Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Almen studieforberedelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Almen studieforberedelse"— Præsentationens transcript:

1 Almen studieforberedelse
Den afsluttende eksamen

2 Studierapport Fremlæggelse & Samtale Talepapir Synopsis

3 Ressourcerummet Ressourcerummet er et inspirationsmateriale, der kan fungere som udgangspunkt for arbejdet med emnet. Det består af tre grupper materiale – det anbefales at I først orienterer jer i den inderste cirkel. Måske er det en god idé at læse et par relevante artikler igen Sammenhængende tekster (fx artikler, kronikker, essays). Belyser opgaveformuleringen fra forskellige vinkler Materialer (tekst, billeder, film, lyd...) præsenteret i kort form (manchetter) – evt. med links Referencer til litteratur, til fx leksika, portaler og andre steder, hvor der kan hentes overblik

4 Synopsen Den har du lavet, heldigvis
Synopsen skal have et omfang på 3-5 sider, og den skal indeholde: - titel på emnet og angivelse af fagkombination - problemformulering - præsentation af de problemstillinger, der er arbejdet med (underspørgsmål) - diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne (underspørgsmålene) - konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger (underspørgsmål) - en sammenfattende konklusion som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse - litteraturliste - en perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten. Regn ikke med at gennemgå hele synopsen Vælg det vigtigste – eller det bedste

5 Efter synopsen er du halvvejs
Inden eksamen læser du den grundigt igennem, sætter streger, og bruger den som udgangspunkt for dit talepapir som du udarbejder hjemmefra. Den mdt. eksamen er uden forberedelsestid Læs evt. også et par artikler fra ressourcerummet Igennem igen Check også din studierapport Find relevante dele, som kan støtte din fremlæggelse

6 Fremlæggelsen Først får du selv ordet
Start med at præsentere problemformuleringen, som angiver sagen Præsentér allerede i denne første fase dine hovedkonklusioner Derefter kan du gå ned i selve undersøgelsen og fremdrage de elementer, som du i synopsen har lovet at uddybe Vær altid villig til at indgå i en samtale (forvent ikke kun taletid selv) Læg vægt på, hvordan fagenes metoder er blevet anvendt, og hvordan det faglige samspil har givet en indsigt, som fagene hver for sig ikke alene kunne give Forvent spørgsmål af typen: Hvad er det, som netop fag x stiller skarpt på i dit emne? Hvad er det, som du kun kan indfange i dit emne ved hjælp af fag y? Hvad er fagets styrke i forhold til dit emne, og hvor skal det suppleres? Hvad er karakteristiske metoder og tilgange for hhv. fag x og y?

7 Talepapiret Udarbejdes ’ovenpå’ og ud fra din synopsis, men du behøver ikke at følge synopsens disposition Det er her, du kort kan kommentere, hvis du har enkelte tilføjelser eller korrektioner til synopsen Begræns dig til én side Talepapiret angiver din slagplan/disposition for fremlæggelsen Brug stikord og punktform, så du undgår oplæsning Læg ud med problemformuleringen og hovedkonklusionerne Markér de dele af synopsen, som du skal huske at komme ind på Slut med perspektivering til andre relevante AT-emner fra studierapporten

8 Studierapporten A3-oversigten angiver en liste over de emner, du har haft i løbet af tre år Det er en god idé at tilføje egne kommentarer til det enkelte emne Og vigtigt, at du på forhånd overvejer, hvilke emner som er særlig relevante (emnemæssigt eller metodisk) i forhold til netop dit eksamens-emne

9 Fagene belyser sagen fra hver deres position
og benytter hver deres metoder.

10 Faglige mål for AT (slutmål):
opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige hovedområder anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse vurdere, hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter.

11 Bedømmelseskriterier
Der gives én karakter. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige mål [i AT], Herudover lægges der vægt på, hvordan eleven udvælger, strukturerer og formidler det faglige stof. I bedømmelseskriterierne for almen studieforberedelse er indlejret, i hvilken udstrækning eleven behersker de faglige metoder fra de to fag og de faglige mål for almen studieforberedelse Karakterfastsættelsen er ikke et vægtet gennemsnit af to faglige karakterer Synopsen indgår ikke i bedømmelsen.


Download ppt "Almen studieforberedelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google