Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nedrivning af bevaringsværdige og fredede bygninger Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nedrivning af bevaringsværdige og fredede bygninger Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer."— Præsentationens transcript:

1 Nedrivning af bevaringsværdige og fredede bygninger Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

2 Generelt for nedrivning Anmeldelsessag (gennem BoM, husk evt. fuldmagt) Konfliktsøgning: Screening for PCB Jordforurening Lokalplanforhold (forbud mod nedrivning? Andet?) Kommuneplanen (udpegning af bevaringsværdige bygninger) Tinglysningen (primært ift. fredede bygninger) Bygning i landzone (orientering til ansøger - lz-tilladelse ved genopførelse) Stuehus til aktivt landbrug (pligt til genopførelse) – Kommunen skal orientere NaturErhverv (tidl. landbrugskommissionen) Nedlæggelse af bolig? (Boligreguleringsloven, skal være ubeboet)

3 Udgået: – Regel om offentlige bygninger ældre end 50 år eller med høj bevaringsværdi – Kulturstyrelsen skulle have lejlighed til at rejse en fredningssag før bygningerne måtte nedrives. – Reglen er udgået ved ændringslove af 18. december 2012.

4 Fredede bygninger - Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer En bygning er fredet når: – Den er fra før 1536, jf. § 4, stk. 1, folkekirker underlagt folkekirkeloven undtaget, jf. § 5, stk. 1 – fredningen er tinglyst på ejendommen, jf. § 7, stk. 3, eller – fredningen er offentliggjort i Statstidende (for bygninger på umatrikulerede arealer), jf. § 7, stk. 3 Bemærk dog: – Kulturstyrelsen foretager høring før en fredning vedtages og tinglyses. – Når sagen er i høring må ingen bygningsarbejder foretages (udover almindelig vedligeholdelse)

5 Fredede bygninger - Retsvirkninger § 9, stk. 1: En fredet bygning skal holdes i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag § 10, stk. 1: Alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen, hvis arbejderne går ud over almindelig vedligeholdelse – Dette gælder også opsætning af lysinstallationer, antenner, parabolantenner og lignende samt skiltning på facader herunder tagflader § 11, stk. 1: Nedrivning kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen – ejer kan kræve, at Staten overtager bygningen mod erstatning, hvis nedrivningstilladelse nægtes, jf. § 12, stk. 1

6 Bevaringsværdige bygninger - Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer En bygning er bevaringsværdig når: – Den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan, jf. § 17, stk. 1, – den er omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt (også § 17, stk. 1), eller – kulturstyrelsen har truffet en beslutning om, at bygningen er bevaringsværdig, jf. § 19, stk. 1.

7 Bevaringsværdige bygninger - Retsvirkninger § 18, stk. 1: En bevaringsværdig bygning må ikke nedrives før sagen har været i offentlig høring og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen – § 18, stk. 2: Sagen sendes i høring inden for de normale frister fastsat i byggeloven. – Høringsfristen sættes til mindst 4 og højst 6 uger. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt. – § 18, stk.5: Offentlig høring behøves ikke, hvis bygningen er bevaringsværdig jf. en lokalplan. – Hvis Kulturstyrelsen udpeger en bygning som bevaringsværdig skal de foretage høring og bygningen må ikke nedrives i mellemtiden (jf. § 19, stk. 1-3) § 18. stk. 3: Samtidigt med den offentlige høring skal ejeren, brugerne, museumsrådet, kulturmiljørådet, bevaringsforeninger m.m. høres (beskrevet i § 6). – Bevaringsforeningerne skal normalt høres jf. planlovens § 19, stk. 1, uanset om der foretages offentlig høring. § 18, stk. 4: Hvis der ikke nedlægges forbud mod nedrivning skal kommunens afgørelse bekendtgøres offentligt (på kommunens hjemmeside). – dog ikke, hvis bygningen er bevaringsværdig jf. en lokalplan (jf. § 18, stk. 5)

8 Bevaringsværdige bygninger Bemærk: De fleste lokalplaner har også andre bestemmelser for de bevaringsværdige bygninger end blot et forbud mod nedrivning. Et eventuelt forbud mod nedrivning kræver normalt en lokalplan, så § 14 forbud efter planloven kan være påkrævet.

9 SAVE-registrering? Kommuneatlas/kulturarvsatlas? Angiver en bevaringsværdi på det konkrete tidspunkt for registreringen Er ikke i sig selv en afgørelse om, at bygningen er bevaringsværdig Kan bruges ved udarbejdelse af en lokalplan eller til at udpege bygningen som bevaringsværdig i kommuneplanen

10 Betingelser/At-punkter - Husk bl.a.: Håndtering af byggeaffald, herunder asbest. Hvornår må arbejdet udføres (tid på dagen)? Kloak og VVS skal afbrydes af autoriseret mester. Evt. sikring af vejanlæg? Fotodokumentation? Områdeklassificeret jf. jordforureningsloven? Olietanke (sløjfning/fjernelse)? Skal tomten afleveres i ryddelig stand, jf. byggelovens § 14, stk. 1?


Download ppt "Nedrivning af bevaringsværdige og fredede bygninger Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google