Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evaluering i dansk - begreber og eksempler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evaluering i dansk - begreber og eksempler"— Præsentationens transcript:

1 Evaluering i dansk - begreber og eksempler
De følgende slides bygger på Ministeriets side om evaluering ( samt Bodil Nielsen: Danskfaget i praksis – mål og evaluering (Dlf 2007)

2 Hovedpunkter Evalueringsbegreber Logbog og portfolio
Konkrete eksempler Afgangsprøver i dansk

3 Overordnede begreber Summativ evaluering (Måling af resultater, kontrol, ofte ved afslutningen af et forløb) Formativ Evaluering (Løbende evaluering, hvor både lærere og elevers overvejelser indgår) Entydig evaluering (vurdering 1:1, eksempelvis korrekt læsning/stavning) Rammeevaluering (vurdering ud fra overskuelige kriterier, eksempelvis tekstanalyse, genreskrivning mv.) Mangefacetteret evaluering (komplekse sammenhænge, hvor processer, personlig udvikling, refleksioner, engagement mv. kan indgå)

4 Lærerens logbog En lærerlogbog er en journal, hvor læreren skriver sine iagttagelser og refleksioner i forhold til en given undervisning. Undervejs i et forløb holdes øje med de intentioner, der er for undervisningen. Iagttagelser, over hvad der sker eller ikke sker i undervisningen, skrives ned i logbogen, som således både fungerer som et værktøj til skriftlig refleksion med henblik på løbende justeringer samt som dokumentation af de aktiviteter og de læreprocesser, som udspiller sig. Hertil kunne tilføjes iagttagelser og overvejelser i forbindelse med de enkelte elever, så det bliver muligt hjælpe dem videre inden for et givet fagligt område. (Hvad var det nu lige, at ”Peter” skulle have særligt fokus på i næste skriftlige opgave?)

5 Elevens logbog Elevlogbogen skrives af eleven og anvendes af læreren til at få informationer om undervisningen og indsigt i elevens læreproces. Formålet med elevlogbogen er at styrke elevens selvvurdering af sit arbejde i forhold til de opstillede mål. Samtidig fungerer elevlogbogen som et værktøj til dokumentation af elevens læring og udvikling. Elevlogbogen kan for eksempel bruges i forbindelse med projektarbejde, hvor eleven undervejs reflekterer over og justerer processen. Logbogen kan evt. indgå i en portfolio

6 Portfolio Overordnet set skelnes der mellem to slags portfolio:
En arbejdsportfolio igangværende elevarbejder og indeholder sammenlignelige produkter, hvor en evt. progression kan ses – eksempelvis en række digte, stile osv. En præsentationsportfolio Præsentationsportfolioen består af en begrundet udvælgelse af elevarbejder, som afspejler elevens bedste præstationer inden for et givet område.

7 Værktøj: Kan – kan næsten – kan ikke
Kilde: UVM

8 Værktøj: Udviklingsspiral

9 Grundlag for evaluering - eksempler
Kilde: Bodil Nielsen

10 Afgangsprøverne i dansk
Dansk skriftlig: Prøvetid - Retskrivning + læsning ½ time - Skriftlig fremstilling 3½ time (+ evt. indle dende samtalerunde på ½ time, besluttes af skolen) Dansk mundtlig: Forberedelse Prøvetid Prøveform A 40 min min. Prøveform B 10 lektioner 25 min. Begge prøveformer indeholder et krav om oplæsning vejledning

11 Prøveform A: Læreren udarbejder et antal prøveoplæg, der dækker det opgivne stof Eleverne trækker lod mellem oplæggene Forberedelse i 40 minutter 20 minutters prøve: Redegørelse, fortolkning, vurdering, perspektivering samt oplæsning

12 Prøveform B: Ud fra årets opgivelser sammensætter læreren i sam-arbejde med eleverne et antal fordybelsesområder, som dækker det opgivne stof. Eleverne trækker lod, undersøger området og vælger prø-veoplæg (med læreren som vejleder). Eleven udarbejder synopse, som danner grundlag for eksaminationen, der skal vise indsigt i fordybelsesområdet samt evne til fortolkning, vurdering, perspektivering og oplæsning. Eleven har 10 undervisningslektioner til arbejdet. Prøvetiden er 25 minutter, hvoraf eleven har minut-ter til at fremlægge sit stof.

13 Fordybelsesområder – hvad er det?
Se vejledningen side 43 ff.

14 Links: Prøver i dansk: Evaluering i dansk: Karakterskala: (se også vejledningen side 19ff) Fra evalueringen af afgangsprøven 2008 (side 28-29), se:


Download ppt "Evaluering i dansk - begreber og eksempler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google