Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Større Skriftlig Opgave

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Større Skriftlig Opgave"— Præsentationens transcript:

1 Større Skriftlig Opgave
Fordybelse og formidling. Udvælge, inddrage og anvende. Overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle.

2 Dagens program Rammerne for SSO Tidplan for SSO Gode råd til SSO

3 Rammerne Individuel opgave 1-3 fag Selvvalgt emne
Mindst ét af fagene skal være på B-niveau Selvvalgt emne Forventeligt omfang på sider 3. Opgavens rammer Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et til tre fag. Skrives opgaven i ét fag, skal kursisten enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i flere fag, skal kursisten følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau. Kursisten skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, kursisten har eller har fulgt fagene.

4 Rammerne Skal skrives af alle der ønsker en hel HF-eksamen
Karakteren står selvstændigt på eksamensbeviset og tæller med en faktor på 1½

5 Rammerne Der er krav om fordybelse i en faglig problemstilling
Det vil sige at I selv skal ud og finde, læse, vurdere og inddrage viden fra forskellige kilder Der lægges vægt på den skriftlige formidling Opgavens formål Formålet med den større skriftlige opgave er, at kursisterne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Kursisterne skal demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant materiale, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt grundlag. I arbejdet med den større skriftlige opgave styrker kursisterne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig problemstilling. 2. Mål Målet med den større skriftlige opgave er, at kursisterne skal kunne: – demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder, – demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og dermed forstærke den faglige fordybelse, – beherske relevante faglige mål i de(t) indgående fag, – udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale, – demonstrere evne til faglig formidling, – besvare en stillet opgave, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen samt – beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse).

6 Tidsplan I dag Frem til den 22/11-2013 Senest den 22/11-2013
2/12, 3/12 og 5/ Senest den 3/ Frem til den 23/1-2014 Den 31/1-2014 Den 7/2-2014 Senest den 1/4-2014

7 Tidsplan: I dag Opstarten på SSO DET ER NU DET BEGYNDER!!!

8 Tidsplan: Frem til den 22/11-2013
Teamlærere informerer om rammer og krav til selve opgaven. Faglærere informerer om mulighederne for at skrive i deres respektive fag. Tag også selv kontakt til faglærere for fag du overvejer at skrive i. Studietimen vil være et oplagt tidspunkt, at søge informationer og støtte til emnevalget.

9 Tidsplan: Senest den 22/11-2013
VIGTIG DEADLINE!!! Aflevere blanketten ”Fagvalg og emnevalg” på kontoret i bygning D (Blanketten kan findes på skolens hjemmeside) Det vil sige at du har 19 dage fra i dag til at finde ud af hvilke(t) fag og hvilket emne du vil skrive SSO i. 4.4. Kursisten skal senest seks uger inden opgaveugens start skriftligt oplyse de(t) valgte fag og område. Kurset fastlægger en procedure herfor.

10 Tidsplan: Senest den 3/12-2013
Tildeling af faglige vejleder(e). Du har ikke krav på at få dine nuværende lærere som vejledere. Denne/disse vejleder(e) følger dig i resten af SSO-forløbet og skal være med til at vurdere din opgave. 4. Opgavens område 4.1. Den enkelte kursist vælger selv – inden for rammerne af pkt – de(t) fag, som opgaven skrives i. 4.2. Kursets leder udpeger blandt kursets lærere en eller eventuelt flere vejledere for den enkelte kursist i de(t) fag, der indgår.

11 Tidsplan: Frem til den 23/1-2014
Du tager initiativ til at aftale møder med din(e) vejleder(e) Ved disse vejledninger kan I drøfte problemer vedr. litteratur, faglige problemstillinger, afgrænsning af emne mm. Disse vejledninger er UTROLIGT vigtige for, at du kan få en opgave, som passer til dine interesser. 4. Opgavens område 4.2. Kursets leder udpeger blandt kursets lærere en eller eventuelt flere vejledere for den enkelte kursist i de(t) fag, der indgår. Ved vejledning forstås gode råd og vink til kursistens videre arbejde med opgaven. Kurset tilrettelægger vejledningen på en sådan måde, at der sikres en klar adskillelse mellem lærerens rolle som vejleder og som bedømmer, og vejledningen må således ikke omfatte en bedømmelse af væsentlige dele af kursistens besvarelse. 4.3. Kursisten vælger i samråd med vejlederen område for opgaven. Området skal inden for såvel fagenes kernestof som supplerende stof afgrænses på en sådan måde, at der kan udformes en opgaveformulering, som sikrer, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet.

12 Tidsplan: Den 31/1-2014 UDLEVERING AF OPGAVEFORMULERINGEN
HFe: kl 12.00 HF2: kl 14.15 Begge i aulaen Det I får udleveret denne dag SKAL afleveres sammen med jeres opgave – så pas godt på det! 5. Opgaveformuleringen 5.1. Opgaveformuleringen udarbejdes af kursistens vejleder(e). Den skal rumme fagspecifikke, henholdsvis flerfaglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i de(t) pågældende fag. Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset og skal præcist angive, hvad der kræves af kursisten, og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen. Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at kursisten ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse, men samtidig være udformet sådan, at der tages hensyn til de overvejelser, kursisten har gjort sig om opgaven i vejledningsperioden. Kursister, der har valgt samme område, skal have forskellige opgaveformuleringer. 5.2. Opgaven kan ikke direkte bygge på den del af fagenes stof, der allerede er indgået i den enkelte kursists undervisning i det pågældende hf-forløb. Der er dog intet til hinder for, at besvarelsen udarbejdes i forlængelse af arbejdet i de(t) indgående fag eller har forbindelse hermed. 5.3. Skrives opgaven i et fag med praktisk islæt, skal det af opgaveformuleringen klart fremgå, at der er tale om en skriftlig opgave.

13 Tidsplan: Den 31/1-2014 Opgaveformuleringen:
”Opgaveformuleringen … skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen.” ”Opgaveformuleringen skal… være udformet sådan, at der tages hensyn til de overvejelser, kursisten har gjort sig om opgaven i vejledningsperioden.” 5. Opgaveformuleringen 5.1. Opgaveformuleringen udarbejdes af kursistens vejleder(e). Den skal rumme fagspecifikke, henholdsvis flerfaglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i de(t) pågældende fag. Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset og skal præcist angive, hvad der kræves af kursisten, og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen. Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at kursisten ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse, men samtidig være udformet sådan, at der tages hensyn til de overvejelser, kursisten har gjort sig om opgaven i vejledningsperioden. Kursister, der har valgt samme område, skal have forskellige opgaveformuleringer. 5.2. Opgaven kan ikke direkte bygge på den del af fagenes stof, der allerede er indgået i den enkelte kursists undervisning i det pågældende hf-forløb. Der er dog intet til hinder for, at besvarelsen udarbejdes i forlængelse af arbejdet i de(t) indgående fag eller har forbindelse hermed. 5.3. Skrives opgaven i et fag med praktisk islæt, skal det af opgaveformuleringen klart fremgå, at der er tale om en skriftlig opgave. .

14 Tidsplan: Den 31/1 til den 7/2
DU SKRIVER DIN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE Det vil sige, at du ikke bør have andre ting i din kalender i denne uge. Du må gerne modtage vejledning i opgaveugen, men sørg for at kontakte din vejleder(e) i god tid Tag backup – tag backup – tag backup – tag backup!!! 6. Opgaveugen 6.1. Opgavebesvarelsen udarbejdes i løbet af en af kursets leder fastsat uge inden for perioden fra 1. november til 15. marts. 6.2. I opgaveugen skal kursisten sikres hensigtsmæssig adgang til faciliteter, der er relevante for udarbejdelsen af opgaven.

15 Tidsplan: Den 7/2-2014 AFLEVERING AF OPGAVEN HFe: kl 12.00
HF2: kl 14.15 Du har det fulde ansvar for at aflevere rettidig i det korrekte format og antal 8. Aflevering af besvarelsen 8.1. Besvarelsen afleveres senest syv døgn efter opgaveugens start i en original samt det nødvendige antal kopier. Kurset fastlægger en procedure herfor. 8.2. Kursets leder kan tillade, at kursister, som dokumenterer, at de er fuldtidsbeskæftigede, besvarer opgaven over en periode på 10 døgn.

16 Tidsplan: Den 7/2-2014 Din aflevering skal opfylde følgende formelle krav: Afleveres i 2 eller 3 eksemplarer (ved hhv. 1 eller flere fag) En fortløbende sidenummerering Den udlevere­de for­side SKAL altid være yderst Kvittering fra Urkund udskrives og vedlægges alle eksemplarer Din underskrift på ALLE forsider! Skal afleveres rettidigt Som elev bruger du URKUND således: 1. Du skal navngive din opgave, som din lærer ønsker det, fx: sso (dit navn).doc ‐ bemærk: filens 'efternavn' fx .doc, .docx eller .pdf er afhængig af det program du bruger. 2. Opgaven mailes som vedhæftet fil til hvor XXX står for din lærers initialer. Din lærers URKUND‐adresse står på den opgaveforside, du får udleveret af skolen. 3. Inden for 5. min vil du modtage en bekræftelse fra Urkund. Det er dit bevis på, at du har afleveret opgaven. Bemærk: e‐mail‐kvitteringen kan evt. havne i postmapperne 'spam' eller 'uønsket post'. Vær OBS på, at opgaven stadig skal afleveres i almindelig kopi på skolen. 4. Kvitteringen udskrives og vedlægges opgaven 5. Læreren modtager inden for 24 timer en rapport fra Urkund, som viser, om der er fundet identiske afsnit og oplyser om kilden hertil.

17 Tidsplan: Fra den 1/4-2014 Senest fra denne dag vil du kunne få oplyst karakteren for din opgave ved din vejleder.

18 Klagemulighed Karakteren som bliver givet for SSO-opgaven er ikke til forhandling Ønsker man at klage over karakteren, skal man komme til mig (Niels Holm Greibe) med det samme og få en klagevejledning Fristen for en skriftlig klage er senest 14 dage efter karakteren er modtaget – allersenest den 15/4-2014

19 Gode råd til SSO - afgrænsning
Bedste råd overhovedet: GÅ I GANG NU! Søg relevant litteratur og bestil bøger hjem Lav fyldige notater til hvad du finder ud af og hvor du finder det, så du kan finde det igen

20 Gode råd til SSO - vejledning
Skriv til din(e) vejleder(e) hvad du gerne vil mødes om og drøfte. Overhold de aftaler du laver med dine vejledere. Tag notater under vejledningen – du kan ikke huske det bagefter. Kom selv med forslag til løsninger på problemer du har; forvent ikke at vejlederen kan løse det for dig.

21 Gode råd til SSO - skrivefasen
Vigtigste råd: Sørg for at besvare den opgaveformulering du får! Læs den igen og igen og vær sikker på hvad den går ud på. Din opgave bliver ikke vurderet på længden, men på hvor godt den opfylder de faglige mål Læs korrektur Lad være med at snyde – det bliver opdaget 9. Bedømmelse 9.1. Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, der indgår i opgaven. 9.2. Ved bedømmelsen lægges herudover vægt på nedenstående forhold: – om den stillede opgave er besvaret ud fra de formulerede krav – om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet – om der er benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen – om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde og er behandlet tilstrækkeligt dybtgående – om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang – om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation – om alle kilder er oplyst, og noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende – om fremstillingen er overskueligt disponeret, og at der er sammenhæng i besvarelsen – om den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele opgaven. 9.3. Hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den sproglige udformning de samme, som hvis opgaven var skrevet på dansk. 9.4. Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.

22 Gode råd til SSO

23 Kilder Læreplan for SSO: Vejledning for SSO:


Download ppt "Større Skriftlig Opgave"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google