artikel 3 i FN’s børnekonvention. Ikke længere materielle enkeltbestemmelser med nuanceringer af kriteriet. Betyder bl.a. at chikanebestemmelser udgår – ikke tilsigtet nogen realitetsændring herved. Udvalget mener ikke, at en opregning af de centrale elementer, der indgår i barnets bedste vil bidrage til at øge kvaliteten.

7 Udkast til forældremyndighedslov
Styrkelse af barnets perspektiv, fortsat Inddragelse af barnet (§ 31): Barnet skal inddrages under en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Det kan ske ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på anden måde, der kan belyse barnets perspektiv. Forpligtelsen til at inddrage barnet direkte i sagen gælder ikke, hvis det må antages at være til skade for barnet, eller hvis det må anses for unødvendigt efter sagens omstændigheder.

8 Udkast til forældremyndighedslov
Styrkelse af barnets perspektiv, fortsat Inddragelse af barnet (§ 31): Ingen aldersgrænse for inddragelse - barnets mulighed for at komme til orde. Skal have en oplevelse af, at det ”har været med”. Egentlige samtaler med børn fra 7-årsalderen Ikke nødvendigt at inddrage barnet, hvis forældrene er enige, eller barnet lige har været inddraget eller rene petitesser. Barnet så belastet af situationen, at det lider skade.

9 Udkast til forældremyndighedslov
Styrkelse af barnets perspektiv, fortsat Barnets initiativret (§ 32): ”Et barn, der er fyldt 10 år, kan anmode statsforvaltningen om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndigheden, barnets bopæl eller samvær”. Barnet tillægges ikke egentlige partsbeføjelser. Det er ikke i barnets interesse at ” føre sag” mod dets forældre. Mulighed for at tale med en børnesagkyndig og få aflastning og støtte. Hensigten at bibringe forældrene forståelse for barnets perspektiv og evt. nedlægge påstande.

10 Udkast til forældremyndighedslov
Forældremyndighed og barnets bopæl Begrebet forældremyndighed Hverken terminologien ”forældremyndighed” eller ”forældreansvar” er ideel. Et flertal på 12 mener, at terminologien ”forældremyndighed” skal bibeholdes.

11 Udkast til forældremyndighedslov
Forældremyndighed og barnets bopæl Fælles forældremyndighed mod den ene forælders protest (§11 – se også §14 om overførsel af forældremyndighed): ”Er forældre, der har fælles forældremyndighed, og som ikke lever sammen, ikke enige om forældremyndigheden, afgør retten, om en af dem skal have forældremyndigheden alene, eller den fælles forældremyndighed skal fortsætte. Retten kan kun træffe afgørelse om, at den fælles forældremyndighed skal fortsætte, hvis der er bestemte holdepunkter for at antage, at forældrene kan samarbejde om barnets forhold (tænkt som en undtagelsesbestemmelse)”.

12 Udkast til forældremyndighedslov
Forældremyndighed og barnets bopæl, fortsat (dom til fælles forældremyndighed – flertallets (12) begrundelse) Undtagelsesbestemmelse. Bestemte holdpunkter for at antage, at forældrene kan samarbejde. Samarbejdspotentiale kan komme frem i lyset. Styrke mulighederne for at lave forligsmæssige løsninger i statsforvaltningen. Kræver ikke enighed om alt, men skal kunne håndtere meningsforskelle. Betydning, at der kan træffes afgørelse om bopælen.

13 Udkast til forældremyndighedslov
Forældremyndighed og barnets bopæl, fortsat (dom til fælles forældremyndighed – mindretallets (3) begrundelse for ikke at skabe hjemmel hertil) Konstruktionen fælles forældremyndighed forudsætter, at forældre kan samarbejde. Har netop mistet evnen til samarbejde. Underminerer den grundlæggende tankegang om forældres samarbejdsforudsætninger. I strid med bestående viden og erfaring om, hvad der er det bedste for et barn.

14 Udkast til forældremyndighedslov
Forældremyndighed og barnets bopæl, fortsat Bopælsafgørelser (§17) Bopælen er typisk det forældrene strides om. Afgørelse om bopæl vil kunne træde i stedet for en afgørelse om forældremyndighed. Ikke adgang til at træffe afgørelse om ”delt” bopæl.

15 Udkast til forældremyndighedslov
Forældremyndighedsindehaverne sammen Bopælsforælderen Samværsforælderen Værgemål Direkte daglig omsorg Afgørelser, som relaterer sig til samvær - direkte omsorg Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb Daginstitution Skolefritidsordning Skolevalg Fritidsaktiviteter Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne Flytning indenlands Navnevalg Religiøse forhold Ægteskab Pas

16 Udkast til forældremyndighedslov
Samvær Barnets ret til samvær (§ 18): ”Barnets forbindelse med begge forældre søges bevaret ved, at barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos. Begge forældre har ansvaret for, at barnet har samvær.” Lovens udgangspunkt er barnets ret til samvær. Udvalget foreslår lempelse af praksis vedrørende transport af barnet til og fra samvær. Udvalgets flertal (13) mener ikke, at der skal være hjemmel til deleordninger Samvær med mindre børn skal ske med større hyppighed og med deltagelse af børnesagkyndige i sagsbehandlingen

17 Udkast til forældremyndighedslov
Samvær, fortsat Samvær med andre end forældre (§ 19): 1)”Er en forælder død, eller er begge døde, kan der fastsættes samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er nært knyttet til. 2) Er der ikke eller kun i yderst begrænset omfang samvær med den forælder, barnet ikke har bopæl hos, kan der i ganske særlige tilfælde fastsættes samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er nært knyttet til.” Vigtigt at barnet kan bevare tætte relationer til andre end dets for ældre. Samværet er ikke det samme som samvær med en forælder. Bedsteforældre, hel-eller halvsøskende, stedforældre og stedsøskende Erklæring fra forælder, jf. § 33


Download ppt "Afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google