Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommakursus For jurastuderende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommakursus For jurastuderende."— Præsentationens transcript:

1 Kommakursus For jurastuderende

2 disposition Præsentation Hvorfor komma? Indledende øvelse
Helsætninger/ledsætninger + øvelse De vigtigste kommaregler + øvelse De typiske fejl Man kan få meget ud af de første to timer. Hvis man bliver hængende, får man endnu mere ud af det.

3 Præsentation Morten Højgaard Hoffmann Cand.comm. fra RUC, læser jura på deltidsuddannelsen på AU. Arbejder som sprogkonsulent for særligt med sprogrevision af fagligt vanskelige tekster, bl.a. juridiske. Udvikler sprogquizzer ud fra tanken om, at man kommer længst med ‘learning by doing’ (sort bælte i grammatik ikke påkrævet).

4

5 Hvorfor lære kommasætning?
Hæv karakteren!

6 Hvorfor lære kommasætning?
3.6 Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige prøver indgår den studerendes stave- og formuleringsevne. (Studieordning for bacheloruddannelsen i jura 2014)

7 Hvorfor lære kommasætning?
Kommaer sender budskab om orden og struktur. Dårligt udtryk kan skygge for godt indhold. Når vi taler, bruger vi sætningsmelodien og fordeling af tryk, men det kan vi jo ikke i skrift. Kommaer afgrænser her teksten og gør den mere forståelig og læsevenlig. Det er blevet udtalt af Sprognævnets tidligere formand Erik Hansen, at der kun er 25 mennesker i Danmark, der kan finde ud af at sætte det grammatiske komma korrekt. 

8 Eksempler: Mindre charmerende hus til salg vs. mindre, charmerende hus til salg Fuck en lækker røv vs. fuck, en lækker røv Lad os spise farmor vs. lad os spise, farmor Hænges ej, benådes vs. hænges, ej benådes Han blev fremstillet for dommeren, en time efter han var anholdt. Han blev fremstillet for dommeren en time, efter han var anholdt. I Romerriget begyndte man at bruge kommaet, efter at kejser Nero, via kurér, sendte beskeden "Hænges, ej benådes", og således utilsigtet fik sin mor hængt for butikstyveri.  Ved det sidste eksempel hjælper komma på tydeliggørelse, og indenfor jura er præcision ofte afgørende.

9 ØVELSE: Svær kommaquiz
Taget af pr. nov Under 1 % får alle rigtige.

10 Kort kommahistorie: RO 1918 (første med retskrivningsregler): pausekomma og grammatisk komma RO 1996: nyt komma og traditionelt komma (svarende til grammatisk komma) 2003: nye kommaregler (RO 3. Udg., 4. Oplag, 2005 og senere): ét system med valgfrihed mellem startkomma eller ikke startkomma. I årene 1200 til 1500 bruger danskerne en skråstreg (/), når de vil udtrykke en kort pause i teksten. Før 1200-tallet blev der udelukkende brugt punktum. Med tiden synker skråstregen længere ned på linjen og ender til sidst under midten af linjen (---,---), lige sådan som et komma er placeret i dag. I 1986 Kommadebatten kulminerer med en storpolitisk kommakonflikt: Østkommaet står over for Vestkommaet. Det grammatiske komma bliver brugt øst for jerntæppet, mens de fleste i det frie Vest bekender sig til det engelsk-inspirerede pausekomma. Erik Hansen, formand for Dansk Sprognævn, er fortaler for pausekommaet og udtaler i Berlingske Tidende: ”Hvis pausekommaet er godt nok til hele Vesteuropa, herunder det meste af Norden, så kan det ikke være nogen ubodelig katastrofe, at det også kan bruges på dansk.” I starten af 2000’erne begyndte også tidlige tilhængere af det nye komma at falde fra. Kun 1 procent af den danske befolkning brugte i 2001 Sprognævnets nye komma, og samtidig viste der sig en politisk modstand mod kommaet. For at undgå en udslettelse af det nye komma foreslog Sprognævnet en tilbagevenden til det grammatiske komma – med en enkelt valgfrihed: kommaet før ledsætninger. Kulturministeren, som på det tidspunkt var Brian Mikkelsen (V), bød forslaget velkommen. Men det har aldrig slået an, jf. bl.a. Ud % Se, ligesom formanden for Dansk Sprognævn, Jørn Lund, ikke selv sætter ‘nyt komma.’

11 ER der mange kommaregler?
Nej, der er grundlæggende kun 5! Der sættes komma i opremsninger. Der sættes komma ved selvstændige sætningsdele (forklarende og præciserende tilføjelser). Der sættes komma mellem helsætninger. Der (kan) sættes komma foran ledsætninger. Der sættes komma efter ledsætninger. Nogle kender måske også navnet en ledsætning som en bisætning.

12 Påstand Hvis man lærer at identificere en ledsætning, kan man sætte 98 % Af alle kommaer korrekt. Resten kan man lytte sig til.

13 Hvad er en sætning? En sætning består af et udsagnsled og et grundled. Jeg taler til jer. I lytter efter. x 0 x 0 Mere teknisk taler man om, at en sætning skal indeholde et finit verbum (udsagnsord), dvs. en tids-og personbøjet form af et udsagnsord, og som regel også et subjekt (grundled). Der er en undtagelse vedr. bydeform, se senere.

14 Udsagnsled Udsagnsleddet udtrykker handlingen eller en tilstand i sætningen. Det står i nutid, datid eller bydemåde. Du kan finde udsagnsleddet ved at sætte jeg foran: Politiet efterlyser en gerningsmand (nutid) 0 Politiet anholdt den mistænkte (datid) 0 Bydemåde har indbygget grundled og udsagnsled. Se senere.

15 Grundled Politibilen kørte til adressen (hvad kørte?) X
Grundleddet er den eller det, der udfører handlingen i sætningen. Du finder grundleddet ved at spørge om hvem eller hvad + udsagnsled. Politibilen kørte til adressen (hvad kørte?) X De anholdt den mistænkte (hvem anholdt?) X En hel sætning, fx en ledsætning, kan også være et grundled. At han elsker hende, er rigtigt nok. Men det er ikke så vigtigt her.

16 Bydemåde Bydemåde har et underforstået grundled og udgør derfor en hel sætning: Ring til journalisten! (Du/I skal ringe til journalisten) (X)0 Aflys efterlysningen. (Du/I skal aflyse efterlysningen) (X)0 Nogle gange nævnes grundleddet dog, fx ‘aflys du nu den efterlysning’. Det har betydning i forhold til komma, jf. kogebog. Jf. senere.

17 Helsætninger og ledsætninger
En helsætning er en fuldstændig sætning, der kan stå alene mellem to punktummer: Et cirkulære er en intern tjenestebefaling. En helsætning kan indeholde en eller flere ledsætninger: Et cirkulære er en intern tjenestebefaling, som angiver, hvordan en administrativ myndighed skal forholde sig til en konkret lov. Der er forskellige former for ledsætninger. Fx også sideordnede (hvis vi får tid, og hvis vejret bliver godt), men det er ikke vigtig viden i forhold til traditionelt komma.

18 Helsætninger og ledsætninger
Den del af helsætningen, der står udenfor ledsætningerne, kaldes helsætningsstammen: En forordning er en EU-retsakt, der er direkte anvendelig i medlemsstaterne. Retssagen blev udsat, fordi tiltalte ikke mødte op. Selvom han var beruset, kørte han bilen. Helsætningsstammen kan også stå til sidst, som det ses.

19 Ledsætninger Ledsætninger er underordnet helsætningen. Du kan kende dem på, at de ofte indledes med ledsætningsindledere. I eksemplerne forinden fx som, hvordan, der, fordi. At er også en klassisk ledsætningsindleder, hvis ordet ikke står foran navnemåde: Du skal huske at møde op i retten. Det var tydeligt, at han ikke havde sovet. Første konstruktion ses indimellem, men sender et meget uheldigt signal. Bemærk, at ‘møde’ ikke er bøjet, og der ikke kan indsættes et jeg foran.

20 Klassiske ledsætningsindledere
Tid: da, efter at, før, førend, idet, imens, indtil, inden, lige siden, mens, når, når som helst, siden, som, så længe som, så ofte som, så snart som, til Årsag: da, eftersom, fordi, idet (på grund af at), siden Betingelse: dersom, forudsat at, hvis, medmindre, når, såfremt Indrømmelse: Endskønt, hvad enten, end, hvorimod, om, om end, selvom, skønt, til trods for at, trods det at, uagtet, uden at Diverse hvor-ord: hvordan, hvorfor, hvorfra, hvorhen, hvori, hvor­ledes, hvormed, hvor­ når, hvorom, hvorover, hvortil, hvorunder, hvorved, hvorvidt Med tiden lærer man at identificere disse klassiske indledere. Ofte blot ved at se efter hv-ord. Sæt komma, når som og der kan erstatte hinanden. Navnlig i jura er der mange ‘årsags- og betingelseskonjunktioner.’ Mange ‘idet’ og ‘såfremt’, især ordet såfremt misbruges, for ‘hvis’ er lige så godt 

21 Lær at skelne mellem helsætninger og ledsætninger
Ikke-prøven : Hvis man kan placere ordet ikke mellem grundled og udsagnsled (mellem kryds og bolle), så er sætningen 99,9 % sikkert en ledsætning. Fx sætningen før: Det var ikke tydeligt (helsætning), at han ikke havde sovet (ledsætning). Eller prøv med ikke her: Hvis han anker dommen, bliver advokatregningen større. Prøven er næsten 100 % sikker, dog ikke i en betingende sætning med udeladt ‘hvis’, ‘såfremt’, som fx “Har du ikke nogen penge, må du gå igen”. Her skal ‘hvis’ indsættes. Der er også ekko-prøven med indsatte småord som da, det, så, den, der vil give et ekko af en indledende ledsætning.

22 Hvilke ord hører med til ledsætningen?
Hvis man er i tvivl om, hvor mange ord der hører med til ledsætningen, kan man prøve at bytte om på ledsætningen og helsætningsstammens rækkefølge. De tabte kampen, fordi de havde været i byen dagen før. Fordi de havde været i byen dagen før, tabte de kampen. Det kan være en fordel, når man skal vide, hvor kommaet skal placeres.

23 Øvelse: Find ledsætningerne

24 Regel 1: Komma ved ledsætninger
Før og efter ledsætning: Et lovforslag skal behandles tre gange i Folketinget, før det kan vedtages. Tjenestemænd, som vælges til medlemmer af folketinget, behøver ikke regeringens tilladelse til at modtage valget. Det er valgfrit at sætte komma før ledsætninger. Sidste eksempel er fra Grundlovens § 30, stk. 2. Generelt er love skrevet af sikre sprogbrugere.

25 Regel 2: Komma mellem helsætninger
Julen fejres til minde om Jesus’ fødsel, og højtiden består af mange traditioner. Jeg har ikke klæbehjerne, men jeg er disciplineret.

26 Imperativiske helsætninger
Der skal også sættes komma ved bydemåde (imperativ): Tag en tudekiks, og betal din fartbøde. Rids sværen med en skarp kniv, og gnid den med groft salt. Undlad dog gerne komma, når imperativerne er meget tæt forbundne: Rend(,) og hop. Spis(,) og vær glad. Ja, komma ved bydemåde. Men ved korte udtryk som rend og hop, kom og se min kjole, bør man ikke. Det samme i fx kogebøger med mange bydemåder.

27 Regel 3: I opremsninger Sæt komma i opremsninger, dvs. hvor du kunne have sat bindeordene og, eller eller men, fx: Byret, landsret og Højesteret Mandag, onsdag eller fredag. Politidirektør, cand.jur. Thorkild Fogde

28 Regel 4: omkring selvstændige sætningsdele
Selvstændighed kan markeres med komma. Ofte kan man dog i stedet bruge tankestreger eller parenteser. Forklaringer og præciseringer: Man kan, muligvis, finde en anden forklaring. Retsplejeloven, egentlig lov om rettens pleje. De kom, som sædvanlig, en time for sent. Man markerer et ophold, en lille pause. Kan i nogle af disse eksempler dog fravælges.

29 Selvstændige sætningsdele
Appositioner (parentetiske navnetillæg): Danmarks ældste universitet, Københavns Universitet, er fra 1479. Den største danske å, Gudenåen, løber gennem Silkeborg. (Men: Den store danske å Gudenåen løber gennem Silkeborg.) = Der skal være komma, hvis der er fuldstændig identitet mellem appositionen og det, den lægger sig til. Fx: Danmarks justitsminister, Søren Pape, er 44 år gammel. Fx USA’s præsident, Barack Obama. Men: Præsident Barack Obama.

30 Selvstændige sætningsdele
Sæt komma ved led, der står udenfor sætningen: Peter, ham kan vi vel stole på? Øv, nu gik den ikke længere. Tag dig nu sammen, menneske. Ved tiltale: Skal du med, Anders (jf. skal du med Anders) Man kan høre det, ikke sandt? Et lille ophold.

31 Komma for Tydeliggørelse
Man kan i øvrigt altid sætte et komma for at gøre teksten mere tydelig (meningskomma). De besluttede(,) straks at hæve prisen. Vi har både en hund (,) og en papegøje, som kan tale. Tag og køb ti tulipaner(,) og en dusk persille til sovsen. Man kan dog oftest skrive mere hensigtsmæssigt og tydeligt.

32 Startkommaets placering?
Det kan ofte være svært at placere startkommaet rigtigt. Ofte skal det stå foran de typiske ledsætningsindledere som at, der, som, om og hv- ord: Det forventes, at du læser pensum. Det er censor, der bestemmer karakteren Jeg ved, hvor kantinen ligger. Hun ved ikke, om han kan nå det.

33 Startkommaets placering
Vær særligt opmærksom på at sætte komma rigtigt ved som om og fordi samt ved sammenligninger med som og end: Efter slagsmålet fortsatte brylluppet, som om intet var hændt. Han købte den, fordi (at) prisen var rigtig. Han er næsten lige så høj, som jeg er. Sagen fik et andet udfald, end den gjorde i byretten. Første eksempel er fra Håndbog i Nudansk,

34 Startkommaets placering:
Sæt komma foran biord og forholdsord, der hører tæt sammen med den følgende ledsætning: Han græder, næsten hver gang man kritiserer ham. (Men: Han græder næsten, hver gang man kritiserer ham.) Tyven brød ind, uden at nogen hørte ham. Vi vil gerne se dig, i anledning af at vores datter skal døbes.

35 Startkommaets placering
Henrik beder, til han får sin vilje (dvs. indtil han får sin vilje, han plager) Henrik beder til, at han får sin vilje (dvs. ønsker eller håber inderligt) i den sidste sætning lægger til sig ikke til ledsætningen, men til beder. Bemærk, at man ofte kan se, hvor et ord hører til, ved at bytte om på hovedsætning og ledsætning: Uden at nogen hørte ham, brød tyven ind.  I anledning af at vores datter skal døbes, vil vi gerne se dig. Kilde: sproget.dk

36 Startkommaets placering:
Komma kan valgfrit sættes før eller efter tidsudtryk som her: Kan du huske, sidst vi var til forelæsning? Kan du huske sidst, vi var til forelæsning? Vidnet huskede at have set hende, engang hun var i Bilka. Vidnet huskede at have set hende engang, hun var i Bilka. Jeg så ham, en morgen jeg stod og ventede på bussen. Jeg så ham en morgen, jeg stod og ventede på bussen. Kan særligt være vigtigt i forbindelse med præcision, og husk, at komma kan bruges for tydeliggørelse: Han blev fremstillet for dommeren, en time efter han var anholdt.

37 Startkommaets placering:
Hvis tidsbindeord som da, mens, når, hvor mv. indgår, skal komma dog stå foran dette ord: Vidnet huskede at have set hende engang, hvor hun var i Bilka. Jeg så ham en morgen, da jeg stod og ventede på bussen.

38 Øvelse: Sæt kommaer i vejledning

39 Klassiske kommafejl Undgå ‘automatkomma’ ved lange led, når der ikke er grundled/udsagnsled: Efter at have været i retten og afgivet sin forklaring (!) stillede han op til interview. Jf. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (!) er det et krav, at … I henhold til foreningens vedtægter og ordensreglement (!) påhviler det … Jf. ‘Efter at han have været i retten, …’

40 Klassiske kommafejl I sætninger som disse sættes ofte et komma for meget, markeret med udråbstegn. Nogle kalder dette ‘idiotkomma’: Der er regler for, hvor mange penge (!) der må udføres af landet. Tilvalgsordningen betyder, at Danmark selv kan vælge, hvilke retsakter på området for retlige og indre anliggender (!) som vi ønsker at deltage i. Lettere nedsættende betegnelse, men jf. bl.a. Håndbog i Nudansk.

41 Klassiske kommafejl ‘Automatkomma foran ‘og’: Loven er en fælleslov for en lang række finansielle virksomheder (!) og regulerer blandt andet følgende forhold … Automatkomma foran ‘at’ Det er dog ledelsens pligt og opgave (!) at sørge for, at selskabet til enhver tid har en økonomi, der svarer til selskabets aktiviteter … Nogle sætter her to kommaer eller ét, blot for tidligt.

42 Klassiske kommafejl Man sætter ikke komma efter starthilsener og sluthilsener: Det hedder altså fx ikke: Kære Ole, Med venlig hilsen, Men: Kære Ole Med venlig hilsen Engelsk inspiration skaber måske disse fejl. Det gælder måske også kommaerne før de lange led.

43 Klassiske kommafejl Henvis korrekt til love, bekendtgørelser mv.  Dette fremgår af § 76, stk. 4, i gældende regnskabsbekendtgørelse.  Af § 11, stk. 2 fremgår det videre …  Ved vilkår som nævnt i stk. 2, nr. 3, kan der træffes bestemmelse om …  Dette følger af straffelovens § 164, stk. 1. Eller:  Dette følger af straffeloven, § 164, stk. 1. Kommaer bruges her parentetisk, og man kan næsten høre det. I øvrigt skrives love i reglen med småt.

44 Kommaer for ekstra øvede
Der sættes komma mellem ufuldstændige helsætninger (dvs. helsætning, hvor udsagnsordet er udeladt): Hun læste jura, og han økonomi. Postbuddet op ad trapperne, og hunden bagefter.

45 Kommaer for ekstra øvede
Man kan vælge ikke at sætte komma mellem sideordnede ledsætninger, hvis der er fælles indledningsord: Da vækkeuret ringede (,) og klokken slog syv, vågnede jeg. Hvis det regner (,) eller der ikke tilmelder sig nok, aflyser vi turen.

46 Kommaer for ekstra øvede
Blær dig med at sætte kommaerne rigtigt før disse led: I betragtning af at, med henblik på at, med henvisning til at, på grund af at, på samme måde som, på trods af at, under hensyntagen til at, under forudsætning af at, forudsat at, samtidig med at, i takt med at, i forhold til at/om, i erkendelse af at … og lignende udvidede bindeord.

47 Gode kilder til korrekt sprog
Lær af love, bekendtgørelser, vejledninger mv. De er skrevet af sikre sprogbrugere, og der er læst korrektur mange gange.

48 Gode kilder til korrekt sprog
Artikler og quizzer om sprog: Bøger: Henrik Galberg Jacobsen et al.: Håndbog i nudansk (2013) Susanne Staun: Fuck, en lækker røv! (2013)


Download ppt "Kommakursus For jurastuderende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google