Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

føreruddannelse af delingsførere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "føreruddannelse af delingsførere"— Præsentationens transcript:

1 føreruddannelse af delingsførere
Til instruktøren: I denne præsentation er der udarbejdet en taleseddel for hver slide. Du skal sætte dig grundigt ind i indholdet før undervisningens start. Præsentation er en førstegangslektion i emnet føreruddannelse af delingsførere i overvågning og bevogtning i fredstid. Lektion er opdelt i 3 x 45 min. Du skal som instruktør tilpasse lektionen til elevernes forudsætninger. Eksempelvis, hvis eleverne har kendskab til bevogtning, kan du anvende spørgsmål til at skabe elevaktivitet fremfor at gennemgå indholdet af talesedlerne for hver slide. I noten til hver slide er der en taleseddel, som du bør læse forud for afholdelse af lektionen. Talesedlerne er en hjælp til dig, for at sikre, at du kommer hele vejen rundt i emnet. Brug gerne andre yderligere eksempler under undervisningen gerne ved hjælp af yderligere stregtegninger på en tavle. Medinddrag eleverne ved at stille dem spørgsmål. Eleverne skal efter lektionen praktisk gennemføre føringsvirksomhed i overvågning og bevogtning i fredstid. Denne lektion er derfor grundlaget for den praktiske del. Du kan læse mere omkring emnet ved følgende referencer, som kan bestilles ved HVS centrallager ”UMAK” eller på HJV.DK. Ref. HVS Håndbog i bevogtning, MAJ 2011 HVS Førerens huskebog APR 2012 Bøgerne kan bestilles ved hjemmeværnsskolen. Lektionen bør afholdes sammen med lektion i bevogtning af militære objekter i fredstid. Taleseddel: Denne lektion handler om delingsførerens føringsvirksomhed i overvågning og bevogtning af militære objekter og områder i fred.

2 Agenda 05 min. : Velkomst, introduktion og målbeskrivelse
10 min. : Føringsvirksomhed generelt 10 min. : KC varsel og befalingsudgivelse 75 min. : DF Overvejelser (OPTISIMU) 10 min. : DF rekognoscering 15 min. : DF befaling 05 min. : DF kontrol 05 min. : Afslutning og spørgsmål Til Instruktøren: Du skal tilpasse tiderne i forhold til den overordnede tidsplan, hvor denne lektion er en del af flere uddannelseselementer. Taleseddel: Godmorgen/goddag mit navn er (nævn din rang og navn). Jeg kommer fra (nævn din enhed) hvor jeg er (nævn din funktion). Jeg er jeres instruktør i denne lektion. På sliden kan i se det grove tidsplan. Som i kan se, ligger fokus i lektionen på delingsførerens overvejelser og aktiviteter forud for gennemførelse af bevogtning. Hvis i har spørgsmål undervejs er i velkommen til, at bryde ind. I kan også vente til sidst, hvor der er afsat kort tid til spørgsmål.

3 Målbeskrivelse Krav: Ved lektionens afslutning, skal førerne:
Have kendskab til relevante begreber og principper for gennemførelse af føringsvirksomhed i bevogtning under fred Vilkår: Lektionen afholdes i klasseværelset, evt. suppleret med rekognoscering i felten Taleseddel: Krav: I skal lære om de vigtige begreber og principper omkring delingsførerens føringsvirksomhed. I skal have en forståelse for, hvordan man som delingsfører gennemfører føringsvirksomheden og dermed sikrer at bevogtningsenheden kan løse sin opgave ud fra truslen og de rådige ressourcer. Vilkår: Denne lektion afholdes her i klasseværelset/felten. Dette er den teoretiske del af undervisningen. Senere skal i ud og øve føringsvirksomheden forud for at jeres delinger bliver indsat i en bevogtningsopgave.

4 Målbeskrivelse Kriterier:
Resultatet er tilfredsstillende hvis førerne: Med egne ord kan forklare opbygningen af OPTISIMU Forklare principper og begreber der hører til føringsvirksomheden Efter lektionens afslutning, kan delingsføreren udarbejde varsel baseret på kompagnichefens varsel samt gennemføre føringsvirksomheden for delingens indsættelse i bevogtning af et objekt Taleseddel: Kriterier: Efter denne lektion kan i med egne ord kunne forklare opbygning af huskeordet OPTISIMU. Og forklare relevante begreber og principper når i skal gennemføre bevogtning med jeres enhed i fredstid. I har samtidigt opnået forståelse for, hvordan man udarbejder delingsførerens varsel samt føringsvirksomhed.

5 Føringsvirksomhed KC varsel - Opgave - BEF (tid, sted, kort) DF varsel
Indhold af varsel: Opgave, tid og sted Hvad kan DEL sættes i gang med nu? KC befaling DF overvejelser - Opgaven - Tidsplan - Situation - Muligheder DF rekognoscering Taleseddel: Føringsvirksomhed består at et kredsløb som er bygget op omkring nogle aktiviteter: Foresattes befaling Varsel Beslutning Rekognoscering/koordinering Overvejelser Kontrol/indøvelse Befaling Varsel indeholder: FJ situation, hvis der er ændringer Opgaven som enheden skal løse Ændringer i: - Beredskab og tilhørende enkeltforanstaltninger - Kommando-, kontrol- og/eller støtteforhold Forventet: - Logistiske & signalmæssige forhold - Tid, sted og deltagere i befalingsudgivelse og evt. rekognoscering - Tid og sted hvor enheden skal være klar til iværksættelse af den varslede opgave På baggrund af varslet gør føreren følgende: Orienterer om muligt sin enhed om opgaven, herunder: Sætter sig ind i opgaven og terrænet Gennemfører yderligere overvejelser, hvis varslet er tilstrækkeligt detaljeret - Beordrer andre foranstaltninger iværksat, f.eks. forskydning eller klar til kamp - Beordrer nødvendige enkeltforanstaltninger iværksat i tilfælde af beredskabsændringer. Gør klar til modtagelse af foresattes (KC/DF) befaling Gennemfører om muligt rekognoscering FØ skal have afklaret: FØ klargør sin notesbog og aftegner evt. kalker. FØ lytter under hele foresattes BEF, og skriver f.eks. et ?-tegn hvis et punkt smuttede. Når BEF er slut, gennemgår FØ sine notater og stiller spørgsmål ved behov. Hvornår er OPG løst Hvor længe OPG varer eller, enheden skal kunne operere (hvis muligt) Hvilke naboer har enheden i de enkelte faser Hvor skal/må enheden befinde sig i de enkelte faser • ”Støtten” (ildstøtte, naboenheder,m.m.). • Naboer i de enkelte faser (hvem kontakter hvem, hvornår og hvor i terrænet) FØ skal koordinere med: Overvejelser gennemføres ud fra huskeordet: Overvejelser (OPTISIMU) Situationen Tid til rådighed Opgaven • Hvad skal enheden (bevogte, angribe, afsøge) Opgaven omfatter: Muligheder • Hvor befinder enheden sig, når OPG er løst • Hvornår er ”målet nået” FØ skal overveje to trin ned; dvs. Rekognoscering FØ skal: • GF overvejer for makkerparrene, og hvor de skal kunne virke. • DF overvejer for grupperne, og hvor deres tunge våben (LSV) skal kunne virke (afhænger af truslen) • Hvis situationen og tiden tillader det gå frem i FJ del af terrænet, for derfra at se ENH mulige indsættelse med ”FJ øjne”, samt vurdere, hvordan FJ vil anvende terrænet • Rekognoscere med øjnene i ”våben-/bevægehøjde”, hvorved det tydeligt vil fremgå, hvorvidt der er frit skud eller ej, og hvorledes baggrunden ser ud • Ansvarsområder ud fra terrængenstande FØ tager kontakt til naboer ”fremad og til højre” mhp. at fastlægge: Koordinering • Støtte af/fra naboenheder • Hvor/hvornår enheden må bevæge sig ind i andres område Hvor/hvornår naboer må bevæge sig/skyde i egen enheds område • Endelig befaling (kampens førelse fra KSTL) • Foreløbig befaling (indretning af KSTL) FØ beslutning gives som en: • Kalkebefaling (march) • Fuldstændig befaling (indretning og kampens førelse) • Supplerende befalinger (f.eks. GF supplerende BEF) DF bør give sin BEF til hele DEL, hvorefter GF giver sin supplerende BEF. Hvis DF kun kan give sin BEF til sin O-GRP, giver GF en fuldstændig befaling. FØ udarbejder befaling som er FØ beslutning og valg af løsning. FØ lader enheden rykke ud og påbegynde løsning af de befalede opgaver. FØ skal kontrollere at personellet har forstået enhedens og deres egen opgave, herunder hvornår enheden skal være klar og andre vigtige tidspunkter. FØ bør give personellet tid til at sikre sig at de har forstået opgaven, og om muligt give forslag til, hvordan planen evt. kan justeres så opgaven løses bedst muligt. i teknisk og taktisk indøvelse FØ indøver opgaveløsning med sin enhed, inddelt Indøvelse og kontrol • Afprøvning og klargøring af udrustning og tildelt materiel, herunder våben hvis det er tilladt • Uddannelse på ukendt materiel og udrustning Teknisk indøvelse omfatter: Taktisk indøvelse omfatter: Fordeling og pakning af tildelt materiel, og fastlæggelse af hvem der overtager materiellet hvis bæreren får forfald • Indøvelse af standarder og kampeksercitser, f.eks. indbrud i KSTL eller rensning af rum i bygning, afsøgning af KØTJ og personer, regler for magtanvendelse, reaktioner ved C-angreb • Reaktioner ved holdt, føling og beskydning, samt egne tab • Repetition af enhedens formationer, og skift af formationer • DF kontrollerer sine grupper • GF kontrollerer sine makkerpar/hold Kontrol • NK/DEL kontrollerer evt. tildelte specialister, som opholder sig hos ham - Kort-rekognoscering/ Rekognoscering i terræn - Evt. foreløbig befaling DF beslutning - Begrundelse og valg af løsning DF befaling - Iværksættelse DF Kontrol/indøvelse - Teknisk og taktisk indøvelse - Vejled, bistå og kontroller

6 KC varsel Kan indeholde: Opgave Oplysninger om FJ
Eventuelle ændringer i beredskab Væsentlige tidspunkter Ændring af delingens/gruppens organisation (til-/afgang) Kortmateriale Reaktion: Giver delingen en instruktion i hvad der skal gøres, mens DF er væk (ledet af NK/DEL) Medbringe relevante kort samt evt. DF egne huskelister Forberede notatpapir Taleseddel: NK/DEL skal oplæres til at føre gruppen når DF ikke er til stede. DF skal så vidt muligt give DEL så mange forberedelsesopgaver som muligt. Det er med henblik at vinde tid til forberedelse og indøvelse, så DEL kan nå at være klar til det befalede tidspunkt.

7 KC befalingsudgivelse
Før: DF (evt. SIGMD) aftegner kalker mv. inden BEF udgivelse og søger at danne sig et GROFT overblik. Under: Undlad at notere alt ordret ned, men: Lyt til det der er sagt Vurdér om du kan bruge det; vedrører det din deling? Notér i stikordsform, med forkortelser eller små tegninger Marker i noter hvis du ikke fik en detalje med Gennemgå afslutningsvis DEL opgave i hovedet – få altid afklaret evt. uklarheder Efter: Disponering af tiden: Regn baglæns, lav tidslinje Tommelfingerregel: 1/3 af tiden til DF 2/3 af tiden til GF/GRP Taleseddel: Se silde.

8 Delkonklusion En delkonklusion er kendetegnet ved at den kan:
Omsættes til ordre Omsættes til en handling/aktivitet der skal udføres (eks. etablere OV-post) Tegnes på et kort (f.eks. patruljerute, placering af OV-post m.m.) Taleseddel: Se slide. Delkonklusioner anvendes til at formulere vigtige krav til opgaven eller delopgaver som skal løses. Man starter med at finde et relevant punkt i KC befaling til DF. Derefter gennemfører man overvejelser, som er en diskussion, der uddyber ”problemstillingen”. Denne diskussion medfører en eller flere delkonklusioner, som er med til at påvirke opgaveløsningen. Undervejs vil der dukke delkonklusioner op, som peger på modsatrettede krav til løsninger. Disse modsatrettede krav anvendes til at opstille væsentlige forskellige M’er og H’er. Derfor er det vigtigt, at delkonklusioner også udledes for modstanderen/truslen. Hvis man har fået en god forståelse for at formulere delkonklusioner, så kan man nemmere gennemføre sine overvejelser. Det er en god ide, at øve sig i at formulere delkonklusioner ved at skrive dem ned og få feedback på dem. Får når man står i felten og skal gennemføre sine overvejelser, så former ens tanker sig hurtigt mod det vigtige punkt, som man så bedre kan huske og notere ned som korte notater. På den måde kan overvejelserne gennemføres på kort tid under feltforhold. Gode overvejelser fører naturligt frem til en god befaling som er kort, klar og konkret.

9 Delkonklusion Hvad er en delkonklusion (DK)? Eksempel fra KC BEF: ”DEL skal standse eventuelle demonstranters indtrængen på objektet”: DF sammenfatter: a. Delingens opgave DEL skal hindre evt. demonstranter i at trænge ind på objektet. Overvejelser: Demonstranter kan trænge ind gennem porten og over hegnet  DK: Taler for at porten på objektet skal kunne låses af DK: Taler for fysisk hindring mellem demonstranter og vagtpersonel DK: Taler for at iværksætte en PTR indenfor objektet langs hegnet for at erkende evt. demonstranter der kravler ind over hegnet Taleseddel: Her vil jeg gennemgå et eksempel på hvordan man kommer frem til en delkonklusion. Bemærk at i resten af præsentationen, vil i se forkortelsen DK, det står for delkonklusion.

10 Eksempel på notatpapir:
1. SITUATION 2. OPGAVE 3. UDFØRELSE SKITSE 5. SIGNALTJENESTE ORDREPKT TIL GRP 4. LOGISTIK Taleseddel: DF klargør sin notesbog og aftegner evt. kalker. DF lytter under hele foresattes BEF, og skriver f.eks. et ?-tegn hvis et punkt smuttede. Når BEF er slut, gennemgår DF sine notater og stiller spørgsmål ved behov.

11 Notater under KC befaling
KC 5 PKT BEF DF noter 1. SITUATION a. FJ b. Egne forhold c. Til- og afgang 2. OPGAVE DEL skal: 3 UDFØRELSE a. Samlet plan b. 1 DEL c. 2 DEL ….. f. Fælles bestemmelser 4 LOGISTIK 5 SIGNAL TJENESTE 1. SITUATION a. FJ b. Egne forhold c. Til- og afgang 2. OPGAVE DEL skal: 3 UDFØRELSE a. Samlet plan b.1 GRP c. 2 GRP ….. f. Fælles bestemmelser 4 LOGISTIK 5 SIGNAL TJENESTE Taleseddel: De fuldt optrukne pile viser de ting, som DF skal bearbejde og omformulere. De stiplede pile kan i mange tilfælde føres direkte over og elementer kan udelukkes. Det er vigtigt at pointere, at punkter skal overvejes jævnfør OPTISIMU før de skrives ind i DF befaling, naturligvis tilpasset niveauet med den nødvendige detaljeringsgrad. BEMÆRK: Særligt pkt. 1 (a og b) skal omskrives! Ellers er det ikke tilpas skarpt formuleret, målrettet og kort. En typisk fejl er at punktet bliver for langt og dermed ufokuseret – man taber simpelthen sine underførerne. Truslen og egen situation skal give GF præcis det billede de har brug for – hverken mere eller mindre. DF skal netop sørge for, at dennes manøvreplan tager højde for fjendens handlinger. For eksempel i forbindelse med kampstilling skal DF forberede ildoverfald, der modsvarer de handlingsmuligheder, som KC har opstillet for fjenden. Det skal afspejles i DF BEF i pkt: 1. situationen. a. Fjenden og 3. udførelse a. samlet plan. Pilene indikerer at indhold fra KC BEF skal medtages. Der kan, og vil ofte, være mere, der skal stå i punkterne i DF BEF. MEN: Generelt er det ikke kun afskrift – det skal tilrettes!

12 DF OVERVEJELSER ”OPTISIMU”
OPgaven - Hvilke opgaver har KC befalet til DEL? - Hvilke enkeltopgaver kan udledes af KC BEF? TIden - Lav tidslinie ”bagfra” med identificerede/styrende tider, prioriteret således: 1. KC tider 2. Hvornår skal BEF udgives? (30 min. til BEF, BEF skal være afsluttet når 1/3 af rådig tid er brugt). 3. Hvornår skal enkeltopgaver løses (udgangspunkt i 1 og 2) SItuation. Modstanderen (MS) KMP og DEL logistiske situation Moral og kampkraft Terrænmæssige faktorer (MS muligheder i TN, placering af skyttehuller, underbringelse, osv.) Muligheder - Fremmende faktorer - Hæmmende faktorer Overvejelser (OPTISIMU) Overvejelser gennemføres ud fra huskeordet: Opgaven Tid til rådighed Situationen Muligheder En meget vigtig detalje ved overvejelser er, at man overvejer to trin ned men befaler kun et trin ned. Som delingsfører overvejer man for indsættelse af grupper, hold og makkerpar, men befaler kun til grupperne, NK/DEL og SIGMD. • Hvad skal enheden (bevogte, angribe, afsøge) Opgaven omfatter: • Hvornår er ”målet nået” • Hvor befinder enheden sig, når OPG er løst DF skal være opmærksom på hvilke afledte konsekvenser en pålagt opgave kan have. En nabo ENH opgave kan også have indvirkning på løsning af OPG. DF finder primært opgaver i ordrepunkt til DEL samt i fællesbestemmelser, MEN afledte opgaver kan i princippet optræde flere steder. F.eks. kan en manøvrekalke give indblik i ekstra OPG, som ikke nødvendigvis er skrevet ind i BEF. Tid til rådighed (tidslinie) Det er vigtigt at få lavet en detaljeret tidslinie for at klarlægge hvilke vigtige opgaver der skal være lyst til hvilke befalede tidspunkter. Husk at få klarlagt mørkeperioder, enkeltopgaver samt tid til rekognoscering og befaling, kontrol samt indøvelse. DF skal være opmærksom på at give GRP nok tid til at kunne løse OPG eller tilpasse OPG til tiden til rådighed. Dette kan dog ske i samarbejde med KC. Terrænet og vejret • hvor er der mulige stillinger og støttestillinger? • hvor kan ENH/FJ bevæge sig afsiddet/opsiddet? Fjenden/Modstanderen • hvor/hvornår vil ENH møde FJ? Egen(egne) enhed(er) • hvad består MS/FJ af (størrelse og type)? Hvorledes vil MS/FJ optræde? • hvilke naboer har DEL/GRP? • hvem kan støtte os/hvem skal vi støtte? • hvor må vi (ikke) bevæge os? Krigens love og regler for magtanvendelse (RFM) • Soldatens og førerens kort?  Hvilke muligheder og begrænser ligger der ved løsning af opgaven. Kommando- og kontrolforhold • har vi nogen enheder underlagt? • skal vi afgive nogen (GRP/hold) til andre? Hvis vi er i defensiven f. eks. BEV skal vi overveje for FJ/MS handlingsmuligheder først og derefter vores egne muligheder. Det er omvendt, hvis vi er i offensiven. Hvilke sikkerhedsbestemmelser skal vi tage højde for? Krigens love, Regler for Magtanvendelse, soldatens eller førerens kort? DF opstiller to ”M’er” (egne muligheder) og to ”H’er” (FJ handlemuligheder). M1: DEL kan indrette BEV med to GRP i NFS og én GRP i RES. M2: DEL kan indrette BEV med én GRP i NFS og to GRP i RES. H2: ”Modstanderen kan demonstrere foran hovedvagten med op til 60 personer for at hindre objektet i at fungere”. H1: ”Modstanderen kan iværksætte tyveri i ly af natten mind indbrudssted bag objektet”. Herefter sammenligner (konfronterer) dem mod hinanden hvor den bedste løsning vælges.

13 DF overvejelser - Opgaven
Delingens opgave fremgår af: KC BEF 3.a.1. Manøvreplan Ordrepunkt til dispositions enhederne Fælles bestemmelser Evt. bevogtningsinstruks for objektet Kompagniets hensigt og formål fremgår af: KC BEF 1.a.3. KC vurdering af modstanderen/truslen Pkt. 2 Opgaven Pkt. 3.a.1. Manøvreplan Taleseddel: Få klarlagt alle opgaver, få dem noteret ned, således at man kan kontrollere at de alle sammen bliver medtaget i befalingen. Det er vigtigt at få klarlagt KC hensigt og formål. Er man i tvivl, spørger man KC efter KC befalingsudgivelsen. En situation kan ændre sig, hvilket kan medføre, at en fører bliver nødt til at ændre på måden enheden løser sin opgave. Holder man hensigt og formål for øje, er det nemmere at finde en løsning, når situationen ændrer sig.

14 DF overvejelser - Opgaven
Uddrag alle delopgaver der kan læses direkte af opgaven til delingen eller udledes af HVK plan: Delopgaver før løsning af opgaven Delopgaver under løsning af opgaven Delopgaver efter løsning af opgaven Eksempel: Delopgaver for løsning af opgaven: ”Delingen skal aktivere tre grupper og deltrop.” DK: t.f.a. iværksættelse af alarmeringsplan DK: t.f.a. finde egnet stillested DK: t.f.a. befale for stilletidspunkt Taleseddel: Se slide.

15 DF overvejelser - Tid Udarbejdelse af tidsplan:
Tid til DF føringsvirksomhed Evt. tid til forskydning Tid til befalingsudgivelse Tid til iværksættelse/forberedelse/afløsning Princip: En leder har den første tredjedel af den rådige tid til sin forberedelse og udgivelse af befaling. De resterende to tredjedele overlades til undergivnes videre befalinger og udførelsen Taleseddel: Der vil være forskellige tidskrav til opgaveløsningen alt afhængig af om det er under forberedelsen, gennemførelse eller efter gennemførelse. Samtidigt skal delingsføreren også gennemføre en del aktiviteter som led i sin føringsvirksomhed. Ved at opdele tiden i de tre overskrifter, kan man mere struktureret få skrevet de forskellige tidskrav ind. Efterfølgende udarbejdes en tidslinie.

16 DF overvejelser - Tid Eksempel: Delopgaver vedr. tiden:
”DEL skal bevogte objektet i 5 dage.” DK: Taler for at (t.f.a.) skaffe soveposer og liggeunderlag DK: T.f.a. finde egnet underbringelsessted DK: T.f.a. sørge for forplejning DK: T.f.a. etablere turnus for at aflaste personel DK: T.f.a. etablere plan for opretholdelse af moralen ”Iværksætte RECCE kl Materielrekvisition skal være fremsendt til KSN kl. 1600” Dvs. 4 timer til at gennemføre RECCE, befaling DK: T.f.a. befaling gives senest kl. 1400 Taleseddel: Se slide.

17 DF overvejelser - Tid Eksempel: Trin 1:
Tidspunkt for mørkefald og første lys. Vigtige tidspunkter (givet af foresat) og aftaler. Trin 2: Fastlæg foreløbig BEF i tid (2/3 reglen) og sted. Fastlæg DEL egen føringsvirksomhed, herunder RECCE (hvor, hvem, hvornår) Trin 3: Placering af andre delopgaver (start/slut) Herunder indøvelse, beredskabsændringer og objekt besat. 0000 0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 DF varsel DF foreløbig BEF KC varsel Sol op Taleseddel: Se slide. KC RECCE DF RECCE KC endelig BEF DF endelig BEF OBJ besat

18 DF overvejelser - Situation
Rum kontra opgaven: Lav en håndtegnet skitse over objektet og omkringliggende terræn Beskriv herefter med egne ord terrænet på objektet og omkringliggende terræn Vurder ud fra skitsen hvor modstanderens mål er placeret i terrænet Eksempel: Modstanderen vurderes at ville demonstrere foran objektet  Vi ved der er 2 indgange til objektet  DK: t.f.a. modstanderen kan demonstrere samlet foran én af indgangene eller delt foran begge indgange. Vurdér herefter ud fra skitsen overordnede muligheder for modstanderen og egen opgaveløsning Eksempel: Modstanderen forventes at ville bryde ind for at stjæle vitalt materiel.  Vi ved at der et levende hegn der fører ind til objektet fra vest og bevægelser on natten er sværere at identificere  DK: t.f.a. eventuelle tyve har mulighed for at bryde ind på objektet fra vest ad levende hegn i ly af natten DK: t.f.a. etablere observationspost med observation langs levende hegn fra vest Taleseddel: Det er vigtigt at få overblik over terrænet og objektet. Derfor er en håndskitse god at arbejde med. Udarbejde også skitser for begge M’er og H’er baseret på delkonklusionerne.

19 DF overvejelser - Situation
Modstanderens situation: Modstanderens overordnede hensigt og formål Modstanderens overordnede handlemuligheder på baggrund af hensigten Modstanderens styrke, sammensætning og kampkraft Modstanderens øjeblikkelige placering Modstanderens reserver der kan indsættes mod delingen Taleseddel: Overvej på disse punkter i sliden og udarbejd delkonklusioner. De er med til at forme de to H’er som bevogtningsstyrken kan forvente i og omkring objektet.

20 DF overvejelser - Situation
Fastlæg overordnet og kort evt. ændringer i egen eller MS/FJ situation og konkluder på evt. ændringer i relativ kampkraft Der tages udgangspunkt i KC befaling samt punktets delkonklusioner som anvendes senere til at udarbejde befalingens pkt. 1.a.(1), (2) og (3) Taleseddel: Se slide.

21 DF overvejelser - Situation
Modstanderens overordnede hensigt og formål: Eks.: ”Modstanderen har tidligere gennemført hærværk på andre objekter  Derfor vurderer jeg at modstanderen vil forsøge at udøve hærværk mod eget objekt for at vise sin utilfredshed, og få befolkningens bevågenhed”  DK: t.f.a. modstanderen vil forsøge at bryde ind på objektet i ly af natten mhp. at udøve sabotage mod radiomasten. Eks.: ”Modstanderen tænkes at anvende kasteskyts herunder brandbare midler for at påsætte ild og udøve hærværk”. DK: t.f.a. anlægge hjelm såfremt der anvendes kasteskyts mod egne soldater DK: t.f.a. oplægge brandtæpper, brandslukningsudstyr og evt. opmagasinere vand til ildslukning. Samt udpege brandkommando DK: t.f.a. at udpege sanitetskommando der tager sig at sårede DK: t.f.a. at opsætte brandskærm for at beskytte vitale områder Taleseddel: Se slide.

22 DF overvejelser - Situation
Modstanderens styrke, sammensætning og kampkraft: Eks.: ”Der er ved de andre objekter observeret 3 – 4 personer som formodes at være sabotører”  Hvis det er samme gruppe der forventes indsat mod eget objekt  DK: t.f.a. sabotører mod eget objekt vil være på ca. 3 – 4 mand Modstanderens øjeblikkelige placering: Eks.: ”Alle tidligere sabotageforsøg er sket i distriktets område”  Det er sandsynligt at de er lokalkendte  DK: t.f.a. sabotører er bosiddende i distriktets området Taleseddel: Se slide.

23 DF overvejelser - Situation
Egen situation: Kampkraft Øjeblikkelig placering Kampstøtte Faglig tilstand og støtte Naboers påtænkte indsættelse og evt. støtte/behov for støtte Krigens love/regler for magtanvendelse (RFM) Taleseddel: På tilsvarende vis skal egen situation analyseres og vigtige delkonklusioner udarbejdes. Det er de i sliden punkter, der er relevante at se nærmere på. Delkonklusionerne er med til at forme de to M’er.

24 DF overvejelser - Situation
Kampkraft: Eks.: Delingen var på øvelse i sidste uge, hvor kun 50% deltog grundet influenza epidemi  De fleste er sandsynligvis fortsat syge og kan derfor ikke stille  DK: t.f.a. koordinere med KC mhp. atkoordinere aktivering af yderligere 15 personer fra kompagniet Øjeblikkelig placering: Eks.: Klokken er 12:00 – personellet er på arbejde. Hovedparten forventes at få fri kl. 16:00  Der skal være tid til at komme hjem omklæde osv.  DK: t.f.a. delingen tidligst kan møde på objektet kl. 18:00 Taleseddel: Se slide.

25 DF overvejelser - Situation
Kampstøtte: Eks.: Adgangen til objektet bevogtes i dagtimerne af privat vagtværn, som bl.a. anvender kameraovervågning  Der er behov for at Kan vi evt. få adgang til disse kameraer  DK: t.f.a. koordinere vagttjenesten herunder opgaver samt overdragelse med privat vagtværn DK: t.f.a. undersøge muligheder for at få adgang til monitor for kameraovervågning Taleseddel: Se slide.

26 DF overvejelser - Situation
Faglig tilstand og støtte: Eks.: Delingen består af to grupper med organisatorisk materiel og én gruppe med hovedsageligt nyt personel uden organisatorisk materiel  For at løse opgaven er der behov for yderligere materiel  DK: t.f.a. koordinere med KSN for udlevering af materiel til gruppen Eks.: Delingen skal etablere sluse til køretøjer ved Hovedporten  Der skal rekvireres materiel til slusen  DK: t.f.a. NK/DEL opgør behov for materiel, samt rekvirerer dette via KMP inden kl. xx. Taleseddel: Se slide.

27 DF overvejelser - Situation
Naboers påtænkte indsættelse og evt. støtte/behov for støtte: Eks.: 500 meter vest fra objektet ligger et andet objekt der bevogtes af 3 DEL  Der er overlap mellem observationsområderne mellem vores og 3 DEL  DK: t.f.a. koordinere patruljeruter, samt overvågningsansvar med 3 DEL Taleseddel: Se slide.

28 DF overvejelser - Situation
Krigens love/regler for magtanvendelse (RFM): Eks.: 3 GRP består af nyt personel  Gruppen kan ikke løse opgaver uden at de er uddannet i RFM  DK: t.f.a. gennemføre supplerende uddannelse i RFM når distriktet har gennemgået RFM for alt personel Taleseddel: Se slide.

29 DF overvejelser - Situation
Vejret: Generelt? Observation? Passabiliteten i området? Brug af røg? Indsættelse af fly/helikoptere, samt ABC-våben? Har vejret indflydelse på opgaveløsningen? Har dagslys/mørke indflydelse på opgaveløsningen? Taleseddel: Vejret vil altid have indflydelse på opgaveløsningen og kan skabe enten muligheder eller begrænsninger i løsning af opgaven. Det er derfor vigtigt at erkende disse muligheder og begrænsninger, så enheden kan være forberedt på at løse opgaven ud fra de vejrmæssige forhold der eksisterer.

30 DF overvejelser - Muligheder
Terræn: Modstanderens terrænkalke (rød-kalke) Hvordan kan modstanderen optræde her? Opstil modstanderens handlingsmuligheder? Hvordan og hvor kan modstanderen bevæge sig i terrænet/skjul og dækning? (2) Indflydelse på egen opgaveløsning (blå-kalke) Hvordan kan enheden løse opgaven? Er der en fastlagt løsning? Kan jeg ændre på løsningen? Hvordan kan jeg udnytte terrænet/skjul og dækning? Taleseddel: Før man laver sine to H’er, udarbejder man en ”rød” terræn-kalke. På kalken indtegnes modstanderens muligheder. På samme måde udarbejdes en blå-kalke hvor egne muligheder indtegnes. De ting som tegnes er eksempelvis, stillinger, observationsposter, patruljeruter. Indbrudssteder, angrebsakser, støttestillinger, tilbagegangsveje osv.

31 DF overvejelser - Muligheder
N Eventuelle sabotører kan i ly af natten søge ind på objektet ved brug af grøften  DK: T.f.a. placere OV post til overvågning mod grøft DK: T.f.a. placere pigtråd langs hegnet ved grøft DK: T.f.a. opsætte alarmmidler langs grøften DK: T.f.a. lægge patruljerute langs grøften Grøft Ulovlig Indtrængen (sabotage/tyveri) Taleseddel: Se slide for H1. 10 m 

32 DF overvejelser - Muligheder
N Grøft Ulovlig Indtrængen (sabotage/tyveri) Demonstranter kan søge frem ad vejen til hovedporten DK: T.f.a. etablere hindringer foran hovedporten DK: T.f.a. kunne låse porten Taleseddel: Se slide for H2. Demonstranter 10 m 

33 DF overvejelser - Muligheder
Herudfra fastlægges to H’er (modstanderens Handlemuligheder). Såfremt der findes flere end to H’er kombineres nogle af disse således at man kommer frem til et H1 og H2. Eksempel: H1: Modstanderen kan trænge frem langs grøften for at bryde ind på objektet mhp. tyveri eller sabotage. H2: Modstanderen kan indsætte demonstrationer mod hovedporten for at udtrykke sine holdninger. Taleseddel: Baseret på blå-kalke opstilles nu to M’er. Det er vigtigt at det enkelte M, som udgangspunkt kan imødegå begge H’er.

34 DF overvejelser - Muligheder
N Grøft Post OV post Mulighed for at etablere OV-post ved grøften. DK: Giver mulighed for observation mod Syd, Øst og Vest. DK: Giver mulighed for observation mod grøften og radar. Adgangskontrolpost: Mulighed for at etablere adgangskontrolpost ved vej. DK: Giver mulighed for at afspærre objektet. DK: giver mulighed for observation mod syd DK: Giver mulighed for at etablere sluse for køretøjer. Taleseddel: Se slide for M1. Post 10 m 

35 DF overvejelser - Muligheder
Patrulje: Patrulje uden for hegnet. DK: Giver mulighed for at erkende forsøg på indbrud på objektet. DK: Giver mulighed for observation 360 omkring objektet. DK: Giver mulighed for observation mod radar. Patrulje N Grøft Post Adgangskontrolpost: Mulighed for at etablere adgangskontrolpost ved vej. DK: Giver mulighed for at afspærre objektet. DK: giver mulighed for observation mod syd DK: Giver mulighed for at etablere sluse for køretøjer. Taleseddel: Se slide for M2. Post 10 m 

36 DF overvejelser - Muligheder
Herudfra fastlægges to M’er (Egne muligheder). Såfremt der findes flere end to M’er kombineres nogle af disse således at man kommer frem til et M1 og M2. Eksempel: M1: Etablering af kontrolpost ved vejen og overvågningspost ved grøften M2: Etablering af kontrolpost ved vejen samt patruljeruten langs hegnet Taleseddel: Se slide.

37 DF overvejelser - Muligheder
Relativ kampkraft: På baggrund af oplysninger om modstanderen udledes delkonklusioner om relativ kampkraft: Opgøres ved at sætte M op mod H Hvert M opvejes mod hvert H Relativ kampkraft forhold må max. være 1:3. Såfremt den er større afstedkommer dette delkonklusioner, der reducerer relativ kampkraft forhold til egen fordel Situation: Der etableret overvågningspost bestående af 2 mand. Modstanderens sabotagepatrulje formodes at bestå af 8 mand  DK: Relativ kampkraft = 2:8 dvs. 1:4 DK: T.f.a. etablere pigtrådshindringer for at hindre sabotagepatrulje i at trænge ind DK: T.f.a. indsætte beredskabsgruppe såfremt nogen trænger ind på objektet Taleseddel: Se slide.

38 DF overvejelser - Muligheder
Afvejning: Modstanderens handlemuligheder afvejes mod egne løsninger: Tag løsningen og konfronter den med modstanderens handlingsmuligheder Afdæk svagheder ved egne muligheder Taleseddel: Se slide.

39 DF overvejelser - Muligheder
H1 vs M1: Fordele: 1. Patrulje kan erkende forsøg på indbrud 2. Patruljen har observation mod radar Ulemper: 1. Adgangskontrolpost kan ikke observere mod grøften 2. Patruljen vil kun kunne erkende indtrængningsforsøg når patruljen befinder sig ved grøften Taleseddel: Se slide. På samme måde afvejes alle H’er mod alle M’er

40 DF overvejelser - Muligheder
Afdækning af svagheder: Justér egen løsning på baggrund af afdækkede svagheder under konfrontationen Eksempel: M1: Da patruljen ikke kan være ved grøften hele tiden, kan der etableres pigtrådshindring, samt alarmmidler for at erkende indbrudsforsøg Taleseddel: Se slide. På samme måde justeres alle M’er

41 DF rekognoscering Gøres fysisk i TN og helst med GF (Hvis muligt, ellers kun på relevante kort) Koordination med naboer Udnyt tiden (Hastig vs. grundig) Taleseddel: NK/DEL klargør DEL mens DF og GF RECCE i TN. Det giver bedre mulighed for koordination mellem GRP, samt en bedre forståelse for DF plan. Koordination med evt. naboer er vigtigt, derfor skal rekognoscering aftales med naboerne også. Man kan passende aftale tidspunktet lige efter KC befalingsudgivelse. Alt afhængig af tiden gennemføres rekognosceringen hastigt eller grundigt.

42 DF beslutning Begrundelse valg af løsning
Beskriv med egne om ord du vælger M1 eller M2 Justering af løsning Beskriv med egne ord hvordan du justerer den valgte løsning med baggrund i afdækkede svagheder Taleseddel: Efter rekognosceringen kan der være justeringer til begge M’er. Når disse justeringer er gennemført skal det endelige M vælges baseret på DF afvejning af fordele og ulemper. Sidst men ikke mindst skal DF justere den valgte løsning således at den fuldt ud kan imødegå begge H’er. Evt. svagheder skal også optimeres ved at justere løsningen.

43 DF befaling HVORFOR: - Ved altid at bruge 5-punkts befalingen, vænner delingen sig til at modtage en befaling i en velkendt og logisk rækkefølge - Den faste struktur fungerer samtidig som en huskeliste for befalingsudgiveren, så relevante informationer medtages - Det letter forståelsen, der bliver færre spørgsmål og befalings-udgivelsen går hurtigere” Taleseddel: Når overvejelserne er gennemført skal der befales for den valgte løsning. Til dette anvendes 5 punktsbefalingen. Se slide.

44 DF befaling 5 Punktsbefaling:
DF tilstræber den mundtlige fællesbefaling til DEL: Tab af information som kan ske i forbindelse med videreformidling, undgås Tid spares, i stedet for to fuldstændige befalinger Under kamp kan DF være tvunget til at give enkeltbefalinger til dele af DEL eller NK/GF DF kan give enkeltbefalinger til GRP, hvis de skal indsættes uafhængigt af hinanden. Befalingstyper: Fuldstændig befaling Varsel Foreløbig befaling Endelig befaling Supplerende befaling Taleseddel: Befaling kan gives på forskellige måder. Tiden til rådighed kan påvirke valget af løsning. Er der god tid til rådighed kan en fuldstændig befaling udarbejdes. Er er der begrænset tid, så vil stykvise befalinger være det naturlige valg. Ved bevogtning vil den foreløbige befaling oftest omfatte etablering af bevogtningen. Den endelige befaling vil omfatte gennemførelse af selve bevogtningen. Bemærk, at det vil oftest være nødvendigt at give en særskilt befaling for gennemførelse af bevogtningen i mørke. ”Stykkevise befalinger”

45 DF befaling Befalingstyper: Fuldstændig Varsel Endelig Foreløbig
Supplerende En komplet 5 pkt. befaling som indeholder alt som er nødvendigt for løsningen af en opgave inkl. iværksættelsesordren. Er en kortfattet befaling om forestående virksomhed, kan danne grundlag for DEL Forberedelser, eller blot varsle om kommende opgavetype. Udgives når DF har givet en foreløbig befaling. En komplet befaling, hvor der efterfølgende kun skal gives en iværksættelsesordre. Taleseddel: Se slide. Kan variere fra at kun at angive hovedlinjerne i en operation til at fastsætte alt vedrørende en denne med undtagelse af iværksættelsesordren. Anvendes til at give tilføjelser eller ændringer til en befaling. Formatet for en 5-punktsbefaling anvendes, men punkter, hvor der ikke er nyt udelades. DF giver normalt fællesbefalinger. GF giver normalt supplerende befalinger.

46 DF befaling Opbygning: 1. SITUATION 2. OPGAVE 3. UDFØRELSE 4. LOGISTIK 5. SIGNAL TJENESTE - Hvilke forhold skal VI løse vores opgave under - Hvad skal VI lave - Hvordan gør VI det praktisk Taleseddel: I grove træk forsøges følgende spørgsmål besvaret gennem befalingen. Når DF har skrevet sin befaling, kan disse spørgsmål være med til at afklare om befalingen er tilstrækkelig detaljeret. Det er igen vigtigt at huske, at der under overvejelserne overvejes to trin med men befales kun et trin ned. - Hvilke midler har VI til rådighed - Hvor, hvordan og med hvem kan VI kommunikere

47 Generelt er det ikke kun afskrift – det skal tilrettes!
DF befaling KMP BEF DEL BEF TROPPEINDDELING SITUATION a. Fjenden b. Egne forhold (1) HHD opgave og plan (2) Naboer (3) Støtte c. Til- og afgang OPGAVE 3. UDFØRELSE a. Samlet plan (1) Manøvreplan (2) Plan for ildens (3) Plan for IG midl. TROPPEINDDELING SITUATION a. Fjenden b. Egne forhold (1) KMP opgave og plan (2) Naboer (3) Støtte c. Til- og afgang OPGAVE 3. UDFØRELSE a. Samlet plan (1) Manøvreplan (2) Plan for ildens (3) Plan for IG midl. Taleseddel: Pilene viser i grove træk hvor information fra KC befaling kan overføres til DF befaling. Det er vigtigt at informationen tilpasses til DEL niveauet og at kun relevant information medtages for at gøre befalingen som kort og konkret som muligt. Generelt er det ikke kun afskrift – det skal tilrettes!

48 Generelt er det ikke kun afskrift – det skal tilrettes!
DF befaling KMP BEF DEL BEF OPGAVE 3. UDFØRELSE a. Samlet plan (1) Manøvreplan (2) Plan for ildens anvendelse (3) Plan for IG midlernes anvendelse (4) Plan for mørkekamp midlernes anvendelse b. 1 DEL c. 2 DEL d. 3 DEL f. KDODEL x. Fælles bestemmelser FAGLIG TJENESTE SIGNALTJENESTE OPGAVE 3. UDFØRELSE a. Samlet plan (1) Manøvreplan (2) Plan for ildens anvendelse (3) Plan for IG midlernes anvendelse (4) Plan for mørkekamp midlernes anvendelse b. 1 GRP c. 2 GRP d. 3 GRP f. NK DEL x. Fælles bestemmelser FAGLIG TJENESTE SIGNALTJENESTE Taleseddel: DEL opgave er det eneste her som overføres uændret. I fælles bestemmelser kan der ligeledes være opgaver, som DEL skal løse. Alt andet skal tilpasses DEL niveauet. Generelt er det ikke kun afskrift – det skal tilrettes!

49 DF befaling 1. SITUATION 1.a Modstanderen. 1. Generelt om situationen 2. Modstanderens aktuelle placering og bevæbning 3. DF vurdering af truslen 1.b Egne forhold. 1. HVK situation og opgave 2. Naboer 3. Støtte 1.c Til- og afgang. Enhed/personel, som enten tilgår eller afgår fra delingen Taleseddel: I befalingens søges følgende beskrevet. Vær kortfattet og præcis med detaljerne. Det er vigtigt at DF truslen beskrives på en sådan måde, at DEL under befalingsudgivelsen kan visualisere truslen. Der skal også være en sammenhæng med 1.a.3. og 3. samlet plan (se næste slide). Husk igen, at det er mest hensigtsmæssigt at give en foreløbig befaling for indretning af objektet og en endelig befaling som omfatter gennemførelse af bevogtningen.

50 DF befaling 2. OPGAVE GRP skal: GRP skal forberede: GRP skal forudse:
Taleseddel: Opgave som er befalet skal løses af DEL. Skal og skal forudse opgaver skal der altid befales detaljeret for. Forudse opgaver skal DF have med i sine overvejelser, således at der med kort varsel kan befales herfor.

51 DF befaling 3. UDFØRELSE 3.a Samlet plan Jeg vil løse opgaven således:
Bevogtningsliniens forløb Adgangssluse Nærsikringsposter Patruljer Nærforsvarsstillinger Hindringer og alarmanordninger Underbringelse Kontakt til civile Samlepunkter Taleseddel: Tag stillig til hvilke af disse punkter, der skal befales for.

52 DF befaling 3.b Opgaver til grupperne: 1. GRP skal ………………………………..
NK skal …………………………………………. Derudover kan der efter situationen og for den taktiske sammenhængs skyld være behov for at befale for: Ildstillinger Ekstra ildstillinger Udbygning af bevogtningslinien Etablering af adgangssluse Hindringer Alarmanordninger Signalforbindelser Indretning af underbringelsessted Taleseddel: Se slide.

53 DF befaling 3.c Fælles bestemmelser. Tilkalde civile myndigheder
Adgangsbetingelser Gravearbejde Forhold ved alarmering Nærforsvarsstillinger Ildåbning/-ophør Nærsikringsposter og adgangskontrol indrettes Tilbagegangsvej Sløring Samlepunkt Færden på objektet Vagtturnus Udsendelse af patruljer og disses ruter Lys- og lyddisciplin Påklædning på frivagt Posters placering og opgaver Forhold ved træfning Afspærring Taleseddel: I fælles bestemmelser medtages de punkter som er relevante for to eller flere GRP. Sliden viser nogle af disse punkter.

54 DF befaling 4. FAGLIG TJENESTE Forsyningstjeneste
Vedligeholdelsestjeneste Transporttjeneste Sanitetstjeneste Personeltjeneste Civilt militært samarbejde Taleseddel: Den faglige tjeneste er relevant, da DEL ikke kan løse opgaven uden at vide hvordan den tilvejebringer de nødvendige ressourcer.

55 DF befaling 5. SIGNALTJENESTE KMP KSN placering og evt. Telefonnummer
DF placering og evt. telefonnummer Radioforbindelse (frekvens/kanal, kaldesignal) Telefonforbindelse (numre) Særlige tegn (fløjtesignaler o.lign.) Kendeord Taleseddel: Signaltjeneste er afgørende for, at koordination kan ske under opgaveløsningen og at nødvendige meldinger fremsendes rettidigt. Det er derfor vigtigt, at give de nødvendige informationer, således at foresatte kan holdes opdateret med udviklingen i situationen.

56 DF befaling Den gode BEF udgivelse:
DF placerer DEL således, at de har indsigt over f.eks. BSO DF virker myndig og overbevisende overfor DEL DF giver BEF i et roligt tempo, således at der er tid til at notere DF giver DEL mulighed for at stille spørgsmål til BEF efter BEF udgivelse GF forklarer manøvren, GRP opgave eller evt. løsning af vigtige opgaver DF foretager kontrolspørgsmål til DEL Kronologi: TN orientering (evt. terrænbord) ”GIV AGT, jeg giver nu BEF for ….” PKT. 1 – 2 – 3 – 4 – 5. ”BEF SLUT” ”Læs Jeres noter igennem” ”Spørgsmål?” ”GF 1 gentag GRP opgave” ”GF 2 gentag…” ”Kl. er nu…. RYK UD” Taleseddel: At give en befaling kræver øvelse. Der er naturligvis nogle principper som sliden nævner, der med fordel kan anvendes. Husk en befaling må max. vare min. derefter mister personellet koncentrationen.

57 FØR KONTROL, SKRID IND, RET FEJL!
DF kontrol Mundtlig kontrol: Forståelseskontrol umiddelbart efter BEF Praktisk kontrol: Teknisk indøvelse Taktisk indøvelse af kampen Kontrol af, at BEF opgaver løses korrekt Slutkontrol (jf. BEF tidspunkter) HUSK: FØR KONTROL, SKRID IND, RET FEJL! Taleseddel: Kontrolvirksomhed er afgørende efter befalingsudgivelsen. Dette gælder både efter befalingsudgivelsen og ved den tekniske og taktiske indøvelse af kampen. Ret konstaterede fejl øjeblikkeligt, ellers vil det påvirke opgaveløsningen i en negativ retning. Taktisk indøvelse kan være mellem KC og DF, mellem DF’erne og DELs egen indøvelse. Indøvelse af RDO-procedure. Situationsspil, hvor KC giver DF situationer, som denne skal reagere på. Ved DEL-indøvelse er det vigtigt at DF selv deltager, da denne også har brug for det.

58 Afslutning og spørgsmål
? Taleseddel: Dette var lektionen i delingsførerens føringsvirksomhed i overvågning og bevogtning i fredstid med fokus lagt på OPTISIMU. Det er vigtigt, at i nu kommer ud og får praktisk erfaring med at udarbejder et varsel, gennemføre føringsvirksomhed, udarbejde og give befaling samt gennemføre kontrol og indøvelse. Jeres føringsvirksomhed skal være så detaljeret, at bevogtningsstyrken ikke er i tvivl om hvad opgaven går ud på, hvilke rammer der er gældende, hvordan opgaven skal løses og hvilke magtbeføjelser der er givet til bevogtningsstyrken. Hvis i afslutningsvis har nogle spørgsmål, så lad os tage dem nu.


Download ppt "føreruddannelse af delingsførere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google