Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til regionsmøde Fredericia torsdag den 27. marts

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til regionsmøde Fredericia torsdag den 27. marts"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til regionsmøde Fredericia torsdag den 27. marts
2014 Fredericia torsdag den 27. marts

2 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Program: Velkomst og praktiske oplysninger   Fagkonsulenten har ordet Præsentation og debat af fagligt samspil i studieretningsgymnasiet Generelt omkring fagligt samspil med profilering af studieretningerne Opdeling interessegrupper med erfaringsudveksling: Opgave 1 og opgave 2 so1 erhvervsøkonomiske område so1 samfundsøkonomiske område SRP - opgaveformuleringer Opsamling i plenum – med diskussioner. SO1 erhvervsøkonomisk område – ca. 15. min SO1 samfundsøkonomisk område – ca. 15 min SRP - fælles diskussion – ca. 30 min. Dilemmaer Krav til srp Diskussion af opgaveformuleringer Mundtlig eksamen i matematik Problemstillinger – dilemmaer Bevisførelse – redegørelse Oplæg – diskussion/samtale Progression hvordan? Tillægsspørgsmål? Få/mange? Frie/bundne? Middag og kollegialt samvær Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

3 Praktiske informationer v.
Jochen Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

4 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Laila har ordet Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

5 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Resten af dagen Erfaringsudveksling omkring samspil i SO1 Erfaringsudveksling omkring SRP med matematik Diskussion af SRP-problematikker Diskussion omkring mundtlig eksamen Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

6 Materiale - inspiration
Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

7 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Intro SO1 Gymnasiereformen skelner mellem to trin i udviklingen af studiekompetencer Fra folkeskoleelev til gymnasieelev Fra gymnasieelev til studerende. Det først skal gerne finde sted i det første halve år i gymnasiet – i grundforløbet og især i studieområdet del 1 Det andet i princippet i resten af forløbet…. Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

8 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Grundforløb § 8. Grundforløbet skal give eleverne faglig indsigt og forståelse samt en indføring i gymnasiale arbejdsmetoder og danne grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning samt basis for udvikling af elevernes almendannelse. Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

9 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Grundforløbet på hhx Stk. 2. Grundforløbet består endvidere af en timeramme (studieområdet) for erhvervsøkonomiske, samfundsøkonomiske og kulturelt orienterede faglige temaer både hver for sig og på tværs… Grundforløbet afslutter den unge med et grundforløbsprojekt, der består af en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen med individuel bedømmelse (synops eller rapport) Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

10 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
SO1 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

11 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

12 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Samlet mål med SO1 – 2 – 3 Studiekompetencer: faglige kompetencer fx faglig viden, faglige færdigheder - herunder beherskelse af faglige metoder og bevidsthed om egne faglige læreprocesser almene (tværfaglige) kompetencer fx analytiske evner, beherskelse af forskellige arbejdsformer, kommunikative færdigheder samt evne til at kunne overskue, strukturere, tage stilling og formidle et materiale på en relevant og forståelig måde personlige kompetencer fx selvstændighed, selvtillid, initiativ, ansvarlighed og kreativitet sociale kompetencer fx samarbejdsevne, åbenhed og omgængelighed, demokratisk forståelse, Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

13 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Kort intro om SRP Opgaveformulering Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

14 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
SRP 4. Vejledning og opgaveformulering 4.1. Skolen udpeger blandt skolens lærere i de indgående fag vejledere for den enkelte elev. Ved vejledning forstås gode råd og vink til elevens valg og videre arbejde med projektet. Skolen tilrettelægger vejledningen således, at der sikres en klar adskillelse mellem lærerens rolle som vejleder og bedømmer, og vejledningen må derfor ikke omfatte en bedømmelse af væsentlige dele af elevens besvarelse. Samtidig skal skolen ved tilrettelæggelse af vejledningen sikre, at eleven kan modtage vejledning i alle projektforløbets faser frem til afleveringen af besvarelsen. Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

15 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Der skal være et fagligt fokus i opgaveformuleringen, ligesom der skal være tværgående faglige krav. Opgaveformuleringen skal altså udformes på en sådan måde, at den kan besvares med anvendelse af fagligheder fra de indgående fag. Kravet til den faglige fordybelse kommer til udtryk på flere forskellige måder – bl.a. betinget af fagenes forskellighed. Faglig fordybelse kan således være, at: - eleven demonstrerer evne til selvstændigt at sætte sig ind i nye faglige områder - eleven begrunder de valgte metoder og diskuterer andre fremgangsmåder - eleven begrunder og forklarer materialevalg - eleven analyserer et emne/empiri med udgangspunkt i teori - eleven vurderer og analyserer empiri fra eksperimentelt arbejde eller feltanalyser - eleven i besvarelsen forklarer og perspektiverer de fundne sammenhænge Opgaveformuleringen skal: • være konkret og afgrænset Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

16 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Det er ikke tilstrækkeligt at angive en overskrift. Typisk vil opgaveformuleringen opdeles i flere underspørgsmål med angivelse af forskellige taksonomiske niveauer. Modsat bør opgaveformuleringen ikke være så detaljeret, at den enkelte elev fratages muligheden for at demonstrere evne til selvstændigt at disponere stoffet. Eleven bør have tilstrækkelig mulighed for selvstændigt at præcisere sin fortolkning af opgaveformuleringen. Formuleringerne skal være så præcise, at eleven ikke er i tvivl om, hvilke krav, der stilles til besvarelsen. Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

17 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Bedømmelse 5.1 Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse, som er baseret på en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens opgavebesvarelse lever op til de fastsatte mål for studieretningsprojektet. Ved bedømmelsen af besvarelsen anlægges en helhedsvurdering, som er baseret på en vurdering af, i hvilken grad besvarelsen lever op til de fastsatte mål for studieretningsprojektet. At der er tale om en helhedsvurdering indebærer, at man ikke kan tage besvarelsen af ét af målene ud og lade det være afgørende for karakterfastsættelsen, ligesom man heller ikke på forhånd kan beslutte, hvorledes de forskellige mål skal vægtes. Fremstillingsformen og kvaliteten af den sproglige fremstilling vil altid indgå i bedømmelsen - uanset hvilke eller hvilket fag projektet er udarbejdet i. Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

18 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Hvad gør vi? Hvordan toner vi studieretningerne? Hvilke projekter anvendes? Arbejde i interessegrupper med projekter knyttet til det erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske område! Inddrag egne skoleprojekter! Arbejdsopgave 1 +2 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

19 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Hvordan ser en god SRP- opgaveformulering ud? Arbejde i interessegrupper med srp-opgaveformuleringer Medtag egne opgaveformuleringer Arbejdsopgave 3 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

20 Hvem fører pennen i de 5 grupper?
FORNAVN SKOLE SRP Gruppe Kurt IBC 1 Helle Varde Folmer Svendborg Troels Møldrup Århus 2 Jochen IBC Fredericia Lasse Viborg Mads Bo Henrik Ø Ikast 3 Helene Kaas Ribe Jørgen Finn S Jesper Vestfyn 4 Finn M Struer Rita Vejle Anne Helena Mertz 5 Jytte Horsens John Knud Berit Bitsch ? Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

21 Opsamling – erhvervsøkonomiske område
Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

22 Opsamling – samfundsøkonomiske område
Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

23 Opsamling – srp-opgaveformuleringer
Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

24 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Pause Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

25 Hvordan retter/bedømmer vi SRP-opgaver?
Hurtigtænkning med stikord – 3 min. Holdet deles i 2: A: Hvilke problemstillinger kan du se, der kan opstå i forbindelse med bedømmelsen/censureringen af et srp-projekt? B: Hvad skal indgå i bedømmelsen af et srp-projekt? Hvilke elementer vil du vægte i din bedømmelse? Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

26 Problematikker i relation til bedømmelse af SRP-opgaver :
1. Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

27 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Stikord til retteark: 1. Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

28 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Problemfelt: Skolen afsætter ”rettetid” til den lærer, der skal votere – den anden skal hverken læse eller vurdere opgaven Er vi klædt på til denne votering? Hvordan sikrer vi os, at eleven får en retfærdig bedømmelse? Skal vi spille med åbne kort? Lade censor fastlægge karakteren? Eller? Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

29 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Problemfelt: Hvordan klæder vi os på til voteringen på det overordnede niveau? Skal vi tage fat i de gode elementer i opgaven – eller være fejlfindere? Skal vi automatisk sætte karakteren lidt for højt/lavt, så vi har noget at ”handle” med? Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

30 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Problemfelt: Fagenes traditioner er forskellige – det giver problemer Analyse og sammenligning er ikke det samme i fagene? I matematik vil vi gerne undgå ”jeg synes, jeg mener” – i de humanistiske fag er dette en del af hermeneutikken Hvad gør vi, hvis/når opgaven og vægtningen ser ”mærkelig” ud? Hører beviser med i srp? Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

31 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Problemfelt: Taksonomierne diskutable! Opgaven bevæger sig primært på et redegørende niveau – men det ene fag (fx matematik) er på et teoretisk niveau, der kræver højt abstraktionsniveau og forståelse. Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

32 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Problemfelt: Taksonomierne diskutable! Opgaven bevæger sig primært på et redegørende niveau – men det ene fag (fx matematik) er på et teoretisk niveau, der kræver højt abstraktionsniveau og forståelse. Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

33 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Problem - bedømmelse Uenighed om tolkning af mål. Dårlig opgaveformulering – elevens problem? Hvad er elevens selvstændige arbejde? Uklarhed om faglige metoder i srp. Intet kendskab til det andet fag – ikke overkloge sig herpå Emner ud over ”normalområdet” kan give problemer. Fag kan fylde for lidt, fx sprogfag. Opgaven kan have for lille/stort omfang (Skriv sidetal) Censor (eller eksaminator) har fokus på enkelte bedømmelseskriterier (kæpheste). Modpart bedømmer særfagligt (ikke srp-fagligt). Karakter gives som gennemsnit af to fag. Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

34 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Opsamling? Hvad kan vi evt. konkludere? Beviser i srp? Metodeafsnit? Indhold – nyt stof eller gammelt i ny kontekst? To-deling af opgaven? Taksonomier? Opgaveformulering - struktur Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

35 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Pause Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

36 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Mundtlig eksamen Hvad kan vi forvente/forlange af eleverne? Hvor bundne skal opgaverne være? Progression – hvordan? Forklare – redegøre – udlede? C – B - A Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

37 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Dilemmaer Skriveøvelse: Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

38 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Eksempler på opgaver Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

39 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Mat C Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

40 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Mat B Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.

41 Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.
Mat A Regionsmøder HMF 2014 OPLÆG evt.


Download ppt "Velkommen til regionsmøde Fredericia torsdag den 27. marts"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google