Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Matematik årsplan for 3.x

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Matematik årsplan for 3.x"— Præsentationens transcript:

1 Matematik årsplan for 3.x
Andreas Nielsen – Kalbyrisskolen 2009 Matematik årsplan for 3.x

2 Om undervisning

3 Centrale Kundskaber og Færdigheder
Matematiske kompetencer. Matematiske emner (tal og algebra, geometri, statistik og sandsynlighed). Matematik i anvendelse. Matematiske arbejdsmåder.

4 Matematiske kompetencer - 1
Tankegangskompetence stille spørgsmål, som er karakteristiske for matematik og have blik for hvilke typer af svar, som kan forventes Problembehandlingskompetence erkende, formulere, afgrænse og løse matematiske problemer og vurdere løsningerne Modelleringskompetence udføre matematisk modellering og afkode, tolke, analysere og vurdere matematiske modeller Ræsonnementskompetence udtænke og gennemføre egne ræsonnementer til begrundelse af matematiske påstande og følge og vurdere andres matematiske ræsonnementer

5 Matematiske kompetencer - 2
Repræsentationskompetence danne, forstå og anvende forskellige repræsentationer af matematiske objekter, begreber, situationer eller problemer Symbolbehandlingskompetence forstå og afkode symbolsprog og formler og oversætte mellem dagligsprog og matematisk symbolsprog Kommunikationskompetence udtrykke sig om matematiske spørgsmål og aktiviteter på forskellige måder, indgå i dialog og fortolke andres matematiske kommunikation Hjælpemiddelkompetence kende, vælge og anvende hjælpemidler i arbejdet med matematik, herunder it, og have indblik i deres muligheder og begrænsninger

6 Trinmål efter 3. klassetrin
Undervisningen i matematik skal lede frem mod, at eleverne efter 3. klassetrin har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at:

7 Trinmål - 1 Arbejde med tal og algebra
kende til de naturlige tals opbygning, herunder rækkefølger, tælleremser og titalssystemet bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater kende eksempler på praktiske problemstillinger, der løses ved addition og subtraktion arbejde med forberedende multiplikation og helt enkel division kende til eksempler på brug af decimaltal, bl.a. i forbindelse med penge og enkle brøker som en halv og en kvart.

8 Trinmål - 2 Arbejde med geometri
tale om dagligdags ting og billeder med brug af det geometriske sprog og udgangspunkt i former, beliggenhed og størrelser arbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri arbejde med enkel måling af afstand, flade, rum og vægt undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. ved anvendelse af computeren.

9 Trinmål - 3 Matematik i anvendelse
vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge kende til, hvordan tal kan forbindes med begivenheder i dagligdagen indsamle og ordne ting efter antal, form, størrelse og andre egenskaber behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer opnå erfaringer med "tilfældighed" gennem spil og eksperimenter.

10 Trinmål - 4 Kommunikation og problemløsning
kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer arbejde med informationer fra dagligdagen, som indeholder matematikfaglige udtryk beskrive enkle løsningsmetoder, bl.a. ved hjælp af tegning kende til problemløsning som et element i arbejdet med matematik anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber til løsning af matematiske problemer samarbejde med andre om at løse problemer, hvor matematik benyttes gennemføre eksperimenter og undersøgelser med sigte på at finde mønstre

11 Praktisk - 1 Brug af lommeregner og computer vil indgå som en del af undervisningen, både som hjælpemiddel og som læringsmiddel til udvikling af en større talforståelse. Computeren vil også give den enkelte mulighed for at få trænet sine færdigheder. Ved planlægning af tværsuger vil jeg inddrage matematikken for at tilgodese tværfagligheden.

12 Praktisk - 2 - et site for forældre med online-børn. Vejledning til forældre om børnenes arbejde med matematik.

13 Vejledende læseplan Uge 33 – 37 (bog 1); Uge 35+36 er tværsuger
Landbrug Kombinatorik, areal, omkreds Statistik, afrunding Addition og subtraktion Halvere og fordoble Multiplikation og division Uge 38 – 40; uge 41 tværsuge; uge 42 efterårsferie Fritid Chance, overslag Symmetri, flytninger og spejling

14 Vejledende læseplan Uge 43 – 46 Uge 47-51 Køb og salg:
Penge – køb og salg (decimaltal) Addition og subtraktion af flercifrede tal. Multiplikation og tabeller Rumlige og plane figurer, isometrisk tegning/ perspektiv, Division Uge 47-51 Produktion: Addition, subtraktion, multiplikation, division Størrelsesforhold Omkreds og areal, vinkler, kvadrat, rektangel og parallelle linjer, cirkler og mønstre. Drejning og funktioner (Regneark)

15 Vejledende læseplan Uge 1 – 6 (bog 2); uge 7 vinterferie Uge 8 – 11
På vej. Transport Addition, subtraktion og multiplikation Afstande og drejninger Tid, decimaltal Cirkler og diameter Rækkefølge Uge 8 – 11   Grønland: Længde, bredde, areal, Addition, subtraktion, multiplikation og division Indbyggertal, afrunding Rumlighed og rumlige figurer Spejling

16 Vejledende læseplan Uge 12 –19; uge 13 påskeferie
Vikingetid: Omkreds og areal Omregning, målestok og afrunding Romertal (Regneark) Uge 20 –25; uge tværsuge Vilde dyr. Sammenhæng mellem addition og subtraktion Afrunding overslag Geometri, perspektiv og spejling M, cm, kg og g Funktion og statistik Multiplikation Hovedregning Talforståelse store tal, aflæsning af skemaer Opsummering af året. (Regneark)


Download ppt "Matematik årsplan for 3.x"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google