Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

føreruddannelse af Gruppeførere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "føreruddannelse af Gruppeførere"— Præsentationens transcript:

1 føreruddannelse af Gruppeførere
Til instruktøren: I denne præsentation er der udarbejdet en taleseddel for hver slide. Du skal sætte dig grundigt ind i indholdet før undervisningens start. Præsentation er en førstegangslektion i emnet føreruddannelse af delingsførere i overvågning og bevogtning i fredstid. Lektion er opdelt i 3 x 45 min. Du skal som instruktør tilpasse lektionen til elevernes forudsætninger. Eksempelvis, hvis eleverne har kendskab til bevogtning, kan du anvende spørgsmål til at skabe elevaktivitet fremfor at gennemgå indholdet af talesedlerne for hver slide. I noten til hver slide er der en taleseddel, som du bør læse forud for afholdelse af lektionen. Talesedlerne er en hjælp til dig, for at sikre, at du kommer hele vejen rundt i emnet. Brug gerne andre yderligere eksempler under undervisningen gerne ved hjælp af yderligere stregtegninger på en tavle. Medinddrag eleverne ved at stille dem spørgsmål. Eleverne skal efter lektionen praktisk gennemføre føringsvirksomhed i overvågning og bevogtning i fredstid. Denne lektion er derfor grundlaget for den praktiske del. Du kan læse mere omkring emnet ved følgende referencer, som kan bestilles ved HVS centrallager ”UMAK” eller på HJV.DK. Ref. HVS Håndbog i bevogtning, MAJ 2011 HVS Førerens huskebog APR 2012 Bøgerne kan bestilles ved hjemmeværnsskolen. Lektionen bør afholdes sammen med lektion i bevogtning af militære objekter i fredstid. Taleseddel: Denne lektion handler om delingsførerens føringsvirksomhed i overvågning og bevogtning af militære objekter og områder i fred.

2 Agenda 05 min. : Velkomst, introduktion og målbeskrivelse
10 min. : Føringsvirksomhed generelt 10 min. : DF varsel og befalingsudgivelse 75 min. : GF Overvejelser (OPTISIMU) 10 min. : GF rekognoscering 15 min. : GF befaling 05 min. : GF kontrol 05 min. : Afslutning og spørgsmål Til Instruktøren: Du skal tilpasse tiderne i forhold til den overordnede tidsplan, hvor denne lektion er en del af flere uddannelseselementer. Taleseddel: Godmorgen/goddag mit navn er (nævn din rang og navn). Jeg kommer fra (nævn din enhed) hvor jeg er (nævn din funktion). Jeg er jeres instruktør i denne lektion. På sliden kan i se det grove tidsplan. Som i kan se, ligger fokus i lektionen på gruppeførerens overvejelser og aktiviteter forud for gennemførelse af bevogtning. Hvis i har spørgsmål undervejs er i velkommen til, at bryde ind. I kan også vente til sidst, hvor der er afsat kort tid til spørgsmål.

3 Målbeskrivelse Krav: Ved lektionens afslutning, skal førerne:
Have kendskab til relevante begreber og principper for gennemførelse af føringsvirksomhed i bevogtning under fred Vilkår: Lektionen afholdes i klasseværelset, evt. suppleret med rekognoscering i felten Taleseddel: Krav: I skal lære om de vigtige begreber og principper omkring delingsførerens føringsvirksomhed. I skal have en forståelse for, hvordan man som delingsfører gennemfører føringsvirksomheden og dermed sikrer at bevogtningsenheden kan løse sin opgave ud fra truslen og de rådige ressourcer. Vilkår: Denne lektion afholdes her i klasseværelset/felten. Dette er den teoretiske del af undervisningen. Senere skal i ud og øve føringsvirksomheden forud for at jeres delinger bliver indsat i en bevogtningsopgave.

4 Målbeskrivelse Kriterier:
Resultatet er tilfredsstillende hvis førerne: Med egne ord kan forklare opbygningen af OPTISIMU Forklare principper og begreber der hører til føringsvirksomheden Efter lektionens afslutning, kan gruppeførerne udarbejde varsel baseret på delingsførerens samt gennemføre føringsvirksomheden for gruppens indsættelse i bevogtning af et objekt Taleseddel: Kriterier: Efter denne lektion kan i med egne ord kunne forklare opbygning af huskeordet OPTISIMU. Og forklare relevante begreber og principper når i skal gennemføre bevogtning med jeres enhed i fredstid. I har samtidigt opnået forståelse for, hvordan man udarbejder delingsførerens varsel samt føringsvirksomhed.

5 Føringsvirksomhed DF varsel - Opgave - BEF (tid, sted, kort) GF varsel
Indhold af varsel: Opgave, tid og sted Hvad kan GRP sættes i gang med nu? DF befaling GF overvejelser - Opgaven - Tidsplan - Situation - Muligheder GF rekognoscering Taleseddel: Føringsvirksomhed består at et kredsløb som er bygget op omkring nogle aktiviteter: Foresattes befaling Varsel Beslutning Rekognoscering/koordinering Overvejelser Kontrol/indøvelse Befaling Varsel indeholder: FJ situation, hvis der er ændringer Opgaven som enheden skal løse Ændringer i: - Beredskab og tilhørende enkeltforanstaltninger - Kommando-, kontrol- og/eller støtteforhold Forventet: - Logistiske & signalmæssige forhold - Tid, sted og deltagere i befalingsudgivelse og evt. rekognoscering - Tid og sted hvor enheden skal være klar til iværksættelse af den varslede opgave På baggrund af varslet gør føreren følgende: Orienterer om muligt sin enhed om opgaven, herunder: Sætter sig ind i opgaven og terrænet Gennemfører yderligere overvejelser, hvis varslet er tilstrækkeligt detaljeret - Beordrer andre foranstaltninger iværksat, f.eks. forskydning eller klar til kamp - Beordrer nødvendige enkeltforanstaltninger iværksat i tilfælde af beredskabsændringer. Gør klar til modtagelse af foresattes (KC/DF) befaling Gennemfører om muligt rekognoscering FØ skal have afklaret: FØ klargør sin notesbog og aftegner evt. kalker. FØ lytter under hele foresattes BEF, og skriver f.eks. et ?-tegn hvis et punkt smuttede. Når BEF er slut, gennemgår FØ sine notater og stiller spørgsmål ved behov. Hvornår er OPG løst Hvor længe OPG varer eller, enheden skal kunne operere (hvis muligt) Hvilke naboer har enheden i de enkelte faser Hvor skal/må enheden befinde sig i de enkelte faser • ”Støtten” (ildstøtte, naboenheder,m.m.). • Naboer i de enkelte faser (hvem kontakter hvem, hvornår og hvor i terrænet) FØ skal koordinere med: Overvejelser gennemføres ud fra huskeordet: Overvejelser (OPTISIMU) Situationen Tid til rådighed Opgaven • Hvad skal enheden (bevogte, angribe, afsøge) Opgaven omfatter: Muligheder • Hvor befinder enheden sig, når OPG er løst • Hvornår er ”målet nået” FØ skal overveje to trin ned; dvs. Rekognoscering FØ skal: • GF overvejer for makkerparrene, og hvor de skal kunne virke. • DF overvejer for grupperne, og hvor deres tunge våben (LSV) skal kunne virke (afhænger af truslen) • Hvis situationen og tiden tillader det gå frem i FJ del af terrænet, for derfra at se ENH mulige indsættelse med ”FJ øjne”, samt vurdere, hvordan FJ vil anvende terrænet • Rekognoscere med øjnene i ”våben-/bevægehøjde”, hvorved det tydeligt vil fremgå, hvorvidt der er frit skud eller ej, og hvorledes baggrunden ser ud • Ansvarsområder ud fra terrængenstande FØ tager kontakt til naboer ”fremad og til højre” mhp. at fastlægge: Koordinering • Støtte af/fra naboenheder • Hvor/hvornår enheden må bevæge sig ind i andres område Hvor/hvornår naboer må bevæge sig/skyde i egen enheds område • Endelig befaling (kampens førelse fra KSTL) • Foreløbig befaling (indretning af KSTL) FØ beslutning gives som en: • Kalkebefaling (march) • Fuldstændig befaling (indretning og kampens førelse) • Supplerende befalinger (f.eks. GF supplerende BEF) DF bør give sin BEF til hele DEL, hvorefter GF giver sin supplerende BEF. Hvis DF kun kan give sin BEF til sin O-GRP, giver GF en fuldstændig befaling. FØ udarbejder befaling som er FØ beslutning og valg af løsning. FØ lader enheden rykke ud og påbegynde løsning af de befalede opgaver. FØ skal kontrollere at personellet har forstået enhedens og deres egen opgave, herunder hvornår enheden skal være klar og andre vigtige tidspunkter. FØ bør give personellet tid til at sikre sig at de har forstået opgaven, og om muligt give forslag til, hvordan planen evt. kan justeres så opgaven løses bedst muligt. i teknisk og taktisk indøvelse FØ indøver opgaveløsning med sin enhed, inddelt Indøvelse og kontrol • Afprøvning og klargøring af udrustning og tildelt materiel, herunder våben hvis det er tilladt • Uddannelse på ukendt materiel og udrustning Teknisk indøvelse omfatter: Taktisk indøvelse omfatter: Fordeling og pakning af tildelt materiel, og fastlæggelse af hvem der overtager materiellet hvis bæreren får forfald • Indøvelse af standarder og kampeksercitser, f.eks. indbrud i KSTL eller rensning af rum i bygning, afsøgning af KØTJ og personer, regler for magtanvendelse, reaktioner ved C-angreb • Reaktioner ved holdt, føling og beskydning, samt egne tab • Repetition af enhedens formationer, og skift af formationer • DF kontrollerer sine grupper • GF kontrollerer sine makkerpar/hold Kontrol • NK/DEL kontrollerer evt. tildelte specialister, som opholder sig hos ham - Kort-rekognoscering/ Rekognoscering i terræn - Evt. foreløbig befaling GF beslutning - Begrundelse og valg af løsning GF befaling - Iværksættelse GF Kontrol/indøvelse - Teknisk og taktisk indøvelse - Vejled, bistå og kontroller

6 DF varsel Kan indeholde: Opgave Oplysninger om FJ
Eventuelle ændringer i beredskab Væsentlige tidspunkter Ændring af gruppens organisation (til-/afgang) Kortmateriale Reaktion: Giver gruppen en instruktion i hvad der skal gøres, mens GF er væk (ledet af GV1) Medbringe relevante kort samt evt. GF egne huskelister Forberede notatpapir Taleseddel: NK/GRP skal oplæres til at føre gruppen når GF ikke er til stede. GF skal så vidt muligt give GRP så mange forberedelsesopgaver som muligt. Det er med henblik at vinde tid til forberedelse og indøvelse, så GRP kan nå at være klar til det befalede tidspunkt.

7 DF befalingsudgivelse
Før: GF aftegner kalker mv. inden BEF udgivelse og søger at danne sig et GROFT overblik. Under: Undlad at notere alt ordret ned, men: Lyt til det der er sagt Vurdér om du kan bruge det; vedrører det din gruppe? Notér i stikordsform, med forkortelser eller små tegninger Marker i noter hvis du ikke fik en detalje med Gennemgå afslutningsvis GRP opgave i hovedet – få altid afklaret evt. uklarheder Efter: Disponering af tiden: Regn baglæns, lav tidslinje Tommelfingerregel: 1/3 af tiden til GF 2/3 af tiden til GRP Taleseddel: Se silde.

8 Delkonklusion En delkonklusion er kendetegnet ved at den kan:
Omsættes til ordre Omsættes til en handling/aktivitet der skal udføres (eks. etablere OV-post) Tegnes på et kort (f.eks. patruljerute, placering af nærforsvarshuller, OV-post m.m.) Taleseddel: Se slide. Delkonklusioner anvendes til at formulere vigtige krav til opgaven eller delopgaver som skal løses. Man starter med at finde et relevant punkt i DF befaling til GF. Derefter gennemfører man overvejelser, som er en diskussion, der uddyber ”problemstillingen”. Denne diskussion medfører en eller flere delkonklusioner, som er med til at påvirke opgaveløsningen. Undervejs vil der dukke delkonklusioner op, som peger på modsatrettede krav til løsninger. Disse modsatrettede krav anvendes til at opstille væsentlige forskellige M’er og H’er. Derfor er det vigtigt, at delkonklusioner også udledes for modstanderen/truslen. Hvis man har fået en god forståelse for at formulere delkonklusioner, så kan man nemmere gennemføre sine overvejelser. Det er en god ide, at øve sig i at formulere delkonklusioner ved at skrive dem ned og få feedback på dem. Får når man står i felten og skal gennemføre sine overvejelser, så former ens tanker sig hurtigt mod det vigtige punkt, som man så bedre kan huske og notere ned som korte notater. På den måde kan overvejelserne gennemføres på kort tid under feltforhold. Gode overvejelser fører naturligt frem til en god befaling som er kort, klar og konkret.

9 Delkonklusion Hvad er en delkonklusion (DK)? Eksempel fra KC BEF: ”DEL skal standse eventuelle demonstranters indtrængen på objektet”: DF sammenfatter: a. Delingens opgave DEL skal hindre evt. demonstranter i at trænge ind på objektet. Overvejelser: Demonstranter kan trænge ind gennem porten og over hegnet  DK: Taler for at porten på objektet skal kunne låses af DK: Taler for fysisk hindring mellem demonstranter og vagtpersonel DK: Taler for at iværksætte en PTR indenfor objektet langs hegnet for at erkende evt. demonstranter der kravler ind over hegnet Taleseddel: Her vil jeg gennemgå et eksempel på hvordan man kommer frem til en delkonklusion. Bemærk at i resten af præsentationen, vil i se forkortelsen DK, det står for delkonklusion.

10 Eksempel på notatpapir:
1. SITUATION 2. OPGAVE 3. UDFØRELSE SKITSE 5. SIGNALTJENESTE ORDREPKT TIL GRP 4. LOGISTIK Taleseddel: GF klargør sin notesbog og aftegner evt. kalker. GF lytter under hele foresattes BEF, og skriver f.eks. et ?-tegn hvis et punkt smuttede. Når BEF er slut, gennemgår GF sine notater og stiller spørgsmål ved behov.

11 Notater under DF befaling
DF 5 PKT BEF GF noter 1. SITUATION a. FJ b. Egne forhold c. Til- og afgang 2. OPGAVE DEL skal: 3 UDFØRELSE a. Samlet plan b. 1 DEL c. 2 DEL ….. f. Fælles bestemmelser 4 LOGISTIK 5 SIGNAL TJENESTE 1. SITUATION a. FJ b. Egne forhold c. Til- og afgang 2. OPGAVE DEL skal: 3 UDFØRELSE a. Samlet plan b.1 GRP c. 2 GRP ….. f. Fælles bestemmelser 4 LOGISTIK 5 SIGNAL TJENESTE Taleseddel: De fuldt optrukne pile viser de ting, som GF skal bearbejde og omformulere. De stiplede pile kan i mange tilfælde føres direkte over og elementer kan udelukkes. Det er vigtigt at pointere, at punkter skal overvejes jævnfør OPTISIMU før de skrives ind i GF befaling, naturligvis tilpasset niveauet med den nødvendige detaljeringsgrad. BEMÆRK: Særligt pkt. 1 (a og b) skal omskrives! Ellers er det ikke tilpas skarpt formuleret, målrettet og kort. En typisk fejl er at punktet bliver for langt og dermed ufokuseret – man taber simpelthen sine underførerne. Truslen og egen situation skal give GRP præcis det billede de har brug for – hverken mere eller mindre. GF skal netop sørge for, at dennes manøvreplan tager højde for fjendens handlinger. For eksempel i forbindelse med kampstilling skal GF forberede ildoverfald, der modsvarer de handlingsmuligheder, som DF har opstillet for fjenden. Det skal afspejles i GF BEF i pkt: 1. situationen. a. Fjenden og 3. udførelse a. samlet plan. Pilene indikerer at indhold fra DF BEF skal medtages. Der kan, og vil ofte, være mere, der skal stå i punkterne i GF BEF. MEN: Generelt er det ikke kun afskrift – det skal tilrettes!

12 GF OVERVEJELSER ”OPTISIMU”
OPgaven - Hvilke opgaver har DF befalet til GRP? - Hvilke enkeltopgaver kan udledes af DF BEF? TIden - Lav tidslinie ”bagfra” med identificerede/styrende tider, prioriteret således: 1. DF tider 2. Hvornår skal BEF udgives? (30 min. til BEF, BEF skal være afsluttet når 1/3 af rådig tid er brugt). 3. Hvornår skal enkeltopgaver løses (udgangspunkt i 1 og 2) SItuation. Modstanderen (MS) DEL og GRP logistiske situation Moral og kampkraft Terrænmæssige faktorer (MS muligheder i TN, placering af skyttehuller, underbringelse, osv.) Muligheder - Fremmende faktorer - Hæmmende faktorer Overvejelser (OPTISIMU) Overvejelser gennemføres ud fra huskeordet: Opgaven Tid til rådighed Situationen Muligheder En meget vigtig detalje ved overvejelser er, at man overvejer to trin ned men befaler kun et trin ned. Som gruppefører overvejer man for indsættelse af hold, makkerpar og våbensystemer, men befaler kun til hold eller makkerpar og GV1. • Hvad skal enheden (bevogte, angribe, afsøge) Opgaven omfatter: • Hvornår er ”målet nået” • Hvor befinder enheden sig, når OPG er løst GF skal være opmærksom på hvilke afledte konsekvenser en pålagt opgave kan have. En nabo ENH opgave kan også have indvirkning på løsning af OPG. GF finder primært opgaver i ordrepunkt til GRP samt i fællesbestemmelser, MEN afledte opgaver kan i princippet optræde flere steder. F.eks. kan en manøvrekalke give indblik i ekstra OPG, som ikke nødvendigvis er skrevet ind i BEF. Tid til rådighed (tidslinie) Det er vigtigt at få lavet en detaljeret tidslinie for at klarlægge hvilke vigtige opgaver der skal være lyst til hvilke befalede tidspunkter. Husk at få klarlagt mørkeperioder, enkeltopgaver samt tid til rekognoscering og befaling, kontrol samt indøvelse. GF skal være opmærksom på at give GRP nok tid til at kunne løse OPG eller tilpasse OPG til tiden til rådighed. Dette kan dog ske i samarbejde med DF. Terrænet og vejret • hvor er der mulige stillinger og støttestillinger? • hvor kan ENH/FJ bevæge sig afsiddet/opsiddet? Fjenden/Modstanderen • hvor/hvornår vil ENH møde FJ? Egen(egne) enhed(er) • hvad består MS/FJ af (størrelse og type)? Hvorledes vil MS/FJ optræde? • hvilke naboer har DEL/GRP? • hvem kan støtte os/hvem skal vi støtte? • hvor må vi (ikke) bevæge os? Krigens love og regler for magtanvendelse (RFM) • Soldatens og førerens kort?  Hvilke muligheder og begrænser ligger der ved løsning af opgaven. Kommando- og kontrolforhold • har vi nogen enheder underlagt? • skal vi afgive nogen (hold/makkerpar) til andre? Hvis vi er i defensiven f. eks. BEV skal vi overveje for FJ/MS handlingsmuligheder først og derefter vores egne muligheder. Det er omvendt, hvis vi er i offensiven. Hvilke sikkerhedsbestemmelser skal vi tage højde for? Krigens love, Regler for Magtanvendelse, soldatens eller førerens kort? GF opstiller to ”M’er” (egne muligheder) og to ”H’er” (FJ handlemuligheder). M1: GRP kan indrette BEV med to GRP i NFS og én GRP i RES. M2: DEL kan indrette BEV med én GRP i NFS og to GRP i RES. H2: ”Modstanderen kan demonstrere foran hovedvagten med op til 60 personer for at hindre objektet i at fungere”. H1: ”Modstanderen kan iværksætte tyveri i ly af natten mind indbrudssted bag objektet”. Herefter sammenligner (konfronterer) dem mod hinanden hvor den bedste løsning vælges.

13 GF overvejelser - Opgaven
Gruppens opgave fremgår af: DF BEF 3.a.1. Manøvreplan Ordrepunkt til dispositions enhederne Fælles bestemmelser Evt. bevogtningsinstruks for objektet Delingens hensigt og formål fremgår af: DF BEF 1.a.3. DF vurdering af modstanderen/truslen Pkt. 2 Opgaven Pkt. 3.a.1. Manøvreplan Taleseddel: Få klarlagt alle opgaver, få dem noteret ned, således at man kan kontrollere at de alle sammen bliver medtaget i befalingen. Det er vigtigt at få klarlagt DF hensigt og formål. Er man i tvivl, spørger man DF efter DF befalingsudgivelsen. En situation kan ændre sig, hvilket kan medføre, at en fører bliver nødt til at ændre på måden enheden løser sin opgave. Holder man hensigt og formål for øje, er det nemmere at finde en løsning, når situationen ændrer sig.

14 GF overvejelser - Opgaven
Uddrag alle delopgaver der kan læses direkte af opgaven til gruppen eller udledes af DF plan: Delopgaver før løsning af opgaven Delopgaver under løsning af opgaven Delopgaver efter løsning af opgaven Eksempel: Delopgaver før løsning af opgaven: ” GRP skal etablere vej chikane ved adgangskontrol-posten” DK: t.f.a. skaffe/konstruere min. 3 spanske ryttere DK: t.f.a. rekvirere materiel til spanske ryttere Taleseddel: Se slide.

15 GF overvejelser - Opgaven
Eksempel: Delopgaver under løsning af opgaven: ” GRP skal gennemføre ransagning af køretøjer”  ransagning kræver sikring og behov for udskiftning af personel  DK: t.f.a. en soldat sikrer, en soldat ransager DK: t.f.a. turnusordning med makkerpar DK: t.f.a. evt. uddanne GRP i ransagning af køretøjer Delopgaver efter løsning af opgaven: ” GRP skal nedbryde adgangskontrolposten”  kræver mandskab og tager ca. to timer DK: t.f.a. afsætte to soldater til opgaven Taleseddel: Se slide.

16 GF overvejelser - Tid Udarbejdelse af tidsplan:
Tid til GF føringsvirksomhed Evt. tid til forskydning Tid til befalingsudgivelse Tid til iværksættelse/forberedelse/afløsning Princip: En leder har den første tredjedel af den rådige tid til sin forberedelse og udgivelse af befaling. De resterende to tredjedele overlades til undergivnes videre befalinger og udførelsen Taleseddel: Der vil være forskellige tidskrav til opgaveløsningen alt afhængig af om det er under forberedelsen, gennemførelse eller efter gennemførelse. Samtidigt skal delingsføreren også gennemføre en del aktiviteter som led i sin føringsvirksomhed. Ved at opdele tiden i de tre overskrifter, kan man mere struktureret få skrevet de forskellige tidskrav ind. Efterfølgende udarbejdes en tidslinie.

17 GF overvejelser - Tid Eksempel: Delopgaver vedr. tiden:
”GRP skal bevogte objektet i 5 dage.” DK: Taler for at (t.f.a.) skaffe soveposer og liggeunderlag DK: T.f.a. finde egnet underbringelsessted DK: T.f.a. sørge for forplejning DK: T.f.a. etablere turnus for at aflaste personel DK: T.f.a. etablere plan for opretholdelse af moralen ”Iværksætte RECCE kl Materielrekvisition skal være fremsendt til KSN kl. 1600” Dvs. 4 timer til at gennemføre RECCE, befaling DK: T.f.a. befaling gives senest kl. 1400 Taleseddel: Se slide.

18 GF overvejelser - Tid Eksempel: Trin 1:
Tidspunkt for mørkefald og første lys. Vigtige tidspunkter (givet af foresat) og aftaler. Trin 2: Fastlæg foreløbig BEF i tid (2/3 reglen) og sted. Fastlæg GF egen føringsvirksomhed, herunder RECCE (hvor, hvem, hvornår) Trin 3: Placering af andre delopgaver (start/slut) Herunder indøvelse, beredskabsændringer og objekt besat. 0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 GF varsel GF foreløbig BEF DF varsel Sol op Taleseddel: Se slide. DF RECCE GF RECCE DF endelig BEF GF endelig BEF OBJ besat

19 GF overvejelser - Situation
Rum kontra opgaven: Lav evt. en håndtegnet skitse over objektet og omkringliggende terræn Beskriv herefter med egne ord terrænet på objektet og omkringliggende terræn Vurder ud fra skitsen hvor modstanderens mål er placeret i terrænet Vurdér herefter ud fra skitsen overordnede muligheder for modstanderen og egen opgaveløsning Eksempel: Omkring objektet er der etableret trådhegn. Hegnet er ca. 2 meter højt. Øst-vest gående vej fører ind til objektet. Der er åben indkørsel til objektet. Omkring objektet er der skovparceller. Fra vestsiden af trådhegnet er der en grøft  Umiddelbart er adgang til objektet kun muligt gennem indkørsel alternativt kan man bevæge sig skjult hen til hegnet via grøften og den vej bryde ind på objektet  DK: t.f.a. placere spanske ryttere som chikane ved indkørsel, pigtrådshindringer på begge sider af vejen og ved chikanens start klargøres pigtråd til at lukke adgang til objektet DK: t.f.a. placere OV-post ved grøft og hegn for at erkende evt. indbrud Taleseddel: Det er vigtigt at få overblik over terrænet og objektet. Derfor er en håndskitse god at arbejde med. Udarbejde også skitser for begge M’er og H’er baseret på delkonklusionerne.

20 GF overvejelser - Situation
Modstanderens situation: Modstanderens hensigt Modstanderens overordnede handlemuligheder Modstanderens størrelse Modstanderens sandsynlige indsættelsestidspunkter (lys/mørke) Eksempel: DF vurderer, at modstanderens hensigt er at demonstrere og evt. bryde ind på radarstationen eller trænge uset ind med 3-4 mand for at udøve sabotage  Taleseddel: Overvej på disse punkter i sliden og udarbejd delkonklusioner. De er med til at forme de to M’er som bevogtningsstyrken kan forvente i og omkring objektet.

21 GF overvejelser - Situation
Fastlæg overordnet og kort evt. ændringer i egen eller MS/FJ situation og konkluder på evt. ændringer i relativ kampkraft Der tages udgangspunkt i DF befaling samt punktets delkonklusioner som anvendes senere til at udarbejde befalingens pkt. 1.a.(1), (2) og (3) Taleseddel: Se slide.

22 GF overvejelser - Situation
Modstanderens hensigt Modstanderens ønsker at sabotere radaren på stationen  Radaren må ikke udsættes for sabotage  DK: T.f.a. lukke for al unødvendig færdsel DK: T.f.a. overvåge mulige indbrudssteder Modstanderens overordnede handlemuligheder Gennem voldelig demonstration trænge ind på objektet og udøve sabotage  demonstranterne skal holdes udenfor objektet, hvis de forsøger at bryde ind skal forsøget standses  DK: T.f.a. etablere chikaner foran hovedvagten DK: T.f.a. varsle beredskabsgruppen ved optakt til voldelig demonstration Taleseddel: Se slide.

23 GF overvejelser - Situation
Modstanderens størrelse Demonstrationen forventes at være stor ca. 100 M/K  Ved massivt pres ved hovedvagten under demonstrationen  DK: T.f.a. anmode DF om tilgang af en gruppe udover egen gruppe samt beredskabsgruppen Indbrudsforsøg med 3-4 mand  hvis de erkendes udenfor hegnet kan to soldater håndtere situationen  DK: T.f.a. etablere to mands OV-poster ved potentielle indbrudssteder Modstanderens sandsynlige indsættelsestidspunkter Demonstration vil sandsynligvis forekomme i dagslys, at det sker i mørke kan ikke udelukkes  DK: T.f.a. opstille lysprojektorer ved hovedvagten Taleseddel: Se slide.

24 GF overvejelser - Situation
Egen situation: Kampkraft Øjeblikkelig placering Kampstøtte Faglig tilstand og støtte Naboers påtænkte indsættelse og evt. støtte/behov for støtte Krigens love/regler for magtanvendelse (RFM) Taleseddel: På tilsvarende vis skal egen situation analyseres og vigtige delkonklusioner udarbejdes. Det er de i sliden punkter, der er relevante at se nærmere på. Delkonklusionerne er med til at forme de to M’er.

25 GF overvejelser - Situation
Kampkraft: Eks.: Gruppen var på øvelse i sidste uge, hvor kun 50% deltog grundet influenza epidemi  De fleste er sandsynligvis fortsat syge og kan derfor ikke stille  DK: t.f.a. koordinere med DF mhp. at koordinere aktivering af yderligere 15 personer fra kompagniet Øjeblikkelig placering: Eks.: Klokken er 12:00 – personellet er på arbejde. Hovedparten forventes at få fri kl. 16:00  Der skal være tid til at komme hjem omklæde osv.  DK: t.f.a. delingen tidligst kan møde på objektet kl. 18:00 Taleseddel: Se slide.

26 GF overvejelser - Situation
Kampstøtte: Eks.: Adgangen til objektet bevogtes i dagtimerne af privat vagtværn, som bl.a. anvender kameraovervågning  Der er behov for at Kan vi evt. få adgang til disse kameraer  DK: t.f.a. koordinere vagttjenesten herunder opgaver samt overdragelse med privat vagtværn DK: t.f.a. undersøge muligheder for at få adgang til monitor for kameraovervågning Taleseddel: Se slide.

27 GF overvejelser - Situation
Faglig tilstand og støtte: Eks.: Gruppen har to nye medlemmer  De er begge tidligere værnepligtige men har ikke fået udleveret materiel og våben, for at løse opgaven skal det udleveres  DK: t.f.a. koordinere med NK/DEL for udlevering af materiel til de to nye soldater Eks.: Gruppen skal etablere sluse til køretøjer ved Hovedporten  Der skal rekvireres materiel til slusen  DK: t.f.a. GV1 opgør behov for materiel, samt rekvirerer dette via NK/DEL inden kl. xx. Taleseddel: Se slide.

28 GF overvejelser - Situation
Naboers påtænkte indsættelse og evt. støtte/behov for støtte: Eksempel: Under bevogtning er der min. en GRP i beredskab og en gruppe hviler/går patruljer  alle GRP indgår i turnus ordning  DK: t.f.a. koordinere patruljeruter, samt overvågningsansvar med de andre GF Taleseddel: Se slide.

29 GF overvejelser - Situation
Krigens love/regler for magtanvendelse (RFM): Eks.: 3 GRP består af nyt personel  Gruppen kan ikke løse opgaver uden at de er uddannet i RFM  DK: t.f.a. gennemføre supplerende uddannelse i RFM når distriktet har gennemgået RFM for alt personel Taleseddel: Se slide.

30 GF overvejelser - Situation
Vejret: Generelt? Observation? Passabiliteten i området? Brug af røg? Indsættelse af fly/helikoptere, samt ABC-våben? Har vejret indflydelse på opgaveløsningen? Har dagslys/mørke indflydelse på opgaveløsningen? Taleseddel: Vejret vil altid have indflydelse på opgaveløsningen og kan skabe enten muligheder eller begrænsninger i løsning af opgaven. Det er derfor vigtigt at erkende disse muligheder og begrænsninger, så enheden kan være forberedt på at løse opgaven ud fra de vejrmæssige forhold der eksisterer.

31 GF overvejelser - Muligheder
Terræn: Modstanderens terrænkalke (rød-kalke) Hvordan kan modstanderen optræde her? Opstil modstanderens handlingsmuligheder? Hvordan og hvor kan modstanderen bevæge sig i terrænet/skjul og dækning? (2) Indflydelse på egen opgaveløsning (blå-kalke) Hvordan kan enheden løse opgaven? Er der en fastlagt løsning? Kan jeg ændre på løsningen? Hvordan kan jeg udnytte terrænet/skjul og dækning? Taleseddel: Før man laver sine to H’er, udarbejder man en ”rød” terræn-kalke. På kalken indtegnes modstanderens muligheder. På samme måde udarbejdes en blå-kalke hvor egne muligheder indtegnes. De ting som tegnes er eksempelvis, stillinger, observationsposter, patruljeruter. Indbrudssteder, angrebsakser, støttestillinger, tilbagegangsveje osv. Oftest vil GF være ude i terrænet, der for vil man nøjes med at overveje og beskrive modstanderens muligheder fremfor at lave terrænkalker. På baggrund af KC/DF vurdering af modstanderen, samt terrænets beskaffenhed, vejret og lyset skal GF vurdere modstanderens handlemuligheder i terrænet, herunder Hvad er modstanderen ude på? Hvor vil modstanderen søge frem? Hvor fra kan modstanderen observere mod objektet? Hvor fra kan modstanderen afgive ild? Hvornår vil modstanderen indsættes? (lys/mørke) Det er kun muligt at danne sig et korrekt billede af modstanderens muligheder ved at bevæge sig uden for objektet, og herfra betragte objektet. På baggrund egen situation samt terrænets beskaffenhed, vejret og lyset skal GF vurdere egne muligheder i terrænet, herunder Skjul og dækning Observationsmuligheder Mulige observationsstader Mulige patruljeruter Mulige ildafgivelsesstader Mulige etableringer af hindringer

32 GF overvejelser - Muligheder
N Eventuelle sabotører kan i ly af natten søge ind på objektet ved brug af grøften  DK: T.f.a. placere OV post til overvågning mod grøft DK: T.f.a. placere pigtråd langs hegnet ved grøft DK: T.f.a. opsætte alarmmidler langs grøften DK: T.f.a. lægge patruljerute langs grøften Grøft Ulovlig Indtrængen (sabotage/tyveri) Taleseddel: Se slide for H1. 10 m 

33 GF overvejelser - Muligheder
N Grøft Ulovlig Indtrængen (sabotage/tyveri) Demonstranter kan søge frem ad vejen til hovedporten DK: T.f.a. etablere hindringer foran hovedporten DK: T.f.a. kunne låse porten Taleseddel: Se slide for H2. Demonstranter 10 m 

34 GF overvejelser - Muligheder
Herudfra fastlægges to H’er (modstanderens Handlemuligheder). Såfremt der findes flere end to H’er kombineres nogle af disse således at man kommer frem til et H1 og H2. Eksempel: H1: Modstanderen kan trænge frem langs grøften for at bryde ind på objektet mhp. tyveri eller sabotage H2: Modstanderen kan indsætte demonstrationer mod hovedporten for at udtrykke sine holdninger Taleseddel: Baseret på blå-kalke opstilles nu to M’er. Det er vigtigt at det enkelte M, som udgangspunkt kan imødegå begge H’er.

35 GF overvejelser - Muligheder
N Grøft Post OV post Mulighed for at etablere OV-post ved grøften. DK: Giver mulighed for observation mod Syd, Øst og Vest. DK: Giver mulighed for observation mod grøften og radar. Adgangskontrolpost: Mulighed for at etablere adgangskontrolpost ved vej. DK: Giver mulighed for at afspærre objektet. DK: giver mulighed for observation mod syd DK: Giver mulighed for at etablere sluse for køretøjer. Taleseddel: Se slide for M1. Post 10 m 

36 GF overvejelser - Muligheder
Patrulje: Patrulje uden for hegnet. DK: Giver mulighed for at erkende forsøg på indbrud på objektet. DK: Giver mulighed for observation 360 omkring objektet. DK: Giver mulighed for observation mod radar. Patrulje N Grøft Post Adgangskontrolpost: Mulighed for at etablere adgangskontrolpost ved vej. DK: Giver mulighed for at afspærre objektet. DK: giver mulighed for observation mod syd DK: Giver mulighed for at etablere sluse for køretøjer. Taleseddel: Se slide for M2. Post 10 m 

37 GF overvejelser - Muligheder
Herudfra fastlægges to M’er (Egne muligheder). Såfremt der findes flere end to M’er kombineres nogle af disse således at man kommer frem til et M1 og M2. Eksempel: M1: Etablering af kontrolpost ved vejen og overvågningspost ved grøften M2: Etablering af kontrolpost ved vejen samt patruljeruten langs hegnet Taleseddel: Se slide.

38 GF overvejelser - Muligheder
Relativ kampkraft: På baggrund af oplysninger om modstanderen udledes delkonklusioner om relativ kampkraft: Opgøres ved at sætte M op mod H Hvert M opvejes mod hvert H Relativ kampkraft forhold må max. være 1:3. Såfremt den er større afstedkommer dette delkonklusioner, der reducerer relativ kampkraft forhold til egen fordel Situation: Der etableret overvågningspost bestående af 2 mand. Modstanderens sabotagepatrulje formodes at bestå af 8 mand  DK: Relativ kampkraft = 2:8 dvs. 1:4 DK: T.f.a. etablere pigtrådshindringer for at hindre sabotagepatrulje i at trænge ind DK: T.f.a. indsætte beredskabsgruppe såfremt nogen trænger ind på objektet Taleseddel: Se slide.

39 GF overvejelser - Muligheder
Afvejning: Modstanderens handlemuligheder afvejes mod egne løsninger: Tag løsningen og konfronter den med modstanderens handlingsmuligheder Afdæk svagheder ved egne muligheder Taleseddel: Se slide.

40 GF overvejelser - Muligheder
H1 vs M1: Fordele: 1. Patrulje kan erkende forsøg på indbrud 2. Patruljen har observation mod radar Ulemper: 1. Adgangskontrolpost kan ikke observere mod grøften 2. Patruljen vil kun kunne erkende indtrængningsforsøg når patruljen befinder sig ved grøften Taleseddel: Se slide. På samme måde afvejes alle H’er mod alle M’er

41 GF overvejelser - Muligheder
Afdækning af svagheder: Justér egen løsning på baggrund af afdækkede svagheder under konfrontationen Eksempel: M1: Da patruljen ikke kan være ved grøften hele tiden, kan der etableres pigtrådshindring, samt alarmmidler for at erkende indbrudsforsøg Taleseddel: Se slide. På samme måde justeres alle M’er

42 GF rekognoscering Gøres fysisk i TN og helst med GF (Hvis muligt, ellers kun på relevante kort) Koordination med naboer Udnyt tiden (Hastig vs. grundig) Taleseddel: NK/DEL klargør DEL mens DF og GF RECCE i TN. Det giver bedre mulighed for koordination mellem GRP, samt en bedre forståelse for DF plan. Koordination med evt. naboer er vigtigt, derfor skal rekognoscering aftales med naboerne også. Man kan passende aftale tidspunktet lige efter KC befalingsudgivelse. Alt afhængig af tiden gennemføres rekognosceringen hastigt eller grundigt.

43 GF beslutning Begrundelse valg af løsning
Beskriv med egne om ord du vælger M1 eller M2 Justering af løsning Beskriv med egne ord hvordan du justerer den valgte løsning med baggrund i afdækkede svagheder Taleseddel: Efter rekognosceringen kan der være justeringer til begge M’er. Når disse justeringer er gennemført skal det endelige M vælges baseret på DF afvejning af fordele og ulemper. Sidst men ikke mindst skal DF justere den valgte løsning således at den fuldt ud kan imødegå begge H’er. Evt. svagheder skal også optimeres ved at justere løsningen.

44 GF befaling HVORFOR: - Ved altid at bruge 5-punkts befalingen, vænner delingen sig til at modtage en befaling i en velkendt og logisk rækkefølge - Den faste struktur fungerer samtidig som en huskeliste for befalingsudgiveren, så relevante informationer medtages - Det letter forståelsen, der bliver færre spørgsmål og befalings-udgivelsen går hurtigere” Taleseddel: Når overvejelserne er gennemført skal der befales for den valgte løsning. Til dette anvendes 5 punktsbefalingen. Se slide.

45 GF befaling 5 Punktsbefaling:
GF tilstræber den mundtlige fællesbefaling til GRP: Tab af information som kan ske i forbindelse med videreformidling, undgås Tid spares, i stedet for to fuldstændige befalinger Under kamp kan GF være tvunget til at give enkeltbefalinger til dele af GRP/hold eller GV1 GF kan give enkeltbefalinger til hold/makkerpar/GV1, hvis de skal indsættes uafhængigt af hinanden Befalingstyper: Fuldstændig befaling Varsel Foreløbig befaling Endelig befaling Supplerende befaling Taleseddel: Befaling kan gives på forskellige måder. Tiden til rådighed kan påvirke valget af løsning. Er der god tid til rådighed kan en fuldstændig befaling udarbejdes. Er er der begrænset tid, så vil stykvise befalinger være det naturlige valg. Ved bevogtning vil den foreløbige befaling oftest omfatte etablering af bevogtningen. Den endelige befaling vil omfatte gennemførelse af selve bevogtningen. Bemærk, at det vil oftest være nødvendigt at give en særskilt befaling for gennemførelse af bevogtningen i mørke. Hvis GRP har overhørt DF fællesbefaling er det kun nødvendigt for GF at give sin supplerende BEF til GRP, med mindre GRP skal indsættes selvstændigt i en opgave. I sin supplerende BEF skal GF medtage de ting, som er ændret i forhold til DF BEF eller det, som er nye. Det vigtigste er GF egen manøvreplan. ”Stykkevise befalinger”

46 GF befaling 2. OPGAVE GRP skal: GRP skal forberede: GRP skal forudse:
Taleseddel: Opgave som er befalet skal løses af GRP. Skal og skal forudse opgaver skal der altid befales detaljeret for. Forudse opgaver skal GF have med i sine overvejelser, således at der med kort varsel kan befales herfor.

47 GF befaling 2. OPGAVE GRP skal: GRP skal forberede: GRP skal forudse:
Taleseddel: Opgave som er befalet skal løses af GRP. Skal og skal forudse opgaver skal der altid befales detaljeret for. Forudse opgaver skal GF have med i sine overvejelser, således at der med kort varsel kan befales herfor.

48 GF befaling Befalingstyper: Fuldstændig Varsel Endelig Foreløbig
Supplerende En komplet 5 pkt. befaling som indeholder alt som er nødvendigt for løsningen af en opgave inkl. iværksættelsesordren. Er en kortfattet befaling om forestående virksomhed, kan danne grundlag for DEL Forberedelser, eller blot varsle om kommende opgavetype. Udgives når DF har givet en foreløbig befaling. En komplet befaling, hvor der efterfølgende kun skal gives en iværksættelsesordre. Taleseddel: Se slide. Kan variere fra at kun at angive hovedlinjerne i en operation til at fastsætte alt vedrørende en denne med undtagelse af iværksættelsesordren. Anvendes til at give tilføjelser eller ændringer til en befaling. Formatet for en 5-punktsbefaling anvendes, men punkter, hvor der ikke er nyt udelades. DF giver normalt fællesbefalinger. GF giver normalt supplerende befalinger.

49 GF befaling Opbygning: 1. SITUATION 2. OPGAVE 3. UDFØRELSE 4. LOGISTIK 5. SIGNAL TJENESTE - Hvilke forhold skal VI løse vores opgave under - Hvad skal VI lave - Hvordan gør VI det praktisk Taleseddel: I grove træk forsøges følgende spørgsmål besvaret gennem befalingen. Når GF har skrevet sin befaling, kan disse spørgsmål være med til at afklare om befalingen er tilstrækkelig detaljeret. Det er igen vigtigt at huske, at der under overvejelserne overvejes to trin med men befales kun et trin ned. - Hvilke midler har VI til rådighed - Hvor, hvordan og med hvem kan VI kommunikere

50 Generelt er det ikke kun afskrift – det skal tilrettes!
GF befaling DEL BEF GRP BEF TROPPEINDDELING SITUATION a. Fjenden b. Egne forhold (1) HHD opgave og plan (2) Naboer (3) Støtte c. Til- og afgang OPGAVE 3. UDFØRELSE a. Samlet plan (1) Manøvreplan (2) Plan for ildens (3) Plan for IG midl. TROPPEINDDELING SITUATION a. Fjenden b. Egne forhold (1) KMP opgave og plan (2) Naboer (3) Støtte c. Til- og afgang OPGAVE 3. UDFØRELSE a. Samlet plan (1) Manøvreplan (2) Plan for ildens (3) Plan for IG midl. Taleseddel: Pilene viser i grove træk hvor information fra DF befaling kan overføres til GF befaling. Det er vigtigt at informationen tilpasses til GRP niveauet og at kun relevant information medtages for at gøre befalingen som kort og konkret som muligt. Det er ikke sikkert at alle af fjendens handlingsmuligheder er relevante for GF at medtage i sin BEF. Det kan eksempelvise være, hvis det drejer sig om handlinger, der foregår udenfor GRPs ansvarsområde og ikke har betydning for GRPs løsning af OPG. GRP skal have en forståelse af DELs manøvre. Det gør sig især gældende, hvis DEL skal iværksætte et ildoverfald eller andre mere komplicerede manøvrer. DEL OPG skitseres kort. Det er sjældent relevant for dem at vide hvad KMP foretager sig. GRP skal kende deres naboer og deres OPG, da det kan have indflydelse på GRPs situation og OPG-løsning. Generelt er det ikke kun afskrift – det skal tilrettes!

51 Generelt er det ikke kun afskrift – det skal tilrettes!
DF befaling DEL BEF GRP BEF OPGAVE 3. UDFØRELSE a. Samlet plan (1) Manøvreplan (2) Plan for ildens anvendelse (3) Plan for IG midlernes anvendelse (4) Plan for mørkekamp midlernes anvendelse b. 1 GRP c. 2 GRP d. 3 GRP f. KDODEL x. Fælles bestemmelser FAGLIG TJENESTE SIGNALTJENESTE OPGAVE 3. UDFØRELSE a. Samlet plan (1) Manøvreplan (Placering af GRP, V-H begrænsning, SILD, nærforsvar, adgangskontrolpost, osv.) b. LMG hold c. 2 DYKN hold d. Kører hold f. GV1 x. Fælles bestemmelser FAGLIG TJENESTE SIGNALTJENESTE Taleseddel: GRP opgave er det eneste her som overføres uændret. I fælles bestemmelser kan der ligeledes være opgaver, som GRP skal løse. Alt andet skal tilpasses GRP niveauet. Generelt er det ikke kun afskrift – det skal tilrettes!

52 GF befaling 1. SITUATION 1.a Modstanderen. 1. Generelt om situationen 2. Modstanderens aktuelle placering og bevæbning 3. GF vurdering af truslen 1.b Egne forhold. 1. HVK situation og opgave 2. Naboer 3. Støtte 1.c Til- og afgang. Enhed/personel, som enten tilgår eller afgår fra delingen Taleseddel: I befalingens søges følgende beskrevet. Vær kortfattet og præcis med detaljerne. Det er vigtigt at GF truslen beskrives på en sådan måde, at GRP under befalingsudgivelsen kan visualisere truslen. Der skal også være en sammenhæng med 1.a.3. og 3. samlet plan (se næste slide). Husk igen, at det er mest hensigtsmæssigt at give en foreløbig befaling for indretning af objektet og en endelig befaling som omfatter gennemførelse af bevogtningen.

53 GF befaling 2. OPGAVE GRP skal: GRP skal forberede: GRP skal forudse:
Taleseddel: Opgave som er befalet skal løses af GRP. Skal og skal forudse opgaver skal der altid befales detaljeret for. Forudse opgaver skal GF have med i sine overvejelser, således at der med kort varsel kan befales herfor.

54 GF befaling 3. UDFØRELSE 3.a Samlet plan Jeg vil løse opgaven således:
Bevogtningsliniens forløb Adgangssluse Nærsikringsposter Patruljer Nærforsvarsstillinger Hindringer og alarmanordninger Underbringelse Kontakt til civile Samlepunkter Taleseddel: Tag stillig til hvilke af disse punkter, der skal befales for. GF skal have meget fokus på at gøre det konkret og visualisere manøvreplanen for GRP. GF skal være et sted til BEF-udgivelse hvor GRP kan overskue området. Det er lettere for GRP at forstå hvad der skal ske, hvis de kan se manøvren i terrænet. Hvis der er tid til det kan GF med fordel markere f. eks. hvor der placeres skyttehuller, T-bones mv. GF skal ”sælge” planen til GRP. Det nytter ikke at GF er usikker på sin egen plan eller ikke tror på den!

55 GF befaling 3.b Opgaver til hold/makkerpar:
1. Hold 1 skal ……………………………….. 2. Hold 2 skal ………………………………... 3. LMG skal ………………………………… GV1/enkeltmand skal …………………………………………. Derudover kan der efter situationen og for den taktiske sammenhængs skyld være behov for at befale for: Ildstillinger Ekstra ildstillinger Udbygning af bevogtningslinien Etablering af adgangssluse Hindringer Alarmanordninger Signalforbindelser Indretning af underbringelsessted Taleseddel: Se slide.

56 GF befaling 3.c Fælles bestemmelser. Tilkalde civile myndigheder
Adgangsbetingelser Gravearbejde Forhold ved alarmering Nærforsvarsstillinger Ildåbning/-ophør Nærsikringsposter og adgangskontrol indrettes Tilbagegangsvej Sløring Samlepunkt Færden på objektet Vagtturnus Udsendelse af patruljer og disses ruter Lys- og lyddisciplin Påklædning på frivagt Posters placering og opgaver Forhold ved træfning Afspærring Taleseddel: I fælles bestemmelser medtages de punkter som er relevante for to eller flere hold/makkerpar. Sliden viser nogle af disse punkter.

57 GF befaling 4. FAGLIG TJENESTE Forsyningstjeneste
Vedligeholdelsestjeneste Transporttjeneste Sanitetstjeneste Personeltjeneste Civilt militært samarbejde Taleseddel: Den faglige tjeneste er relevant, da GRP ikke kan løse opgaven uden at vide hvordan den tilvejebringer de nødvendige ressourcer.

58 GF befaling 5. SIGNALTJENESTE DF placering og evt. Telefonnummer
GF placering og evt. telefonnummer Radioforbindelse (frekvens/kanal, kaldesignal) Telefonforbindelse (numre) Særlige tegn (fløjtesignaler o.lign.) Kendeord Taleseddel: Signaltjeneste er afgørende for, at koordination kan ske under opgaveløsningen og at nødvendige meldinger fremsendes rettidigt. Det er derfor vigtigt, at give de nødvendige informationer, således at foresatte kan holdes opdateret med udviklingen i situationen.

59 GF befaling Den gode BEF udgivelse:
GF placerer GRP således, at de har indsigt over f.eks. BSO GF virker myndig og overbevisende overfor GRP GF giver BEF i et roligt tempo, således at der er tid til at notere GF giver GRP mulighed for at stille spørgsmål til BEF efter BEF udgivelse Hold/makkerpar forklarer manøvren, GRP opgave eller evt. løsning af vigtige opgaver GF foretager kontrolspørgsmål til GRP Kronologi: TN orientering (evt. terrænbord) ”GIV AGT, jeg giver nu BEF for ….” PKT. 1 – 2 – 3 – 4 – 5. ”BEF SLUT” ”Læs Jeres noter igennem” ”Spørgsmål?” ”LMG gentag GRP opgave” ”GV1 gentag…” ”Kl. er nu…. RYK UD” Taleseddel: At give en befaling kræver øvelse. Der er naturligvis nogle principper som sliden nævner, der med fordel kan anvendes. Husk en befaling må max. vare min. derefter mister personellet koncentrationen.

60 FØR KONTROL, SKRID IND, RET FEJL!
GF kontrol Mundtlig kontrol: Forståelseskontrol umiddelbart efter BEF Praktisk kontrol: Teknisk indøvelse Taktisk indøvelse af kampen Kontrol af, at BEF opgaver løses korrekt Slutkontrol (jf. BEF tidspunkter) HUSK: FØR KONTROL, SKRID IND, RET FEJL! Taleseddel: Kontrolvirksomhed er afgørende efter befalingsudgivelsen. Dette gælder både efter befalingsudgivelsen og ved den tekniske og taktiske indøvelse af kampen. Ret konstaterede fejl øjeblikkeligt, ellers vil det påvirke opgaveløsningen i en negativ retning. Taktisk indøvelse kan være mellem DF og GF, mellem GF’erne og GRPs egen indøvelse. Indøvelse af RDO-procedure. Situationsspil, hvor DF giver GF situationer, som denne skal reagere på. Samlet eller GRP/hold indøvelse. Ved hold- og GRP-indøvelse er det vigtigt at GF selv deltager, da denne også har brug for det.

61 Afslutning og spørgsmål
? Taleseddel: Dette var lektionen i delingsførerens føringsvirksomhed i overvågning og bevogtning i fredstid med fokus lagt på OPTISIMU. Det er vigtigt, at i nu kommer ud og får praktisk erfaring med at udarbejder et varsel, gennemføre føringsvirksomhed, udarbejde og give befaling samt gennemføre kontrol og indøvelse. Jeres føringsvirksomhed skal være så detaljeret, at bevogtningsstyrken ikke er i tvivl om hvad opgaven går ud på, hvilke rammer der er gældende, hvordan opgaven skal løses og hvilke magtbeføjelser der er givet til bevogtningsstyrken. Hvis i afslutningsvis har nogle spørgsmål, så lad os tage dem nu.


Download ppt "føreruddannelse af Gruppeførere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google