Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykisk Arbejdsmiljø v. Gabriella Nagy.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykisk Arbejdsmiljø v. Gabriella Nagy."— Præsentationens transcript:

1 Psykisk Arbejdsmiljø v. Gabriella Nagy

2 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen bl.a.: - arbejdets organisering og indhold - forholdet mellem kolleger forholdet mellem ledelse og medarbejdere Det psykiske arbejdsmiljø har betydning for medarbejderens psykiske og fysiske helbred, selvopfattelse og sociale liv K: Oplæg med fællesmængde og delmængde. Bevægelsen fra traditionel tale om det kollektive psykiske arb.miljø. Fra arbejdsmiljøloven i 75 – fokus på det fysiske - i 90’erne fokus på det psykiske arbejdsmiljø – HR afdelinger kommer til – fokus på menneskelige ressourcer. Trivsel er ledernes positive arbejdsmiljø – det man vi opnå – psykisk arbejdsmiljø Det kommer meget an på i hvilken sammenhæng, ordene bruges – nogle gang vil I kunne sætte lighedstegn mellem trivsel og psykisk arbejdsmiljø – andre gange er trivsel et mere snævert ledelsesfokus. …nu har vi jo ikke ledelsen præsenteret her, men vi er ret nysgerrige på, hvad der gør, at I gider at gå på arbejde.

3 Samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøorganisationens opgaver i det psykiske arbejdsmiljø: Det skal virksomheden afgøre. Det er arbejdsgiverens ansvar. Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • Helsingør • Tlf: (+45) • Konventum.dk

4 Samarbejde om det psykiske arbejdsmiljø
Psykisk arbejdsmiljø indeholder en række faktorer, som i samspil (og i modspil) påvirker hinanden. Kortlægning er en opgave for AMO Analyse er også en opgave for AMO Nogen løsninger kan kræve professionel hjælp udefra (ledelsesmæssig beslutning) Det er vigtigt med dialog og samarbejde med ledelsen (arbejdsgiveren) og AMOén i at tilrettelægge udviklingsprocesser der fremmer et godt psykisk arbejdsmiljø. Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • Helsingør • Tlf: (+45) • Konventum.dk

5 Psykisk arbejdsmiljø Risici: Muligheder: Belastning af medarbejdere:
Højt sygefravær Mange konflikter Mobning Lav eller faldende produktivitet Klikedannelser Manglende arbejdsglæde Muligheder: For at udvikle medarbejderen positivt: Selvstændighed, motivation, kompetence, selvtillid, arbejdsglæde og befinder sig i det hele taget godt på arbejdspladsen Samarbejde Arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø kan vurderes ud fra medarbejdernes risici for belastninger i arbejdet og positive udviklingsmuligheder i arbejdet.

6 Det psykiske arbejdsmiljø kan opleves som:
Positivt: Tilfredsstillende og udfordrende arbejde, godt samarbejde, overskud, arbejdsglæde, udvikling Negativt: Frustrationer over kollegaer eller leder, tidspres, dårligt samarbejde, snakken i krogene osv.

7 Psykisk arbejdsmiljø Individet Reaktioner Respekt og retfærdighed
1. Krav i arbejdet Arbejdsmængde, tempo, Følelsesmæssige krav, Sociale krav, kompetencer 2. Samarbejde og ledelse Social støtte og samvær Ledelseskvalitet, feedback Relevante informationer Rolleklarhed, rollekonflikter 3. Arbejdets organisering og indhold Indflydelse, Udviklingsmuligheder, Variation, Mening 4. Værdier Respekt og retfærdighed Tillid og troværdighed Socialt ansvar og rummelighed Individet Historie (alder, køn etc.) Personlige ressourcer Privat situation Reaktioner Engagement Arbejdsevne Udbrændthed Stress Angst Søvnbesvær Depression Smerter Helbred Sygefravær Krænkende adfærd Mobning, Vold, Trusler, Sexchikane, chikane Produktivitet Effektivitet Kvalitet Psykisk arbejdsmiljø

8 Hvor oplever I problemer i det psykiske arbejdsmiljø?
Tal sammen om: Inden for hvilke(n) af de 4 områder oplever I problemer på jeres arbejdsplads? Hvilke reaktioner oplever I (positivt og negativt?) Kom med konkrete eksempler!

9 Positive arbejdsmiljøfaktorers konsekvenser
Reaktioner Glæde Følelse af lyst Øget selvtillid Føler sig stærk Godt humør Overskud Etc. Konsekvenser Engagement Arbejdslyst Gode kolleger Produktivitet Kvalitet Effektivitet Etc. Psykisk arbejdsmiljø Krav i arbejdet Samarbejde og ledelse Arbejdets organisering Værdier Reaktioner Vrede Hidsig Ked af det Føler mindre værd Indadvendt Mere stille Ligegyldighed Etc. Konsekvenser Mobning Stress Konflikter Sygefravær Dårligt kollegaskab Etc. Negative Arbejdsmiljøfaktorers konsekvenser

10 Undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø
Fælles for alle de mange gennemførte undersøgelser er, at de giver et øjebliksbillede. De giver aldrig hele sandheden. Når der bliver gennemført en undersøgelse bør formålet være at få drøftet og udviklet det psykiske arbejdsmiljø. Det Nationale forskningscenter for Arbejdsmiljø gennemfører på landsplan spørgeskemaundersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø i Danmark. Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • Helsingør • Tlf: (+45) • Konventum.dk

11 Trivsel Trivsel og sundhed er en fokuseret indsats der gøres på arbejdsmarkedet. På offentlige arbejdspladser har regeringen og organisationerne aftalt, at der mindst hvert tredje år skal foretages målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel. Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • Helsingør • Tlf: (+45) • Konventum.dk

12 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø
- balancen mellem de krav, der stilles til medarbejderen - de ressourcer, medarbejderen råder over. Krav Ressourcer K: Oplæg med fællesmængde og delmængde. Bevægelsen fra traditionel tale om det kollektive psykiske arb.miljø. Fra arbejdsmiljøloven i 75 – fokus på det fysiske - i 90’erne fokus på det psykiske arbejdsmiljø – HR afdelinger kommer til – fokus på menneskelige ressourcer. Trivsel er ledernes positive arbejdsmiljø – det man vi opnå – psykisk arbejdsmiljø Det kommer meget an på i hvilken sammenhæng, ordene bruges – nogle gang vil I kunne sætte lighedstegn mellem trivsel og psykisk arbejdsmiljø – andre gange er trivsel et mere snævert ledelsesfokus. …nu har vi jo ikke ledelsen præsenteret her, men vi er ret nysgerrige på, hvad der gør, at I gider at gå på arbejde.

13 Social kapital Den sociale kapital og de positive arbejdsmiljøfaktorer beskriver på hver deres måde bestræbelser på at skabe et godt arbejdsmiljø Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • Helsingør • Tlf: (+45) • Konventum.dk

14 VIRKSOMHEDENS SOCIALE KAPITAL
Samarbejds- evne Retfærdighed Tillid De sociale relationer Kerneopgaven Virksomhedens sociale kapital er en egenskab ved virksomheden som sætter organisationens medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab Det er en fordel at have kendskab til den anerkendende metode

15 i fællesskab at løse dens kerneopgave.
De tre diamanter (Social kapital) Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. F.eks. at medarbejderne udviser godt kollegaskab, hvor man gør mere end man strengt taget får sin løn for, og hvor man giver, uden at hensigten er at få det samme igen. K: Oplæg.

16 De 6 guldkorn - Er de centrale dimensioner, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Som skaber udvikling hvis de fungerer. - Er de faktorer, der har betydning for stress-belastninger på arbejdspladsen. - Er dem vi måler på, når vi måler vores psykiske arbejdsmiljø igennem APV og trivselsundersøgelser

17 De 6 guldkorn Krav - Passende krav – kvalitative/kvantitative
Indflydelse - På eget arbejde og betingelserne det foregår under Mening - At arbejdet opleves meningsfyldt Forudsigelighed - Væsentlige ændringer i arbejdet i rimelig tid Social støtte - At man kan regne med støtte fra kolleger og ledere Belønning(Anerkendelse og løn) - Belønningen skal stå i forhold til den indsats man yder Berører de enkelte job Berører grupper - de enkelte afdelinger K: 15 min Her er så argumenterne for, hvorfor trivsel er så vigtig på arb.pladsen. Her er nogle punkter, som forskere gennem mange år har fået frem på, hvad der er vigtigt for at kunne bringe trivslen på banen. Oplæg med forskningsresultater. Dialog med kursister om, hvad ordene betyder for dem. Undervejs skriver P de forskellige guldkorn op på plancher på væggen. Først skrives kursisternes ord på kornene, derefter K’s supplement. K: HUSK at sige, at ordene ikke kun har én betydning, men at guldkornene skal oversættes til den konkrete virkelighed på den enkeltes arbejdsplads.

18 Spørgeskema om social kapital
Det nationale forskningscenter har udarbejdet spørgeskemaer, der kan fås i tre versioner. 25, 21 og 15 spørgsmål. Versionen med de 21 spørgsmål fås i elektronisk udgave, klik her:

19 Definitioner på stress
Stresskurser: En tilstand i individet, anspændthed, aggressivitet, tristhed, ulyst, koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser eller social isolation Forhold i omgivelserne, konstante forandringer, høje krav, tab af ægtefælle eller job, tidspres eller trusler Arbejdstilsynet: Relationen mellem forhold i omgivelserne og individet, ubalance mellem krav og individets resourcer og danner grundlag for APV´en: forholdet mellem arbejdsmiljøet og den enkelte person Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • Helsingør • Tlf: (+45) • Konventum.dk

20 Stress i tal Stress er et grundvilkår. Det er en reaktion hos mennesker, der skal præstere noget særligt og ses som ”akut stress”. Hvis stresstilstanden ”kammer over” og bliver kronisk, bliver den farlig. Hvornår det sker er individuelt danskere er sygemeldt pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø hver dag danskere (sv.til 10-12%) oplever symptomer på svær stress hver dag Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • Helsingør • Tlf: (+45) • Konventum.dk

21 Risikofaktorer Stresstrappen Malene Friis Andersen & Marie Kingston: Bogen: Stop stress

22 Lederen har ansvaret for udviklingen af det psykiske arbejdsmiljø
Lederen har ansvaret for et godt psykisk arbejdsmiljø Forudsætningen for vellykkede forandringsprocesser og udviklingen af et godt arbejdsmiljø er lederens engagement, involvering og synlighed Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • Helsingør • Tlf: (+45) • Konventum.dk

23 ”Trappe”-niveauer til Stress og stresshåndtering
AMU AMO Stresspolitik Stress Mediator Ekspert viden Supplerende kurser AMO Trivsel og psykisk AM Psykisk 1. hjælp Lovpligtige AM Uddannelse AMR Basisviden om stress og Adfærd Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • Helsingør • Tlf: (+45) • Konventum.dk

24 Basisviden om Stress og adfærd
Sygdomme: hjertekarsygdomme mavetarmlidelser depression bevægeapparatlidelser Arbejdsrelaterede virkninger: fravær ophør, udstødning ulykker produktivitet, motivation Symptomer: stress udbrændthed somatiske symptomer Generelt: selvvurderet helbred livskvalitet Tamme/tekniske problemer Kilde: Tage Søndergård Kristensen

25 Basisviden om stresshåndtering
Som AMR kan du gøre flg. Søg viden om stress og hvordan I håndterer det i fællesskab ved IGLO-modellen I ndivid niveau G ruppe niveau O rganisations niveau L edelsesniveau Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • Helsingør • Tlf: (+45) • Konventum.dk

26 Arbejdstilsynets fremgangsmåder
Inden påbuddene bliver givet har AT gennem sit tilsyn fået kendskab til at der kan være psykiske arbejdsmiljøproblemer med flg. metoder: Dataindsamling Observationer Samtaler og (gruppe) interview Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • Helsingør • Tlf: (+45) • Konventum.dk

27 Arbejdstilsynets rammer for påbud om psykisk arbejdsmiljø
Påbud om at løse et problem Påbud om at undersøge om forhold er forsvarlige Påbud om rådgiverbistand Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • Helsingør • Tlf: (+45) • Konventum.dk

28 Virksomhedernes fremgangsmåder
Spørgeskema metoden Brug af tjeklister Indsamling af data om sygefravær og personaleomsætning Ander metoder der kan kræve ekstern hjælp: Interviewmetoden Observationsmetoden Temamøder eller dage (med eller uden ekstern aktør) Dialogspil, møder med forberedte skemaer til at fremme dialog Konventum • Gl. Hellebækvej 70 • Helsingør • Tlf: (+45) • Konventum.dk

29 Samarbejdsudvalg/MED Arbejdsmiljøudvalg Den årlige drøftelse APV
At arbejde med Psykisk arbejdsmiljø = Handling hvor der arbejdes bevidst og kvalificeret og at alle gode kræfter skal sættes ind Samarbejdsudvalg/MED Arbejdsmiljøudvalg Den årlige drøftelse APV Samarbejde med ledelsen Samarbejde mellem AMR/TR


Download ppt "Psykisk Arbejdsmiljø v. Gabriella Nagy."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google